Fiskars Oyj Abp		Pörssitiedote 14.2.2008 klo 08.30

FISKARSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007
Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastettuja.

FISKARSIN LIIKEVAIHTO KASVOI MERKITTÄVÄSTI JA KANNATTAVUUS PARANI

Neljäs neljännes lyhyesti
- Liikevaihto kasvoi ja oli 191,8 milj. euroa (125,1)
- Liiketulos ennen Wärtsilän osakkuusyhtiöosuutta parani ja oli 14,0 milj.
euroa (2,3)
- Iittalan liikevaihto neljännellä neljänneksellä oli 71,4 milj. euroa ja
liiketulos 8,5 milj. euroa
- Tulososuus Wärtsilästä oli 16,7 milj. euroa (17,7)
- Osakekohtainen tulos oli 0,41 euroa (0,12)

Hallitus esittää, että osinkoa vuodelta 2007 maksetaan 0,80 euroa/A-osake ja
0,78 euroa/K-osake.


FISKARS-KONSERNI LYHYESTI

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa      | Q4/ 2007  | Q4 / 2006  | 1-12/2007  | 1-12/2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      | 191,8   | 125,1    | 658,1    | 534,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos kokonaan  | 14,0    | 2,3     | 66,3    | 27,2    |
| omistetusta      |      |       |       |       |
| toiminnasta      |      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiön    | 16,7    | 17,7    | 43,3    | 58,6    |
| tulososuus      |      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos      | 30,7    | 20,0    | 109,5    | 85,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja  | 34,1    | 18,5    | 122,5    | 76,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos  | 31,9    | 9,5     | 110,0    | 82,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake      | 0,41    | 0,12    | 1,42    | 0,86    |
| jatkuvasta toim.   |      |       |       |       |
| euroa         |      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake yht.   | 0,41    | 0,12    | 1,42    | 1,06    |
| euroa         |      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan    |      |       | 86,5    | 99,0    |
| rahavirta       |      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


NELJÄS NELJÄNNES

Neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi ensisijaisesti yritysostojen ansiosta,
191,8 milj. euron liikevaihdosta (125,1) Iittalan osuus oli 71,4 milj. euroa ja
Leborgnen osuus 3,7 milj. euroa.

Liiketulos kasvoi ja oli 30,7 milj. euroa (20,0). Iittala kehittyi suunnitelmien
mukaisesti ja sen osuus liikevaihtosta oli 8,5 milj. euroa, joka sisälsi 3,3
miljoonaa euroa kauppahinnan kohdistuksesta aiheutuneita kustannuksia. Iittalan
liiketoiminta on kausiluontoista ja suurin osa sekä myynnistä että
liiketuloksesta syntyy neljännen neljänneksen aikana. Fiskars Brandsin
kannattavuus parani merkittävästi, liiketulos oli 10,4 milj. euroa (0,0).
Vertailukauden liiketulos sisälsi kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja 4,2
milj. euroa. Kiinteistöliiketoiminnan liiketulos oli -0,1 milj. euroa (2,4).
Puun kantohinnat kääntyivät laskuun loppuvuodesta.

Wärtsilän A-osakkeiden ostoa ja samanaikaista B-osakkeiden myyntiä jatkettiin ja
kaupoista syntyi realisointivoittoa 6,9 milj. euroa. Neljännen neljänneksen
nettorahoituskulut nousivat ja olivat 3,5 milj. euroa (1,5) Iittalan ostosta
johtuen. Verot olivat 1,8 milj. euroa (9,3). Kauden emoyhtiön omistajille
kuuluva tulos oli 31,9 milj. euroa (9,5) ja osakekohtainen tulos 0,41 euroa
(0,12).


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2007

Keskeistä tilikaudelta 2007

Konsernin liikevaihto kasvoi 23 % ja oli 658,1 milj. euroa (534,9).
Fiskars-konsernin rakenne muuttui merkittävästi yrityskauppojen myötä. Iittala
Group Oy Ab on liitetty Fiskarsiin 31.8. ja Leborgne S.A. 1.5. Iittala muodostaa
konsernissa oman liiketoimintasegmenttinsä ja Leborgne kuuluu osana Fiskars
Brands -segmenttiin. Ostetut liiketoiminnat kasvattivat liikevaihtoa 97,8 milj.
euroa.
Konsernin kannattavuus parani merkittävästi. Liiketulos kokonaan omistetusta
liiketoiminnasta oli 66,3 milj. euroa (27,2) eli 10,1 % liikevaihdosta (5,1).
Wärtsilän A-osakkeita ostettiin ja sama määrä B-osakkeita myytiin ja siitä
realisoitui 23,7 milj. euron (0) myyntivoitto. Tulos per osake oli 1,42 euroa
(1,06). Jatkuvan toiminnan tulos per osake oli 1,42 euroa (0,86).

Liiketoimintaa kuvaavia tunnuslukuja pidemmältä ajalta on liitetiedoissa
viisivuotiskatsauksessa.

Liiketoiminnat

Fiskars Brands
Fiskars Brandsin liikevaihto kasvoi 5,3 % ja oli 515,7 milj. euroa (489,9).
Toiminnan kannattavuus parani merkittävästi, liiketulos oli 52,2 milj. euroa
(21,1). Liiketulos nousi 10,1 prosenttiin liikevaihdosta edellisvuoden 6,5
prosentista. Edellisvuoden liiketulos sisälsi kertaluontoisia tuotannon
uudelleenjärjestelykustannuksia 10,6 milj. euroa. Myynti Euroopassa oli 256,1
milj. euroa (214,3) ja Yhdysvalloissa 216,5 milj. euroa (233,5). Euroopan osuus
myynnistä oli 49,7 % (43,7) ja Yhdysvaltojen osuus 42,0 % (47,7).

Yritysostot kasvattivat liikevaihtoa. Elokuussa vuonna 2006 hankittu
Silva-konserni kasvatti myyntiä vuositasolla 24,8 milj. euroa ja kuluvan vuoden
toukokuussa ostetun ranskalaisen, puutarhatyökaluja valmistavan ja myyvän
Leborgne S.A:n hankinta kasvatti liikevaihtoa 10,5 milj. eurolla. Gerberin
tuotteiden myynti Yhdysvaltain retkeilytuotemarkkinoilla kasvoi edelleen.
Retkeilytuotevalikoima on laajentunut erityisesti suurissa myymäläketjuissa ja
alkuvuonna solmittiin Yhdysvalloissa merkittävä toimitussopimus viranomais- ja
sotilaskäyttöön menevistä tuotteista. Dollarin kurssin heikentyminen pienensi
liikevaihtoa ja muuttumattomilla kursseilla laskettuna myynti olisi kasvanut 9,7
%. Puutarhaliiketoiminnan tuotevalikoiman järkeistäminen Yhdysvalloissa pienensi
liikevaihtoa edellisvuodesta 16,9 milj. eurolla, mutta samalla kannattavuus
parani.

Kysyntä oli tilikauden aikana vakaata Fiskars Brandsin päämarkkina-alueilla,
Pohjois-Amerikassa ja Pohjois- ja Keski-Euroopassa, vaikka hintakilpailu
jatkuikin kireänä Yhdysvaltain markkinoilla. Vuoden 2006 lopulla Yhdysvalloissa
tehty kertaluontoinen puutarhatyökaluihin liittynyt markkinointipanostus
osoittautui onnistuneeksi. Suuret myymäläketjut tekevät tuotevalikoimia koskevat
ostopäätöksensä pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan ja suuretkin vuosittaiset
muutokset ovat mahdollisia. Uusia markkinoita on avattu Itä-Euroopassa ja vienti
tälle alueelle on kasvanut. Kiinaan perustettiin Fiskars Brands Inc:in sivuliike
ja siellä ensimmäiset Fiskarsin retkeilytuotteita myyvät shop-in-shop -osastot
avattiin korkeatasoisiin liikkeisiin.

Vuonna 2005 aloitettu ja tilikauden alussa loppuun saatettu oman tuotannon
järkeistäminen ja hankintojen osuuden lisääminen sekä retkeilytuotteiden myynnin
kasvu tilikauden aikana paransivat selkeästi yhtiön kannattavuutta erityisesti
Yhdysvalloissa. Leborgnen liiketoiminnan integrointi Keski-Euroopan
puutarhatyökaluliiketoimintaan on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja vahvistaa
Fiskarsin osuutta näillä markkinoilla Keski-Euroopassa.

Tuotekehityskustannukset olivat 5,8 milj. euroa (5,5) eli 1,1 % liikevaihdosta
(1,1). Tuotekehityskustannuksia aktivoitiin 0,4 milj. euroa. Uusien tuotteiden
osuus liikevaihdosta kasvoi edelleen.

Tilikauden investoinnit olivat 26,6 milj. euroa (37,5). Yrityshankintojen osuus
oli 13,2 milj. euroa (25,6). Puolassa aloitettiin tuotantolaitoksen
laajennusinvestointi, tehtaassa tullaan valmistamaan puutarhatyökaluja lähinnä
Keski-Euroopan markkinoille. Suomessa Billnäsin tehtaalla investoitiin sekä
tuotannon kehittämiseen että laajentamiseen. Merkittävin osa investoinneista
kohdistui uusien tuotteiden työkaluihin. Myös tuotteiden elinkaaren
hallinnointia tukeviin tietojärjestelmiin investoitiin.

Fiskars Brands työllisti tilikauden lopussa 2724 henkilöä (2659). Henkilömäärää
lisäsivät Leborgne S.A:n hankinta 125 henkilöllä ja Gerber -retkeilytuotelinjan
kapasiteetin kasvattaminen 42 henkilöllä. Henkilöstön väheneminen muissa
liiketoiminnoissa Yhdysvalloissa jatkui.

Iittala
Iittala Groupin hankinta saatettiin loppuun 31.8. ja Iittala Group Oy Ab
tytäryhtiöineen (Iittala Group) on yhdistelty Fiskars-konserniin siitä alkaen.
Iittala on kodintuotealan johtava designyritys ja modernin skandinaavisen
muotoilun edelläkävijä. Iittalan kotimarkkinat ovat Suomi, Ruotsi ja Norja ja
yrityksen vahvat tuotemerkit näillä markkinoilla ovat Iittala, Arabia, Hackman,
BodaNova, Höganäs Keramik, Rörstrand ja Høyang-Polaris. Iittala Groupiin kuului
hankintahetkellä suomalaisen emoyhtiön lisäksi tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa,
Tanskassa, Hollannissa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Virossa.
Kokonaishankintameno oli 230,1 milj. euroa siirtynyt velka mukaan lukien.
Hankintamenosta kohdistettiin tuotemerkeille 98,1 milj. euroa, asiakassuhteisiin
liittyviin omaisuuseriin 17,0 milj. euroa ja vaihto-omaisuuteen 3,9 milj. euroa.
Liikearvoksi jäi 72,5 milj. euroa. Vaihto-omaisuuteen kohdistettu osuus on
kirjattu kustannuksiin tilikauden aikana ja asiakassuhteisiin liittyvistä
omaisuuseristä on kirjattu poistoja 0,4 milj. euroa.

Iittalan yhdistelty liikevaihto oli 87,3 milj. euroa ja liiketulos 8,8 milj.
euroa. Liiketulos ennen kauppahinnan kohdistuksesta aiheutuvia
kustannuskirjauksia oli 13,1 milj. euroa. Liiketoiminnan kehitys tilikauden
aikana on vastannut kaupan perusteena olleita suunnitelmia. Iittala Groupin
liikevaihto koko vuonna 2007 oli 200,3 milj. euroa. Sekä myynnin että
liiketuloksen kertyminen painottuvat selkeästi loppuvuoteen.

Iittala myy tuotteitaan sekä vähittäiskaupalle että suoraan kuluttajille omien
Iittala myymälöidensä ja tehtaanmyymälöidensä kautta. Tukkumyynnin osuus
liikevaihdosta on vuositasolla 73 % ja vähittäismyynnin osuus 27 %. Syksyn
aikana avattiin neljä uutta Iittala myymälää. Iittalalla oli tilikauden lopussa
yhteensä 30 myymälää seitsemässä eri maassa. Näiden lisäksi Suomessa, Ruotsissa
ja Norjassa oli yhteensä 38 tehtaanmyymälää.

Iittalalla oli tuotantoa Suomessa Helsingissä, Nuutajärvellä, Iittalassa,
Sorsakoskella ja Vähäkyrössä sekä Ruotsissa Höganäsissä ja Norjassa Mossissa.
Iittala on jatkanut tuotannon ja hankintojensa kehittämistä ja hankintatoiminnan
osuutta kasvatettiin. Osana tätä prosessia Norjan Mossin tehtaan sulkeminen
saatiin päätökseen vuoden lopussa.

Iittalan ja Fiskarsiin jo aiemmin kuuluneen taloustavara-liiketoiminnan välisiä
synergiahyötyjä odotetaan saatavan sekä Skandinavian markkinoilla että
hankintatoiminnoista.

Iittalan loppuvuoden investoinnit olivat 2,1 milj. euroa ja ne kohdistuivat
pääasiallisesti tuotannon kehittämiseen ja uusien liikkeiden perustamiseen.
Tuotekehityskustannukset olivat 0,8 milj. euroa eli 0,9 % liikevaihdosta.
Loppuvuodesta esitellyn Taika-sarjan myynti ylitti odotukset.
Iittala työllisti tilikauden lopussa 1443 henkilöä. Loppuvuoden korkeamman
kysynnän vuoksi myös henkilömäärä lisääntyi hiukan viimeisellä neljänneksellä.

Inhan Tehtaat
Inhan Tehtaiden liikevaihto kasvoi 13,1 % ja oli 42,1 milj. euroa (37,2).
Liiketulos oli 3,3 milj. euroa (3,7). Veneiden myynti kasvoi voimakkaasti
erityisesti Suomessa ja Venäjällä. Uusi Buster X on noussut suosituimpien
venemallien joukkoon. Tuotantokapasiteetti oli kokonaan käytössä tilikauden
ajan. Uusien mallien toimituksien aloitus viivästyi suunnitellusta aikataulusta
vuoden 2008 puolelle. Kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen varmistamiseksi
panostettiin tuotannon ja sen rakenteen kehittämisstrategiaan.

Vuoden aikana kehitettiin ja esiteltiin markkinoille uusi Buster XXL ja katettu
Buster XXL AWC (All Weather Cruiser), joka on Inhalle uusi aluevaltaus
venemarkkinoilla. Tuotekehityskustannukset olivat 0,8 milj. euroa (0,6) eli 2,0
% (1,6 %) liikevaihdosta ja ne aiheutuivat enimmäkseen uusien venemallien
kehittämisestä. Aktivoidut tuotekehityskustannukset olivat 0,7 milj. euroa
(0,3).

Inhan tehtaiden muiden tuotteiden - saranoiden ja takeiden - myynti oli
edellisvuoden tasolla. Saranoiden kannattavuus heikkeni kilpailutilanteen
johdosta ja kysynnän laantuessa vuoden lopulla.

Investoinnit olivat 3,6 milj. euroa (1,2). Suurimmat investoinnit tehtiin uusien
venemallien tuotantokalustoon ja yhtiön tuotannonohjausjärjestelmä uusittiin.

Inhan tehtaiden henkilöstö tilikauden lopussa oli 306 (301). Saranatoiminnan
henkilöstöä on vähennetty vuoden loppupuolella.

Kiinteistöliiketoiminta
Kiinteistöliiketoimintaan kuuluu kiinteistöjen sisäisen ja ulkoisen vuokrauksen
lisäksi yhtiön metsäomaisuuden hallinnointi. Puuvarannon arvon muutos
sisällytetään liikevaihtoon. Puun kantohinnat nousivat loka- marraskuulle saakka
ja laskivat joulukuussa. Kasvavan metsän arvo nousi tilikaudella 9,8 milj. euroa
(4,8). Kiinteistötoiminnan liikevaihto, josta arvonnousu muodosti suurimman
osan, oli 15,6 milj. euroa (10,3). Liikevoitto oli 11,3 milj. euroa (7,6).
Investoinnit olivat 1,8 milj. euroa (1,9). Henkilöstön määrä oli tilikauden
lopussa 24 (27).

Osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp
Osakkuusyhtiön tulososuus oli 43,3 milj. euroa (58,6). Vuoden 2006 tulososuuteen
sisältyi Wärtsilän kertaluontoisia tuottoja, joiden vaikutus Fiskarsin
tulososuuteen oli 28,6 milj. euroa.

Fiskarsin omistusosuus Wärtsilässä oli tilikauden lopussa 16,51 % (16,55) ja
osuus äänistä 32,19 % (30,44). 607.757 A-osaketta ostettiin ja sama määrä
B-osakkeita myytiin ja näin Fiskarsin osuus äänimäärästä kasvoi. Kaupoista
realisoitui konsernissa 23,7 milj. euroa myyntivoittoa. A-osakkeiden
hankintameno oli yhteensä 28,9 milj. euroa.

Osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 278,3 milj. euroa (239,1), johon sisältyi
liikearvoa 61,2 milj. euroa (37,7). Fiskars sai osinkotuottoja Wärtsilältä
tilikauden aikana 27,7 milj. euroa (47,5). Joulukuussa pääosa Wärtsilän
osakkeista myytiin Fiskarsin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Avlis AB:lle.

Fiskarsin omistamien osakkeiden markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 833,2
milj. euroa.

Konsernin liikevaihto
Konsernin liikevaihto oli 658,1 milj. euroa (534,9), jossa kasvua oli 23 %
edellisvuoteen verrattuna. Euroopan osuus myynnistä oli 59,6 % (47,7), kasvuun
vaikuttivat sekä valuuttakurssien muutokset että yrityshankinnat, jotka
lisäsivät liikevaihtoa nimenomaan Euroopassa. Yhdysvalloissa liikevaihdosta
syntyi 34,5 % (44,1). Dollarin keskikurssin muutos edellisvuodesta pienensi
liikevaihtoa 4,8 %.

Konsernin tulos
Konsernin liiketulos omasta toiminnasta oli 66,3 milj. euroa (27,2). Edellisen
tilikauden tulos sisälsi kertaluontoisia kustannuksia 10,6 milj. euroa.
Kannattavuus liiketulostasolla parani 10,1 prosenttiin (7,1). Fiskars Brands
-segmentin Yhdysvalloissa 2006 -2007 tehdyt tuotannon uudelleenjärjestelyt
paransivat täysipainoisesti tilikauden kannattavuutta ja uuden Iittala
-segmentin neljännelle neljännekselle painottuva liiketulos nosti myös
suhteellista kannattavuutta. Osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta oli 43,3
milj. euroa (58,6). Liiketulos, joka sisältää Wärtsilän tulososuuden, oli 109,5
milj. euroa (85,8).

Nettorahoituskulut olivat 10,7 milj. euroa (9,1). Korkokulut kasvoivat, kun
Iittala-kauppa rahoitettiin kokonaan vieraalla pääomalla.

Tilikauden tulos ennen veroja parani ja oli 122,5 milj. euroa (76,7). Tulos
sisältää Wärtsilän osakkeiden realisointitulosta 23,7 milj. euroa (0).

Tilikauden verot olivat 12,1 milj. euroa (9,8). Koska tulokseen sisältyi sekä
Wärtsilän osakkeiden realisointitulos että osakkuusyhtiön tulososuus, veroaste
oli suhteellisen alhainen.

Vähemmistöosuus tuloksesta oli 0,3 milj. euroa (0,0). Tilikauden emoyhtiön
osakkeenomistajille kuuluva tulos oli 110,0 milj. euroa (82,0). Edellisen
tilikauden tulos sisälsi lopetettujen toimintojen tulosta 15,2 milj. euroa.
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos / osake oli 1,42 euroa (1,06).

Tase, rahoitus ja rahavirta
Tilikauden aikana tehdyt yritysostot muuttivat taseen rakennetta merkittävästi.
Konsernin nettokäyttöpääoma oli 156,2 milj. euroa (104,0). Pitkäaikaisen
omaisuuden määrä oli 713,4 milj. euroa (460,0). Tästä aineettoman omaisuuden
määrä oli 134,0 milj. euroa (19,2) ja liikearvon määrä 99,8 milj. euroa (22,4).

Kassavaroja oli tilikauden lopussa 34,5 milj. euroa (44,9) jonka lisäksi
konsernilla oli 425 milj. euroa käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia
valmiusluottolimiittejä. Konsernin maksuvalmius oli hyvä.

Koska Iittalan ja Leborgnen hankinnat, yhteensä 243,2 milj. euroa, rahoitettiin
kokonaan vieraalla pääomalla korolliset nettovelat nousivat 319,0 milj. euroon
(101,9). Emoyhtiön vuonna 2004 liikkeeseen laskema 45,1 milj. euron pääomalaina
sisältyy korolliseen vieraaseen pääomaan.

Oman pääoman määrä tilikauden lopussa oli 478,3 milj. euroa (421,8). Oman
pääoman tuotto nousi ja oli 19,1 % (18,1). Konsernin omavaraisuusaste oli 46 %
(60) ja nettovelkaantumisaste 67 % (24). Rahoitusasema on edelleen hyvällä
tasolla.

Liiketoiminnan rahavirta oli 82,0 milj. euroa (99,0). Investointeihin käytetty
rahavirta oli 183,4 milj. euroa (10,1) ja siitä liiketoimintahankintojen osuus
oli 169,2 milj. euroa (26,0).

Henkilöstö
Konsernissa työskenteli kauden lopussa oli 4 515 henkilöä (3 003). Henkilömäärän
lisäys 1 512 henkilöllä johtuu Iittalan (1 443) ja Leborgnen (110) hankinnoista.
Samalla henkilökunnan maantieteellinen jakauma muuttui ja konserni työllistää
nyt Suomessa 1 853 henkilöä (779).

Tilikauden palkat ja palkkiot olivat 140,3 milj. euroa (121,3).

Pidemmät aikasarjat on raportoitu viisivuotiskatsauksessa.

Konsernin johto
Toimitusjohtajana ja konsernijohtajana toimi DI Heikki Allonen 31.12.2007 asti.
Fiskarsin hallitus nimitti 13.8.2007 KTM Kari Kauniskankaan vuoden 2008 alusta
Fiskars Oyj Abp:n toimitusjohtajaksi ja konsernijohtajaksi.

Corporate Governance
Fiskars soveltaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän
Keskusliiton vahvistamaa suositusta pörssiyhtiöiden hallinnointi- ja
ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance), joka astui voimaan 1.7.2004.

Fiskars noudattaa myös Rahoitustarkastuksen ja Helsingin Pörssin 1.1.2006
voimaan astunutta uutta sisäpiiriohjetta. Yhtiöllä on lisäksi omat
sisäpiiriohjeensa, jotka astuivat voimaan 1.7.2006.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Fiskarsin merkittävimmät liiketoiminnalliset riskit liittyvät toimitusketjun
hallintaan, vähittäiskaupan mahdollisiin rakennemuutoksiin eri markkinoilla,
raaka-aineiden ja energian hintakehitykseen sekä kysynnän kehityksen
ennakointiin. Varsinkin toimitusketjun hallintaa ja alihankintasuhteiden
hoitamista kehitetään, kun kansainvälisiä alihankintoja strategian mukaisesti
lisätään. Alihankkijoiden ja toimituslogistiikan ongelmiin on varauduttu
toistaiseksi myös varastointia lisäämällä. Jakelukanavien mahdollisen
rakennemuutoksen arvioidaan olevan riski ja liiketoiminnalta vaaditaankin
aiempaa suurempaa joustavuutta ja ennakointikykyä. Raaka-aineiden hintakehitys
vaikuttaa suoraan oman tuotannon kustannustasoon ja epäsuorasti
alihankintakustannuksiin. Energian hintakehitys vaikuttaa sekä oman tuotannon
kustannuksiin että logistiikkakustannuksiin ja epäsuorasti myös
hankintakustannuksiin. Konserni ei ole käyttänyt raaka-ainejohdannaisia, mutta
kriittisten raaka-aineiden toimituksista pyritään tekemään pitkiä
toimitussopimuksia.

Konsernin tuotantotoiminta on laadultaan ja luonteeltaan enimmäkseen sellaista,
johon ei liity merkittäviä ympäristöriskejä. Ympäristömääräysten muuttuminen
sekä tuotantokapasiteetin määrän tai rakenteen muuttaminen joillakin vanhemmilla
tuotantolaitoksilla voi aiheuttaa lisäkustannuksia. Yhtiö on sitoutunut
noudattamaan ympäristönsuojelua koskevia määräyksiä ja säädöksiä sekä pyrkii
kehittämään tuotantoaan ja toimintatapojaan siten, että ympäristön kuormitus
pienenee.

Osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloskehityksellä on merkittävä vaikutus Fiskarsin
tuloskehitykseen ja sen osingonjakokyky vaikuttaa Fiskarsin rahavirtaan.

Fiskarsin hallitus käsittelee säännöllisesti rahoitusriskien hallinnan
periaatteet ja likvidejä varoja sijoitetaan yhtiön sijoituspolitiikan mukaisesti
vain alhaisen riskin kohteisiin. Myyntisaamiset ovat jakautuneet
maantieteellisesti ja asiakkaittain suhteellisen laajalle ja suurimmilla
asiakkailla on yleisesti korkea luottoluokitus. Kauden aikana ei ole toteutunut
merkittäviä luottotappioita.

Lisääntyvään tuontiin alhaisten tuotantokustannusten maista liittyy välillisesti
myös riski tavaran toimittajien paikallisten valuuttojen muutoksista.
Merkittävin näistä valuutoista on Kiinan renminbi. Fiskars on suojannut osan
merkittävimmistä valuuttamääräisistä tytäryhtiöiden nettovaroista ja 1.1.2007
alkaen soveltanut niihin IAS 39 -standardin mukaista suojauslaskentaa. Omassa
pääomassa raportoitiin nettosijoitusten suojauksista syntynyt kurssivoitto 2,5
milj. euroa.

Ympäristö
Yhtiö ei seuraa erikseen ympäristökustannuksia, koska ne liittyvät tiiviisti
normaaliin toimintaan ja sen kehittämiseen. Tilikauden aikana ei ole tehty
merkittäviä ympäristöinvestointeja, mutta tuotantoa kehitettäessä ja korvaus-
tai laajennusinvestointeja tehtäessä otetaan aina huomioon olemassa olevat
ympäristöluvat ja niiden odotettavissa olevat muutokset.
Iittalan tuotanto on energia-intensiivisempää kuin Fiskarsin muu tuotanto.
Iittalan kaikilla tehtailla on myös tilikauden aikana saatettu päätökseen
ympäristövastuukartoitukset. Kartoitusten perusteella ei ollut tarvetta kirjata
kustannusvarauksia tai vastuita. Kaikilla tuotantolaitoksilla on voimassa olevat
ympäristöluvat ja tuotanto on järjestetty niiden edellyttämällä tavalla.

Osakkeet
Yhtiön A-sarjan osakkeilla on yksi ääni ja K-sarjan osakkeilla 20 ääntä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan A-osakkeelle on maksettava vähintään kaksi (2)
prosenttiyksikköä suurempi osinko kuin K-osakkeelle. Osakkeilla ei ole
nimellisarvoa. Molempien osakesarjojen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on
1,00 euroa.
Fiskarsin osakepääoma 31.12.2007 oli 77 510 200 euroa. Osakepääoma koostui 54
944 492 A-osakkeesta ja 22 565 708 K-osakkeesta. Osakepääoma ja osakkeiden
määrät eivät muuttuneet tilikauden aikana.
A-sarjan osakkeiden osuus äänimäärästä oli 54 944 492 ääntä, 10,9 % ja
K-osakkeiden osuus äänimäärästä oli 451 314 160 eli 89,1 %. Kaikkien osakkeiden
tuoma yhteenlaskettu äänimäärä tilikauden lopussa oli 506 258 652 ääntä.

Omien osakkeiden osto ja luovutus
Yhtiön hallituksella oli varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.3.2007 asti valtuutus
hankkia ja myydä yhtiön osakkeita siten, että osakkeiden yhteenlaskettu
nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään kymmenen prosenttia (10 %)
yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Yhtiökokouksessa
21.3. valtuutus uudistettiin muuttamattomana. Hallitus ei ole tilikauden aikana
käyttänyt valtuutustaan.

Yhtiön hallussa oli 31.12.2007 yhteensä 127 512 A-osaketta ja 420 K-osaketta.
Omistus ei ole muuttunut tilikauden aikana ja osakemäärä vastaa 0,2 % yhtiön
koko osakemäärästä ja 0,03 % äänimäärästä.

Omien osakkeiden hankintameno 0,9 milj. euroa pienentää konsernin omaa pääomaa.

Osakekurssit
Fiskarsin osake noteerataan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin pohjoismaisella
listalla ja se siirrettiin large cap -listalle 1.7.2007. Fiskarsin A-osakkeen
kurssi oli joulukuun lopussa 13,30 euroa (12,29) ja K-osakkeen 14,45 euroa
(12,11). Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli tilikauden lopussa 1 055 milj.
euroa.

Muutokset omistuksessa
4.9.2007 Fiskars Oyj Abp:n saaman tiedon mukaan Virala Oy Ab:n osuus Fiskars Oyj
Abp:n äänimäärästä oli ylittänyt 1/5 ja osuus osakepääomasta oli edelleen yli
1/10. Osuus osakepääomasta oli tällöin 11,1 % ja äänimäärästä 20,2 %. 4.9.2007
Fiskars Oyj Abp:n saaman tiedon mukaan Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman
osuus Fiskars Oyj Abp:n äänimäärästä oli vähentynyt alle 1/20. Osuus
osakepääomasta oli tällöin 4,3 % ja äänimäärästä 2,7 %.

Varsinainen yhtiökokous 2007
Fiskars Oyj Abp:n 21.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa
maksetaan A-osakkeille 0,60 euroa/osake, yhteensä 32 890 188 euroa ja
K-osakkeille 0,58 euroa/osake, yhteensä 13 087 867 euroa eli kaiken kaikkiaan 45
978 055 euroa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Hallituksen jäseniksi
valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ralf Böer,
David Drury, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt ja Clas
Thelin. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2008 varsinaiseen
yhtiökokoukseen.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan muussa kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön omia osakkeita enintään 5 366 937 kpl
A-osaketta ja enintään 2 256 150 kpl K-osaketta, enintään hankintahetkellä
Fiskars Oyj Abp:n osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettavalla
korkeimmalla hinnalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia
yhtiön omia osakkeita, enintään 5 494 449 A-osaketta ja enintään 2 256 570
K-osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Hallituksen järjestäytyminen
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin
ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. Hallitus
päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja
nimitysvaliokunnan.

Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustaf Gripenbergin ja
jäseniksi David Druryn, Ilona Ervasti-Vaintolan, Alexander Ehrnroothin ja Paul
Ehrnroothin.
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja
jäseniksi Ralf Böerin, Karl Grotenfeltin ja Clas Thelinin.
Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja
jäseniksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.

HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE EMOYHTIÖN VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Tilikauden 2007 päättyessä emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 894,8 milj.
euroa (287,9 milj. euroa).

Vuodelta 2007 hallitus ehdottaa jaettavaksi osinkoa A-osakkeille 0,80 euroa /
osake ja K-osakkeille 0,78 euroa / osake. Helmikuun 13. päivänä 2008 osinkoon
oikeuttavia osakkeita on 54 832 377 A-osaketta ja 22 565 288 K-osaketta,
yhteensä 77 397 665 kpl. Osinkoa jaettaisiin siten yhteensä:

                kpl   euroa/osake    yhteensä
A-osakkeille,      54 832 377   0,80       42 769 254,06
K-osakkeille,      22 565 288   0,78       18 052 230,40
Osingonjako yhteensä                    60 821 484,46

Tämän jälkeen käyttämättömiksi voittovaroiksi emoyhtiöön jää
866 965 449,47 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako
vaaranna hallituksen käsityksen mukaan yhtiön maksukykyä.


Näkymät
Markkinoiden yleisnäkymät vuodelle 2008 ovat epävarmat. Etenkin Yhdysvaltain
markkinoiden uskotaan heikkenevän vuoteen 2007 verrattuna. Euroopassa
taloudelliset näkymät ovat varovaiset.

Fiskars-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2008 suurelta osin
syksyllä 2007 päätökseen saatetun Iittala-oston johdosta.

Kokonaan omistettujen toimintojen kannattavuuden positiivisen kehityksen
odotetaan jatkuvan, mutta tuloksen ei seuraavista syistä odoteta olevan samalla
tasolla kuin vuonna 2007: Vuoden 2007 tulokseen sisältyi 23,7 milj. euron
kertaluontoinen myyntivoitto, kun Wärtsilän A-osakkeita ostettiin ja sama määrä
B-osakkeita myytiin. Tämän lisäksi puun kantohinnan nousu synnytti
kiinteistöliiketoiminnalle 9,8 milj. euron tuoton.

Iittalan ja Leborgnen hankinta kasvattaa myös rahoituskuluja tällä tilikaudella.

Osakkuusyhtiö Wärtsilällä on suuri vaikutus konsernin tulokseen ja rahavirtaan.

Fiskarsin tilinpäätöstiedote 2007
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 - osavuosikatsaukset standardin
mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin
vuoden 2006 tilinpäätöksessä lukuunottamatta tytäryhtiöiden valuuttamääräisten
nettosijoitusten ja sähkön markkinahintojen muutoksen suojauslaskentaa.
Arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten
käyttämistä. Arviot vaikuttavat taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka
arviot perustuvat johdon tämän hetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista
että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.
Fiskars on ottanut käyttöön seuraavat muutetut ja uudet IFRS-standardit 1.1.2007
alkaen:
IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot.
IAS 1 -standardin muutos: Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot.
IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi.
IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment.
Uusien ja tarkennettujen standardien käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta
tilinpäätökseen.


Yhtiökokous
Fiskars Oyj Abp:n yhtiökokous pidetään Messukeskuksessa Helsingissä tiistaina
25. maaliskuuta 2008 kello 15.00.Kari Kauniskangas
toimitusjohtaja


KONSERNIN TULOSLASKELMA     10-12 10-12 muutos  1-12  1-12 muutos
                 2007  2006   %  2007  2006   %
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR

LIIKEVAIHTO           191,8 125,1   53 658,1 534,9   23

Hankinta ja valmistus      -127,9 -87,7   46 -437,8 -376,8   16
BRUTTOKATE            63,9  37,4   71 220,3 158,1   39

Liiketoiminnan muut tuotot     2,3  -0,8  374  5,8  1,3  358
Myynnin ja markkinoinnin kulut  -35,4 -19,0   86 -99,4 -71,9   38
Hallinnon kulut         -10,8 -11,3   -4 -48,8 -45,3   8
Tutkimus- ja kehittämismenot   -2,4  -1,8   38  -7,4  -6,1   21
Liiketoiminnan muut kulut     -3,5  -2,3   47  -4,2  -9,0  -53
Osuus osakkuusyhtiötuloksesta   16,7  17,7   -6  43,3  58,6  -26
LIIKETULOS            30,7  20,0   54 109,5  85,8   28

Wärtsilän osakk.realisointitulo  6,9         23,7
Rahoitustuotot           0,3  1,1  -74  3,0  1,8   66
Rahoituskulut           -3,8  -2,6   50 -13,7 -10,9   26
TULOS ENNEN VEROJA        34,1  18,5   84 122,5  76,7   60

Tuloverot             -1,8  -9,3  -81 -12,1  -9,8   23
KAUDEN TULOS JATKUVASTA TOIMINN  32,3  9,2  250 110,4  66,9   65

Lopetettujen toimintojen tulos      0,3         15,2
KATSAUSKAUDEN TULOS        32,3  9,5  239 110,4  82,0   35

Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat    31,9  9,5  236 110,0  82,0   34
Vähemmistö            -0,3  0,0     -0,3  0,0
                 32,3  9,5     110,4  82,0

Emoyhtiön omistajille kuuluva
tulos/osake, euro         0,41  0,12     1,42  1,06
 jatkuvat toiminnot       0,41  0,12     1,42  0,86
 lopetetut toiminnot          0,00         0,20

Tulos/osake on laimentamaton. Yhtiöllä ei ole avoimia optio-ohjelmia eikä muita
rahoitusinstrumentteja, joilla olisi laimennusvaikutusta.

VALUUTTAKURSSEJA            1-12  1-12 muutos
                     2007  2006   %
USD keskikurssi             1,37  1,26   16
USD kurssi kauden lopussa        1,47  1,32   12


KONSERNIN TASE             12/07 12/06muutos
                    MEUR  MEUR   %
VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet         134,0  19,2  598
Liikearvo                99,8  22,4  346
Aineelliset hyödykkeet         121,7  98,7   23
Biologiset varat             44,9  35,0   28
Sijoituskiinteistöt            8,4  8,7   -3
Osuudet osakkuusyhtiöissä        278,3 239,1   16
Muut osakkeet               3,0  5,0  -41
Muut sijoitukset             2,3  1,5   53
Verosaamiset               0,3  5,5  -95
Laskennalliset verosaamiset       20,6  24,9  -17
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ      713,4 460,0   55

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus             173,7 114,6   52
Myyntisaamiset             115,2  82,7   39
Muut saamiset              10,4  5,0  107
Rahavarat                34,5  44,9  -23
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ      333,8 247,2   35

VARAT YHTEENSÄ             1047,1 707,2   48

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA               478,3 421,8   13

PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat            124,6 120,7   3
Korottomat velat             4,7  2,6   82
Laskennalliset verovelat         51,7  20,8  149
Eläkevelvoite               9,4  12,8  -27
Varaukset                 6,2  4,2   47
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ      196,7 161,1   22

LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat            228,9  26,1  776
Ostovelat ja muut korott.velat     139,4  92,6   51
Verovelat                 3,8  5,7  -33
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ      372,1 124,4  199

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      1047,1 707,2   48


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA          1-12  1-12
                        2007  2006
                        MEUR  MEUR
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tulos ennen veroja               122,5  76,7
Oikaisut
 Poistot                    23,2  28,6
 Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot     -26,1  0,0
 Osuus osakkuusyhtiötuloksesta        -43,3 -58,6
 Rahoitustuotot                -3,0  -0,8
 Rahoituskulut                 13,7  9,9
 Biologisten varojen muutos          -10,0  -5,0
Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta    77,0  50,8

Käyttöpääoman muutos
 Korottomien saamisten muutos         -9,7  -5,4
 Vaihto-omaisuuden muutos           -1,5  7,6
 Korottomien velkojen muutos          11,4  7,6
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä j  77,2  60,6

Osinkotuotot, osakkuusyhtiö           27,7  47,5
Osinkotuotot, muut                0,1  3,6
Maksetut rahoituskulut (netto)         -11,8  -7,4
Maksetut verot                 -11,2  -5,1
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA A           82,0  99,0

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Liiketoim. ja tytäryht. hankinnat       -169,2 -26,0
Inv. osakkuusyhtiöosakk. netto         -0,1
Inv. käyttöomaisuushyödykkeisiin        -20,5 -19,3
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot      2,4  5,4
Muiden sijoitusten luovutustulot         4,1  2,2
Investoinnit muihin sijoituksiin         0,0  -5,3
Lopetetut toiminnot                  33,0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA B           -183,4 -10,1

RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA
Pitkäaik. lainojen nostot            0,6  15,0
Pitkäaik. lainojen lyhennykset         -0,1  -4,6
Lyhytaikaisten lainojen muutos         137,6 -21,4
Rahoitusleasing maksut             -1,8  -2,8
Muiden rahoituserien rahavirta          0,9  0,1
Maksetut osingot                -46,0 -57,1
RAHOITUSTOIM.RAHAVIRTA C            91,3 -70,8

LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS(A+B+C)        -10,2  18,2

Likvidit varat kauden alussa          44,9  21,7
Kurssimuutosten vaikutus            -0,3  5,0
Likvidit varat kauden lopussa          34,5  44,9


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET     Emoyhtiön omistajille kuuluva   Vähem-  Yht-
                oma pääoma:            mistö- eensä
                              Kert. osuus
                Osake-  Omat  Muut Muunto voitto
                pääoma osakk. rahast  erot varat
                 MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
31/12/2005            77,5  -0,9  24,7  1,2 300,3  0,0 402,7
Muuntoeron muutos                   -2,0         -2,0
Käyvän arvon rahaston muutos, osakk.yhtiö    -3,1            -3,1
Osakkuusyhtiön muut muutokset             -0,7  -0,1     -0,8
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT     -3,1  -2,7  -0,1  0,0  -5,9
Katsauskauden tulos                      82,0  0,0  82,0
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT         -3,1  -2,7  81,9  0,0  76,2
Maksetut osingot                       -57,1     -57,1
31/12/2006            77,5  -0,9  21,6  -1,5 325,0  0,0 421,8
Muuntoeron muutos                   -10,4        -10,4
Käyvän arvon rahaston muutos, osakk.yhtiö    -0,2            -0,2
Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten suoja  2,5             2,5
Muut muutokset                            0,1  0,1
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT      2,4 -10,4  0,0  0,1  -7,9
Katsauskauden tulos                     110,0  0,3 110,4
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT         2,4 -10,4 110,0  0,5 102,5
Maksetut osingot                       -46,0     -46,0
31/12/2007            77,5  -0,9  23,9 -11,8 389,1  0,5 478,3


TUNNUSLUVUT           12/07 12/06muutos
                         %
Oma pääoma/osake, euro      6,18  5,45   13
Omavaraisuusaste         46 %  60 %
Nettovelkaantumisaste       67 %  24 %
Oma pääoma, meur         478,3 421,8   13
Korolliset nettovelat, meur   319,0 101,9  213
Henkilöstö keskimäärin      3324  3167   5
Henkilöstö kauden lopussa     4515  3003   50


SEGMENTTITIETOJA        10-12 10-12 muutos  1-12  1-12 muutos
LIIKEVAIHTO            2007  2006   %  2007  2006   %
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Fiskars Brands          111,6 113,0   -1 515,7 489,9   5
Iittala              71,4         87,3
Inhan Tehtaat           8,7  9,1   -4  42,1  37,2   13
Kiinteistöliiketoiminta      1,0  3,6  -71  15,6  10,3   52
Kohdistamattomat ja eliminoinni  -0,9  -0,6   60  -2,6  -2,4   8
KONSERNI YHTEENSÄ        191,8 125,1   53 658,1 534,9   23

Vienti Suomesta          25,8  15,7   64  78,6  58,9   33


SEGMENTTITIETOJA        10-12 10-12     1-12  1-12
LIIKETULOS            2007  2006     2007  2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Fiskars Brands          10,4  0,0     52,2  21,1
Iittala              8,5         8,8
Inhan Tehtaat           -0,1  0,8      3,3  3,7
Kiinteistöliiketoiminta      -0,1  2,4     11,3  7,6
Osakkuusyhtiö Wärtsilä      16,7  17,7     43,3  58,6
Kohdistamattomat ja eliminoinni  -4,7  -1,0     -9,4  -5,2
KONSERNI YHTEENSÄ         30,7  20,0     109,5  85,8


SEGMENTTITIETOJA        10-12 10-12     1-12  1-12
POISTOT              2007  2006     2007  2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Fiskars Brands           4,3  9,2     17,5  25,8
Iittala              1,9         2,5
Inhan Tehtaat           0,2  0,3      1,2  1,2
Kiinteistöliiketoiminta      0,4  0,5      1,5  1,4
Kohdistamattomat ja eliminoinni  0,2  0,0      0,4  0,1
KONSERNI YHTEENSÄ         7,0  10,0     23,2  28,6


SEGMENTTITIETOJA        10-12 10-12     1-12  1-12
INVESTOINNIT           2007  2006     2007  2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Fiskars Brands           4,6  5,1     26,6  37,5
Iittala *)             2,1        158,2
Inhan Tehtaat           0,9  0,6      3,6  1,2
Kiinteistöliiketoiminta      0,5  0,4      1,8  1,9
Osakkuusyhtiö Wärtsilä       8,3         28,9
Kohdistamattomat ja eliminoinni  0,4  0,3      1,6  0,3
KONSERNI YHTEENSÄ         16,7  6,3     220,6  40,8
 *) Konsernin investointi segmenttiin raportoitu tässä


MAANTIETEELLINEN SEGMENTTI   10-12 10-12 muutos  1-12  1-12 muutos
LIIKEVAIHTO KOHDEMAAN MUKAAN   2007  2006   %  2007  2006   %
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Eurooppa             133,0  64,6  106 390,8 257,1   52
USA                42,4  49,8  -15 221,1 235,2   -6
Muut maat             16,4  10,7   54  46,3  42,6   9
KONSERNI YHTEENSÄ        191,8 125,1   53 658,1 534,9   23

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.


YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN
MEUR

Fiskars hankki Iittala Group Oyj:n elokuun viimeisenä päivänä.
Iittala suunnittelee, valmistaa ja markkinoi kodintarvikkeita,
päämarkkina-alueet ovat Suomi, Ruotsi ja Norja ja lisäksi Iittalalla
on myyntiyhtiöitä Yhdysvalloissa, Tanskassa, Eestissä, Hollannissa,
Saksassa ja Puolassa.
Iittalan liikevaihto vuonna 2006 oli 189,8 milj. euroa, liiketulos
17,0 milj. euroa ja tilikauden tulos 7,4 milj. euroa.
Taseen loppusumma oli 160,5 milj. euroa ja henkilöstön määrä 1353.
Iittala muodostaa oman segmenttinsä Fiskarsissa ja yhdistelty
liikevaihto oli 87.3 milj. euroa ja liiketulos 13.1 milj. euroa
ennen kauppahinnan kohdistuksesta aiheutuvia kustannuksia.
Iittalalla ja Fiskarsilla ei ole ollut aiemmin merkittävää keski-
näistä kaupankäyntiä.
Iittalan kokonaiskauppahinta uudelleenrahoitetut velat mukaanlukien.
oli 230,1 milj. euroa. Kauppahinta kohdistetaan Iittalan käypään arvoon
arvostetuille varoille, veloille ja vastuusitoumuksille. Kauppahintaa on
kohdistettu Iittalan tuotemerkeille "relief from royalty" -menetelmällä, niiden
laatu jakaupallinen merkitys huomioiden. Aineettomiin hyödykkeisiin kuuluvat
kohdistukset tavaramerkkeihin, asiakassuhteisiin ja franchising-liiketoimintaan.
Tuotemerkeistä ei tehdä vuotuisia poistoja, koska niille ei ole määri-
teltävissä taloudellista pitoaikaa. Asiakassuhteille ja franchising-
liiketoiminnalle kohdistetut erät poistetaan arvioituna taloudellisena
10 ja 15 vuoden vaikutusaikanaan. Kauppahinnasta vaihto-omaisuudelle
kohdistettu erä realisoitui kokonaisuudessaan vuoden 2007 aikana.
Kaupasta syntynyt goodwill liittyy liiketoimintasynergioihin ja
muihin eriin, joita ei voida erikseen arvostaa.

IITTALAN ALUSTAVA HANKINTAHINTAERITTELY (MILJ. EURO)
Käteisvastike                            116,1
Hankintaan liittyvät kulut                      1,7
Myyjiltä hankitut lainasaamiset yhtiölle               44,7
Hankitun omaisuuden arvo                      -90,2
Vähemmistön osuus                           0,1
LIIKEARVO                              72,5

Hankitut rahavarat                          -6,3
HANKINNAN KASSAVIRTAVAIKUTUS                    156,1

                              myyjän
                              tase- käyvät
HANKITUN OMAISUUDEN ERITTELY:                arvot arvot
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet             26,0  26,0
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet ja muut pitkäv. tase-e  3,8 118,9
Vaihto-omaisuus                        56,7  60,6
Saamiset                           19,6  19,6
Rahavarat                           6,3  6,3
Laskennallinen verovelka                   -1,2 -32,1
Pääomalainat                         -44,7  0,0
Pitkäaikaiset velat                      -8,9  -8,9
Lyhytaikaiset velat                     -100,3 -100,3
YHTEENSÄ                           -42,6  90,2


YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN
MEUR

Fiskars hankki toukokuussa ranskalaisen Leborgne S.A:n.
Yhtiö valmistaa puutarhatyökaluja Ranskassa ja markkinoi niitä Ranskan lisäksi
Espanjassa, Belgiassa ja Italiassa.
Yhtiön vuotuinen liikevaihto vuonna 2006 oli 16 milj. euroa. Yhdistelty
liikevaihto vuonna 2007 oli 10.5 milj. euroa. Leborgne sisältyy
Fiskars Brands -segmenttiin. Kauppahinta on kohdistettu Leborgnen käypään
arvoon arvostetuille varoille, veloille ja vastuusitoumuksille.
Kauppahintaa on kohdistettu Leborgne -tuotemerkille, asiakassuhteille,
ja vaihto-omaisuudelle. Goodwill liittyy puutarhaliiketoiminnan
sisäisiin synergioihin Euroopassa ja Leborgnen
hankittuun tuotevalikoimaan.

LEBORGNEN ALUSTAVA HANKINTAHINTAERITTELY
Käteisvastike                         12,8
Hankintaan liittyvät kulut                   0,4
Hankitun omaisuuden arvo                   -6,5
LIIKEARVO                           6,7

Hankitut rahavarat                      -0,1
HANKINNAN KASSAVIRTAVAIKUTUS                 13,1

                          myyjän
                           tase- käyvät
HANKITUN OMAISUUDEN ERITTELY:            arvot arvot
Aineelliset ja aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet   0,9  3,2
Vaihto-omaisuus                     3,2  3,3
Saamiset                        6,1  6,1
Rahavarat                        0,1  0,1
Laskennallinen verovelka                0,0  -0,8
Pitkäaikaiset velat                  -0,9  -0,9
Lyhytaikaiset velat                  -4,5  -4,5
YHTEENSÄ                        4,9  6,5

Fiskarsin proforma konsolidoitu liikevaihto olisi ollut 780 milj. euroa ja
liiketulos 115 milj. euroa, jos hankitut liiketoiminnat olisi yhdistelty
Fiskarsiin tilikauden alusta alkaen.


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET       12/07 12/06
                    MEUR  MEUR
OMIEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Vekselivastuut                   0
Takaukset                  1
Vuokravastuut               53   19
Muut vastuut                7   9
YHTEENSÄ                  62   28

TAKAUKSET MUIDEN SITOUMUSTEN VAKUUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset           2   2

KONSERNIYRITYSTEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Takaukset                 13   12

VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ         76   42
Iittala Groupilla on pitkäaikaisia vuokravastuita sekä Suomessa että ulkomailla.


JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosop  186   94
Valuuttaoptiot               16
Korkotermiinit ja -futuurit        60
Sähkötermiinisopimukset           1

JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT
VERRATTUNA NIMELLISARVOIHIN

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosop   0   0
Valuuttaoptiot               0
Korkotermiinit ja -futuurit         0
Sähkötermiinisopimukset           0

Valuuttatermiinit, valuutanvaihtosopimukset ja valuuttaoptiot
on arvostettu raportointipäivän markkina-arvoon.


LÄHIPIIRIASIAT

Fiskars konserni on kirjannut yhteensä 1,6 milj. euroa lakiasianhoitolaskuja
Foley & Lardnerilta, jossa Ralf Böer on osakkaana.