Fiskars Oyj Abp	Pörssitiedote 		29.6.2007 klo 15.00

LISÄTIETOJA IITTALA GROUPIN OSTOA KOSKEVAAN PÖRSSITIEDOTTEESEEN,
JOKA ON JULKAISTU 29.6.2007 KLO 8.30

1. Kauppa rahoitetaan Fiskarsin olemassaolevilla rahoituslimiiteillä.

2. Lisätietoa Iittala Group Oyj:n taloudellisesta tilanteesta:Konsernin tuloslaskelma

                          1.1.-31.12.  1.1.-31.12.
1 000 euroa                        2006     2005

Liikevaihto                      189 838    167 932
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut          -113 204   -102 878

Bruttokate                       76 634    65 054

Liiketoiminnan muut tuotot                1 160     2 685
Markkinoinnin kulut                  -18 595    -16 338
Myynnin kulut                     -32 432    -26 597
Hallinnon kulut                     -9 310    -9 721
Liiketoiminnan muut kulut                 -454     -136

Liikevoitto                       17 003    14 947

Rahoitustuotot                       568      438
Rahoituskulut                      -7 231    -9 935
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta              8      30

Voitto (tappio) ennen veroja              10 348     5 480

Tuloverot                        -2 979     -891

Tilikauden voitto                    7 369     4 589


Osakekohtainen tulos (laimentamaton, euroa)        0,59     0,37Konsernitase


1 000 euroa                     31.12.2006  31.12.2005

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet                  28 959    29 866
Liikearvo                        48 871    48 827
Muut aineettomat hyödykkeet                1 821     557
Osuudet osakkuusyrityksissä                 11      0
Myytävissä olevat sijoitukset ja
pitkäaikaiset saamiset                   310     248
Laskennalliset verosaamiset                1 283    2 100
Pitkäaikaiset varat yhteensä               81 255    81 598

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                     41 983    39 248
Myyntisaamiset ja muut saamiset             28 855    25 320
Tilikauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset                   457     684
Rahavarat                         7 920    7 623
Lyhytaikaiset varat yhteensä               79 215    72 875

Varat yhteensä                     160 470   154 473Konsernitase


1 000 euroa                     31.12.2006  31.12.2005

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma                        1 000    1 000
Rahastot                          -115     -100
Kertyneet voittovarat                   7 516     147
Oma pääoma yhteensä                    8 401    1 047

Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat                    101 008   105 930
Eläkevelvoitteet                     2 061    1 794
Varaukset                          283    2 069
Laskennalliset verovelat                  642    1 686
Pitkäaikaiset velat yhteensä              103 994   111 479

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat                     6 397    6 587
Ostovelat ja muut velat                 39 459    33 850
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat     1 284     451
Varaukset                          935    1 059
Lyhytaikaiset velat yhteensä               48 075    41 947

Velat yhteensä                     152 069   153 426

Oma pääoma ja velat yhteensä              160 470   154 473
Maija Elenius          Leena Kahila-Bergh
Talousjohtaja          Viestintäjohtaja