Fiskars Oyj Abp  Tilinpäätöstiedote, 13.2.2009 klo 8.30

FISKARSIN VUODEN 2008 LIIKEVAIHTO NOUSI, LIIKETULOS LASKI JA
RAHAVIRTA NOUSI

Vuosi 2008 lyhyesti:

- Liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 697,0 milj. euroa (647,0)
- Liiketulos (EBIT) oli 70,9 milj. euroa (106,9)
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, Wärtsilää ja puuvarannon
 arvonmuutosta oli 41,0 milj. euroa (51,1)
- Konsernin taloudellinen asema on edelleen vahva: omavaraisuusaste
 46 % (46 %) ja liiketoiminnan rahavirta 97,0 milj. euroa (82,0)
- Osakekohtainen tulos oli 0,64 euroa (1,40)
- Hallitus esittää, että vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,50 euroa
 A-osakkeelle ja 0,48 euroa K-osakkeelle.

Neljäs vuosineljännes 2008 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 9 % ja oli 174,9 milj. euroa (192,2)
- Liiketulos (EBIT) oli -2,0 milj. euroa (30,0), johon sisältyy
 kertaluonteisia kuluja 31,8 milj. euroa
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, Wärtsilää ja puuvarannon
 arvonmuutosta oli 8,3 milj. euroa (13,7)

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt koko tilikauden luvut ovat
tilintarkastettuja.


KESKEISET TUNNUSLUVUT

Milj. euroa         Q4/2008  Q4/2007 1-12/2008 1-12/2007

Liikevaihto          174,9   192,2   697,0   647,0
EBIT ilman kertaluonteisia
eriä, Wärtsilää ja
puuvarannon arvonmuutosta    8,3   13,7   41,0   51,1
Osuus osakkuusyhtiön
tuloksesta           24,6   16,7   70,5   43,3
Liiketulos (EBIT)        -2,0   30,0   70,9   106,9
Tulos ennen veroja       -8,2   33,3*   51,5   119,8**
Katsauskauden tulos       -6,5   31,7*   49,2   108,4**
Tulos/osake, euroa       -0,08   0,41   0,64   1,40
Liiketoiminnan rahavirta    17,2   29,8   97,0   82,0

*) Sisältää 6,9 milj. euron myyntivoiton Wärtsilän osakkeiden myynnistä
**) Sisältää 23,7 milj. euron myyntivoiton Wärtsilän osakkeiden
myynnistä


NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2008

Tuloskehitys

Fiskars-konsernin liikevaihto laski vuoden viimeisellä neljänneksellä
9 % 174,9 milj. euroon (192,2). Liikevaihto laski 9 % myös
vertailukelpoisilla valuuttakursseilla. Liiketoiminnan rahavirta oli
17,2 milj. euroa (29,8).

EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Aasia ja Tyynenmeren alue) -segmentin
liikevaihto laski viimeisellä neljänneksellä 12 % ja oli 118,7 milj.
euroa (134,6). Homeware-liiketoiminta-alueen myynti laski
kuluttajakysynnän heikennettyä ja jälleenmyyjien ostojen vähennyttyä.
Garden-liiketoiminta-alueella lumi- ja rakennustyökalujen heikko myynti
vähensi liikevaihtoa. Myös Outdoor-tuotteiden myynti laski
menestyksekkäästä Ruotsin kehityksestä huolimatta.

Amerikka-segmentin liikevaihto nousi 4 % ja oli 54,5 milj. euroa
(52,4). Yhdysvaltain valuuttakurssilla liikevaihto kuitenkin laski 5 %
ja 71,8 milj. dollaria (75,7). Puutarhaliiketoiminnan liikevaihto nousi
edellisestä vuodesta paremman kysynnän takia. Sen sijaan
askartelutuotteiden myyntiin talouden laskusuhdanne vaikutti
merkittävästi. Ulkoiluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi myynnin
kasvettua sekä kuluttaja- että armeija-asiakkaille.

Inhan Tehtaiden liikevaihto laski 39 % ja oli 5,3 milj. euroa (8,7).
Kiinteistöjen liikevaihto oli 1,6 milj. euroa (1,7).

Konsernin liiketulos (EBIT) oli -2,0 milj. euroa (30,0). Se sisältää
kertaluonteisia eriä -31,8 milj. euroa (0,0), jotka johtuvat
rakennemuutoskuluihin liittyvistä arvonalennuksista ja varauksista.

Osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta oli 24,6 milj. euroa (16,7) ja
puuvarannon (biologisten varojen) arvonmuutos oli -3,1 milj. euroa
(-0,4). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, osuutta Wärtsilän
tuloksesta ja puuvarannon arvonmuutosta oli 8,3 milj. euroa (13,7).

EMEA-segmentin liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 12,4 milj.
euroa (14,7) ja Amerikan 1,3 milj. euroa (3,4). Liiketuloksen laskuun
vaikutti myyntivolyymien alentuminen molemmissa segmenteissä. Inhan
Tehtaiden liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli -3,4 milj. euroa
(-0,1). Kiinteistöjen liiketulos oli -2,9 (-0,1), laskuun vaikutti
puuvarannon arvonmuutos.

Tilikauden investoinnit olivat 6,5 milj. euroa (16,0), ja ne koostuivat
pääosin Homeware-liiketoiminnan investoinneista uusiin myymälöihin ja
logistiikkakeskukseen. Vertailukauden investointeihin sisältyy
investointeja Wärtsilän osakkeisiin.

Tulos ennen veroja oli -8,2 milj. euroa (33,3). Vuoden 2008 tulos
sisältää kertaluonteisia eriä -31,8 milj. euroa vertailukauden 2007
sisältäessä Wärtsilän osakkeiden myyntivoittoa 6,9 milj. euroa.
Nettorahoituskulut olivat 6,2 milj. euroa (3,6).

Kauden tulos oli -6,5 milj. euroa (31,7). Osakekohtainen tulos oli
-0,08 euroa (0,41).

Keskeiset tapahtumat

Fiskars jatkoi vuoden viimeisellä neljänneksellä rakennemuutoksia ja
toiminnan tehostamista. Amerikassa Garden- ja Craft-liiketoiminnat
yhdistettiin uudeksi Garden & SOC (School, Office & Craft) -
liiketoiminta-alueeksi. EMEA-alueella Garden-liiketoiminnan johto
siirrettiin Belgiasta Suomeen. Sekä Amerikka- että EMEA-segmentin
alueelliset hallintotoiminnot lopetettiin. Lisäksi konsernin varastojen
arvostusperiaatteet yhdenmukaistettiin vastaamaan kuluttajavetoista
liiketoimintamallia.

Biologisten varojen (puuvarannon) arvonmäärityksessä käytettävää
kirjanpidollista arviota muutettiin joulukuun alusta alkaen. Muutosten
jälkeen käyvän arvon määrityksessä käytetään kolmen vuoden
keskimääräistä kantohintaa.

Useissa eri yksiköissä tehtiin henkilöstövähennyksiä ja lomautuksia.
Joulukuussa Fiskarsin tytäryhtiö Inhan Tehtaat ilmoitti 46 henkilön
irtisanomisesta, ja Iittala Group Oy Ab ilmoitti käynnistävänsä
yhteistoimintaneuvottelut henkilöstövähennyksistä ja lomautuksista
Suomessa.


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008

TILIKAUSI 2008 LYHYESTI
Konsernin liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 697,0 milj. euroa (647,0).
Kasvua vauhditti vuonna 2007 tehdyt Iittala Groupin ja Leborgnen
yritysostot. Liiketoiminnan rahavirta pysyi vahvana ja oli 97,0
milj. euroa (82,0).

Liiketulos (EBIT) oli 70,9 milj. euroa (106,9) eli 10 %
liikevaihdosta (17 %). Vuonna 2008 kirjattiin -34,9 milj. euroa
(+1,4) kertaluonteisia eriä, joista 31,8 milj. euroa (0) johtui
liiketoiminnan rakennemuutoksista. Liiketulos (EBIT) ilman
kertaluonteisia eriä, Wärtsilää ja puuvarannon arvonmuutosta oli
41,0 milj. euroa (51,1) eli 6 % liikevaihdosta (8 %).

Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,64 euroa (1,40).

LIIKETOIMINNAN UUDELLEENORGANISOINTI
Fiskars on siirtymässä tuotantokeskeisestä toimintatavasta
brändien ohjaamaan kuluttajalähtöiseen toimintaan. Osana siirtymää
tehtiin useita organisaatiomuutoksia vuonna 2008.

KTM Kari Kauniskangas aloitti Fiskars Oyj Abp:n toimitusjohtajana
vuoden alussa. Konsernin johtoryhmä muuttui talousjohtajan, tuotanto-,
hankinta- ja logistiikkajohtajan sekä strategiajohtajan nimitysten
myötä. Konsernin uusi johto on aktiivisesti mukana kaikkien
liiketoiminta-alueiden strategisessa johtamisessa.

Uusi organisaatiorakenne ja segmenttijako esiteltiin maaliskuussa 2008.
Ensimmäisestä osavuosikatsauksesta lähtien operatiiviset segmentit ovat
olleet: Amerikka, EMEA (Eurooppa, Lähi-Itä, Aasia ja Tyynenmeren alue),
Wärtsilä (osakkuusyhtiö) sekä Muut, johon kuuluvat Inhan Tehtaat ja
kiinteistötoimi. Liiketoiminta-alueet oliat vuonna 2008: Garden
(puutarha), Homeware (kodin tuotteet), Outdoor Recreation (ulkoilu),
Craft (askartelu), Kiinteistöt sekä Inhan Tehtaat.

Marraskuussa 2008 konsernin alueelliset hallintotoiminnot poistettiin
ja liiketoiminta-alueiden johdon roolia vahvistettiin. Amerikassa
Garden- ja Craft-liiketoiminnat yhdistettiin uudeksi Garden & SOC
(School, Office & Craft) -liiketoiminta-alueeksi. EMEA-alueella
puutarhaliiketoiminnan johto siirrettiin Belgiasta Suomeen. Kaikkien
liiketoiminta-alueiden johtajat raportoivat konsernin
toimitusjohtajalle.

Näiden organisaatiomuutosten seurauksena Fiskarsin liiketoiminta-alueet
ovat vuoden 2009 alusta lähtien: Home, Garden, Outdoor ja Muut. Saksien
ja muiden askartelutuotteiden myynti raportoidaan jatkossa
kodintuotteiden tavoin Home-liiketoiminta-alueen osana. Inhan Tehtaat,
joka valmistaa pääasiallisesti veneitä, sisältyy jatkossa Outdoor-
liiketoiminta-alueeseen. Kiinteistöt siirtyvät Muut-liiketoiminta-
alueeseen.

KONSERNIN TULOSKEHITYS
Fiskars-konsernin liikevaihto kasvoi 8 % edelliseen vuoteen verrattuna
ja oli 697,0 milj. euroa (647,0). Vertailukauden liikevaihto sisältää
1.9.2007 lähtien Iittala Groupin sekä 1.5.2007 lähtien Leborgnen. Pro
forma -liikevaihto vuonna 2007 oli 767,6 milj. euroa. Tähän verrattuna
vuoden 2008 liikevaihto laski vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 6 %.

Konsernin liiketulos (EBIT) oli 70,9 milj. euroa (106,9).
Liiketulokseen sisältyy pääasiallisesti rakennemuutoksista johtuvia
kertaluonteisia eriä -34,9 milj. euroa (+1,4), jotka kirjattiin vuoden
viimeisellä vuosineljänneksellä. Fiskars-konsernin osuus osakkuusyhtiö
Wärtsilän tuloksesta oli 70,5 milj. euroa (43,3) ja puuvarannon
(biologisten varojen) arvonmuutos oli -5,6 milj. euroa (11,1).
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, Wärtsilää, puuvarannon
arvonmuutosta oli 41,0 milj. euroa (51,1).

Konsernin tuotekehityskustannukset olivat 8,4 milj. euroa (7,4) eli 1 %
liikevaihdosta (1 %). Kasvu johtui pääosin Iittala Groupin
yritysostosta.

Nettorahoituskulut olivat 19,4 milj. euroa (10,7). Rahoituskustannusten
kasvun aiheuttivat pääasiassa vuoden 2007 lainarahoituksella tehdyt
yritysostot.

Tulos ennen veroja oli 51,5 milj. euroa (119,8). Vuoden 2008 luku
sisältää -34,9 milj. euroa kertaluonteisia eriä vertailukauden 2007
sisältäessä Wärtsilän osakkeiden myyntivoittoa 23,7 milj. euroa.
Tilikauden verot olivat 2,3 milj. euroa (11,4).

Tilikauden tulos oli 49,2 milj. euroa (108,4). Osakekohtainen tulos oli
0,64 euroa (1,40).

EMEA
EMEA-segmentin liikevaihto kasvoi 24 % ja oli 454,7 milj. euroa
(365,9). Vuoden 2007 pro forma- liikevaihtoon verrattuna laskua oli 6
%. Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 33,3 milj. euroa (36,4).

Toimintaympäristö muuttui merkittävästi vuoden aikana. Kuluttajien
luottamus ja erityisesti vähittäismyyjien ostot heikkenivät vuoden
loppua kohti. Markkinatilanne oli erityisen vaikea viimeisellä
vuosineljänneksellä, joka on kodintuotteiden liiketoiminnan tärkein
myyntiajanjakso. Myös euroa vastaan heikentyneet Englannin punta ja
Ruotsin kruunu heikensivät liikevaihtoa.

EMEA-segmentin liiketulosta laskivat alentuneet myyntivolyymit.
Osana Fiskarsin ja Iittala Groupin toiminnan integraatiota
yhdistettiin Norjan ja Tanskan myyntiyhtiöt, mikä toi
synergiasäästöjä. Höganäsin tehdas Ruotsissa lakkautettiin vuoden
2008 aikana kannattavuuden parantamiseksi ja toimintojen
tehostamiseksi.

Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta Homeware-liiketoiminta-alueen
suora kuluttajamyynti kehittyi kohtuullisen hyvin. Vuoden aikana
avattiin seitsemän uutta Iittala-myymälää ja kolme Iittala-outletia.
Myös vertailukelpoinen kasvu jatkui.

Puutarhaliiketoiminta kehittyi vuoden aikana positiivisesti Itä-
Euroopassa ja Venäjällä, mutta Länsi-Euroopan markkinat eivät
saavuttaneet vuoden 2007 liikevaihtotasoa. Pääsyynä tuloksen
heikkenemiseen olivat epäsuotuisat sääolosuhteet, jotka laskivat sekä
puutarhatyökalujen myyntiä keväällä että lumityökalujen myyntiä
viimeisellä vuosineljänneksellä.

Outdoor Recreation -liiketoiminta-alueen liikevaihto laski, vaikka
uusi hyvinvointituotteiden kategoria menestyi markkinoilla hyvin.

Tilikauden investoinnit koostuivat pääasiallisesti uusien
myymälöiden avaamisesta sekä tuotannon ja logistiikan
investoinneista. Investoinnit olivat yhteensä 21,8 milj. euroa
(181,5). Vertailukausi sisälsi Iittala Groupin ja Leborgnen
yritysostot.

EMEA-segmentin henkilöstömäärä oli tilikauden lopussa 3 042 henkilöä
(3 228).

AMERIKKA
Amerikka-segmentin liikevaihto laski 14 % ja oli 219,6 milj. euroa
(255,3) vuonna 2008. Liikevaihto US-dollarin valuuttakurssilla laski
7 % 323,6 milj. dollariin (348,6). Liiketulos (EBIT) ilman
kertaluonteisia eriä heikkeni 16,3 milj. euroon (22,0).

Yhdysvaltain talouden laskusuhdanne vaikutti kuluttajien luottamukseen
ja erityisesti vähittäismyyjien ostokäyttäytymiseen vielä
merkittävämmin kuin Euroopassa. Amerikka-segmentin myynnin lasku oli
seurausta vähittäiskauppiaiden ostojen vähentymisestä, jota vahvisti
kuluttajien ostojen suuntautuminen edullisempiin tuotteisiin.

Myyntivolyymien pienenemisen lisäksi Amerikka-segmentin tulokseen
vaikuttivat raaka-aineiden ja öljyn hintojen nousu ensimmäisen puolen
vuoden aikana. Myös US-dollarin lasku erityisesti suhteessa Kiinan
renminbiin vaikutti hankinnan ja valmistuksen kuluihin.

Amerikan puutarhaliiketoiminnan myynti nousi, erityisen voimakasta
kasvu oli Kanadassa. Talouden epävarmuus vaikutti merkittävästi
askartelutuotteiden myynnin laskuun markkinoilla. Myös Outdoor
Recreation -alueen liikevaihto laski hieman viime vuodesta.

Tilikauden investoinnit olivat 3,0 milj. euroa (3,2), ja ne
koostuivat etupäässä tuotannon investoinneista.

Amerikka-segmentin henkilöstömäärä oli tilikauden lopussa 799
henkilöä (939).

INHAN TEHTAAT
Fiskarsin tytäryhtiö Inhan Tehtaat valmistaa pääasiassa Buster-
alumiiniveneitä. Inhan Tehtaiden liikevaihto vuonna 2008 oli 35,2 milj.
euroa (42,1), laskua edelliseen vuoteen oli 16 %. Liiketulos (EBIT)
ilman kertaluonteisia eriä oli -3,3 milj. euroa (3,3).

Yleinen taloudellinen tilanne vaikutti voimakkaasti venemarkkinoihin.
Uusien veneiden rekisteröintien määrä tippui Inhan Tehtaiden
tärkeimmillä markkinoilla, vaikka Buster-veneiden markkinaosuus kasvoi
vuoden aikana.

Toiminta sopeutettiin loppuvuodesta vastaamaan muuttunutta
markkinakysyntää ja parantamaan liiketoiminnan kannattavuutta.
Muutokset johtivat lomautuksiin ja henkilöstövähennyksiin. Myös yhtiön
saranaliiketoiminta lakkautettiin vuoden 2008 viimeisellä
neljänneksellä.

Tilikauden investoinnit olivat 1,9 milj. euroa (3,6), Suurimmat
investoinnit liittyivät koneiden ja kaluston uusimisesta.
Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 227 (306).

KIINTEISTÖT
Kiinteistöliiketoimintaan kuuluvat yhtiön metsä- ja maaomaisuuden
hallinnointi sekä kiinteistöjen sisäinen ja ulkoinen vuokraus.

Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto oli 5,9 milj. euroa (5,6) vuonna
2008. Liiketulos (EBIT) oli -4,4 milj. euroa (11,3) ja puuvarannon
arvon muutos -5,6 milj. euroa (11,1).

Biologisten varojen (puuvarannon) arvonmäärityksessä käytettävää
kirjanpidollista arviota muutettiin vuonna 2008. Nyt käyvän arvon
määrityksessä käytetään kolmen vuoden keskimääräistä kantohintaa, mikä
heijastaa puuvarannon vakaata luonnetta.

Tilikauden investoinnit olivat 1,8 milj. euroa (1,8). Henkilöstön
määrä tilikauden lopussa oli 24 (24).

OSAKKUUSYHTIÖ WÄRTSILÄ
Merenkulun ja energia-alan ratkaisujen johtava toimittaja Wärtsilä Oyj
Abp on osakkuusyhtiönä olennainen osa Fiskars -konsernia. Fiskarsin
osuus Wärtsilän tuloksesta vuonna 2008 oli 70,5 milj. euroa (43,3).
Lukuun sisältyy Fiskarsin osuuden kasvu 5,8 milj. eurolla Wärtsilän
omasta pääomasta maaliskuun 2008 rahastoannin yhteydessä. Fiskars sai
osinkotuottoja Wärtsilältä tilikauden 2008 aikana 67,2 milj. euroa
(27,7).

Vuoden lopussa Fiskars-konsernin omistusosuus Wärtsilän osakkeista oli
17,1 % (16,5 %) ja äänistä 17,1 % (32,2 %). Osakkeet omistaa Fiskarsin
kokonaan omistama tytäryhtiö Avlis AB. Wärtsilän yhtiökokous päätti
19.3.2008 yhdistää A- ja B-osakesarjat. Vaikka Fiskars-konsernin
äänivalta laski 32,2 prosentista alle 20 prosentin, Fiskars on edelleen
Wärtsilän suurin yksittäinen osakkeenomistaja yli 17 prosentin
äänivallalla. Fiskarsin hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh ja
Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas valittiin Wärtsilän
hallitukseen. Fiskars arvioi, että sillä on IAS 28:n tarkoittama
merkittävä vaikutusvalta Wärtsilässä ja käsittelee siten Wärtsilää
edelleen osakkuusyhtiönä.

Osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli vuoden lopussa 263,5 milj. euroa
(278,3), johon sisältyi liikearvoa 61,2 milj. euroa (61,2). Fiskarsin
Wärtsilä-osakkeiden markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 353,9 milj.
euroa (833,2), ja osakkeen hinta oli 21,01 euroa.

TASE, RAHAVIRTA JA RAHOITUS
Liiketoiminnan rahavirta vuonna 2008 oli 97,0 milj. euroa (82,0).
Rahavirtaan sisältyy 67,2 milj. euroa Wärtsilän osinkoja (27,7).
Investointien rahavirta oli -25,8 milj. euroa (-183,4) ja rahavirta
investointien jälkeen 71,2 milj. euroa (-101,4).

Fiskarsin nettokäyttöpääoma vuoden 2008 lopussa oli 149,4 milj. euroa
(162,1). Pitkäaikaiset varat olivat yhteensä 680,6 milj. euroa (713,1),
josta aineettomia hyödykkeitä oli 131,0 milj. euroa ja liikearvoa 99,2
milj. euroa.

Konsernin taloudellinen asema on edelleen vahva. Tilikauden lopussa oma
pääoma oli 446,7 milj. euroa (478,3). Konsernin omavaraisuusaste oli 46
% (46 %) ja nettovelkaantumisaste 69 % (67 %).

Tilikauden lopussa rahavarat olivat 11,3 milj. euroa (34,5). Korollinen
nettovelka oli 309,9 milj. euroa, joka oli 9,1 milj. euroa vähemmän
kuin edellisen tilikauden lopussa. Lyhytaikaisten velkojen osuus
korollisesta velasta oli 183,7 milj. euroa (228,9) ja pitkäaikaisten
velkojen osuus 137,5 milj. euroa (124,6). Lyhytaikaiset velat ovat
ensisijaisesti liikkeelle laskettuja yritystodistuksia.

Lisäksi konsernilla oli 405,0 milj. euroa (425,0) käyttämättömiä
sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pääosin pohjoismaisissa
pankeissa. Talouskriisillä ei ole ollut merkittävää vaikutusta yhtiön
rahoitukseen.

INVESTOINNIT
Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 29,8 milj. euroa (220,6).
Investoinnit koostuivat pääosin korvausinvestoinneista ja Homeware-
liiketoiminnan uusien myymälöiden avauksista. Investointeihin sisältyy
myös Iittala Group Oy Ab:n vähemmistöosakkeista maksettu 3,1 milj.
euroa toisella vuosineljänneksellä. Vertailukaudella investointeihin
sisältyivät Iittala Groupin ja Leborgnen yritysostot sekä investoinnit
Wärtsilän A-sarjan osakkeisiin.

HENKILÖSTÖ
Vuoden lopussa konsernin henkilöstön määrä oli 4 119 (4 515), joista
3 042 (3 228) työskenteli EMEA-alueella, 799 (939) Amerikka-alueella ja
278 (348) Muut-segmentin yksiköissä (Inhan Tehtaat, Kiinteistöt ja
konsernihallinto). Suomessa konserni työllisti 1 722 henkilöä (1 853).

Henkilöstön väheneminen Amerikassa johtui toimintojen
uudelleenjärjestelyistä etupäässä Craft- ja Outdoor Recreation-
liiketoiminta-alueilla. EMEA-segmentissä henkilöstömäärää vähensivät
Höganäsin tehtaan sulkeminen ja muut Homeware-alueen tuotannon
muutokset, mutta toisaalta määrää nosti uusien Iittala-myymälöiden ja
-outletien avautuminen. Muut-segmentin henkilöstömäärää vähensivät
tuotannon supistukset Inhan Tehtailla.

Tilikauden 2008 palkat ja palkkiot olivat yhteensä 186,8 milj. euroa
(146,1).

MUUTOKSET KONSERNIN JOHDOSSA
KTM Kari Kauniskangas aloitti Fiskars Oyj Abp:n toimitusjohtajana
vuoden 2008 alussa.

Maaliskuussa 2008 tekn. lis. Hille Korhonen nimitettiin Fiskars-
konsernin tuotanto-, hankinta- ja logistiikkajohtajaksi. KTM Teemu
Kangas-Kärki nimitettiin talousjohtajaksi huhtikuussa 2008. Hän aloitti
tehtävässään elokuussa 2008. KTM Max Alfthan nimitettiin
strategiajohtajaksi elokuussa 2008. Hän aloitti tehtävässään
marraskuussa 2008. Korhonen, Kangas-Kärki ja Alfthan kuuluvat kaikki
konsernin johtoryhmään.

Fiskarsin kiinteistöliiketoiminnan johtaja ja konsernin
varatoimitusjohtaja Ingmar Lindberg jäi eläkkeelle vuoden 2008 lopussa.
Uudeksi kiinteistöliiketoiminnan johtajaksi nimitettiin
MMM Tomas Landers. Hän aloitti 1.12.2008 ja otti vastuun
kiinteistöliiketoiminnasta vuoden 2009 alussa.

Konsernin johtoryhmän jäsenistä talousjohtaja Maija Elenius,
rahoitusjohtaja Juha Rauhala ja viestintäjohtaja Leena Kahila-Bergh
lopettivat yhtiön palveluksessa vuoden 2008 aikana.

Marraskuussa 2008 Amerikka-segmentin Garden & SOC (School, Office &
Craft) -liiketoiminta-alueen johtajaksi nimitettiin Paul Tonnesen ja
EMEA-alueen puutarhaliiketoiminnan johtajaksi Thomas Enckell. Tonnesen
oli aikaisemmin vastuussa Fiskars Amerikan Garden-liiketoiminta-
alueesta. Enckell vastasi aikaisemmin Iittala Groupin tukkumyynnistä.

Fiskars Brands Inc:n toimitusjohtaja Jim Purdin, Garden-liiketoiminta-
alueen johtaja Francis Kint, Craft-liiketoiminta-alueen johtaja Chad
Vincent, Amerikka-segmentin talousjohtaja Jerome Klein, EMEA-segmentin
talousjohtaja Elly Piccart ovat lopettaneet yhtiössä.

CORPORATE GOVERNANCE
Fiskars noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance), joka astui
voimaan 1.1.2009.

Fiskars noudattaa myös NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 2.6.2008 voimaan
astunutta uutta sisäpiiriohjetta ja yhtiön omaa sisäpiiriohjetta, joka
astui voimaan 5.8.2008.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Fiskars valmistaa ja myy kuluttajille suunnattuja tuotteita. Yleisen
taloudellisen tilanteen ja kulutuskysynnän heikentymisellä Fiskarsille
tärkeillä markkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa saattaa olla
negatiivinen vaikutus yhtiön liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Fiskarsin tuotteita myydään sekä tukku- ja vähittäisliikkeille että
suoraan kuluttajille omien liikkeiden kautta. Suurten asiakkaiden
menettäminen, asiakkaiden taloudelliset ongelmat tai vakava häiriö
erikoistuneen jakelukanavan toiminnassa voi vaikuttaa konsernin
toimintaan ja tulokseen negatiivisesti. Suurimman asiakkaan osuus
konsernin myynnistä oli vuonna 2008 noin 5 % (noin 6 % vuonna 2007).

Fiskars käyttää tuotteidensa valmistukseen aiempaa enemmän
alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita. Oman tuotannon osuus on
laskenut ja yhtiön riippuvuus toimitusketjusta on vastaavasti
lisääntynyt. Toimitusketjun hallinta muodostaa sekä ohjaus- että
saatavuusriskin.

Äkillisillä muutoksilla raaka-aineiden tai energian hinnoissa saattaa
olla vaikutusta konsernin tulokseen. Yhtiölle merkittävimpiä raaka-
aineita ovat teräs, alumiini ja muovi.

Sää ja kausivaihtelut vaikuttavat joidenkin yhtiön myymien tuotteiden
kysyntään, kuten puutarhatyökalujen kysyntään keväällä. Normaalista
poikkeavat sääolosuhteet voivat vaikuttaa kausituotteiden myyntiin
negatiivisesti. Konserniin kuuluvien kodintuotteiden myynti painottuu
voimakkaasti viimeiselle vuosineljännekselle. Mahdolliset ongelmat
tuotteiden saatavuudessa tai kysynnässä viimeisen neljänneksen aikana
saattavat vaikuttaa merkittävästi koko tilikauden tulokseen.

Fiskars omistaa 17,1 % osuuden osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp:n
osakkeista. Merkittävät muutokset Wärtsilän kannattavuudessa tai sen
maksamien osinkojen määrässä vaikuttavat Fiskarsin kannattavuuteen ja
kassavirtaan.

YMPÄRISTÖ
Yhtiö ei seuraa erikseen ympäristökustannuksia, koska ne liittyvät
tiiviisti normaaliin liiketoimintaan ja sen kehittämiseen. Tilikauden
2008 aikana ei tehty merkittäviä ympäristöinvestointeja. Homeware-
liiketoiminta-alueen tuotanto kuluttaa energiaa muuta Fiskarsin
tuotantoa enemmän.

Konsernin tuotantotoiminta on luonteeltaan enimmäkseen sellaista, johon
ei liity merkittäviä ympäristöriskejä. Tuotantolaitoksilla on
voimassaolevat ympäristöluvat, jotka määrittelevät tuotantotoiminnan
ympäristövaikutusten ylärajat. Yleisten ympäristömääräysten muuttuminen
voi vaikuttaa voimassa oleviin ympäristölupiin. Muuttuviin säännöksiin
sopeutuminen voi edellyttää nykyisten tuotantomenetelmien muuttamista
tai investointeja uusiin laitteisiin. Tämä voi aiheuttaa
lisäkustannuksia.

OSAKKEET
Fiskars Oyj Abp:lla on kaksi osakesarjaa, A- ja K-osakkeet. Yhtiön A-
sarjan osakkeilla on yksi ääni ja K-sarjan osakkeilla 20 ääntä.
Yhtiöjärjestyksen mukaan A-osakkeelle on maksettava vähintään kaksi (2)
prosenttiyksikköä suurempi osinko kuin K-osakkeelle.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärät eivät muuttuneet tilikauden
aikana. Yhtiön osakekanta oli katsauskauden lopussa yhteensä 54 944 492
A-osaketta (71 % osakkeista ja 11 % äänistä) sekä 22 565 708 K-osaketta
(29 % ja 89 %) eli yhteensä 77 510 200 osaketta ja 506 258 652 ääntä.

Molempien osakesarjojen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,00
euroa. Osakepääoma oli tilikauden lopussa 77 510 200 euroa.

Ryhmä osakkeenomistajia, jotka edustivat yli 5 prosenttia mutta alle 10
prosenttia Fiskars Oyj Abp:n äänivallasta, lähestyi lokakuussa 2008
yhtiön hallitusta pyynnöllä selvittää mahdollisuutta yhdenmukaisen
äänioikeuden käyttöönotosta yhtiön osakesarjoille. Hallitus päätti
selvittää asiaa.

Omien osakkeiden osto ja myynti

Yhtiön hallituksella oli varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2008 asti
valtuutus hankkia ja luovuttaa yhtiön osakkeita siten, että osakkeiden
yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään
kymmenen prosenttia (10 %) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden
äänimäärästä. 25.3.2008 yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen
hankkimaan ja luovuttamaan yhtiön omia osakkeita siten, että
hankittavien tai luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä on alle viisi
prosenttia (5 %) yhtiön kaikista osakkeista.

Tammikuussa 2008 yhtiö myi toimitusjohtajalle yhteensä 15 397 A-
osaketta pörssin kautta markkinahintaan (11,20 euroa/osake). Yhtiölle
kertyi tästä 0,1 miljoonan myyntivoitto, joka kirjattiin suoraan omaan
pääomaan.

Tämän jälkeen yhtiö ei ole käyttänyt valtuutustaan hankkia tai
luovuttaa yhtiön osakkeita. Tilikauden lopussa yhtiön hallussa oli omia
osakkeita 112 115 kpl A-osakkeita ja 420 kpl K-osakkeita, mikä vastaa
0,15 % yhtiön osakkeista ja 0,02 % äänistä.

Osakkeiden hinta

Fiskarsin molemmat osakesarjat noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
large cap -listalla. Fiskarsin A-osakkeen kurssi oli joulukuun lopussa
6,96 euroa (13,30) ja K-osakkeen 11,15 euroa (14,45).

Yhtiön osakekannan markkina-arvo omia osakkeita lukuun ottamatta oli
tilikauden lopussa 633 milj. euroa.

Osakevaihto vuoden 2008 aikana oli 5,1 miljoonaa (12,7) osaketta.

Muutokset omistusosuudessa

Fiskars Oyj Abp:n 18.11.2008 saaman tiedon mukaan Virala Oy Ab:n osuus
Fiskars Oyj Abp:n äänimäärästä väheni alle viidennekseen (20 %). Uusi
osuus oli 19,87 % äänimäärästä ja 10,63 % osakepääomasta.

Tilikauden aikana yhtiölle ei ole ilmoitettu muista merkittävistä
muutoksista suurimpien osakkeenomistajien omistuksissa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008
Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2008
vahvistettiin vuoden 2007 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa A-
osakkeille 0,80 euroa/osake, yhteensä 43 865 901,60 euroa, ja K-
osakkeille 0,78 euroa/osake, yhteensä 17 600 924,64 euroa, eli yhteensä
61 466 826,24 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 28.3.2008. Osinko
maksettiin 4.4.2008. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2007.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Hallituksen
jäseniksi valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth,
Paul Ehrnrooth, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl
Grotenfelt, Karsten Slotte ja Jukka Suominen. Hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Mauri Palvin
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita
yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 2 747 224 kpl A-osaketta ja
enintään
1 128 285 kpl K-osaketta, enintään hankintahetkellä Fiskars Oyj Abp:n
osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettavalla korkeimmalla
hinnalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla
on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, enintään 2 747 224 kpl A-
osaketta ja enintään 1 128 285 kpl K-osaketta. Valtuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti myös muuttaa yhtiöjärjestystä. Yhtiöjärjestyksen
muutokset merkittiin kaupparekisteriin 21.4.2008.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf
Berghin ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul
Ehrnroothin.

Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustaf
Gripenbergin ja jäseniksi Ilona Ervasti-Vaintolan, Alexander
Ehrnroothin, Paul Ehrnroothin ja Karsten Slotten.
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf
Berghin ja jäseniksi Ralf Böerin, Karl Grotenfeltin ja Jukka Suomisen.
Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin
ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2009
Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 16.
maaliskuuta 2009 klo 15 alkaen Helsingin Messukeskuksessa.

HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE
Tilikauden 2008 päättyessä emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 460,5
milj. euroa (894,8).

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle jaettavaksi osinkoa A-
osakkeille 0,50 euroa / osake ja K-osakkeille 0,48 euroa / osake
vuodelta 2008.

Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 54 832 377 A-osaketta ja 22 565 288
K-osaketta, yhteensä 77 397 665 osaketta. Osinkoa jaettaisiin siten
yhteensä:

          Osakkeita,     Osinko,      Yhteensä,
             kpl   euroa/osake        euroa
A-osakkeet     54 832 377      0,50    27 416 188,50
K-osakkeet     22 565 288      0,48    10 831 338,24
Yhteensä      77 397 665            38 247 526,74

Tämän jälkeen käyttämättömiksi voittovaroiksi emoyhtiöön jää 422,3
milj. euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole
tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä
ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen käsityksen mukaan yhtiön
maksukykyä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2009
Markkinatilanteen arvioidaan pysyvän epävakaana vuonna 2009, koska
tilanne sekä Pohjois-Amerikan että Euroopan markkinoilla näyttää
jatkuvan erittäin haastavana. Kuluttajakysynnän arvioidaan heikentyvän
edellisestä vuodesta, mikä vaikuttaa Fiskarsin liikevaihdon
kehittymiseen.

Fiskarsin organisaatiorakennetta on uudistettu ja kustannusrakennetta
ollaan leikkaamassa vastaamaan arvioitua kuluttajakysyntää vuonna 2009.
Samalla varmistetaan Fiskarsin kilpailukykyä markkinoilla. Tarkennettu
liiketoiminnan fokus erikoistuneisiin liiketoiminta-alueisiin ja
brändeihin sekä uusien tuotteiden kehittäminen ovat jatkossakin yhtiön
tärkeimpiä menestystekijöitä haastavassa markkinaympäristössä.

Fiskars-konsernin vuoden 2009 liikevaihdon arvioidaan laskevan
edellisen vuoden liikevaihtoon verrattuna. Liikevoiton arvioidaan
olevan alemmalla tasolla kuin vuonna 2008, ilman kertaluonteisia eriä,
osuutta osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta ja puuvarannon käyvän arvon
muutosta.

Osakkuusyhtiö Wärtsilällä on edelleen suuri vaikutus konsernin
tulokseen ja kassavirtaan vuonna 2009.


Helsingissä 12. helmikuuta 2009

Fiskars Oyj Abp
Hallitus


Fiskarsin vuosikertomus, joka sisältää täydellisen tilinpäätöksen,
julkaistaan viikolla 11.


KONSERNIN TULOSLASKELMA     10-12 10-12 muutos  1-12  1-12 muutos
                 2008  2007   %  2008  2007   %
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR

LIIKEVAIHTO           174,9 192,2   -9 697,0 647,0   8

Hankinnan ja valmistuksen kulut -132,1 -128,3   3 -483,5 -439,2   10
BRUTTOKATE            42,8  63,9  -33 213,5 207,8   3

Liiketoiminnan muut tuotot     0,4  2,3  -85  2,9  5,8  -51
Biologisten hyödykkeiden käyvän
arvon muutos           -3,1  -0,4  614  -5,6  11,1   0
Myynnin ja markkinoinnin kulut  -34,3 -35,7   -4 -129,8 -100,2   30
Hallinnon kulut         -12,3 -10,9   13 -54,4 -49,3   10
Tutkimus- ja kehittämismenot   -2,9  -2,4   21  -8,4  -7,4   14
Liiketoiminnan muut kulut    -17,1  -3,5     -17,8  -4,2  319
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta  24,6  16,7   48  70,5  43,3   63
LIIKETULOS (EBIT)         -2,0  30,0   0  70,9 106,9  -34

Wärtsilän osakkeiden
realisointitulos             6,9         23,7
Muut rahoitustuotot ja -kulut   -6,2  -3,6  -12 -19,4 -10,7   58
TULOS ENNEN VEROJA        -8,2  33,3   0  51,5 119,8  -57

Tuloverot             1,7  -1,6   0  -2,3 -11,4  -80
KATSAUSKAUDEN TULOS        -6,5  31,7   0  49,2 108,4  -55

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajat        -6,5  31,4   0  49,3 108,0  -54
Vähemmistö            -0,1  0,3     -0,1  0,3
                 -6,5  31,7     49,2 108,4

Emoyhtiön omistajille kuuluva
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton)         -0,08  0,41     0,64  1,40

Tulos/osake (laimennettu)    -0,08  0,41     0,64  1,40


KONSERNIN LASKELMA KIRJATUISTA         10-12 10-12  1-12  1-12
TUOTOISTA JA KULUISTA              2008  2007  2008  2007
                        MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

Katsauskauden tulos               -6,5  31,7  49,2 108,4

Muuntoeron muutos                -2,0  -4,2  -1,9 -10,4
Suoraan omaan pääomaan kirjatut
muutokset osakkuusyhtiöissä           -9,1  -1,5 -18,1  -0,2
Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten
suojaus verovaikutuksen jälkeen         1,6  -1,9  0,7  2,5
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutus-
matemaattiset voitot (tappiot) verovaikutuksen
jälkeen                     -0,1  0,6  -0,2  2,0
Muut muutokset                  0,0  0,0  0,2  0,1

Suoraan omaan pääomaan
kirjatut tuotot ja kulut            -9,6  -7,1 -19,3  -5,9

Kauden kokonaistuotot ja -kulut        -16,1  24,6  29,9 102,5

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajat              -16,0  24,3  30,0 102,2
Vähemmistö                   -0,1  0,3  -0,1  0,3
                        -16,1  24,6  29,9 102,5


KONSERNIN TASE                   12/200812/2007 muutos
                            MEUR  MEUR   %
VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet                131,0 134,0   -2
Liikearvo                       99,2  99,8   -1
Maa-alueet, rakennukset, koneet ja kalusto      113,2 121,7   -7
Biologiset varat                    39,3  44,9  -13
Sijoituskiinteistöt                   7,7  8,4   -8
Osuudet osakkuusyhtiöissä               263,5 278,3   -5
Rahoitusvarat
 Osakkeet, käypään arvoon tulosvaikutteisesti     2,9  3,0   -1
 Muut sijoitukset                   2,2  2,3   -6
Laskennalliset verosaamiset              21,7  20,6   5
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ             680,6 713,1   -5

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus                    159,8 173,7   -8
Myynti- ja muut saamiset               109,6 119,8   -9
Verosaamiset                      8,4  6,0   39
Rahavarat                       11,3  34,5  -67
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ             289,0 334,1  -13

VARAT YHTEENSÄ                    969,7 1047,1   -7

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma       446,7 477,8   -7
Vähemmistöosuus                     0,0  0,5
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ                  446,7 478,3   -7

PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat                   137,5 124,6   10
Muut velat                       1,4  4,7  -69
Laskennalliset verovelat                49,3  51,7   -5
Eläkevelvoite                      9,2  9,4   -2
Varaukset                       13,4  6,2  117
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ             210,8 196,7   7

LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat                   183,7 228,9  -20
Ostovelat ja muut velat                121,9 139,4  -13
Verovelat                        6,6  3,8   74
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ             312,2 372,1  -16

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ             969,7 1047,1   -7


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA          10-12 10-12  1-12  1-12
                        2008  2007  2008  2007
                        MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tulos ennen veroja               -8,2  33,3  51,5 119,8
Oikaisut
 Poistot                    12,8  7,0  32,9  23,2
 Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot      0,0 -26,1  0,0 -26,1
 Osuus osakkuusyhtiötuloksesta        -24,6 -16,7 -70,5 -43,3
 Tuotot sijoituksista             -1,1  15,4  -1,0  -3,0
 Korkokulut                   7,4  4,9  20,4  13,7
 Biologisten varojen muutos           3,1  0,7  5,6 -10,0
 Muut liiketoimet, joihin ei liity
 maksutapahtumaa                0,0  0,8  0,0  2,7
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta     -10,6  19,3  39,0  77,0

Käyttöpääoman muutos
 Korottomien saamisten muutos         14,5  2,4  10,9  -9,7
 Vaihto-omaisuuden muutos           15,5  14,1  10,6  -1,5
 Korottomien velkojen muutos          1,5  4,5  -7,5  11,4
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä
ja veroja                    20,8  40,2  53,0  77,2

Osinkotuotot, osakkuusyhtiö           0,0  0,0  67,2  27,7
Maksetut rahoituskulut (netto)         -4,3  -5,7 -18,0 -11,8
Maksetut verot                  0,6  -4,7  -5,2 -11,2
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)          17,2  29,8  97,0  82,0

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Liiketoimintojen ja tytäryhtiöiden hankinnat   0,0  0,0  -3,1 -169,3
Investoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin    -5,5  -7,7 -25,4 -20,5
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot      1,9  3,1  4,1  6,5
Muu investointien rahavirta           -1,7  0,0  -1,4  0,0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)           -5,3  -4,7 -25,8 -183,4

RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA
Omien osakkeiden myynti             0,0  0,0  0,2  0,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot         21,5  0,6  62,2  0,6
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset       0,0  0,4  -0,1  -0,1
Lyhytaikaisten lainojen muutos         -30,2  -0,4 -85,6 137,6
Rahoitusleasingmaksut              -0,8  0,4  -3,4  -1,8
Muiden rahoituserien rahavirta         -3,0  2,1  -3,5  0,9
Maksetut osingot                 0,0  0,0 -61,5 -46,0
RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA (C)       -12,5  3,0 -91,7  91,3

LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS (A+B+C)        -0,6  28,2 -20,5 -10,2

Likvidit varat kauden alussa          11,9  9,4  34,5  44,9
Kurssimuutosten vaikutus             0,0  -3,2  -2,8  -0,3
Likvidit varat kauden lopussa          11,3  34,5  11,3  34,5


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN     Emoyhtiön omistajille kuuluva    Vähem-  Yh-
MUUTOKSET           oma pääoma:             mistö- teensä
                                  osuus
                       Käyvän     Kert.
                Osake-  Omat arvonMuunto-voitto-
                pääoma osakk.rahasto  erot varat
                 MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

12/31/2006            77,5  -0,9  21,6  -1,5 325,0  0,0 421,8

Muuntoeron muutos                   -10,4      0,0 -10,4
Muutokset osakkuusyhtiössä           -0,2            -0,2
Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten
suojaus verovaikutuksen jälkeen             2,5         2,5
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutus-
matemaattiset voitot (tappiot) verovaikutuksen
jälkeen                            2,0      2,0
Muut muutokset                            0,1  0,1
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN
KIRJATUT TUOTOT JA KULUT            -0,2  -7,8  2,0  0,1  -5,9
Katsauskauden tulos                     108,0  0,3 108,4
KAUDEN KOKONAISTUOTOT
JA -KULUT                    -0,2  -7,8 110,0  0,5 102,5
Maksetut osingot                       -46,0     -46,0

12/31/2007            77,5  -0,9  21,4  -9,3 389,1  0,5 478,3

Muuntoeron muutos                   -1,9      0,0  -1,9
Muutokset osakkuusyhtiössä           -12,8  -5,9  0,7     -18,1
Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten
suojaus verovaikutuksen jälkeen             0,7         0,7
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutus-
matemaattiset voitot (tappiot) verovaikutuksen
jälkeen                            -0,2     -0,2
Muut muutokset              0,1         0,5  -0,5  0,2
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN
KIRJATUT TUOTOT JA KULUT         0,1 -12,8  -7,1  1,0  -0,4 -19,3
Katsauskauden tulos                      49,3  -0,1  49,2
KAUDEN KOKONAISTUOTOT
JA -KULUT                 0,1 -12,8  -7,1  50,3  -0,5  29,9
Maksetut osingot                       -61,5     -61,5

12/31/2008            77,5  -0,8  8,5 -16,5 377,9  0,0 446,7

Käyvän arvon rahasto sisältää Fiskarsin omistusosuuden mukaisen osuuden
osakkuusyhtiö Wärtsilän käyvän arvon rahastosta ja sen muutoksesta.

Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten suojaus on uudelleenluokiteltu
muuntoeroihin 1.1.2008 alkaen.


TUNNUSLUVUT                     12/2008 12/2007 muutos
                                     %
Oma pääoma/osake, euroa                5,77   6,18   -7
Omavaraisuusaste                    46 %   46 %
Nettovelkaantumisaste                 69 %   67 %
Oma pääoma, milj. euroa                446,7  478,3   -7
Korolliset nettovelat, milj. euroa          309,9  319,0   -3
Henkilöstö keskimäärin                4 325  3 517   23
Henkilöstö kauden lopussa               4 119  4 515   -9
Ulkona olevien osakkeideen määrä kauden lopussa,
tuhatta kpl
A-osakkeet                      54 832  54 817
K-osakkeet                      22 565  22 565


VALUUTTAKURSSEJA                    1-12   1-12 muutos
                            2008   2007   %
USD keskikurssi                    1,47   1,37   7
USD kurssi kauden lopussa               1,39  1,47   -5


TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti
noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin
tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa
voi poiketa esitetystä summasta. Fiskars Oyj Abp on ottanut käyttöön
IFRS 8 (Operating Segments) alkaen 1.1.2008.

Fiskars sovelsi vuoden 2008 kolmannen neljänneksen loppuun saakka vakuutus-
matemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamista täysimääräisenä tulos-
laskelman kautta. Vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä Fiskars siirtyi
soveltamaan etuuspohjaisten eläkevastuiden laskennassa IAS 19 -standardin
muutosta, joka sallii vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden
kirjaamisen suoraan omaan pääomaan. Vertailukausien luvut on oikaistu
vastaavasti. Muutoksen vaikutus koko vertailukauden liiketulokseen (EBIT)
oli -2,7 miljoonaa euroa ja viimeiseen neljännekseen -0,8 miljoonaa euroa.

Fiskars muutti vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä biologisten varojensa
(puuvarannon) arvonmäärityksessä käytettävää kirjanpidollista arviota. Aiemmin
Fiskars käytti puuvarannon käyvän arvon määrityksessä yhden kuukauden
keskikantohintaa. Tämä muutettiin kolmen vuoden keskimääräiseksi
kantohinnaksi, mikä heijastaa puuvarannon vakaata luonnetta.

Fiskars ilmoitti joulukuussa 2008 kirjaavansa uudelleenjärjestelykulujen
varauksia liittyen liiketoiminta-alueiden uudistamiseen ja toimintojen
vahvistamiseen. Samalla konsernin varastojen arvostusperiaatteet
yhdenmukaistettiin. Liiketulokseen (EBIT) sisältyvät uudelleenjärjestely-
kustannukset olivat 31,8 miljoonaa euroa vuonna 2008 (0,0 miljoonaa euroa
vuonna 2007). Kaikki uudelleenjärjestelykustannukset kirjattiin vuoden 2008
viimeisellä neljänneksellä. Hankinnan ja valmistuksen kuluihin sisältyvät
uudelleenjärjestelykustannukset olivat 13,7 miljoonaa euroa, joista 12,6
miljoonaa euroa koostui varastojen arvostusperiaatteiden muutoksesta.
Loput uudelleenjärjestelykustannuksista kirjattiin myynnin ja markkinoinnin
kuluihin, hallinnon kuluihin ja liiketoiminnan muihin kuluihin.

Arvioiden käyttö:
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten
käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka
arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista,
että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Konserni ottaa vuosina 2009 ja 2010 käyttöön seuraavat uudet tai muutetut
IASB standardit ja tulkinnat:
 - IFRS 1 and IAS 27 (amended) Cost of an Investment in a Subsidiary,
  Jointly Controlled Entity or Associate
 - IAS 1 (revised) Presentation of Financial Statements
 - IFRS 2 (amended) Share based Payments
 - IFRS 3 (revised) Business combinations
 - IAS 23 (revised) Borrowing costs
 - IAS 27 (revised) Consolidated and separate financial statements
 - IAS 32 and IAS 1 (amended) Amendments to IAS 32 Financial Instruments:
  Presentation and IAS 1 Presentation of Financial Statements - Puttable
  Financial Instruments and Obligations Arising on Liquidation
 - IAS 39 (amended) Eligible Hedged Items
 - IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
 - IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate
 - IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
 - Improvements to International Financial Reporting Standards 2008

Yhtiö ennustaa, että muutos IAS 1:ssä vaikuttaa konsernin tuloslaskelman ja
konsernin oman pääoman muutoksen esittämiseen. Eläkevelvoitteen laskenta.
periaatteen muutoksesta johtuen Fiskars on esittänyt konsernin laskelman
kirjatuista tuotoista ja kuluista. Yhtiö ennustaa, että muilla muutetuilla ja
uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta
tilinpäätökseen.

SEGMENTTITIETOJA         10-12 10-12 muutos  1-12  1-12 muutos
LIIKEVAIHTO            2008  2007   %  2008  2007   %
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
EMEA *)             118,7 134,6  -12 454,7 365,9   24
Amerikka *)            54,5  52,4   4 219,6 255,3  -14
Muut                6,4  10,0  -36  40,4  45,9  -12
Segmenttien välinen myynti
  EMEA              -3,1  -3,0     -11,9 -10,3
  Amerikka            -1,1  -1,7     -5,1  -8,5
  Muut              -0,4  -0,1     -0,7  -1,2
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ       174,9 192,2   -9 697,0 647,0   8


SEGMENTTITIETOJA         10-12 10-12     1-12  1-12
LIIKETULOS (EBIT)         2008  2007     2008  2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
EMEA *)              5,2  14,7     25,1  36,4
Amerikka *)           -17,9  3,4     -3,9  22,0
Muut               -6,7  -0,1     -8,0  14,6
Osakkuusyhtiö Wärtsilä      24,6  16,7     70,5  43,3
Kohdistamattomat ja eliminoinnit -7,2  -4,7     -12,7  -9,4
LIIKETULOS YHTEENSÄ        -2,0  30,0     70,9 106,9

SEGMENTTITIETOJA         10-12         1-12
LIIKETULOS (EBIT) ILMAN      2008         2008
UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA JA   MEUR         MEUR
PUUVARANNON ARVONMUUTOSTA
EMEA *)              12,4         32,1
Amerikka *)            1,3         15,4
Muut               -3,2         -2,0
Osakkuusyhtiö Wärtsilä      24,6         70,5
Kohdistamattomat ja eliminoinnit -2,2         -7,7
LIIKETULOS YHTEENSÄ        32,8        108,3

SEGMENTTITIETOJA         10-12 10-12     1-12  1-12
POISTOT              2008  2007     2008  2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
EMEA *)              3,5  3,8     15,9  10,8
Amerikka *)            7,6  2,3     12,8  9,3
Muut                1,6  0,6      3,9  2,7
Kohdistamattomat ja eliminoinnit  0,1  0,2      0,3  0,4
POISTOT YHTEENSÄ         12,8  7,0     32,9  23,2


SEGMENTTITIETOJA         10-12 10-12     1-12  1-12
INVESTOINNIT           2008  2007     2008  2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
EMEA *)              4,3  5,0     21,8 181,5
Amerikka *)            0,4  0,9      3,0  3,2
Muut                0,5  1,4      3,7  5,3
Osakkuusyhtiö Wärtsilä          8,3         28,9
Kohdistamattomat ja eliminoinnit  1,3  0,4      1,3  1,6
INVESTOINNIT YHTEENSÄ       6,5  16,0     29,8 220,6

*) Pörssitiedotteessa 20.3.2008 julkaistiin uuden raportointirakenteen mukaiset
tiedot vertailuvuodelta 2007. Tiedotteen jälkeen Australia on operatiivisesti
siirtynyt Amerikasta EMEA-segmenttiin, ja vastaava muutos on tehty
vertailutietoihin.

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.


SEGMENTTITIETOJA         10-12 10-12 muutos  1-12  1-12 muutos
LIIKEVAIHTO            2008  2007   %  2008  2007   %
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN     MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Garden              38,3  41,5   -8 231,2 240,3   -4
Homeware             78,2  87,1  -10 242,6 142,2   71
Craft               16,2  19,7  -18  74,1  97,5  -24
Outdoor Recreation        35,9  33,3   8 110,0 122,4  -10
Inhan Tehtaat           5,3  8,7  -39  35,2  42,1  -16
Kiinteistöliiketoiminta      1,6  1,7   -6  5,9  5,6   5
Muut                0,0  0,0      0,3  0,0
Segmenttien välinen myynti    -0,6  0,2     -2,3  -3,1
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ       174,9 192,2   -9 697,0 647,0   8


AINEETTOMAT HYÖDYKKEET JA LIIKEARVO            12/200812/2007
                               MEUR  MEUR
Kirjanpitoarvo 1.1.                     233,8  41,6
Tilikauden muuntoerot                     2,8  -4,4
Liiketoimintahankinnat                       197,3
Lisäykset                           1,4  1,9
Poistot                            -6,0  -4,2
Vähennykset ja siirrot                    -1,9  1,7
KIRJANPITOARVO KAUDEN LOPUSSA                230,2 233,8


AINEELLISET HYÖDYKKEET JA                 12/200812/2007
SIJOITUSKIINTEISTÖT                      MEUR  MEUR
Kirjanpitoarvo 1.1.                     130,2 107,4
Tilikauden muuntoerot                     -1,2  -4,2
Liiketoimintahankinnat                        27,5
Lisäykset                           24,0  18,6
Poistot ja arvonalennukset                  -26,5 -19,0
Vähennykset ja siirrot                    -5,5  0,0
KIRJANPITOARVO KAUDEN LOPUSSA                120,9 130,2


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET                12/200812/2007
                               MEUR  MEUR
OMIEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Takaukset                            1   1
Vuokravastuut                          64   53
Muut vastuut                           5   7
YHTEENSÄ                            71   62

TAKAUKSET MUIDEN SITOUMUSTEN VAKUUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset                      2   2

KONSERNIYRITYSTEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Takaukset                            16   13

VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ                   89   76


JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset         171  186
Koronvaihtosopimukset                      16   16
Korkotermiinit ja -futuurit                      60
Sähköfutuurit                          2   1

JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT VERRATTUNA NIMELLISARVOIHIN

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset          2   0
Koronvaihtosopimukset                      0   0
Korkotermiinit ja -futuurit                       0
Sähköfutuurit                          0   0

Valuuttatermiinit, valuutanvaihtosopimukset ja valuuttaoptiot
on arvostettu raportointipäivän markkina-arvoon tilinpäätöksessä.


LÄHIPIIRIASIAT

Wärtsilän osinko 67,2 milj. euroa on raportoitu konsernin rahavirtalaskelman
rivillä Osinkotuotot, osakkuusyhtiö. Osinko on saatu vuoden 2008 toisella
neljänneksellä.


FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. (09) 6188 6222
talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puh. (09) 6188 6231

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun.
Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber,
Silva ja Buster. Osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa
konsernia, ja se muodostaa yhden Fiskarsin operatiivisista segmenteistä
yhdessä Amerikka-, EMEA- ja Muut-segmenttien kanssa.

Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja listattu
NASDAQ OMX Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 697 miljoonaa euroa
vuonna 2008 ja henkilöstöä on noin 4 100.

www.fiskars.fi