Tiedotteet

Fiskars Oyj Abp:n lehdistö- ja pörssitiedotteet vuodesta 2009 alkaen on kerätty tälle sivulle. Taloudelliset tiedot, jotka liittyvät pörssitiedotteina julkaistaviin osavuosikatsauksiin ja vuosikertomuksiin, ovat myös saatavilla vuodesta 2009 alkaen.

Tilaa tiedotteita täältä

Fiskars Oyj Abp              PÖRSSITIEDOTE 25.3.2008 klo 17.00


FISKARSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008


Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2008 vahvistettiin vuoden
2007 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa A-osakkeille 0,80 euroa/osake ja
K-osakkeille 0,78 euroa/osake. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 28.3.2008. Osinko
maksetaan 4.4.2008. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin
vastuuvapaus tilikaudelta 2007.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Hallituksen jäseniksi
valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ralf Böer,
Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt, Karsten Slotte ja
Jukka Suominen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2009 varsinaiseen
yhtiökokoukseen.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti:
- Jäsen 35.000 euroa/vuosi
- Varapuheenjohtaja 50.000 euroa/vuosi
- Puheenjohtaja 65.000 euroa/vuosi
- Lisäksi hallituksen ja valiokuntien kokoukseen osallistumisesta maksetaan
hallituksen jäsenille 550 euroa kokoukselta, hallituksen puheenjohtajalle 1.100
euroa kokoukselta sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1.100 euroa
tarkastusvaliokunnan kokoukselta.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Mauri Palvin
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa
laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhtiön
vapaalla omalla pääomalla enintään 2 747 224 kpl A-osaketta ja enintään 1 128
285 kpl K-osaketta, enintään hankintahetkellä Fiskars Oyj Abp:n osakkeesta
julkisessa kaupankäynnissä maksettavalla korkeimmalla hinnalla. Valtuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia
yhtiön omia osakkeita,  enintään 2 747 224 A-osaketta ja enintään 1 128 285
K-osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä seuraavasti:

- poistettiin määräykset yhtiön osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän vähimmäis-
ja enimmäismääristä, selvennettiin osingonjakokohta ja poistettiin maininta
vararahastosta (3 §),
- poistettiin täsmäytyspäivää koskevat määräykset (5 §),
- poistettiin määräys hallituksen varajäsenistä, hallituksen toimikaudesta,
puheenjohtajan valinnasta sekä päätösvaltaisuudesta (6 §),
- poistettiin 7 §,
- täsmennettiin yhtiön edustamista koskevaa terminologiaa (8 §),
- poistettiin 9 §,
- poistettiin 10 §,
- poistettiin viittaukset yhtiökokouksen ajankohtaan (11 §),
- poistettiin 12 §,
- poistettiin 13 §:n toinen kappale ja
- muutettiin varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan uutta
osakeyhtiölakia (14 §)

Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin
ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. Hallitus
päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja
nimitysvaliokunnan. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi
Gustaf Gripenbergin ja jäseniksi Ilona Ervasti-Vaintolan, Alexander Ehrnroothin,
Paul Ehrnroothin ja Karsten Slotten. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi
hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Ralf Böerin, Karl Grotenfeltin
ja Jukka Suomisen. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi
Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.
Kari Kauniskangas
toimitusjohtaja