Tiedotteet

Fiskars Oyj Abp:n lehdistö- ja pörssitiedotteet vuodesta 2009 alkaen on kerätty tälle sivulle. Taloudelliset tiedot, jotka liittyvät pörssitiedotteina julkaistaviin osavuosikatsauksiin ja vuosikertomuksiin, ovat myös saatavilla vuodesta 2009 alkaen.

Tilaa tiedotteita täältä

Fiskars Oyj Abp  Pörssitiedote  13.2.2009 klo 8.45

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 16.3.2009 klo 15.00 Helsingin Messukeskuksen Kongressisiivessä
(Messuaukio 1, Helsinki). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00.

  A  Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Toimitusjohtajan katsaus

7. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkoa 0,50 euroa A-osakkeelta ja 0,48 euroa K-osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2009 on
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 26.3.2009.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi
35.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50.000 euroa ja hallituksen
puheenjohtajalle 65.000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen jäsenille ehdotetaan
maksettavaksi 550 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien
kokouksista, hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1.100 euroa hallituksen ja
valiokuntien kokouksista ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan
1.100 euroa tarkastusvaliokunnan kokouksista sekä että hallituksen jäsenille
korvataan matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön
asioita.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen
valittaisiin uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul
Ehrnrooth, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt, Karsten
Slotte ja Jukka Suominen.

Kaikki valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa ja ovat ilmoittaneet,
että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on valita
keskuudestaan puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Bergh ja varapuheenjohtajiksi
Alexander Ehrnrooth ja Paul Ehrnrooth.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Ehdotetaan, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen hankkimaan omia
osakkeita yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhteensä enintään 3 800 000
kappaletta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 2 700 000
kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään 1 100 000 kappaletta ottaen kuitenkin
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden
hankintahinta on enintään hankintahetkellä Fiskars Oyj Abp:n osakkeesta
julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Osakkeiden hankinta alentaa
yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutusta saadaan käyttää osakkeiden hankkimiseksi käytettäväksi vastikkeena
tulevissa yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen luovuttamaan yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 2 700 000 A-sarjan osaketta ja
enintään 1 100 000 K-sarjan osaketta.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä
osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta muutoin
kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön
osakkeita.

Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja luovuttamisen muista ehdoista ja
osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.
Valtuutus sisältää oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan
luovutushinta määritellään. Osakkeita saadaan luovuttaa vastikkeena
yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet
voidaan luovuttaa myös myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

18. Kokouksen päättäminen


  B  Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Fiskars Oyj Abp:n
internet-sivuilla osoitteessa www.fiskars.fi. Fiskars Oyj Abp:n vuosikertomus,
joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 9.3.2009. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessa jäljennökset osakkeenomistajille.


  C  Ohjeita kokoukseen osallistujille

  1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.3.2009
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 10.3.2009. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

(a) internet-sivujen kautta www.fiskars.fi;
(b) puhelimitse ma - pe klo 9.00 - 15.00 numeroon (09) 6188 6231;
(c) telefaxilla numeroon (0) 604 053 tai
(d) kirjeitse osoitteeseen Fiskars Oyj Abp, PL 235, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus ja mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Fiskars Oyj
Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

  2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Fiskars Oyj Abp, PL 235, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

  3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 6.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.fiskars.fi.

  4. Muut ohjeet/tiedot

Fiskars Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 54 944 492 A-osaketta ja 22 565 708
K-osaketta eli yhteensä 77 510 200 osaketta ja yhteensä 506 258 652 ääntä
(54 944 492 ääntä A-osakkeilla ja 451 314 160 ääntä K-osakkeilla).


Helsingissä 12.2.2009

Hallitus

Fiskars Oyj Abp


Kari Kauniskangas
toimitusjohtaja

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster.
Osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa konsernia, ja se muodostaa
yhden Fiskarsin operatiivisista segmenteistä yhdessä Amerikka-, EMEA- ja
Muut-segmenttien kanssa.

Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 697 miljoonaa euroa vuonna 2008 ja
henkilöstöä on noin 4 100.

www.fiskars.fi