Tiedotteet

Fiskars Oyj Abp:n lehdistö- ja pörssitiedotteet vuodesta 2009 alkaen on kerätty tälle sivulle. Taloudelliset tiedot, jotka liittyvät pörssitiedotteina julkaistaviin osavuosikatsauksiin ja vuosikertomuksiin, ovat myös saatavilla vuodesta 2009 alkaen.

Tilaa tiedotteita täältä

Fiskars Oyj Abp     Pörssitiedote 11.2.2010 klo 09.00

YHTIÖKOKOUSKUTSU 2010

Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 15.00 Helsingin Messukeskuksen
Kongressisiivessä (Messuaukio 1, Helsinki). Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkoa 0,52 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2010 merkittynä Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
osinko maksetaan 26.3.2010.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa vuosipalkkioksi hallituksen jäsenille 35
000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen
puheenjohtajalle 70 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen jäsenille ehdotetaan
maksettavaksi 600 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien
kokouksista, hallituksen puheenjohtajalle maksettavaksi 1 100 euroa hallituksen
ja valiokuntien kokouksista ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
maksettavaksi 1 100 euroa tarkastusvaliokunnan kokouksista sekä hallituksen
jäsenille korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän
hoitaessaan yhtiön asioita.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen
valittaisiin uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Boer, Alexander Ehrnrooth, Paul
Ehrnrooth, Gustaf Gripenberg, Karsten Slotte ja Jukka Suominen. Hallituksen
uusiksi jäseniksi ehdotetaan valittavan oikeustieteen kandidaatti Louise Fromond
ja ICA Sverige AB:n varatoimitusjohtaja Ingrid Jonasson Blank.

Kaikki valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat
ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on
valita keskuudestaan puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Bergh ja varapuheenjohtajiksi
Alexander Ehrnrooth ja Paul Ehrnrooth.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tilintarkastajan palkkio ehdotetaan maksettavaksi laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet voidaan hankkia poikkeamalla
osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.
Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland
Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä
osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi,
yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää kaikista muista
osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhteensä enintään 4 000 000
kappaletta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä
osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta myös
poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin.

Osakkeita saadaan luovuttaa vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa
järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana
yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet voidaan luovuttaa myös myymällä niitä
julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

17. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohtaa 7 muutetaan näin kuuluvaksi:

"Yhtiökokous voidaan pitää joko Raaseporissa tai Helsingissä.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internet-sivuilla sekä muulla
hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla."

18. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla
olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset, on saatavilla Fiskars Oyj
Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.fiskarsgroup.fi. Fiskars Oyj Abp:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla
viimeistään 23.2.2010. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internetsivuilla 30.3.2010 alkaen.


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 4.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 11.3.2010 klo 15.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

(a) internetsivujen kautta www.fiskarsgroup.fi;
(b) puhelimitse ma - pe klo 9.00 - 15.00 numeroon (09) 6188 6231;
(c) telefaxilla numeroon (09) 604 053 tai
(d) kirjeitse osoitteeseen Fiskars Oyj Abp, PL 130, 00561 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus ja mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Fiskars Oyj
Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Fiskars Oyj Abp, PL 130, 00561 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.3.2010, osakkeenomistaja voi
omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan
tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen
osallistumista varten viimeistään 11.3.2010 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen
yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa
kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet
koskien ilmoittamista tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon, valtakirjojen
antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut ohjeet/tiedot

Fiskars Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 82 023 341 osaketta ja ääntä.

Osakkeenomistajat ovat tervetulleita kahvitarjoiluun kokouksen jälkeen.


Helsingissä 11.2.2010

Fiskars Oyj Abp
Hallitus


Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster. Vuonna
1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 663 miljoonaa euroa vuonna 2009 ja
henkilöstöä on noin 3 600.

www.fiskarsgroup.fi


Fiskars Oyj Abp

Kari Kauniskangas
toimitusjohtaja