Tiedotteet

Fiskars Oyj Abp:n lehdistö- ja pörssitiedotteet vuodesta 2009 alkaen on kerätty tälle sivulle. Taloudelliset tiedot, jotka liittyvät pörssitiedotteina julkaistaviin osavuosikatsauksiin ja vuosikertomuksiin, ovat myös saatavilla vuodesta 2009 alkaen.

Tilaa tiedotteita täältä

FISKARS OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 15.2.2007 KLO 8.45


YHTIÖKOKOUSKUTSU

Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 21. maaliskuuta 2007 klo 15.00 Finlandia-talon Helsinki-
salissa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Sisäänkäynti Mannerheimintien puolelta
ovesta M3 ja Karamzininkadun puolelta ovesta K3.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaiset, varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankintavaltuutukseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen hankkimaan omia
osakkeita yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhteensä enintään 7 751 019 kappaletta
niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 5 494 449 kappaletta ja K-
sarjan osakkeita enintään 2 256 570 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia
yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan
hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä
Fiskars Oyj Abp:n osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.

Valtuutusta saadaan käyttää osakkeiden hankkimiseksi käytettäväksi vastikkeena
tulevissa yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa
alentamalla.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

3. Hallituksen ehdotus omien osakkeiden luovuttamisvaltuutukseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen luovuttamaan yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 5 494 449 A-sarjan osaketta ja
enintään 2 256 570 K-sarjan osaketta.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia
yhtiön omia osakkeita.

Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja luovuttamisen muista ehdoista ja
osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.
Valtuutus sisältää oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan
luovutushinta määritellään. Osakkeita saadaan luovuttaa vastikkeena
yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet
voidaan luovuttaa myös myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja hallituksen ehdotukset ovat 14.3.2007
lähtien osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa, Mannerheimintie 14 A,
Helsinki. Fiskars Oyj Abp:n vuosikertomus 2006 on nähtävissä myös Fiskarsin
internetsivuilla www.fiskars.fi. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennös
osakkeenomistajalle.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
9.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityneen osakkeenomistajan on otettava
yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä viimeistään
9.3.2007 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista
varten.


Ilmoittautuminen


Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiön konttoriin viimeistään torstaina maaliskuun 15. päivänä
2007 klo 15.00

- internet-sivujen kautta www.fiskars.fi,

- kirjeitse osoitteeseen Fiskars Oyj Abp, PL 235, 00101 Helsinki tai

- puhelimitse ma-pe klo 9.00-15.00 numeroon (09) 6188 6231.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun
mennessä yllä mainittuun postiosoitteeseen.


Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkoa 0,60 euroa A-osakkeelta ja 0,58 euroa K-osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2007 on
merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 2.4.2007.

Helsingissä 14.2.2007

Hallitus


Fiskars Oyj Abp


Jutta Karlsson         Leena Kahila-Bergh
päälakimies           viestintäjohtaja