Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Fiskarsin liiketoimintaan, liikevaihtoon tai tulokseen voi vaikuttaa useita epävarmuustekijöitä.

Maailman suurimpien talouksien toimintakyky on ollut alamaissa jo jonkin aikaa. Kuluttajien luottamus on heikentynyt päämarkkinoilla jo pitkään, ja geopoliittinen tilanne on epävarma. Nämä tekijät voivat vaikuttaa erittäin haitallisesti konsernin liikevoittoon ja -tulokseen.

Konsernin joidenkin tuotteiden kysyntä vaihtelee sään mukaan. Sää vaikuttaa puutarhatyökalujen ja kastelutuotteiden kysyntään keväällä ja lumityökalujen talvella. Epäsuotuisat sääolot, kuten kylmä ja sateinen kevät tai lumeton talvi, voivat vaikuttaa negatiivisesti näiden tuotteiden myyntiin.
 
Asumisen tuotteiden myynti painottuu voimakkaasti vuoden viimeiselle neljännekselle. Tuotteiden saatavuuden tai kysynnän mahdolliset ongelmat viimeisen vuosineljänneksen aikana saattavat vaikuttaa merkittävästi koko tilikauden tulokseen. Hajautettu valmistustoiminta kasvattaa yhtiölle aiheutuvia toimitusketjuun liittyviä uusia riskejä. Yhtiöllä on omaa tuotantoa useissa toimipaikoissa, ja useimmat toimittajat sijaitsevat Fiskarsin tärkeimpien markkinoiden ulkopuolella. Hankintalähteen tai logistiikkaketjun häiriöt voivat estää tuotteiden asianmukaisen toimituksen asiakkaille.

Fiskarsiin kohdistuu myös yhä enemmän yhtiön omien tai toimittajien tuotantolaitosten sijaintimaihin liittyviä juridisia, taloudellisia, poliittisia ja sääntelyllisiä riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden saatavuuteen. Tuotteiden toimintaan ja turvallisuuteen liittyvien vaatimusten laiminlyönti voisi asettaa Fiskarsin alttiiksi tuotteiden takaisinvedon tai jopa vahingonkorvausvaatimusten riskille, jos jokin tuotteista aiheuttaa vammoja kuluttajille tai vahinkoa omaisuudelle.

Fiskars on alttiina suorituskyky-, käytettävyys- ja tietoturvariskeille, jotka liittyvät yhteisiin, keskitettyihin infrastruktuuriratkaisuihin ja yhä suurempaan riippuvuuteen keskitetyissä ympäristöissä suoritettavista toiminnoista. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä ilmenevät tekniset ongelmat tai tärkeiden liiketoimintatietojen käyttökatkot sekä ongelmat käyttöönotettujen prosessien ja järjestelmien täysimittaisessa hyödyntämisessä voivat vaikuttaa Fiskarsin olennaisten liiketoimintaprosessien, kuten laskutuksen ja toimitusten, sujuvuuteen.

Useiden Fiskarsin toimintamaiden monimutkainen ja muuttuva verolainsäädäntö voi luoda erilaisiin viranomaisiin kohdistuviin verovelvollisuuksiin liittyvää epävarmuutta. Fiskarsin hallinnollisen työn määrä on kasvamassa raportointiin ja tietojenantoon liittyvien vaatimusten myötä. Lisääntyneet verotustoimet voivat johtaa kaksinkertaiseen verotukseen sekä sakkoihin ja korkoihin liittyviin ylimääräisiin kustannuksiin.
 
Fiskars-konsernissa on meneillään verotarkastuksia useissa maissa. On mahdollista, että tarkastukset voivat johtaa verojen uudelleenarviointiin. Fiskars vastaanotti heinäkuussa 2016 Suomen Konserniverokeskukselta jälkiverotuspäätöksen, jossa yhtiölle määrättiin yhteensä 28,3 milj. euron jälkiverot, korkokulut ja veronkorotukset perustuen yhtiössä vuonna 2014 toteutettuun verotarkastukseen. Fiskars ulkopuolisine asiantuntijoineen pitää päätöstä perusteettomana eikä kirjannut siihen liittyviä veroja ja muita kuluja tulosvaikutteisesti. Fiskars on hakenut päätökseen muutosta Konserniverokeskuksen oikaisulautakunnalta ja jatkaa tarvittaessa valitusprosessia oikeudessa, missä tapauksessa menettely voi kestää useita vuosia. Kiista koskee yhtiön vuonna 2003 anteeksiantamien konsernilainojen käsittelyä myöhempinä verovuosina.

Merkittävä osa konsernin toiminnasta sijoittuu euroalueen ulkopuolelle. Taloudelliset luvut raportoidaan euroina, joten konserni on alttiina muuntoriskeille. Vajaat 20 % Fiskarsin kaupallisista rahavirroista on alttiina valuuttakurssien muutoksille.

Fiskarsin rahoitusinvestoinnit koostuvat Wärtsilän osakkeista ja muista rahoitusinvestoinneista. Muita rahoitusinvestointeja ovat esimerkiksi investoinnit rahastoihin, osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja muihin rahoitusinstrumentteihin. Rahoitusinvestointien arvo voi laskea useista syistä. Tärkeimpinä riskeinä pidetään osakemarkkinoiden laskua tai korkojen muutoksia.

 

Tilinpäätöstiedote 8.2.2017