Tiedotteet

Fiskars Oyj Abp:n lehdistö- ja pörssitiedotteet vuodesta 2009 alkaen on kerätty tälle sivulle. Taloudelliset tiedot, jotka liittyvät pörssitiedotteina julkaistaviin osavuosikatsauksiin ja vuosikertomuksiin, ovat myös saatavilla vuodesta 2009 alkaen.

Tilaa tiedotteita täältä

Fiskars Oyj Abp      Pörssitiedote 16.3.2010 klo 16.30

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2010 PÄÄTÖKSET

Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2010 vahvistettiin vuoden
2009 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa 0,52 euroa osakkeelta. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 19.3.2010. Osinko maksetaan 26.3.2010. Hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2009.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Hallituksen jäseniksi
valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth,
Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank, Karsten Slotte ja
Jukka Suominen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2011 varsinaiseen
yhtiökokoukseen.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti:
- jäsen 35 000 euroa/vuosi
- varapuheenjohtaja 50 000 euroa/vuosi
- puheenjohtaja 70 000 euroa/vuosi
- lisäksi hallituksen ja valiokuntien kokoukseen osallistumisesta maksetaan
hallituksen jäsenille 600 euroa kokoukselta, hallituksen puheenjohtajalle 1 100
euroa kokoukselta sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1 100 euroa
tarkastusvaliokunnan kokoukselta.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Mauri Palvin
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa
laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen
hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Osakkeet voidaan hankkia poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön
osakkeisiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua
vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta myös
poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin. Valtuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohdan 7 näin kuuluvaksi:
"Yhtiökokous voidaan pitää joko Raaseporissa tai Helsingissä. Kutsu
yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla sekä muulla hallituksen
mahdollisesti päättämällä tavalla." Uusi yhtiöjärjestys on tämän tiedotteen
liitteenä.

Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi
puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin ja varapuheenjohtajiksi Alexander
Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan,
palkitsemisvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan. Hallitus valitsi
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustaf Gripenbergin ja jäseniksi Alexander
Ehrnroothin, Paul Ehrnroothin, Louise Fromondin ja Karsten Slotten.
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja
jäseniksi Ralf Böerin, Ingrid Jonasson Blankin ja Jukka Suomisen.
Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja
jäseniksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
toimitusjohtaja


Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Buster ja Silva. Vuonna
1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 663 miljoonaa euroa vuonna 2009 ja
henkilöstöä on noin 3 600 yli 20 maassa.

www.fiskarsgroup.fi


LIITE

FISKARS OYJ ABP:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Fiskars Oyj Abp, englanniksi Fiskars Corporation, ja
kotipaikka Raasepori.

2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa tehdastoimintaa ja siihen liittyvää
liiketoimintaa sekä maa- ja metsätaloutta.

3 § Yhtiöllä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa äänestämään
yhtiökokouksessa 1 äänellä.

4 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista
jäsentä.

6 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja
kumpikin erikseen tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Hallitus voi oikeuttaa yhden tai useamman henkilön edustamaan yhtiötä joko yksin
tai yhdessä jonkun toisen edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa.

Hallitus päättää prokuraoikeuksien myöntämisestä.

7 § Yhtiökokous voidaan pitää joko Raaseporissa tai Helsingissä.
Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla sekä muulla
hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla.

8 § Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
ennakolta kokouskutsussa mainitussa paikassa ja viimeistään siinä mainittuna
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

9 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa

ESITETÄÄN
1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus; ja
2. tilintarkastuskertomus;

PÄÄTETÄÄN
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä,
7. hallituksen jäsenten palkkioista, sekä
8. tilintarkastajan palkkiosta;

VALITAAN
9. hallituksen jäsenet, ja
10. tilintarkastaja; sekä

KÄSITELLÄÄN
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.