Fiskars Oyj Abp   Tilinpäätöstiedote 11.2.2010 klo 8.30

VAHVA RAHAVIRTA, VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS EDELLISEN VUODEN TASOLLA

Vuosi 2009 lyhyesti:
- Liikevaihto laski 5 % ja oli 662,9 milj. euroa (697,0)
- Liiketulos (EBIT) nousi 39,5 milj. euroon (6,0)
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 40,0 milj. euroa (40,9)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 121,0 milj. euroa (97,0)
- Osakekohtainen tulos oli 1,05 euroa (0,64)
- Hallitus esittää osinkoa 0,52 euroa osakkeelta

Neljäs vuosineljännes 2009 lyhyesti:
- Liikevaihto laski 1 % ja oli 173,6 milj. euroa (174,9)
- Liiketulos (EBIT) oli 9,5 milj. euroa (-23,5)
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 9,5 milj. euroa (8,3)

Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:
"Fiskarsin vuosi 2009 onnistui kokonaisuutena hyvin. Haastavasta
markkinatilanteen huolimatta paransimme asemaamme useilla markkina-alueilla ja
vahvistimme tärkeimpiä brändejämme. Organisaatiorakenteen yksinkertaistaminen
on laskenut kiinteitä kustannuksia, ja suhteellinen kannattavuus pysyi
edellisvuoden tasolla.

Vuoden onnistuminen oli vahva liiketoiminnan rahavirta, joka oli seurausta
kustannusten laskusta ja varastojen merkittävästä pienentymisestä.

Vuoden 2010 näkymät ovat epävarmat. Työttömyys on korkealla tasolla Fiskarsin
päämarkkina-alueilla, ja sillä voi olla merkittävä vaikutus ostovoimaan ja
siten liikevaihtomme kehittymiseen. Tavoitteenamme on kuitenkin panostaa
brändeihin ja tuotekehitykseen sekä parantaa kannattavuutta."


Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt koko tilikauden luvut ovat
tilintarkastettuja.

KONSERNIN AVAINLUVUT

Milj. euroa              Q4   Q4  Q1-Q4  Q1-Q4
                  2009  2008   2009  2008

Liikevaihto            173,6  174,9  662,9  697,0
Liikevaihdon muutos, %       -1 %       -5 %
Liiketulos (EBIT)          9,5  -23,5   39,5   6,0
Osuus osakkuusyhtiön
tuloksesta             19,8  24,6   66,5  70,5
Biologisten hyödykkeiden
käyvän arvon muutos         -0,1  -3,1   -0,4  -5,6
Tulos ennen veroja         28,2  -8,2   91,4  51,5
Katsauskauden tulos         26,0  -6,5   83,5  49,2
Tulos/osake*, euroa         0,32  -0,08   1,05  0,64
Oma pääoma/osake*, euroa               6,16  5,77
Liiketoiminnan rahavirta**     43,0  17,2  121,0  97,0
Omavaraisuusaste, %                 52 %  46 %
Nettovelkaantumisaste, %               47 %  69 %

* Laskettu käyttäen osakkeiden painotettua keskimääräistä lukumäärää
raportointikaudella, sisältäen osakesarjojen yhdistämisen 30.7.2009
** Sisältää Wärtsilän osingon 25,3 milj. euroa vuonna 2009 (2008: 67,2 milj.)

Lisätietoja:
- toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. (09) 6188 6222
- talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puh. (09) 6188 6231

Fiskars on julkistanut tänään selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään
vuodelta 2009. Selvitys on tämän tiedotteen liitteenä sekä luettavissa yhtiön
internetsivuilta www.fiskarsgroup.com.


NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2009

Konsernin tuloskehitys

Fiskarsin liikevaihto laski vuoden viimeisellä neljänneksellä 1 prosentin
173,6 milj. euroon (Q4 2008: 174,9 milj. euroa). Liikevaihto nousi
vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 3 %. Liiketoiminnan rahavirta oli 43,0
milj. euroa (17,2).

Konsernin liiketulos kasvoi 9,5 milj. euroon (-23,5). Liiketulokseen ei
sisälly kertaluonteisia eriä, kun taas vertailukaudella uudelleenjärjestelyyn
liittyvät kertaluonteiset kulut olivat 31,8 milj. euroa.

Osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta oli vuosineljänneksellä 19,8 milj.
euroa (24,6), ja puuvarannon (biologisten hyödykkeiden) käyvän arvon muutos
oli -0,1 milj. euroa (-3,1).

Vuosineljänneksen investoinnit olivat 3,5 milj. euroa (6,5), ja ne koostuivat
pääosin tuotannon ja tuotekehityksen investoinneista.

Nettorahoituskulut olivat -1,0 milj. euroa (-6,1). Tulos ennen veroja oli 28,2
milj. euroa (-8,2). Vuosineljänneksen tulos oli 26,0 milj. euroa (-6,5), ja
osakekohtainen tulos oli 0,32 euroa (-0,08).


Segmenttien tuloskehitys

EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Aasia ja Tyynenmeren alue) -segmentin liikevaihto
nousi neljännellä vuosineljänneksellä 2 % ja oli 126,4 milj. euroa (124,4).
Home-liiketoiminta-alueella kodintuotteiden liikevaihto nousi onnistuneen
joulumyynnin ansiosta, mutta askartelutuotteiden myynti pysyi edellisvuoden
tasolla. Garden-liiketoiminta-alueella liikevaihto kasvoi, ja erityisesti
lumityökalujen myynti nousi sääolosuhteiden ansiosta. Outdoor-liiketoiminnan
liikevaihto sen sijaan jatkoi laskuaan.

Amerikka-segmentin liikevaihto laski 7 % ja oli 49,9 milj. euroa (53,7). Lasku
johtui valuuttakurssimuutoksista: Yhdysvaltain dollareina myynti nousi 4 % ja
oli 73,9 milj. dollaria (70,7). Garden-liiketoiminnan vertailukelpoinen
liikevaihto kasvoi edellisvuodesta. Home-alueeseen kuuluvien koulun, toimiston
ja askartelun (SOC) tuotteiden myynti jatkoi laskuaan. Outdoor-liiketoiminnan
liikevaihto kasvoi merkittävästi, osin edelliseltä neljännekseltä siirtyneen
myynnin vuoksi.

EMEA-segmentin liiketulos parani edellisvuodesta ja oli 10,5 milj. euroa (1,0,
joka sisältää kertaluonteisia eriä -7,4). Tulosparannuksen syitä olivat
myyntikatteen parantuminen myyntivolyymin nousun ja tehostuneen toiminnan
myötä sekä kiinteisiin kustannuksiin tehdyt leikkaukset. Toisaalta tulosta
heikensivät markkinointipanostukset erityisesti puutarhaliiketoiminnassa
Euroopassa sekä veneliiketoiminnan tuotekehitys- ja tuotantokulut.

Amerikan liiketulos oli 2,3 milj. euroa (-18,0, joka sisältää kertaluonteisia
eriä -19,4). Kasvanut myyntivolyymi ja pienentyneet logistiikkakulut
paransivat tulosta. Myös Yhdysvalloissa markkinointipanostukset kasvoivat
laajan tuotepakkausuudistuksen myötä.

Muut-segmentin liikevaihto nousi 27 % 1,6 milj. euroon (1,2), ja liiketulos
oli -3,3 milj. euroa (-6,6, sisältää kertaluonteisia eriä -5,0).


Keskeiset tapahtumat

Fiskar myi joulukuussa 2009 retkeilyvarusteisiin erikoistuneen Brunton-
tavaramerkin ja -liiketoiminnan. Amerikan Outdoor-liiketoiminnassa keskitytään
jatkossa Gerber-tavaramerkkiin. Kaupalla ei ollut olennaista vaikutusta
vuosineljänneksen liikevaihtoon tai liiketulokseen. Bruntonin liikevaihto
vuonna 2009 oli 8,8 milj. euroa (USD 12,2 milj.).

Fiskarsin Home-liiketoiminta-alueeseen kuuluva tytäryhtiö Iittala Group Oy Ab
yksinkertaisti organisaatiotaan vuosineljänneksen aikana.
Organisaatiomuutoksen johdosta yhtiö kävi henkilöstön kanssa
yhteistoimintaneuvottelut, joiden perusteella 18 henkilöä irtisanottiin ja 11
työsuhdetta päättyi muista syistä.


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009

Tilikausi 2009 lyhyesti

Haastava markkinatilanne ja vähittäiskauppiaiden varovainen ostokäyttäytyminen
laskivat Fiskarsin liikevaihtoa, joka oli 662,9 milj. euroa vuonna 2009 (2008:
697,0 milj. euroa).

Liiketulos oli 39,5 milj. euroa (6,0) ja ilman kertaluonteisia eriä 40,0 milj.
euroa (40,9). Yhtiön kulurakennetta leikattiin vuoden aikana, minkä ansiosta
suhteellinen kannattavuus parani Amerikassa. Myös alhaiset raaka-
ainekustannukset paransivat tulosta.

Liiketoiminnan rahavirta vahvistui 121,0 milj. euroon (97,0), vaikka Fiskarsin
saamat osinkotulot osakkuusyhtiöstä vähenivät vuoden aikana 25,3 milj. euroon
(67,2).

Yhtiön A- ja K-osakesarjat yhdistettiin heinäkuussa 2009 ylimääräisen
yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Tilikauden osakekohtainen tulos oli 1,05
euroa (0,64).

Henkilöstön määrä oli vuoden 2009 lopussa 3 623 (4 119).


Konsernin tuloskehitys

Fiskarsin liikevaihto vuonna 2009 laski 5 % 662,9 milj. euroon (697,0).
Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskua oli 4 %. Konsernin liiketulos
kasvoi 39,5 milj. euroon (6,0), joka sisälsi kertaluonteisia kuluja 0,5 milj.
euroa (34,9). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 40,0 milj. euroa
(40,9) eli 6 % liikevaihdosta (6 %).

Fiskars muutti raportointirakennettaan vuoden 2009 alusta alkaen. Osuus
osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta ja biologisten hyödykkeiden (puuvarannon)
käyvän arvon muutokset esitetään tuloslaskelmassa omina riveinään
liiketuloksen alla. Tulot osakkuusyhtiö olivat 66,5 milj. euroa (70,5), ja
puuvarannon käyvän arvon muutos oli -0,4 milj. euroa (-5,6).

Nettorahoituskulut olivat -14,2 milj. euroa (-19,4). Tulos ennen veroja oli
91,4 milj. euroa (51,5). Tilikauden verot olivat -7,9 milj. euroa (-2,3).

Tilikauden tulos nousi 83,5 milj. euroon (49,2). Osakekohtainen tulos oli 1,05
euroa (0,64).


Organisaatiorakenne

Fiskarsin toimintasegmentit ovat EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Aasia ja
Tyynenmeren alue), Amerikka, Wärtsilä (osakkuusyhtiö) ja Muut. Inhan Tehtaat,
jonka toiminta on pääosin veneiden tuotantoa, siirrettiin vuoden 2009 alussa
Muut-segmentistä EMEA-segmenttiin.

Liiketoiminta-alueet ovat olleet vuoden 2009 alusta alkaen Home (koti), Garden
(puutarha) ja Outdoor (ulkoilu). Home-alueeseen sisältyvät kodintuotteet sekä
koulu, toimisto ja askartelu (SOC). Veneet kuuluvat Outdoor-alueeseen. Muihin
kuuluvat kiinteistöt ja konsernihallinnon toiminnot.


Keskeiset toimintasegmentit

Milj. euroa              Q4   Q4 Muutos  Q1-Q4  Q1-Q4 Muutos
                  2009  2008    %  2009  2008    %

EMEA, liikevaihto         126,4  124,4   2 %  454,2  491,3  -8 %
EMEA, liiketulos          10,5   1,0      26,7  21,7*
Amerikka, liikevaihto        49,9  53,7  -7 %  218,2  216,5   1 %
Amerikka, liiketulos         2,3  -18,0      23,9  -4,0**

*) Sisältää kertaluonteisia kuluja 9,3 milj. euroa.
**) Sisältää kertaluonteisia kuluja 19,5 milj. euroa.
Lisäksi 6,1 milj. euroa kertaluonteisia kuluja sisältyi Muut-segmenttiin vuonna
2008.


Keskeiset liiketoiminta-alueet

Milj. euroa              Q4   Q4 Muutos  Q1-Q4  Q1-Q4 Muutos
                  2009  2008    %  2009  2008    %

Home, liikevaihto          93,9  94,3   0 %  299,9  316,8  -5 %
Garden, liikevaihto         40,0  38,3   5 %  230,9  231,2   0 %
Outdoor, liikevaihto        38,7  41,2  -6 %  128,4  145,2  -12 %


EMEA

EMEA-segmentin liikevaihto laski 8 % 454,2 milj. euroon (491,3).
Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla lasku oli 5 %. Liiketulos oli 26,7
milj. euroa (21,7, joka sisältää kertaluonteisia eriä -9,3). Henkilöstöä oli
tilikauden lopussa 2 899 (3 276).

Markkinatilanne oli haastava koko vuoden ajan. Kuluttajakysyntä ja
vähittäismyyjien ostot eivät palautuneet taantumaa edeltäneelle tasolle. Myös
euroa vastaan heikentyneet valuuttakurssit, erityisesti Englannin punta ja
Ruotsin kruunu vähensivät liikevaihtoa.

Home-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski hiukan. Myynti yhtiön suurimmilla
markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa sekä Norjassa jatkoi hyvää kehitystä
erityisesti Arabia- ja Iittala-tavaramerkkien osalta. Heikentyneet
valuuttakurssit ja myynti muilla markkina-alueilla johtivat liikevaihdon
laskuun. Entistä tehokkaampi tuotanto ja hankinta paransivat EMEA-segmentin
tulosta. Askartelutuotteiden myynti laski, mutta pienentyneet kustannukset
kompensoivat myynnin laskua.

Garden-liiketoiminta-alueella Fiskars-brändillä myytävien puutarhavälineiden
myynti kasvoi merkittävästi. Erityisesti Saksassa kehitys oli hyvää.
Rakennustyökalujen ja takomotuotteiden alhainen myynti sekä heikentyneet
valuuttakurssit pitivät kuitenkin liikevaihdon edellisvuotta pienempänä.
Tuotevalikoiman parantunut kannattavuus muun muassa alhaisten raaka-
ainehintojen ja tehostuneen tuotannon ansiosta sekä muut kustannussäästöt
vaikuttivat myönteisesti segmentin liiketulokseen, vaikka markkinointikuluja
lisättiin.

Outdoor-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski haastavassa
markkinaympäristössä. Ulkoiluvälineiden liikevaihto laski erityisesti
Ranskassa ja Ruotsissa, johon vaikutti heikentyneen Ruotsin kruunun lisäksi
liikelahjojen ja arkiliikunnan tuotteiden myynnin lasku. Venemarkkinoille
vuosi 2009 oli vaikea, ja konsernin venetoiminnan liikevaihto laski selvästi.
Alhainen myyntivolyymi sekä uusien venemallien kehityskustannukset heikensivät
EMEA-segmentin liiketulosta.


Amerikka

Amerikka-segmentin liikevaihto nousi 1 prosentin 218,2 milj. euroon (216,5).
Liikevaihto US-dollareina laski kuitenkin 4 % 302,5 milj. dollariin (319,1).
Liiketulos oli 23,9 milj. euroa (-4,0, sisältää kertaluonteisia eriä -19,5).
Henkilöstöä oli tilikauden lopussa 667 (792).

Yhdysvaltain talouden laskusuhdanne vaikutti vähittäismyyjien ostoihin.
Toisaalta taantuma laski raaka-aineiden, erityisesti muovin, hintoja vuonna
2009. Amerikka-segmentin liiketulos kasvoi vahvasti, mikä johtui erityisesti
entistä alhaisemmista kiinteistä kuluista.

Garden-liiketoiminnan liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Osa
jälleenmyyjistä jatkoi vuoden aikana varastojensa vähentämistä, mutta
menetetty myynti korvautui vuoden aikana markkinoille tuoduilla uusilla
puutarhatuotteilla.

Home-liiketoiminta-alueeseen kuuluvien koulun, toimiston ja askartelun (SOC)
tuotteiden liikevaihto laski merkittävästi. Osaksi lasku johtui askartelun
kulutustuotteiden ja niihin liittyvien tavaramerkkien myynnistä
liiketoimintakaupassa heinäkuussa 2009. Vähentynyttä myyntiä kompensoi entistä
pienemmät kiinteät kustannukset.

Outdoor-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi vuonna 2009. Erityisesti myynti
viranomaisasiakkaille kehittyi hyvin. Myyntivolyymin kasvu paransi Amerikka-
segmentin liiketulosta. Brunton-tavaramerkki ja sen liiketoiminta myytiin
joulukuussa 2009, mikä vaikuttaa liikevaihdon kehittymiseen vuonna 2010.


Muut

Fiskarsin Muut-segmenttiin sisältyvä kiinteistötoimi hallinnoi yhtiön metsä-
ja maaomaisuutta sekä huolehtii konsernin Suomen kiinteistöjen sisäisestä ja
ulkoisesta vuokrauksesta. Lisäksi segmenttiin kuuluvat konsernihallinnon
toiminnot.

Segmentin liikevaihto oli 6,1 milj. euroa (5,9), josta suurin osa oli
puumyynnin tuloja ja kiinteistöistä saatuja vuokratuloja. Liiketulos oli -11,1
milj. euroa, joka sisältää kertaluonteisia eriä -0,5 milj. euroa (-11,7, joka
sisältää kertaluonteisia eriä -6,1). Liiketuloksen alapuolella raportoitu
puuvarannon arvonmuutos oli -0,4 milj. euroa (-5,6). Henkilöstöä oli
tilikauden lopussa 57 (51).


Wärtsilä

Merenkulun ja energia-alan ratkaisujen toimittaja Wärtsilä Oyj Abp
sisällytetään Fiskarsin konsernitilinpäätökseen osakkuusyhtiönä. Fiskars
omistaa 17,1 prosentin osuuden Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Fiskarsin osuus Wärtsilän tuloksesta vuonna 2009 oli 66,5 milj. euroa (70,5).

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.3.2009. Fiskarsin hallituksen
puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh ja toimitusjohtaja Kari Kauniskangas valittiin
uudelleen Wärtsilän hallitukseen. Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 1,50 euroa
osakkeelta (4,25). Fiskarsin saamat osingot olivat yhteensä 25,3 milj. euroa
(67,2).

Fiskarsin omistamien Wärtsilän osakkeiden markkina-arvo oli 472,9 milj. euroa
(353,9) eli 5,76 euroa (4,57) Fiskarsin osakkeelta tilikauden lopussa, jolloin
Wärtsilän osakkeen päätöskurssi oli 28,07 euroa (21,01). Osakkeiden tasearvo
oli 316,8 milj. euroa (263,5).


Rahoitus

Fiskarsin liiketoiminnan rahavirta oli 121,0 milj. euroa (97,0) vuonna 2009.
Kasvu johtui pääosin varastojen merkittävästä vähentymisestä. Rahavirta
sisältää osakkuusyhtiö Wärtsilän maksamia osinkoja 25,3 milj. euroa (67,2).

Investointien rahavirta oli -8,7 milj. euroa (-25,8) ja rahavirta
investointien jälkeen 112,2 milj. euroa (71,2) vuoden aikana.

Nettokäyttöpääoma oli 102,6 milj. euroa (149,4) tilikauden lopussa.
Omavaraisuusaste oli 52 % (46 %) ja nettovelkaantumisaste 47 % (69 %).

Tilikauden lopussa rahavarat olivat 38,6 milj. euroa (11,3). Fiskars suojaa
ennakoituihin kassavirtoihin liittyvää valuuttakurssiriskiä
valuuttajohdannaisilla. Näiden valuuttajohdannaisten arvostus lisäsi
tilikauden rahoituskuluja 4,5 milj. euroa (2008: pienensi kuluja 3,7 milj.),
sillä yhtiö ei sovella johdannaisiin IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa.

Korollinen nettovelka oli 235,7 milj. euroa (309,9). Lyhytaikaisten velkojen
osuus korollisesta velasta oli 199,7 milj. euroa (183,7) ja pitkäaikaisten
velkojen osuus 74,9 milj. euroa (137,5). Lyhytaikaiset velat ovat
ensisijaisesti Fiskars Oyj Abp:n liikkeelle laskemia yritystodistuksia.
Lisäksi Fiskarsilla oli 425,0 milj. euroa (405,0) käyttämättömiä sitovia
pitkäaikaisia valmiusluottoja pääosin pohjoismaisissa pankeissa.


Investoinnit ja tuotekehitys

Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 14,6 milj. euroa (29,8). EMEA-
segmentin investoinnit olivat 10,7 milj. euroa (23,7), Amerikan 2,8 milj.
euroa (3,0) ja Muut-segmentin 1,1 milj. euroa (3,1).

Investoinnit kohdistuivat pääosin tuotantoon ja tuotekehitykseen. Lisäksi
Home-liiketoiminta-alueella investoitiin myymälöiden uudistuksiin ja kanta-
asiakasjärjestelmään. Fiskarsin Kiinteistöjen investoinnit olivat lähinnä
kiinteistöjen korjauksia.

Konsernin tuotekehityskustannukset olivat 8,9 milj. euroa (8,4) eli 1
prosentin liikevaihdosta (1 %). Tutkimus- ja kehitystoiminnan merkittävimpiä
hankkeita vuonna 2009 olivat muun muassa sadevedenkerääjien tuotevalikoima,
uusi kirveiden tuotekonsepti sekä uudet venemallit.


Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä oli vuonna 2009 keskimäärin 3 867 (4 325). Vuoden
lopussa henkilöstöä oli 3 623 (4 119), joista 2 899 (3 276) työskenteli EMEA-
alueella, 667 (792) Amerikassa ja 57 (51) Muut-segmentin yksiköissä. Suomessa
konserni työllisti 1 512 henkilöä (1 722).

Henkilöstön väheneminen EMEA-aluella johtui etupäässä tehtaiden toimintojen
uudelleenjärjestelyistä. Amerikassa Garden- ja SOC-yksiköiden yhdistäminen
sekä Bruntonin liiketoiminnan myyminen vähensivät henkilöstön määrää.

Tilikauden 2009 palkat ja palkkiot olivat yhteensä 113,4 milj. euroa (126,4).


Muutokset johdossa

KTM Juha Lehtola nimitettiin veneliiketoiminnan johtajaksi ja Inhan Tehtaat Oy
Ab:n toimitusjohtajaksi maaliskuussa 2009. Fiskars Home-liiketoiminta-alueen
johtajaksi ja Iittala Group Oy Ab:n toimitusjohtajaksi nimitettiin elokuussa
2009 KTM Jaakko Autere. Hän aloitti tehtävässään tammikuussa 2010. Lehtola ja
Autere raportoivat molemmat Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskankaalle.


Hallinnointi

Fiskars noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance), joka astui voimaan
1.1.2009. Hallinnointikoodin suosituksen 51 mukainen Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä julkaistiin 11.2.2010 erillisenä kertomuksena.

Fiskars noudattaa myös NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 9.10.2009 päivitettyä
sisäpiiriohjetta ja yhtiön omaa sisäpiiriohjetta, joka on viimeksi päivitetty
3.11.2009.


Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Fiskarsin liiketoimintaan, liikevaihtoon ja tuloskehitykseen vaikuttavat useat
epävarmuustekijät. Pääasialliset riskit liittyvät seuraaviin tekijöihin:
- Yleinen taloudellinen tilanne ja kulutuskysynnän heikentyminen Fiskarsille
 tärkeillä markkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa
- Suurten jälleenmyyntiasiakkaiden menettäminen tai niiden ostojen
 merkittävä vähentyminen, jälleenmyyjien taloudelliset ongelmat tai vakava
 häiriö jakelukanavan toiminnassa
- Tuotteiden saatavuus, joka on riippuvainen toimitusketjusta
- Normaalista poikkeavat sääolosuhteet puutarhatuotteiden liiketoiminnassa
 sekä kausivaihtelut erityisesti kodintuotteiden liiketoiminnassa, joka
 painottuu voimakkaasti vuoden loppuun
- Äkilliset muutokset raaka-aineiden tai energian hinnoissa; merkittävimmät
 raaka-aineet ovat teräs, alumiini ja muovi
- Merkittävät muutokset Wärtsilän kannattavuudessa tai sen
 osingonmaksukyvyssä


Ympäristö

Code of Conduct -toimintaohjeidensa mukaisesti Fiskars pyrkii varmistamaan,
että sen tuotteet, palvelut ja tuotanto edistävät kestävää kehitystä. Yhtiö ei
seuraa erikseen ympäristökustannuksia, koska ne liittyvät tiiviisti normaaliin
liiketoimintaan ja sen kehittämiseen. Tilikauden 2009 aikana ei tehty
merkittäviä ympäristöinvestointeja.

Konsernin tuotantotoimintaan ei pääosiltaan liity merkittäviä
ympäristöriskejä. Tuotantolaitoksilla on voimassaolevat ympäristöluvat, jotka
määrittelevät tuotantotoiminnan ympäristövaikutusten ylärajat. Yleisten
ympäristömääräysten muuttuminen voi vaikuttaa voimassa oleviin
ympäristölupiin. Muuttuviin säännöksiin sopeutuminen voi myös edellyttää
nykyisten tuotantomenetelmien muuttamista tai investointeja uusiin
laitteisiin.

Home-liiketoiminta-alueen tuotanto kuluttaa energiaa muuta Fiskarsin tuotantoa
enemmän. Kaikilla tällä alueella toimivilla Suomen tuotantolaitoksilla on ISO-
standardien mukaisesti auditoidut ympäristö- ja laatujärjestelmät.


Osakkeet

Fiskars Oyj Abp:llä on yksi osakesarja heinäkuussa 2009 tapahtuneen A- ja K-
osakesarjojen yhdistämisen seurauksena. Uusi yhtenäinen osakesarja (FIS1V)
tuli julkisen kaupankäynnin kohteeksi 31.7.2009. Jokaisella osakkeella on yksi
ääni ja yhtäläiset oikeudet.

Osakesarjojen yhdistäminen, K-sarjan osakkeenomistajille suunnattu maksuton
osakeanti ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen rekisteröitiin kaupparekisteriin
30.7.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 5.6.2009 tekemän päätöksen mukaisesti.
Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa K-sarjan osakkeenomistajille annettiin
yksi uusi osake jokaista viittä K-sarjan osaketta vastaan.

Fiskarsin ja Agrofin Oy Ab:n sulautumisen toimeenpano sekä
sulautumisvastikkeena annetut osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin
31.7.2009. Sulautumisvastikkeena annetut osakkeet tulivat julkisen
kaupankäynnin kohteeksi 3.8.2009. Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä
Fiskarsille siirtyneiden 11 863 964 osakkeen mitätöinti rekisteröitiin
3.8.2009.

Osakkeiden kokonaismäärä tilikauden lopussa oli 82 023 341, joka sisältää omia
osakkeita 112 619 kappaletta. Osakepääoma pysyi entisellään 77 510 200
eurossa.

Fiskarsin osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n large cap -listalla.
Osakkeen päätöskurssi vuoden lopussa oli 10,62 euroa (A-osake 6,96; K-osake
11,15). Fiskarsin markkina-arvo ilman omia osakkeita oli 869,9 milj. euroa
(633,2). Osakkeita vaihdettiin vuoden aikana 4,4 miljoonaa kappaletta (5,1).


Omat osakkeet

Yhtiön hallituksella oli tilikauden aikana voimassa valtuutukset hankkia ja
luovuttaa yhtiön osakkeita. Tilikauden lopussa valtuutus koski enintään
4 020 000 osaketta. Osakkeita voidaan luovuttaa muutoin kuin siinä suhteessa,
jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia osakkeita. Valtuutukset ovat
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Valtuutuksia ei käytetty tilikauden aikana.

Tilikauden lopussa Fiskarsin hallussa oli 112 619 kappaletta omia osakkeita,
mikä vastaa 0,14 % yhtiön osakkeista ja äänistä.


Osakkeenomistajat

Fiskars Oyj Abp:lla oli 11 915 (9 899) osakkeenomistajaa tilikauden lopussa.

Tilikauden aikana yhtiölle ilmoitettiin seuraavista muutoksista suurimpien
osakkeenomistajien omistuksissa:
- Robert G. Ehrnroothin äänivalta laski alle 1/10 liputusrajan 15.6.2009,
 kun hänen määräysvaltansa päättyi Turret Oy Ab:ssa kyseisen yhtiön
 yhtiökokouksen päätöksen seurauksena.
- Virala Oy Ab:n ääniosuus laski alle 3/20 liputusrajan, Elsa Fromondin ja
 hänen määräysvaltayhtiönsä Holdix Oy Ab omistusosuus nousi yli 1/10
 liputusrajan sekä Oy Julius Tallberg Ab:n ääniosuus laski alle 1/20
 liputusrajan, kun Fiskarsin osakesarjat yhdistettiin 30.7.2009 ja
 Agrofin sulautui Fiskarsiin 31.7.2009.
- Elsa Fromondin ja hänen määräysvaltayhtiönsä Holdix Oy Ab:n omistusosuus
 alitti 1/10 liputusrajan 5.10.2009.


Varsinainen yhtiökokous 2009

Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2009 vahvistettiin
vuoden 2008 tilinpäätös ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2008. Osinkoa päätettiin maksaa A-
osakkeille 0,50 euroa osakkeelta ja K-osakkeille 0,48 euroa osakkeelta,
yhteensä 38 247 526,74 euroa. Osinko maksettiin 26.3.2009.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Jäseniksi valittiin
uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth,
Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt, Karsten Slotte ja
Jukka Suominen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2010
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Mauri Palvin
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous myönsi myös hallitukselle valtuutuksen hankkia yhtiön omia
osakkeita ja/tai luovuttamaan omia osakkeita, enintään 2 700 000 kpl A-
osakkeita ja enintään 1 100 000 kpl K-osakkeita.


Hallituksen järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokouksessaan 16.3.2009 hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kaj-
Gustaf Berghin ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul
Ehrnroothin.

Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustaf Gripenbergin ja
jäseniksi Alexander Ehrnroothin, Paul Ehrnroothin, Ilona Ervasti-Vaintolan ja
Karsten Slotten. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-
Gustaf Berghin ja jäseniksi Ralf Böerin, Karl Grotenfeltin ja Jukka Suomisen.
Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja
jäseniksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.


Ylimääräinen yhtiökokous 2009

Fiskars Oyj Abp:n ylimääräinen yhtiökokous 5.6.2009 hyväksyi hallituksen
ehdotuksen A- ja K-sarjan osakkeiden yhdistämisestä, suunnatusta maksuttomasta
osakeannista K-sarjan osakkeenomistajille, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
sekä yhtiön ja sen suurimman yksittäisen osakkeenomistajan Agrofin Oy Ab:n
välisen sulautumissuunnitelman.

Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen hankkimaan ja/tai
luovuttamaan yhtiön omia osakkeita enintään 4 020 000 kappaletta.


Varsinainen yhtiökokous 2010

Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16. maaliskuuta
2010 alkaen klo 15 Helsingin Messukeskuksessa. Yhtiökokouskutsu julkaistaan
erikseen.


Hallituksen esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle

Tilikauden 2009 päättyessä emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 429,9 milj.
euroa (460,5).

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle jaettavaksi osinkoa 0,52
euroa osakkeelta. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 81 910 722 kappaletta.
Osinkoa jaettaisiin siten yhteensä
42 593 575,44 euroa. Tämän jälkeen käyttämättömiksi voittovaroiksi emoyhtiöön
jää 387,3 milj. euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole
tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu
voitonjako vaaranna hallituksen käsityksen mukaan yhtiön maksukykyä.


Näkymät vuodelle 2010

Markkinatilanteen arvioidaan pysyvän epävarmana, ja ennustettavuus jatkuu
heikkona vuonna 2010. Erityisesti korkea työttömyys sekä Pohjois-Amerikan että
Euroopan markkinoilla voi heikentää kuluttajakysyntää. Myös
vähittäiskauppiaiden ostokäyttäytymisen arvioidaan jatkuvan varovaisena.
Näillä tekijöillä voi olla merkittävä vaikutus Fiskarsin liikevaihdon
kehittymiseen.

Vuonna 2010 jatketaan toimenpiteitä Fiskarsin kannattavuuden ja kilpailukyvyn
parantamiseksi. Panostuksia tavaramerkkien kehittämiseen ja tuotekehitykseen
lisätään, sillä ne ovat tärkeimpiä keinoja menestyä haastavassa
markkinaympäristössä.

Fiskarsin vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.
Koko vuoden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan nousevan
vuodesta 2009.

Osakkuusyhtiö Wärtsilällä on edelleen suuri vaikutus konsernin tulokseen ja
rahavirtaan vuonna 2010.


Helsingissä 10. helmikuuta 2010

Fiskars Oyj Abp
Hallitus


KONSERNIN TULOSLASKELMA         10-12 10-12 Muutos  1-12  1-12 Muutos
                     2009  2008   %  2009  2008   %
                     MEUR  MEUR     MEUR  MEUR

LIIKEVAIHTO               173,6 174,9   -1 662,9 697,0   -5

Hankinnan ja valmistuksen kulut    -112,6 -132,1  -15 -436,3 -483,5  -10
BRUTTOKATE                61,0  42,8   43 226,6 213,5   6

Liiketoiminnan muut tuotot        0,4  0,4   17  1,8  2,9  -37
Myynnin ja markkinoinnin kulut     -33,6 -34,3   -2 -119,4 -129,8   -8
Hallinnon kulut             -15,5 -12,3   26 -58,8 -54,4   8
Tutkimus- ja kehittämismenot       -2,5  -2,9  -14  -8,9  -8,4   6
Liiketoiminnan muut kulut        -0,3 -17,1  -98  -1,9 -17,8  -89
LIIKETULOS (EBIT)             9,5 -23,5   0  39,5  6,0

Biologisten hyödykkeiden käyvän
arvon muutos               -0,1  -3,1  -98  -0,4  -5,6  -93
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta     19,8  24,6  -20  66,5  70,5   -6
Muut rahoitustuotot ja -kulut      -1,0  -6,1  -83 -14,2 -19,4  -26
TULOS ENNEN VEROJA            28,2  -8,2     91,4  51,5   77

Tuloverot                -2,2  1,7     -7,9  -2,3
KATSAUSKAUDEN TULOS           26,0  -6,5     83,5  49,2   70

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille          26,0  -6,5     83,5  49,3   69
Vähemmistölle               0,0  -0,1      0,0  -0,1
                     26,0  -6,5     83,5  49,2

Emoyhtiön omistajille kuuluva
tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)      0,32 -0,08     1,05  0,64


MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT               10-12 10-12  1-12  1-12
                            2009  2008  2009  2008
                            MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

KATSAUSKAUDEN TULOS                  26,0  -6,5  83,5  49,2

Muuntoero                        0,1  -2,0  -1,9  -1,9
Suoraan laajaan tulokseen kirjatut
muutokset osakkuusyhtiöissä               2,2  -9,1  12,7 -18,1
Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten
suojaus verovaikutuksen jälkeen             0,1  1,6  1,3  0,7
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutus-
matemaattiset voitot (tappiot) verovaikutuksen
jälkeen                         1,1  -0,1  0,7  -0,2
Muut muutokset                         0,0      0,2
TILIKAUDEN MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
VEROJEN JÄLKEEN, YHTEENSÄ                3,5  -9,6  12,8 -19,3

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ            29,6 -16,1  96,3  29,9

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille                 29,6 -16,0  96,3  30,0
Vähemmistölle                      0,0  -0,1  0,0  -0,1
                            29,6 -16,1  96,3  29,9


KONSERNIN TASE                      12/2009 12/2008 Muutos
                               MEUR  MEUR   %
VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet                    124,9 131,0   -5
Liikearvo                           99,4  99,2   0
Aineelliset hyödykkeet                    99,5 113,2  -12
Biologiset varat                       38,9  39,3   -1
Sijoituskiinteistöt                      8,5  7,7   11
Osuudet osakkuusyhtiöissä                  316,8 263,5   20
Rahoitusvarat
 Osakkeet, käypään arvoon tulosvaikutteisesti         3,0  2,9   1
 Muut sijoitukset                       2,1  2,2   -2
Laskennalliset verosaamiset                  17,8  21,7  -18
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ                 710,9 680,6   4

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus                       119,0 159,8  -26
Myynti- ja muut saamiset                   101,9 109,6   -7
Verosaamiset                          2,9  8,4  -66
Rahavarat                           38,6  11,3  243
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ                 262,4 289,0   -9

VARAT YHTEENSÄ                        973,3 969,7   0

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma           504,8 446,7   13
Vähemmistöosuus                        0,0  0,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ                     504,8 446,7   13

PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat                       74,9 137,5  -46
Muut velat                           0,9  1,4  -36
Laskennalliset verovelat                   47,2  49,3   -4
Eläkevelvoitteet                        9,4  9,2   3
Varaukset                           9,1  13,4  -32
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ                 141,5 210,8  -33

LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat                       199,7 183,7   9
Ostovelat ja muut velat                   121,3 121,9   -1
Verovelat                           6,1  6,6   -9
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ                 327,1 312,2   5

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ                 973,3 969,7   0


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA              10-12 10-12  1-12  1-12
                            2009  2008  2009  2008
                            MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tulos ennen veroja                   28,2  -8,2  91,4  51,5
Oikaisut
 Poistot                        6,5  12,8  28,1  32,9
 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta           -19,8 -24,6 -66,5 -70,5
 Tuotot sijoituksista                 0,5  -1,1  0,3  -1,0
 Korkokulut                      1,1  7,4  14,2  20,4
 Biologisten varojen muutos              0,1  3,1  0,4  5,6
 Muut liiketoimet, joihin ei liity
 maksutapahtumaa                   -4,5     -12,4
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta         12,1 -10,6  55,6  39,0

Käyttöpääoman muutos
 Korottomien saamisten muutos             -4,1  14,5  -0,7  10,9
 Vaihto-omaisuuden muutos               18,2  15,5  50,3  10,6
 Korottomien velkojen muutos             17,4  1,5  4,1  -7,5
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä
ja veroja                       43,6  20,8 109,3  53,0

Osinkotuotot, osakkuusyhtiö                     25,3  67,2
Maksetut rahoituskulut (netto)             -1,2  -4,3 -13,8 -18,0
Maksetut verot                     0,6  0,6  0,2  -5,2
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)              43,0  17,2 121,0  97,0

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Liiketoimintojen ja tytäryhtiöiden hankinnat             -0,2  -3,1
Investoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin        -3,4  -5,5 -14,5 -25,4
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot         0,0  1,9  1,6  4,1
Muu investointien rahavirta               3,7  -1,7  4,2  -1,4
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)               0,3  -5,3  -8,7 -25,8

RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA
Omien osakkeiden myynti                           0,2
Pitkäaikaisten lainojen nostot                21,5  40,0  62,2
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset          -9,7     -86,5  -0,1
Lyhytaikaisten lainojen muutos             -1,6 -30,2  2,0 -85,6
Rahoitusleasingmaksut                 -0,7  -0,8  -2,5  -3,4
Muiden rahoituserien rahavirta             0,0  -3,0  -0,1  -3,5
Maksetut osingot                          -38,2 -61,5
RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA (C)           -12,0 -12,5 -85,4 -91,7

LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS (A+B+C)            31,3  -0,6  26,9 -20,5

Likvidit varat kauden alussa              7,0  11,9  11,3  34,5
Kurssimuutosten vaikutus                0,3  0,0  0,5  -2,8
Likvidit varat kauden lopussa             38,6  11,3  38,6  11,3


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN        Emoyhtiön omistajille    Vähem-  Yh-
MUUTOSLASKELMA            kuuluva oma pääoma:     mistö- teensä
                               Kert. osuus
                    Osake- Omat Muunto- voitto-
                    pääoma osakk.  erot varat
                     MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

31.12.2007                77,5  -0,9  -9,3 410,5  0,5 478,3

Tilikauden laaja tulos yhteensä         0,1  -7,1  37,4  -0,5  29,9
Maksetut osingot                       -61,5     -61,5

31.12.2008                77,5  -0,8 -16,5 386,5  0,0 446,7

Tilikauden laaja tulos yhteensä             3,7  92,6  0,0  96,3
Maksetut osingot                       -38,2     -38,2
Vähemmistöosuuden hankinta                      0,1  0,1

31.12.2009                77,5  -0,8 -12,8 440,9  0,0 504,8


TUNNUSLUVUT                        12/2009 12/2008 Muutos
                                        %
Oma pääoma/osake, euroa                    6,16  5,77   7
Omavaraisuusaste                       52 %  46 %
Nettovelkaantumisaste                     47 %  69 %
Oma pääoma, milj. euroa                   504,8 446,7   13
Korolliset nettovelat, milj. euroa              235,7 309,9  -24
Henkilöstö keskimäärin                    3 867 4 325  -11
Henkilöstö kauden lopussa                  3 623 4 119  -12
Ulkona olevien osakkeiden määrä kauden lopussa,
tuhatta kpl
A-osakkeet                             54 832
K-osakkeet                             22 565
Yhteensä                          81 911 77 398
Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo
kauden aikana, tuhatta kpl                 79 289 77 398


VALUUTTAKURSSEJA                       1-12  1-12 Muutos
                               2009  2008   %
USD keskikurssi                        1,39  1,47   -5
USD kurssi kauden lopussa                   1,44  1,39   4


TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti
noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin
edellisessä tilinpäätöksessä sekä 1.1.2009 käyttöönotettuja
IFRS-standardeja ja -tulkintoja.

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa
voi poiketa esitetystä summasta.

Fiskars Oyj Abp:n osakesarjat yhdistettiin heinäkuussa 2009.
Tästä lähtien Fiskarsilla on ollut vain yksi osakesarja. Osakkeiden
kokonaismäärä katsauskauden lopussa oli 82 023 341. Yhtiön omistamia
omia osakkeita oli 112 619 kappaletta. Osakekohtaista tulosta
laskettaessa on käytetty keskimääräistä osakkeiden lukumäärää tilikauden
aikana. Osakekohtainen tulos sisältää siten vaikutuksen kahden osakesarjan
yhdistämisestä ja suunnatusta maksuttomasta osakeannista.

Fiskarsin liiketuloksen (EBIT) määritelmää on muutettu 1.1.2009 alkaen.
Liiketulos sisältää toiminnallisten segmenttien EMEA, Amerikka ja Muut
liiketulokset. Osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta ja biologisten
varojen käyvän arvon muutos esitetään tuloslaskelmassa omina riveinään
liiketuloksen jälkeen.

Fiskarsin toimintasegmenttien ja liiketoiminta-alueiden jakoa
on muutettu 1.1.2009 alkaen. Vertailuluvut vuodelle 2008 on oikaistu uuden
raportointirakenteen mukaisesti. Fiskars otti käyttöön IFRS 8:n
(Toimintasegmentit) 1.1.2008 alkaen.

Fiskars muutti vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä biologisten varojensa
(puuvarannon) arvonmäärityksessä käytettävää kirjanpidollista arviota.
Käyvän arvon määrityksessä käytettävä hinta on kolmen vuoden keskimääräinen
keskikantohinta.

Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä Fiskars siirtyi
soveltamaan etuuspohjaisten eläkevastuiden laskennassa IAS 19 -standardin
muutosta, joka sallii vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden
kirjaamisen suoraan omaan pääomaan. Vertailukausien luvut on oikaistu
vastaavasti. Muutoksen vaikutus vuoden 2008 neljännen neljänneksen
liiketulokseen oli 0,1 miljoonaa euroa.

Konserni on 1.1.2009 ottanut käyttöön seuraavat uudet tai muutetut
IFRS-standardit ja -tulkinnat:

- Revised IAS 1 Presentation of Financial Statements
- Amendments to IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures - Improving
 Disclosures About Financial Instruments
- IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
- Improvements to IFRS (Annual Improvments)
- IAS 23 (revised) Borrowing costs
Uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ollut olennaista vaikutusta
raportoituun tulokseen tai taloudelliseen asemaan.

Uusien IFRS-standardien ja tulkintojen kättöönotto 1.1.2010:

Alla mainitut standardit on julkaistu, mutta konserni ei ole soveltanut niitä
ennen voimaantulopäivää. Fiskars soveltaa niitä, kun ne tulevat voimaan
tai jos voimaantulo tapahtuu tilikauden ensimmäisen päivän jälkeen, seuraavan
tilikauden alusta.
- Revised IFRS 3 Business Combinations
- Amended IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements
- IFRS 9 Financial Instruments

Useita muita IFRS-muutoksia ja -tulkintoja on tulossa 2010.
Muutoksilla ei kuitenkaan tule olemaan vaikutusta tilinpäätökseen.

Arvioiden käyttö:
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten
käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka
arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista,
että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.


TOIMINTASEGMENTIT *)          10-12 10-12 Muutos  1-12  1-12 Muutos
LIIKEVAIHTO               2009  2008   %  2009  2008   %
                     MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
EMEA                  126,4 124,4   2 454,2 491,3   -8
Amerikka                 49,9  53,7   -7 218,2 216,5   1
Muut                   1,6  1,2   27  6,1  5,9   3
Segmenttien välinen myynti **)      -4,3  -4,4     -15,5 -16,7
KONSERNI YHTEENSÄ            173,6 174,9   -1 662,9 697,0   -5


TOIMINNALLISET SEGMENTIT *)       10-12 10-12     1-12  1-12
LIIKETULOS (EBIT)            2009  2008     2009  2008
                     MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
EMEA                   10,5  1,0     26,7  21,7
Amerikka                 2,3 -18,0     23,9  -4,0
Muut ja eliminoinnit           -3,3  -6,6     -11,1 -11,7
KONSERNI YHTEENSÄ             9,5 -23,5     39,5  6,0


TOIMINNALLISET SEGMENTIT *)       10-12 10-12     1-12  1-12
POISTOT JA ARVONALENTUMISET       2009  2008     2009  2008
                     MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
EMEA                   5,9  4,8     20,5  18,3
Amerikka                 2,0  7,6      7,8  12,8
Muut ja eliminoinnit           -1,4  0,5     -0,2  1,8
KONSERNI YHTEENSÄ             6,5  12,8     28,1  32,9


TOIMINNALLISET SEGMENTIT *)       10-12 10-12     1-12  1-12
INVESTOINNIT               2009  2008     2009  2008
                     MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
EMEA                   2,6  4,4     10,7  23,7
Amerikka                 0,8  0,4      2,8  3,0
Muut ja eliminoinnit           0,2  1,7      1,1  3,1
KONSERNI YHTEENSÄ             3,5  6,5     14,6  29,8

*) Pörssitiedotteessa 23.4.2009 julkaistiin uuden raportointirakenteen mukaiset
tiedot vertailuvuodelta 2008. Osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta
esitetään tuloslaskelmassa omana rivinään liiketuloksen alla.

**) Segmenttien välinen myynti
  EMEA                 -2,6  -2,7     -7,9 -10,3
  Amerikka               -1,1  -1,1     -5,2  -5,1
  Muut                 -0,6  -0,5     -2,4  -1,4

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.


LIIKETOIMINTA-ALUEET          10-12 10-12 Muutos  1-12  1-12 Muutos
LIIKEVAIHTO               2009  2008   %  2009  2008   %
                     MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Home                   93,9  94,3   0 299,9 316,8   -5
Garden                  40,0  38,3   5 230,9 231,2   0
Outdoor                 38,7  41,2   -6 128,4 145,2  -12
Muut                   1,0  1,0      3,7  3,9
KONSERNI YHTEENSÄ            173,6 174,9   -1 662,9 697,0   -5


AINEETTOMAT HYÖDYKKEET JA LIIKEARVO               12/2009 12/2008
                                   MEUR  MEUR
Kirjanpitoarvo 1.1.                         230,2 233,8
Tilikauden muuntoerot                        -0,1  2,8
Liiketoimintahankinnat ja -myynnit                  -0,5
Lisäykset                               1,0  1,4
Poistot ja arvonalentumiset                     -6,0  -6,0
Vähennykset ja siirrot                        -0,2  -1,9
KIRJANPITOARVO KAUDEN LOPUSSA                    224,4 230,2


AINEELLISET HYÖDYKKEET JA                    12/2009 12/2008
SIJOITUSKIINTEISTÖT                         MEUR  MEUR
Kirjanpitoarvo 1.1.                         120,9 130,2
Tilikauden muuntoerot                         0,1  -1,2
Liiketoimintahankinnat ja -myynnit                  -1,5
Lisäykset                              13,6  24,0
Poistot ja arvonalentumiset                     -22,0 -26,5
Vähennykset ja siirrot                        -3,0  -5,5
KIRJANPITOARVO KAUDEN LOPUSSA                    108,0 120,9


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET                   12/2009 12/2008
                                   MEUR  MEUR
OMIEN SITOUMUKSIEN VAKUUDEKSI
Takaukset                                0   1
Vuokravastuut                             60   64
Muut vastuut                              4   5
YHTEENSÄ                                65   71

TAKAUKSET MUIDEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset                         2   2
Pantit                                 2
YHTEENSÄ                                4   2

KONSERNIYRITYSTEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Takaukset                                9   16

VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ                       78   89


JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset             151  171
Koronvaihtosopimukset                          1   16
Sähköfutuurit                              2   2

JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT VERRATTUNA NIMELLISARVOIHIN

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset              0   2
Koronvaihtosopimukset                          0   0
Sähköfutuurit                              0   0

Valuuttatermiinit, valuutanvaihtosopimukset ja valuuttaoptiot
on arvostettu raportointipäivän markkina-arvoon tilinpäätöksessä.


LÄHIPIIRIASIAT

Wärtsilän osinko 25,3 milj. euroa on raportoitu konsernin rahavirtalaskelman
rivillä Osinkotuotot, osakkuusyhtiö. Osinko on saatu vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä 2009.


HANKINNAT JA MYYNNIT

Fiskars hankki 30 %:n vähemmistöosuuden Silva Far East Ltd:stä kesäkuussa 2009.
Vähemmistöosuus hankittiin Kasinda Holding Limitediltä 0,2 miljoonalla eurolla.
Vähemmistöosuuden hankinnan jälkeen kiinalainen tuotantoyhtiö on Silva Sweden
AB:n täysin omistama tytäryhtiö.Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster.
Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 663 miljoonaa euroa vuonna 2009 ja
henkilöstöä on noin 3 600.

www.fiskarsgroup.fi


FISKARS Oyj Abp

Kari Kauniskangas
toimitusjohtaja