Fiskars Oyj Abp   Osavuosikatsaus   4.11.2009 klo 8.30

FISKARSIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - SYYSKUU 2009
Rahavirta jatkui vahvana

Kolmas vuosineljännes 2009 lyhyesti:
- Liikevaihto laski 11 % 142,6 milj. euroon (160,1)
- Liiketulos (EBIT) nousi 8,8 milj. euroon (7,8)
- Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 0,0 milj. euroa (-2,3)
- Osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,25)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 30,6 milj. euroa (27,6)
- Vuoden 2009 näkymät ennallaan

Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:
"Fiskarsin liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä epävakaan
markkinatilanteen seurauksena. Myynti laski eniten Amerikassa, ja lasku johtui
osin viimeiselle vuosineljännekselle lykkääntyneistä toimituksista. Tekemämme
toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi etenevät kuitenkin hyvin, vaikka
kasvatimmekin markkinointipanostuksia puutarhaliiketoiminnassa vahvistaaksemme
Fiskars-brändin tunnettuutta Keski-Euroopassa.

Liiketoiminnan rahavirta pysyi vahvalla tasolla, mikä oli aktiivisen
varastojenhallinnan ansiota. Odotamme epävarman markkinatilanteen jatkuvan
vuoden viimeisellä neljänneksellä, joka on tärkeä erityisesti kodin- ja
ulkoilutuotteiden menestykselle. Epävarmojen markkinoiden johdosta pidämme
näkymämme koko vuodelle 2009 entisellään."


KONSERNIN AVAINLUVUT

Milj. euroa          Q3   Q3 Muutos  Q1-Q3  Q1-Q3 Muutos  Q1-Q4
              2009  2008    %  2009  2008    %  2008

Liikevaihto        142,6  160,1  -11 %  489,3  522,1  -6 %  697,0
Liiketulos (EBIT)      8,8   7,8  12 %  30,0  29,5   2 %   6,0
Osuus osakkuusyhtiön
tuloksesta         14,7  16,1  -9 %  46,7  45,9   2 %  70,5
Biologisten hyödykkeiden
käyvän arvon muutos     -0,1   0,3      -0,3  -2,6      -5,6
Tulos ennen veroja     20,6  20,7  -1 %  63,2  59,7   6 %  51,5
Katsauskauden tulos     17,9  19,7  -9 %  57,5  55,7   3 %  49,2
Tulos/osake, euroa*     0,22  0,25  -12 %  0,73  0,72   2 %  0,64
Oma pääoma/osake, euroa*              5,80  5,98  -3 %  5,77
Liiketoiminnan rahavirta  30,6  27,6  11 %  77,9** 79,8*** -2 %  97,0
Omavaraisuusaste, %                 50 %  46 %      46 %
Nettovelkaantumisaste, %              59 %  70 %      69 %

*  Laskettu käyttäen osakkeiden painotettua keskimääräistä lukumäärää
  raportointikaudella, sisältäen osakesarjojen yhdistämisen ja suunnatun
  maksuttoman osakeannnin 30.7.2009
** Sisältää Wärtsilän osingon 25,3 milj. euroa vuonna 2009
*** Sisältää Wärtsilän osingon 67,2 milj. euroa vuonna 2008


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. (09) 6188 6222
talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puh. (09) 6188 6231


FISKARSIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - SYYSKUU 2009
(IFRS, tilintarkastamaton)

KONSERNI Q3 2009
Fiskarsin liikevaihto heinä-syyskuussa 2009 laski 11 prosenttia 142,6 milj.
euroon (Q3 2008: 160,1 milj. euroa). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla
laskua oli 10 prosenttia.

Konsernin liiketulos kasvoi 12 prosenttia 8,8 milj. euroon (7,8, sisältää
kertaluonteisia kuluja 2,3 milj. euroa).

Tulot osakkuusyhtiö Wärtsilästä olivat vuosineljänneksellä 14,7 milj. euroa
(16,1), ja puuvarannon (biologisten hyödykkeiden) käyvän arvon muutos oli -0,1
milj. euroa (0,3).

Nettorahoituskulut olivat 2,8 milj. euroa (3,4). Tulos ennen veroja oli
20,6 milj. euroa (20,7). Vuosineljänneksen tulos oli 17,9 milj. euroa
(19,7), ja osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,25).

KONSERNI TAMMI-SYYSKUU 2009
Konsernin liikevaihto laski 6 prosenttia 489,3 milj. euroon (Q1-Q3 2008: 522,1
milj. euroa). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskua oli 7 prosenttia.

Liiketulos kasvoi 2 prosenttia 30,0 milj. euroon, joka sisältää kertaluonteisia
kuluja 0,5 milj. euroa (29,5, sisältää kertaluonteisia kuluja 3,1 milj. euroa).

Tulot osakkuusyhtiö Wärtsilästä olivat 46,7 milj. euroa (45,9), ja puuvarannon
käyvän arvon muutos oli -0,3 milj. euroa (-2,6).

Nettorahoituskulut olivat 13,2 milj. euroa (13,2). Tulos ennen veroja oli 63,2
milj. euroa (59,7). Katsauskauden tulos oli 57,5 milj. euroa (55,7), ja
osakekohtainen tulos oli 0,73 euroa (0,72).

TOIMINNALLISET SEGMENTIT JA LIIKETOIMINTA-ALUEET
Fiskarsin toiminnalliset segmentit ovat EMEA (Eurooppa, Lähi-itä sekä Aasian ja
Tyynenmeren alue), Amerikka, Wärtsilä (osakkuusyhtiö) ja Muut. Liiketoiminta-
alueet ovat Home (koti), Garden (puutarha), Outdoor (ulkoilu) ja Muut. Home-
alueeseen sisältyvät kodintuotteet sekä koulu, toimisto ja askartelu. Veneet
kuuluvat Outdoor-alueeseen. Muihin sisältyvät kiinteistöt ja konsernihallinnon
toiminnot.

Milj. euroa        Q3   Q3 Muutos  Q1-Q3  Q1-Q3 Muutos  Q1-Q4
             2009  2008    %  2009  2008    %  2008
KESKEISET TOIMINNALLISET
SEGMENTIT
EMEA, liikevaihto    100,0  109,0  -8 %  327,8  366,9  -11 %  491,3
EMEA, liiketulos     6,0   5,4  12 %  16,1  20,7  -22 %  21,7*
Amerikka, liikevaihto  43,7  52,2  -16 %  168,2  162,9   3 %  216,5
Amerikka, liiketulos   4,6   5,1  -10 %  21,7  13,9  55 %  -4,0**

KESKEISET
LIIKETOIMINTA-ALUEET
Home, liikevaihto    74,2  80,4  -8 %  206,0  222,4  -7 %  316,8
Garden, liikevaihto   42,3  46,1  -8 %  190,9  192,9  -1 %  231,2
Outdoor, liikevaihto   24,9  32,6  -24 %  89,7  103,9  -14 %  145,2

* Sisältää kertaluonteisia kuluja 9,3 milj. euroa.
** Sisältää kertaluonteisia kuluja 19,5 milj. euroa.
  Lisäksi 6,1 milj. euroa kertaluonteisia kuluja on kohdistettu
  Muut-segmentille vuonna 2008.

EMEA Q3 2009
EMEA-segmentin liikevaihto laski 8 prosenttia 100,0 milj. euroon (109,0).
Valuuttakurssien, erityisesti Ison-Britannian punnan ja Ruotsin kruunun,
muutokset heikensivät edelleen liikevaihtoa kaikilla liiketoiminta-alueilla.
Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto laski 5 prosenttia.
Liiketulos oli 6,0 milj. euroa (5,4).

Home-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski hiukan. Myynti yhtiön suurimmilla
markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa jatkoi hyvää kehitystään erityisesti omissa
myymälöissä. Muilla markkina-alueilla myynti ei saavuttanut edellisvuoden
tasoa. Liikevoitto kasvoi tehokkaamman tuotannon ja vähentyneiden kiinteiden
kustannusten ansiosta.

Garden-liiketoiminta-alueella Fiskars-brändin puutarhavälineiden myynti jatkoi
kasvuaan. Rakennustyökalujen ja takomotuotteiden heikko myynti piti kuitenkin
kokonaisliikevaihdon edellisvuotta pienempänä. Entistä kannattavampi
tuotevalikoima vaikutti myönteisesti liiketulokseen, kun taas kasvaneet
markkinointikulut heikensivät kannattavuutta. Näin liiketulos pysyi samalla
tasolla kuin vuotta aiemmin.

Outdoor-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski haastavassa
markkinaympäristössä. Ulkoiluvälineiden myynti jatkoi laskuaan erityisesti
vientimarkkinoilla. Vähentynyt myynti heikensi liikevoittoa. Veneliiketoiminnan
liikevaihto laski selvästi heikossa markkinatilanteessa. Alhainen myyntivolyymi
sekä uusien venemallien kasvaneet kehityskustannukset johtivat koko Outdoor-
liiketoiminta-alueen liiketappioon.

AMERIKKA Q3 2009
Amerikka-alueella liikevaihto heikentyi 16 prosenttia 43,7 milj. euroon (52,2).
Liikevaihto US-dollareina laski 20 prosenttia 62,6 milj. dollariin (78,2). Tämä
johtui osin myynnin siirtymisestä edelliselle ja seuraavalle
vuosineljännekselle. Liikevoitto oli 4,6 milj. euroa (5,1).

Puutarhaliiketoiminnan liikevaihto heikkeni jälleenmyyjien jatkaessa
varastojensa vähentämistä. Liikevoitto pysyi edellisvuoden tasolla
heikentyneestä myynnistä huolimatta.

Koulun, toimiston ja askartelun (SOC) tuotteiden myynti laski entisestään.
Osaksi lasku johtui tuoteryhmistä, jotka myytiin liiketoimintakaupassa
heinäkuussa 2009. Vähentynyttä myyntiä kompensoi entistä pienemmät kiinteät
kustannukset, mikä johti kasvaneeseen liiketuloksen.

Outdoor-liiketoiminnan liikevaihto Amerikassa heikkeni vuosineljänneksellä.
Myynti jälleenmyyjille laski vuoden viimeiselle neljännekselle lykkääntyneiden
toimitusten vuoksi. Viranomaismyynti jatkoi edelleen positiivista kehitystään.
Vuosineljänneksen liiketulos laski pienemmän myynnin johdosta.

MUUT Q3 2009
Fiskarsin Muut-segmenttiin kuuluvat kiinteistötoimi ja konsernihallinnon
toiminnot. Segmentin liikevaihto oli 1,7 milj. euroa (1,5). Liiketulos oli
-1,9 milj. euroa (-2,7).

WÄRTSILÄ
Fiskars omistaa 17,1 prosentin osuuden osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp:n
osakkeista ja äänistä. Kolmannella vuosineljänneksellä Fiskarsin osuus
Wärtsilän tuloksesta oli 14,7 milj. euroa (16,1).

Fiskarsin omistamien Wärtsilän osakkeiden markkina-arvo oli 461,3 milj. euroa
(496,3) syyskuun lopussa. Yhden osakkeen hinta oli 27,38 euroa. Osakkeiden
tasearvo oli 295,4 milj. euroa (247,1).

RAHOITUS
Fiskarsin liiketoiminnan rahavirta oli vuosineljänneksellä 30,6 milj. euroa
(27,6). Kasvu johtui osin supistuneista varastoista. Tammi-syyskuun
liiketoiminnan rahavirta 77,9 milj. euroa (79,8). Se sisältää osakkuusyhtiö
Wärtsilän maksamia osinkoja 25,3 milj. euroa (67,2).

Investointien rahavirta oli -1,8 milj. euroa (-6,0) ja rahavirta investointien
jälkeen oli 28,8 milj. euroa (21,6) kolmannella neljänneksellä.

Nettokäyttöpääoma oli 133,0 milj. euroa syyskuun lopussa (179,3).
Omavaraisuusaste oli 50 prosenttia (46 %) ja nettovelkaantumisaste 59
prosenttia (70 %).

Syyskuun lopussa rahavarat olivat 7,0 milj. euroa (11,9). Korollinen nettovelka
oli 279,3 milj. euroa (321,9). Lyhytaikaisten velkojen osuus korollisesta
velasta oli 195,8 milj. euroa (169,2) ja pitkäaikaisten velkojen osuus 91,7
milj. euroa (164,6). Lyhytaikaiset velat ovat ensisijaisesti Fiskars Oyj Abp:n
liikkeelle laskemia yritystodistuksia. Lisäksi Fiskarsilla oli 415,0 milj.
euroa (425,0) käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pääosin
pohjoismaisissa pankeissa.

INVESTOINNIT
Kolmannen vuosineljänneksen investoinnit olivat 3,1 milj. euroa (7,6). Pääosa
investoinneista oli jatkuvaan liiketoimintaan liittyviä korvausinvestointeja
lähinnä tehtailla. Investoinnit tammi-syyskuussa olivat yhteensä 11,0 milj.
euroa (23,3).

HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstön määrä oli 3 758 (4 276) syyskuun lopussa. Heistä 2 975
(3 376) työskenteli EMEA-alueella, 712 (844) Amerikka-alueella ja 71 (56)
Muut-segmentin yksiköissä. Henkilöstön määrä laski 65 henkilöllä edellisen
neljänneksen lopusta, pääosin Suomen tehtaissa. Henkilöstön määrä
katsauskaudella oli keskimäärin 3 921 (4 361).

MUUTOKSIA YHTIÖN JOHDOSSA
Fiskars Home-liiketoiminta-alueen johtaja ja Iittala Group Oy Ab:n
toimitusjohtaja Tero Vähäkylä irtisanoutui elokuussa 2009. KTM Jaakko Autere
on nimitetty liiketoiminta-alueen uudeksi johtajaksi ja hän raportoi Fiskarsin
toimitusjohtajalle. Autere aloittaa tehtävässään tammikuussa 2010.

HALLINNOINTI
Fiskars noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodia (Corporate Governance), joka astui voimaan 1.1.2009.

Fiskars noudattaa myös NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 9.10.2009 päivitettyä
sisäpiiriohjetta ja yhtiön omaa sisäpiiriohjetta.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Fiskars Oyj Abp:llä on yksi osakesarja heinäkuussa 2009 tapahtuneen A- ja K-
osakesarjojen yhdistämisen seurauksena. Uusi yhtenäinen osakesarja (FIS1V) tuli
julkisen kaupankäynnin kohteeksi 31.7.2009. Jokaisella osakkeella on yksi ääni
ja yhtäläiset oikeudet.

Osakesarjojen yhdistäminen, K-sarjan osakkeenomistajille suunnattu maksuton
osakeanti ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen rekisteröitiin kaupparekisteriin
30.7.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 5.6.2009 tekemän päätöksen mukaisesti.
Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa K-sarjan osakkeenomistajille annettiin
yksi uusi osake jokaista viittä K-sarjan osaketta vastaan.

Agrofinin Fiskarsiin sulautumisen toimeenpano sekä sulautumisvastikkeena
annetut osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 31.7.2009.
Sulautumisvastikkeena annetut osakkeet tulivat julkisen kaupankäynnin
kohteeksi 3.8.2009. Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Fiskarsille
siirtyneet 11 863 964 osaketta mitätöitiin 3.8.2009.

Osakkeiden kokonaismäärä katsauskauden lopussa oli 82 023 341. Fiskarsin
hallussa oli 112 619 kappaletta omia osakkeita, mikä vastaa 0,14 prosenttia
yhtiön osakkeista ja äänistä. Osakepääoma pysyi entisellään 77 510 200 eurossa.

Fiskarsin osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n large cap -listalla.
Osakkeen hinta syyskuun lopussa oli 10,65 euroa (A-osake: 9,43). Fiskarsin
markkina-arvo ilman omia osakkeita oli 872,3 milj. euroa. Osakkeita vaihdettiin
vuosineljänneksen aikana 1,0 miljoonaa kappaletta (0,6) ja tammi-syyskuussa 2,5
miljoonaa (3,6).

Fiskarsin oli 11 591 osakkeenomistajaa katsauskauden lopussa. Osakesarjojen
yhdistäminen sekä Agrofinin sulautuminen Fiskarsiin johtivat seuraaviin
muutoksiin Fiskarsin suurimpien osakkeenomistajien keskuudessa: Virala Oy Ab:n
ääniosuus laski alle 3/20 (15 %) liputusrajan, Elsa Fromondin ja hänen
määräysvaltayhtiönsä Holdix Oy Ab omistusosuus nousi yli 1/10 (10 %)
liputusrajan sekä Oy Julius Tallberg Ab:n ääniosuus laski alle 1/20 (5 %)
liputusrajan.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Talouden laskusuhdanne on lisännyt epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa
Fiskarsin liikevaihtoon ja tuloskehitykseen vuonna 2009.

Pääasialliset riskit liittyvät seuraaviin tekijöihin:
- Yleinen taloudellinen tilanne ja kulutuskysynnän heikentyminen entisestään
 Fiskarsille tärkeillä markkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa
- Suurten jälleenmyyntiasiakkaiden menettäminen tai näiden ostojen merkittävä
 vähentyminen, jälleenmyyjien taloudelliset ongelmat tai vakava häiriö
 erikoistuneen jakelukanavan toiminnassa
- Tuotteiden saatavuus, joka on riippuvainen toimitusketjusta
- Normaalista poikkeavat sääolosuhteet puutarhatuotteiden liiketoiminnassa sekä
 kausivaihtelut erityisesti kodintuotteiden liiketoiminnassa, joka painottuu
 voimakkaasti vuoden loppuun
- Äkilliset muutokset raaka-aineiden tai energian hinnoissa; merkittävimmät
 raaka-aineet ovat teräs, alumiini ja muovi
- Merkittävät muutokset Wärtsilän kannattavuudessa tai sen osingonmaksukyvyssä

Riskejä ja niiden hallintaa kuvataan tarkemmin Fiskarsin vuoden 2008
vuosikertomuksessa sivuilla 28 ja 72 - 73.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Fiskars Oyj Abp:n 6.10.2009 saamien tietojen mukaisesti Elsa Fromondin ja hänen
määräysvaltayhtiönsä Holdix Oy Ab:n omistusosuus Fiskarsista on alittanut 1/10
(10 %) liputusrajan.

Fiskars Oyj Abp:n tytäryhtiö Iittala Group aloitti lokakuussa 2009
yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista henkilöstövähennyksistä Suomessa.
Tavoitteena on yksinkertaistaa yhtiön organisaatiorakennetta ja
sopeuttaa kulurakennetta haastavaan markkinatilanteeseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2009
Markkinanäkymien arvioidaan pysyvän epävakaina vuoden 2009 viimeisellä
neljänneksellä. Merkkejä kuluttajien luottamuksen parantumisesta on nähtävillä,
mutta Fiskarsin liiketoiminnan arvioidaan pysyvän haasteellisena jälleenmyyjien
varovaisen ostokäyttäytymisen vuoksi. Tämä vaikuttaa Fiskarsin liikevaihdon
kehittymiseen.

Fiskarsin organisaatiorakennetta on uudistettu ja kustannusrakennetta ollaan
leikkaamassa vastaamaan arvioitua kuluttajakysyntää. Samalla vahvistetaan
Fiskarsin kilpailukykyä markkinoilla. Tarkennettu liiketoiminnan fokus
erikoistuneisiin liiketoiminta-alueisiin ja brändeihin sekä uusien tuotteiden
kehittäminen ovat jatkossakin yhtiön tärkeimpiä menestystekijöitä haastavassa
markkinaympäristössä.

Fiskarsin näkymät vuodelle 2009 pysyvät entisellään: Vuoden 2009 liikevaihdon
arvioidaan laskevan edellisen vuoden liikevaihtoon verrattuna. Liiketuloksen
ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan alemmalla tasolla kuin vuonna 2008.

Osakkuusyhtiö Wärtsilällä on edelleen suuri vaikutus konsernin tulokseen ja
kassavirtaan vuonna 2009.


Helsinki, 3. marraskuuta 2009

Fiskars Oyj Abp
Hallitus


KONSERNIN TULOSLASKELMA      7-9  7-9 Muutos  1-9  1-9 Muutos  1-12
                 2009  2008   %  2009  2008   %  2008
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR

LIIKEVAIHTO           142,6 160,1  -11 489,3 522,1   -6 697,0

Hankinnan ja valmistuksen kulut -91,5 -108,8  -16 -323,7 -351,4   -8 -483,5
BRUTTOKATE            51,0  51,3   -1 165,7 170,7   -3 213,5

Liiketoiminnan muut tuotot     0,3  1,3  -75  1,4  2,5  -44  2,9
Myynnin ja markkinoinnin kulut  -27,8 -29,5   -6 -85,8 -95,5  -10 -129,8
Hallinnon kulut         -12,7 -12,5   1 -43,3 -42,1   3 -54,4
Tutkimus- ja kehittämismenot   -1,9  -1,5   23  -6,4  -5,4   18  -8,4
Liiketoiminnan muut kulut     -0,3  -1,2  -79  -1,6  -0,7  127 -17,8
LIIKETULOS (EBIT)         8,8  7,8   12  30,0  29,5   2  6,0

Biologisten hyödykkeiden käyvän
arvon muutos           -0,1  0,3  -130  -0,3  -2,6  -88  -5,6
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta  14,7  16,1   -9  46,7  45,9   2  70,5
Muut rahoitustuotot ja -kulut   -2,8  -3,4  -21 -13,2 -13,2   0 -19,4
TULOS ENNEN VEROJA        20,6  20,7   -1  63,2  59,7   6  51,5

Tuloverot             -2,7  -1,1     -5,7  -4,0     -2,3
KATSAUSKAUDEN TULOS        17,9  19,7   -9  57,5  55,7   3  49,2

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille       17,9  19,7   -9  57,5  55,7   3  49,3
Vähemmistölle           0,0  0,0      0,0  0,0     -0,1
                 17,9  19,7     57,5  55,7     49,2

Emoyhtiön omistajille kuuluva
tulos/osake, euroa
(laimentamaton)          0,22  0,25     0,73  0,72     0,64

Tulos/osake, euroa (laimennettu) 0,22  0,25     0,73  0,72     0,64


MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT            7-9  7-9  1-9  1-9  1-12
                        2009  2008  2009  2008  2008
                        MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

KATSAUSKAUDEN TULOS               17,9  19,7  57,5  55,7  49,2

Muuntoero                    -2,2  7,5  -2,0  0,1  -1,9
Suoraan omaan pääomaan kirjatut
muutokset osakkuusyhtiöissä           5,1  -6,8  10,5  -9,0 -18,1
Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten
suojaus verovaikutuksen jälkeen         0,6  -3,6  1,2  -0,9  0,7
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutus-
matemaattiset voitot (tappiot) verovaikutuksen
jälkeen                     0,0  -0,1  -0,4  -0,2  -0,2
Muut muutokset                  0,0  0,0  0,0  0,2  0,2
TILIKAUDEN MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
VEROJEN JÄLKEEN, YHTEENSÄ            3,6  -2,9  9,2  -9,8 -19,3

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ         21,4  16,7  66,7  45,9  29,9

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille              21,4  16,7  66,7  45,9  30,0
Vähemmistölle                  0,0  0,0  0,0  0,0  -0,1
                        21,4  16,7  66,7  45,9  29,9


KONSERNIN TASE                    9/2009 9/2008 Muutos12/2008
                            MEUR  MEUR   %  MEUR
VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet                126,9 133,2   -5 131,0
Liikearvo                       99,3  99,7   0  99,2
Aineelliset hyödykkeet                104,8 120,4  -13 113,2
Biologiset varat                    39,0  42,4   -8  39,3
Sijoituskiinteistöt                   7,4  8,1   -9  7,7
Osuudet osakkuusyhtiöissä               295,4 247,1   20 263,5
Rahoitusvarat
 Osakkeet, käypään arvoon tulosvaikutteisesti     2,8  2,2   27  2,9
 Muut sijoitukset                   2,5  2,6   -5  2,2
Laskennalliset verosaamiset              21,3  25,0  -15  21,7
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ             699,2 680,6   3 680,6

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus                    134,0 178,6  -25 159,8
Myynti- ja muut saamiset                97,7 123,5  -21 109,6
Verosaamiset                      6,2  6,1   2  8,4
Rahavarat                        7,0  11,9  -41  11,3
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ             244,9 320,1  -23 289,0

VARAT YHTEENSÄ                    944,1 1000,6   -6 969,7

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma       475,2 462,8   3 446,7
Vähemmistöosuus                     0,0  0,1      0,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ                  475,2 462,8   3 446,7

PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat                    91,7 164,6  -44 137,5
Muut velat                       1,0  1,7  -41  1,4
Laskennalliset verovelat                48,2  50,3   -4  49,3
Eläkevelvoite                      9,0  9,8   -8  9,2
Varaukset                       10,5  6,2   70  13,4
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ             160,4 232,6  -31 210,8

LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat                   195,8 169,2   16 183,7
Ostovelat ja muut velat                103,8 128,4  -19 121,9
Verovelat                        8,9  7,6   17  6,6
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ             308,5 305,2   1 312,2

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ             944,1 1000,6   -6 969,7


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA           7-9  7-9  1-9  1-9  1-12
                        2009  2008  2009  2008  2008
                        MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tulos ennen veroja               20,6  20,8  63,2  59,7  51,5
Oikaisut
 Poistot                    6,3  6,9  21,6  20,0  32,9
 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta       -14,7 -16,1 -46,7 -45,9 -70,5
 Tuotot sijoituksista             -0,3  0,4  -0,3  0,2  -1,0
 Korkokulut                   2,7  3,0  13,2  13,0  20,4
 Biologisten varojen muutos           0,1  -0,3  0,3  2,6  5,6
 Muut liiketoimet, joihin ei liity
 maksutapahtumaa                -3,9     -7,9
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta     10,8  14,8  43,5  49,6  39,0

Käyttöpääoman muutos
 Korottomien saamisten muutos         15,5  17,5  3,4  -3,6  10,9
 Vaihto-omaisuuden muutos           14,5  0,2  32,1  -4,9  10,6
 Korottomien velkojen muutos          -8,4  -1,2 -13,3  -9,0  -7,5
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä
ja veroja                    32,5  31,4  65,7  32,1  53,0

Osinkotuotot, osakkuusyhtiö                  25,3  67,2  67,2
Maksetut rahoituskulut (netto)         -2,3  -2,7 -12,6 -13,8 -18,0
Maksetut verot                  0,3  -1,1  -0,4  -5,8  -5,2
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)          30,6  27,6  77,9  79,8  97,0

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Liiketoimintojen ja tytäryhtiöiden hankinnat   0,0     -0,2  -3,1  -3,1
Investoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin    -3,2  -7,5 -11,0 -19,9 -25,4
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot      1,3  1,1  2,0  2,2  4,1
Muu investointien rahavirta           0,1  0,4  0,2  0,3  -1,4
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)           -1,8  -6,0  -9,0 -20,5 -25,8

RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA
Omien osakkeiden myynti                        0,2  0,2
Pitkäaikaisten lainojen nostot             3,2  40,0  40,7  62,2
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset      -11,0     -76,8  -0,1  -0,1
Lyhytaikaisten lainojen muutos         -21,7 -22,1  3,6 -55,4 -85,6
Rahoitusleasingmaksut              -0,6  -0,9  -1,8  -2,6  -3,4
Muiden rahoituserien rahavirta          1,6  0,5  0,0  -0,5  -3,5
Maksetut osingot                       -38,2 -61,5 -61,5
RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA (C)       -31,9 -19,2 -73,4 -79,2 -91,7

LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS (A+B+C)        -3,1  2,4  -4,5 -19,9 -20,5

Likvidit varat kauden alussa          10,0  13,1  11,3  34,5  34,5
Kurssimuutosten vaikutus             0,1  -3,9  0,2  -2,8  -2,8
Likvidit varat kauden lopussa          7,0  11,9  7,0  11,9  11,3


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN        Emoyhtiön omistajille    Vähem-  Yh-
MUUTOSLASKELMA            kuuluva oma pääoma:     mistö- teensä
                               Kert. osuus
                    Osake- Omat Muunto- voitto-
                    pääoma osakk.  erot varat
                     MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

12/31/07                 77,5  -0,9  -9,3 410,5  0,5 478,3

Tilikauden laaja tulos yhteensä         0,1  -0,8  47,1  -0,4  45,9
Maksetut osingot                       -61,5     -61,5

09/30/08                 77,5  -0,8 -10,1 396,1  0,1 462,8

Tilikauden laaja tulos yhteensä         0,0  -6,3  -9,7  -0,1 -16,0

12/31/08                 77,5  -0,8 -16,5 386,5  0,0 446,7

Tilikauden laaja tulos yhteensä             2,6  64,1  0,0  66,7
Maksetut osingot                       -38,2     -38,2
Vähemmistöosuuden hankinta                      0,1  0,1

09/30/09                 77,5  -0,8 -13,8 412,4  0,0 475,2


TUNNUSLUVUT                     9/2009 9/2008 Muutos12/2008
                                    %
Oma pääoma/osake, euroa                5,80  5,98   -3  5,77
Omavaraisuusaste                    50 %  46 %     46 %
Nettovelkaantumisaste                 59 %  70 %     69 %
Oma pääoma, milj. euroa                475,2 462,8   3 446,7
Korolliset nettovelat, milj. euroa          279,3 321,9  -13 309,9
Henkilöstö keskimäärin                3 921 4 361  -10 4 325
Henkilöstö kauden lopussa               3 758 4 276  -12 4 119
Ulkona olevien osakkeiden määrä kauden lopussa,
tuhatta kpl
A-osakkeet                         54 832    54 832
K-osakkeet                         22 565    22 565
Yhteensä                       81 911 77 398    77 398
Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo
kauden aikana, tuhatta kpl              78 406 77 398    77 398


VALUUTTAKURSSEJA                    1-9  1-9 Muutos  1-12
                            2009  2008   %  2008
USD keskikurssi                    1,36  1,52  -10  1,47
USD kurssi kauden lopussa               1,46  1,43   2  1,39


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti
noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin
tilinpäätöksessä.

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa
voi poiketa esitetystä summasta.

Fiskars Oyj Abp:n osakesarjat yhdistettiin heinäkuussa 2009.
Tästä lähtien Fiskarsilla on ollut vain yksi osakesarja. Osakkeiden
kokonaismäärä katsauskauden lopussa oli 82 023 341. Yhtiön omistamia
omia osakkeita oli 112 619 kappaletta. Osakekohtaista tulosta
laskettaessa on käytetty keskimääräistä osakkeiden lukumäärää tilikauden
aikana. Osakekohtainen tulos sisältää siten vaikutuksen kahden osakesarjan
yhdistämisestä ja suunnatusta maksuttomasta osakeannista.

Fiskarsin liiketuloksen (EBIT) määritelmää on muutettu 1.1.2009 alkaen.
Liiketulos sisältää toiminnallisten segmenttien EMEA, Amerikka ja Muut
liiketulokset. Osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta ja biologisten
varojen käyvän arvon muutos esitetään tuloslaskelmassa omina riveinään
liiketuloksen jälkeen.

Fiskarsin toiminnallisten segmenttien ja liiketoiminta-alueiden jakoa
on muutettu 1.1.2009 alkaen. Vertailuluvut vuodelle 2008 on oikaistu uuden
raportointirakenteen mukaisesti. Fiskars otti käyttöön IFRS 8:n
(Toiminnalliset segmentit) 1.1.2008 alkaen.

Fiskars muutti vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä biologisten varojensa
(puuvarannon) arvonmäärityksessä käytettävää kirjanpidollista arviota.
Käyvän arvon määrityksessä käytettävä hinta on kolmen vuoden keskimääräinen
keskikantohinta.

Vuoden 2008 viimeisellä neljännekselllä Fiskars siirtyi
soveltamaan etuuspohjaisten eläkevastuiden laskennassa IAS 19 -standardin
muutosta, joka sallii vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden
kirjaamisen suoraan omaan pääomaan. Vertailukausien luvut on oikaistu
vastaavasti. Muutoksen vaikutus vuoden 2008 toisen neljänneksen
liiketulokseen oli -0,1 miljoonaa euroa.

Konserni on 1.1.2009 ottanut käyttöön seuraavat uudet tai muutetut
IFRS-standardit ja -tulkinnat:
 - IAS 1 (revised) Presentation of Financial Statements
 - IAS 23 (revised) Borrowing costs
 - IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes

Uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ollut vaikutusta
raportoituun tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Tosin
uudistetun IAS 1 standardin käyttöönottaminen on aiheuttanut monia
muutoksia terminologiassa.

Arvioiden käyttö:
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten
käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka
arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista,
että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.


TOIMINNALLISET SEGMENTIT *)    7-9  7-9 Muutos  1-9  1-9 Muutos  1-12
LIIKEVAIHTO            2009  2008   %  2009  2008   %  2008
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA               100,0 109,0   -8 327,8 366,9  -11 491,3
Amerikka             43,7  52,2  -16 168,2 162,9   3 216,5
Muut                1,7  1,5   13  4,5  4,7   -3  5,9
Segmenttien välinen myynti **)  -3,0  -2,6     -11,2 -12,3     -16,7
KONSERNI YHTEENSÄ        142,6 160,1  -11 489,3 522,1   -6 697,0


TOIMINNALLISET SEGMENTIT *)    7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
LIIKETULOS (EBIT)         2009  2008     2009  2008     2008
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                6,0  5,4     16,1  20,7     21,7
Amerikka              4,6  5,1     21,7  13,9     -4,0
Muut ja eliminoinnit       -1,9  -2,7     -7,8  -5,1     -11,7
KONSERNI YHTEENSÄ         8,8  7,8     30,0  29,5      6,0


TOIMINNALLISET SEGMENTIT *)    7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
POISTOT JA ARVONALENTUMISET    2009  2008     2009  2008     2008
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                4,1  4,8     14,6  13,5     18,3
Amerikka              1,8  1,7      5,8  5,2     12,8
Muut ja eliminoinnit        0,4  0,4      1,2  1,3      1,8
KONSERNI YHTEENSÄ         6,3  6,9     21,6  20,0     32,9


TOIMINNALLISET SEGMENTIT *)    7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
INVESTOINNIT           2009  2008     2009  2008     2008
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                2,2  6,2      8,1  19,3     23,7
Amerikka              0,6  1,3      2,1  2,6      3,0
Muut ja eliminoinnit        0,3  0,5      0,9  1,4      3,1
KONSERNI YHTEENSÄ         3,1  8,0     11,1  23,3     29,8

*) Pörssitiedotteessa 23.4.2009 julkaistiin uuden raportointirakenteen mukaiset
tiedot vertailuvuodelta 2008. Osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta
esitetään tuloslaskelmassa omana rivinään liiketuloksen alla.

**) Segmenttien välinen myynti
  EMEA              -0,9  -1,6     -5,4  -7,5     -10,3
  Amerikka            -1,4  -1,0     -4,0  -4,0     -5,1
  Muut              -0,6  0,0     -1,8  -0,8     -1,4

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.


LIIKETOIMINTA-ALUEET        7-9  7-9 Muutos  1-9  1-9 Muutos  1-12
LIIKEVAIHTO            2009  2008   %  2009  2008   %  2008
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Home               74,2  80,4   -8 206,0 222,4   -7 316,8
Garden              42,3  46,1   -8 190,9 192,9   -1 231,2
Outdoor              24,9  32,6  -24  89,7 103,9  -14 145,2
Muut                1,1  0,9      2,7  2,8      3,9
KONSERNI YHTEENSÄ        142,6 160,1  -11 489,3 522,1   -6 697,0


AINEETTOMAT HYÖDYKKEET JA LIIKEARVO             9/2009 9/200812/2008
                               MEUR  MEUR  MEUR
Kirjanpitoarvo 1.1.                     230,2 233,8 233,8
Tilikauden muuntoerot                     -0,3  0,0  2,8
Liiketoimintahankinnat                     0,2
Lisäykset                           0,5  1,5  1,4
Poistot ja arvonalentumiset                  -4,6  -3,8  -6,0
Vähennykset ja siirrot                     0,1  1,4  -1,9
KIRJANPITOARVO KAUDEN LOPUSSA                226,2 232,9 230,2


AINEELLISET HYÖDYKKEET JA                  9/2009 9/200812/2008
SIJOITUSKIINTEISTÖT                      MEUR  MEUR  MEUR
Kirjanpitoarvo 1.1.                     120,9 130,2 130,2
Tilikauden muuntoerot                     -0,4  0,3  -1,2
Lisäykset                           10,5  18,7  24,0
Poistot ja arvonalentumiset                 -16,6 -16,5 -26,5
Vähennykset ja siirrot                    -2,1  -4,2  -5,5
KIRJANPITOARVO KAUDEN LOPUSSA                112,2 128,5 120,9


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET                 9/2009 9/200812/2008
                               MEUR  MEUR  MEUR
OMIEN SITOUMUKSIEN VAKUUDEKSI
Takaukset                            0   1   1
Vuokravastuut                          59   68   64
Muut vastuut                           4   6   5
YHTEENSÄ                            63   76   71

TAKAUKSET MUIDEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset                      2   2   2

KONSERNIYRITYSTEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Takaukset                            10   17   16

VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ                   76   94   89


JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset         135   93  171
Koronvaihtosopimukset                      1   16   16
Sähköfutuurit                              1   2

JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT VERRATTUNA NIMELLISARVOIHIN

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset          0   1   2
Koronvaihtosopimukset                          0   0
Sähköfutuurit                              0   0

Valuuttatermiinit, valuutanvaihtosopimukset ja valuuttaoptiot
on arvostettu raportointipäivän markkina-arvoon tilinpäätöksessä.


LÄHIPIIRIASIAT

Wärtsilän osinko 25,3 milj. euroa on raportoitu konsernin rahavirtalaskelman
rivillä Osinkotuotot, osakkuusyhtiö. Osinko on saatu vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä 2009.


HANKINNAT

Fiskars hankki 30 %:n vähemmistöosuuden Silva Far East Ltd:stä kesäkuussa 2009.
Vähemmistöosuus hankittiin Kasinda Holding Limitediltä 0,2 miljoonalla eurolla.
Vähemmistöosuuden hankinnan jälkeen kiinalainen tuotantoyhtiö on Silva Sweden
AB:n täysin omistama tytäryhtiö.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Fiskars Oyj Abp:n tytäryhtiö Iittala Group Oy Ab aloitti
yhteistoimintaneuvottelut lokakuussa 2009 mahdollisista
henkilöstövähennyksistä Suomessa. Mahdollisten vähennysten taloudellista
vaikutusta ei voida vielä määrittää.Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster.
Osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa konsernia, ja se muodostaa
yhden Fiskarsin toiminnallisista segmenteistä yhdessä Amerikka-, EMEA- ja Muut-
segmenttien kanssa. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja
listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 697 miljoonaa euroa
vuonna 2008 ja henkilöstöä on noin 3 800.

www.fiskars.fi


FISKARS Oyj Abp

Kari Kauniskangas
toimitusjohtaja