Fiskars Oyj Abp   Osavuosikatsaus   6.5.2009 klo 8.30

FISKARSIN LIIKETULOS JA RAHAVIRTA PARANIVAT VUODEN 2009 ENSIMMÄISELLÄ
NELJÄNNEKSELLÄ

Tammi-maaliskuu 2009 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 4 prosenttia 167,1 milj. euroon (174,7)
- Liiketulos nousi 8,6 milj. euroon (5,0, sisältää kertaluonteisia
 kuluja 1,7 milj.)
- Tulos osakkuusyhtiön tulososuuden ja puuvarannon käyvän arvon
 muutoksen jälkeen oli 23,6 miljoonaa euroa (13,7)
- Osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,12)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 15,2 miljoonaa (-33,9)
- Vuoden 2009 näkymät entisellään: Liikevaihdon arvioidaan laskevan
 edellisen vuoden liikevaihtoon verrattuna. Liiketuloksen ilman
 kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan alemmalla tasolla kuin vuonna 2008.

Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas kommentoi ensimmäisen
neljänneksen tuloskehitystä:

"Haastava markkinatilanne ja heikko kuluttajakysyntä laskivat Fiskarsin
liikevaihtoa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiömme
kiinteätä kulurakennetta leikattiin vuonna 2008, jonka ansiosta
liiketuloksemme kehittyi hyvin.

Amerikka-segmentin liiketulos kasvoi vahvasti, mikä johtui entistä
alhaisemmasta kiinteiden kulujen osuudesta. Lisäksi ulkoiluvälineiden
liikevaihdon merkittävä kasvu nosti osaltaan Amerikan tulosta.

Markkinatilanne jatkuu todennäköisesti epävakaana läpi vuoden, ja siksi
pidämme näkymämme koko vuodelle 2009 entisellään."


KONSERNIN AVAINLUVUT

Milj. euroa            Q1 2009  Q1 2008  Muutos, %  1-12 2008
Liikevaihto             167,1   174,7     -4 %    697,0
Liiketulos (EBIT)           8,6    5,0     73 %     6,0
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta    15,2   13,6     12 %     70,5
Puuvarannon käyvän arvon muutos    -0,3   -4,9     95 %     -5,6
Tulos ennen veroja          18,3    8,4    117 %     51,5
Katsauskauden tulos          17,0    9,4     80 %     49,2
Tulos/osake, euroa          0,22   0,12     80 %     0,64
Oma pääoma/osake, euroa        5,52   5,48     1 %     5,77
Liiketoiminnan rahavirta       15,2   -33,9           97,0
Omavaraisuusaste, %          43 %   39 %           46 %
Nettovelkaantumisaste, %       79 %   84 %           69 %


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. (09) 6188 6222
talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puh. (09) 6188 6231


FISKARSIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - MAALISKUU 2009
(IFRS, tilintarkastamaton)

Fiskarsin toiminnallisten segmenttien ja liiketoiminta-alueiden jakoa
muutettiin 1.1.2009 alkaen. Vertailuluvut vuodelle 2008 on oikaistu
uuden raportointirakenteen mukaisesti ja julkaistu erikseen huhtikuussa
2009.

Uudessa raportointirakenteessa on myös muutettu Fiskarsin liiketuloksen
(EBIT) määritelmää. Fiskars esittää osuuden osakkuusyhtiö Wärtsilän
tuloksesta ja biologisten hyödykkeiden (puuvarannon) käyvän arvon
muutoksen tuloslaskelmassa omina riveinään liiketuloksen alla.

KONSERNIN TULOSKEHITYS
Fiskars-konsernin liikevaihto laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
4 prosenttia 167,1 milj. euroon (Q1 2008: 174,7 milj.).
Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskua oli 5 prosenttia.

Konsernin liiketulos kasvoi 73 prosenttia 8,6 milj. euroon (5,0,
sisältää kertaluonteisia kuluja 1,7 milj. euroa).

Fiskarsin osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta ensimmäisellä
vuosineljänneksellä oli 15,2 milj. euroa (13,6) ja puuvarannon käyvän
arvon muutos oli -0,3 milj. euroa (-4,9). Vuoden 2009 alusta alkaen
näitä eriä ei ole sisällytetty liiketulokseen.

Nettorahoituskulut olivat 5,3 milj. euroa (5,2). Tulos ennen veroja oli
18,3 milj. euroa (8,4). Katsauskauden tulos oli 17,0 milj. euroa (9,4)
ja osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,12).

TOIMINNALLISET SEGMENTIT JA LIIKETOIMINTA-ALUEET
Fiskarsin toiminnalliset segmentit ovat EMEA (Eurooppa, Lähi-itä sekä
Aasian ja Tyynenmeren alue), Amerikka, Wärtsilä (osakkuusyhtiö) ja
Muut. Inhan Tehtaat, joka koostuu pääosin veneiden tuotannosta, on
siirretty Muut-segmentistä EMEA-segmenttiin.

Liiketoiminta-alueet ovat Home (koti), Garden (puutarha) ja Outdoor
(ulkoilu). Home-alueeseen sisältyvät kodintuotteet sekä koulu, toimisto
ja askartelu. Inhan Tehtaat kuuluu Outdoor-alueeseen. Muihin kuuluvat
kiinteistöt ja konsernihallinnon toiminnot.

Milj. euroa            Q1 2009  Q1 2008  Muutos, %  1-12 2008
KESKEISET TOIMINNALLISET SEGMENTIT
EMEA, liikevaihto           111,3   127,3    -13 %    491,3
EMEA, liiketulos            4,8    4,3     12 %   21,7 *
Amerikka, liikevaihto         58,6   51,8     13 %    216,5
Amerikka, liiketulos          6,5    2,1    210 %   -4,0 **

KESKEISET LIIKETOIMINTA-ALUEET
Home, liikevaihto           64,0   67,2     -5 %    316,8
Garden, liikevaihto          68,6   71,1     -4 %    231,2
Outdoor, liikevaihto          33,5   35,1     -4 %    145,2

*) Sisältää kertaluonteisia kuluja 9,3 milj. euroa
**) Sisältää kertaluonteisia kuluja 19,5 milj. euroa
Lisäksi 6,1 milj. euroa kertaluonteisia kuluja on kohdistettu Other-segmentille.


EMEA
EMEA-segmentin liikevaihto laski 13 prosenttia 111,3 milj. euroon
(127,3), mihin vaikutti erityisesti heikko Ison-Britannian punta ja
Ruotsin kruunu. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto
laski 9 prosenttia. Liiketulos oli 4,8 milj. euroa (4,3, sisältää
kertaluonteisia kuluja 1,7 milj. euroa).

Home-alueen liikevaihto laski hiukan vaikeassa markkinatilanteessa,
vaikka Suomessa myynti jälleenmyyjille kehittyi hyvin. Tulosparannukset
johtuivat erityisesti tuotannon vähentyneistä kiinteistä
kustannuksista. Vertailukauden tulokseen vuonna 2008 sisältyi
kertaluonteisia kuluja, jotka liittyivät uudelleenjärjestelyihin sekä
Höganäsin tehtaan sulkemiseen Ruotsissa ja Mossin tehtaan Norjassa.

Puutarha- ja rakennustyökalujen markkinat ovat hiljentyneet kaikilla
Euroopan pääalueilla, ja jälleenmyyjät ovat vähentäneet varastojaan.
Myyntivolyymin lasku vähensi Garden EMEA -alueen liiketulosta.

Outdoor-tuotteiden myyntivolyymi laski erityisesti Ruotsin
liikelahjamyynnissä. Veneiden heikko kysyntä jatkui vuosineljänneksen
aikana. Erityisesti kansainvälinen myynti Suomen ulkopuolelle laski
merkittävästi verrattuna vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen.
Veneliiketoiminnan kehitys ei ollut tyydyttävä.

Katsauskauden aikana tehtiin henkilöstövähennyksiä ja lomautuksia
useissa yksiköissä EMEA-alueella.

AMERIKKA
Amerikka-alueella liikevaihto kasvoi 13 prosenttia 58,6 milj. euroa
(51,8). Liikevaihto US-dollareina laski 2 prosenttia 76,4 milj.
dollariin (78,0). Liiketulos oli 6,5 milj. euroa (2,1).

Puutarhatuotteiden myynti pysyi viime vuoden tasolla US-dollareina.
Koulun, toimiston ja askartelun tuotteiden myynti oli edelleen
haastavaa, ja liikevaihto väheni selvästi neljänneksen aikana.
Uudelleenjärjestelyt, jotka tehtiin vuonna 2008, ovat kuitenkin
laskeneet kiinteitä kustannuksia ja johtivat liiketuloksen
paranemiseen.

Outdoor-liiketoiminnan liikevaihto Amerikassa kasvoi yli 10 prosenttia
US-dollareina, erityisesti kasvaneen viranomaismyynnin johdosta.
Liiketulos kasvoi korkeamman myyntivolyymin ansiosta.

MUUT
Fiskarsin Muut-segmenttiin kuuluvat kiinteistötoimi ja
konsernihallinnon toiminnot. Kiinteistöjen liikevaihto oli 1,7 milj.
euroa (1,6) ja liiketulos 0,5 milj. euroa (0,6) vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä.

WÄRTSILÄ
Fiskars omistaa 17,1 prosentin osuuden osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj:n
osakkeista ja äänistä. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Fiskarsin
osuus Wärtsilän tuloksesta oli 15,2 milj. euroa (13,6).

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.3.2009. Fiskarsin
hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh ja toimitusjohtaja Kari
Kauniskangas valittiin uudelleen Wärtsilän hallitukseen.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 1,50 euroa osakkeelta (4,25 euroa
vuonna 2008). Fiskarsin saamat osingot olivat yhteensä 25,3 milj. euroa
(67,2, joka maksettiin toisen vuosineljänneksen aikana).

Fiskarsin omistamien Wärtsilän osakkeiden markkina-arvo oli 267,7 milj.
euroa katsauskauden lopussa (720,2). Yhden osakkeen hinta oli 15,89
euroa. Osakkeiden tasearvo oli 254 milj. euroa (226).

RAHOITUS
Liiketoiminnan rahavirta oli 15,2 milj. euroa (-33,9) katsauskauden
aikana. Rahavirtaan sisältyy 25,3 milj. euroa Wärtsilän osinkoja.
Vuonna 2008 osingot, jotka olivat yhteensä 67,2 milj. euroa, maksettiin
vuoden toisen neljänneksen aikana. Investointien rahavirta oli -3,9
milj. euroa (-6,3) ja rahavirta investointien jälkeen 11,3 milj. euroa
(-40,1).

Fiskarsin nettokäyttöpääoma oli 175,3 milj. euroa (196,9) maaliskuun
lopussa. Konsernin omavaraisuusaste oli 43 % (39 %) ja
nettovelkaantumisaste 79 % (84 %).

Katsauskauden lopussa rahavarat olivat 17,3 milj. euroa (43,1).
Korollinen nettovelka oli 337,4 milj. euroa (355,7), joka oli 27,5
milj. euroa enemmän kuin edellisen tilikauden lopussa. Lyhytaikaisten
velkojen osuus korollisesta velasta oli 215,6 milj. euroa (237,8) ja
pitkäaikaisten velkojen osuus 140,4 milj. euroa (160,9). Lyhytaikaiset
velat ovat ensisijaisesti liikkeelle laskettuja yritystodistuksia.

Lisäksi Fiskarsilla oli 386,6 milj. euroa (443,7) käyttämättömiä
sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pääosin pohjoismaisissa
pankeissa. Talouskriisillä ei ole ollut merkittävää vaikutusta
konsernin rahoitukseen.

INVESTOINNIT
Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 4,0 milj. euroa (5,9).
Suurimmat investoinnit olivat koneiston ja kaluston
korvausinvestointeja Garden-alueen tuotantolaitoksilla Euroopassa.

HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstön määrä oli 4 016 (4 341) maaliskuun lopussa.
Heistä 3 145 (3 400) työskenteli EMEA-alueella, 816 (901) Amerikka-
alueella ja 55 (40) Muut-segmentin yksiköissä.

MUUTOKSET KONSERNIN JOHDOSSA
Juha Lehtola nimitettiin veneliiketoiminnan johtajaksi (President,
Boats) ja Inhan Tehtaat Oy Ab:n toimitusjohtajaksi maaliskuussa 2009.
Hän raportoi Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskankaalle.

CORPORATE GOVERNANCE
Fiskars noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance), joka astui
voimaan 1.1.2009.

Fiskars noudattaa myös NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 2.6.2008 voimaan
astunutta uutta sisäpiiriohjetta ja yhtiön omaa sisäpiiriohjetta, joka
astui voimaan 5.8.2008.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2009
Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2009
vahvistettiin vuoden 2008 tilinpäätös ja hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2008. Osinkoa
päätettiin maksaa A-osakkeille 0,50 euroa/osake ja K-osakkeille 0,48
euroa/osake, yhteensä 61 466 826,24 euroa. Osinko maksettiin 26.3.2009.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Jäseniksi
valittiin uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth,
Paul Ehrnrooth, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl
Grotenfelt, Karsten Slotte ja Jukka Suominen. Hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Mauri Palvin
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita
ja/tai luovuttamaan omia osakkeita, enintään 2 700 000 kpl A-osakkeita
ja enintään 1 100 000 kpl K-osakkeita. Osakkeita voidaan luovuttaa
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus
hankkia osakkeita. Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf
Berghin ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul
Ehrnroothin.

Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustaf
Gripenbergin ja jäseniksi Ilona Ervasti-Vaintolan, Alexander
Ehrnroothin, Paul Ehrnroothin ja Karsten Slotten.
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf
Berghin ja jäseniksi Ralf Böerin, Karl Grotenfeltin ja Jukka Suomisen.
Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin
ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT
Fiskars Oyj Abp:lla on kaksi osakesarjaa. Yhtiön A-sarjan osakkeilla on
yksi ääni ja K-sarjan osakkeilla 20 ääntä. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-
osakkeelle on maksettava vähintään kaksi (2) prosenttiyksikköä suurempi
osinko kuin K-osakkeelle.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärät eivät muuttuneet ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana. Fiskarsilla oli maaliskuun lopussa 54 944 492
A-osaketta (71 % osakkeista ja 11 % äänistä) ja 22 565 708 K-osaketta
(29 % ja 89 %) eli yhteensä 77 510 200 osaketta ja 506 258 652 ääntä.
Yhtiön hallussa oli omia osakkeita 112 115 A-osaketta ja 420 K-
osaketta, mikä vastaa 0,15 % yhtiön osakkeista ja 0,02 % äänistä.
Molempien osakesarjojen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,00
euroa. Osakepääoma oli 77 510 200 euroa.

Fiskarsin molemmat osakesarjat noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
large cap -listalla. Fiskarsin A-osakkeen kurssi oli maaliskuun lopussa
6,65 euroa (12,50) ja K-osakkeen 10,23 euroa (14,00). Fiskarsin
markkina-arvo ilman omia osakkeita oli tällöin 596 miljoonaa euroa.
Osakkeita vaihdettiin 0,5 miljoonaa kappaletta (1,5 milj.) neljänneksen
aikana.

Osakkeenomistajien kokonaismäärä oli 10 327 maaliskuun lopussa.
Fiskarsille ei ilmoitettu merkittävistä muutoksista suurimpien
osakkeenomistajien keskuudessa katsauskauden aikana.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Talouden laskusuhdanne on lisännyt epävarmuustekijöitä, jotka voivat
vaikuttaa Fiskarsin liikevaihtoon ja tuloskehitykseen vuonna 2009.

Pääasialliset riskit liittyvät seuraaviin tekijöihin:
- Yleinen taloudellinen tilanne ja kulutuskysynnän heikentyminen entisestään
 Fiskarsille tärkeillä markkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa
- Suurten jälleenmyyntiasiakkaiden menettäminen tai näiden ostojen
 merkittävä vähentyminen, jälleenmyyjien taloudelliset ongelmat tai vakava
 häiriö erikoistuneen jakelukanavan toiminnassa
- Tuotteiden saatavuus, joka on riippuvainen toimitusketjusta
- Normaalista poikkeavat sääolosuhteet puutarhatuotteiden liiketoiminnassa
 sekä kausivaihtelut erityisesti kodintuotteiden liiketoiminnassa, joka
 painottuu voimakkaasti vuoden loppuun
- Äkilliset muutokset raaka-aineiden tai energian hinnoissa; merkittävimmät
 raaka-aineet ovat teräs, alumiini ja muovi
- Merkittävät muutokset Wärtsilän kannattavuudessa tai sen osingonmaksukyvyssä

Riskejä ja niiden hallintaa kuvataan tarkemmin Fiskarsin vuoden 2008
vuosikertomuksessa sivuilla 28 ja 72 - 73.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Fiskarsin hallitus ehdotti 15.4.2009 ylimääräiselle yhtiökokoukselle,
joka pidetään 5.6.2009, että yhtiön A- ja K-osakesarjat yhdistetään ja
että Agrofin Oy Ab, Fiskarsin suurin yksittäinen omistaja, sulautuu
Fiskarsiin. Osakesarjojen yhdistämisen jälkeen Fiskarsilla olisi
ainoastaan yksi uusi osakelaji. Kaikilla osakkeilla olisi yksi ääni ja
yhtäläiset oikeudet.

Osakesarjojen yhdistämiseen liittyy suunnattu maksuton osakeanti K-
sarjan osakkeiden omistajille siten, että kutakin viittä K-sarjan
osaketta vastaan annetaan maksutta yksi uusi osake. Näin ollen viiden
K-sarjan osakkeen omistaja omistaisi osakesarjojen yhdistämiseen
jälkeen kuusi yhtiön uutta yhden osakelajin osaketta ja yhden A-sarjan
osakkeen omistaja omistaisi yhden uuden osakkeen.

Ehdotetun osakesarjojen yhdistämisen ja sulautumisen tarkoituksena on
lisätä osakkeiden likviditeettiä sekä läpinäkyvyyttä ja yksinkertaistaa
omistusrakennetta.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön A-sarjan
osakkeista ja osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahta kolmasosaa
yhtiön K-sarjan osakkeista, ovat etukäteen kirjallisesti ilmoittaneet
kannattavansa osakesarjojen yhdistämistä ja sulautumista.

Fiskarsin ja Agrofinin välillä allekirjoitettiin sulautumissuunnitelma
15.4.2009. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistiin 20.4. ja
kokous pidetään 5.6. Helsingissä.

Fiskarsin saamien tietojen mukaisesti ehdotuksen toteutuminen johtaisi
seuraaviin muutoksiin Fiskarsin omistusosuuksissa: Virala Oy Ab:n
ääniosuuden laskemiseen alle 3/20 (15 %) liputusrajan, Elsa Fromondin
ja hänen määräysvaltayhtiönsä Holdix Oy Ab:n omistusosuuden nousuun yli
1/10 (10 %) liputusrajan sekä Oy Julius Tallberg Ab ääniosuuden
laskemiseen alle 1/20 (5 %) liputusrajan.

NÄKYMÄT VUODELLE 2009
Markkinatilanteen arvioidaan pysyvän epävakaana vuonna 2009, koska
tilanne sekä Pohjois-Amerikan että Euroopan markkinoilla näyttää
jatkuvan erittäin haastavana. Kuluttajakysynnän arvioidaan heikentyvän
edellisestä vuodesta, mikä vaikuttaa Fiskarsin liikevaihdon
kehittymiseen.

Fiskarsin organisaatiorakennetta on uudistettu ja kustannusrakennetta
ollaan leikkaamassa vastaamaan arvioitua kuluttajakysyntää vuonna 2009.
Samalla vahvistetaan Fiskarsin kilpailukykyä markkinoilla. Tarkennettu
liiketoiminnan fokus erikoistuneisiin liiketoiminta-alueisiin ja
brändeihin sekä uusien tuotteiden kehittäminen ovat jatkossakin yhtiön
tärkeimpiä menestystekijöitä haastavassa markkinaympäristössä.

Fiskarsin näkymät vuodelle 2009 pysyvät entisellään: Vuoden 2009
liikevaihdon arvioidaan laskevan edellisen vuoden liikevaihtoon
verrattuna. Liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan
alemmalla tasolla kuin vuonna 2008.

Osakkuusyhtiö Wärtsilällä on edelleen suuri vaikutus konsernin
tulokseen ja kassavirtaan vuonna 2009.


Sorsakoski, 5.5.2009

FISKARS OYJ ABP
HallitusKONSERNIN TULOSLASKELMA      1-3  1-3 muutos  1-12
                 2009  2008   %  2008
                 MEUR  MEUR     MEUR

LIIKEVAIHTO           167,1 174,7   -4 697,0

Hankinnan ja valmistuksen kulut -111,9 -119,2   -6 -483,5
BRUTTOKATE            55,3  55,5   0 213,5

Liiketoiminnan muut tuotot     0,7  0,5   46  2,9
Myynnin ja markkinoinnin kulut  -29,9 -33,3  -10 -129,8
Hallinnon kulut         -15,3 -15,4   -1 -54,4
Tutkimus- ja kehittämismenot   -2,1  -2,0   0  -8,4
Liiketoiminnan muut kulut     -0,1  -0,3  -69 -17,8
LIIKETULOS (EBIT)         8,6  5,0   73  6,0

Biologisten hyödykkeiden käyvän
arvon muutos           -0,3  -4,9  -95  -5,6
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta  15,2  13,6   12  70,5
Muut rahoitustuotot ja -kulut   -5,3  -5,2   5 -19,4
TULOS ENNEN VEROJA        18,3  8,4  117  51,5

Tuloverot             -1,3  1,0   0  -2,3
KATSAUSKAUDEN TULOS        17,0  9,4   80  49,2

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille       17,0  9,4   80  49,3
Vähemmistölle           0,0  0,0     -0,1
                 17,0  9,4     49,2

Emoyhtiön omistajille kuuluva
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton)          0,22  0,12     0,64

Tulos/osake (laimennettu)     0,22  0,12     0,64


MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT            1-3  1-3  1-12
                        2009  2008  2008
                        MEUR  MEUR  MEUR

Katsauskauden tulos               17,0  9,4  49,2

Muuntoero                    3,9  -6,9  -1,9
Suoraan omaan pääomaan kirjatut
muutokset osakkuusyhtiöissä           0,2  2,0 -18,1
Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten
suojaus verovaikutuksen jälkeen         -1,5  2,7  0,7
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutus-
matemaattiset voitot (tappiot) verovaikutuksen
jälkeen                     -0,5  -0,1  -0,2
Muut muutokset                  0,0  0,1  0,2

Tilikauden muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen, yhteensä            2,1  -2,1 -19,3

Tilikauden laaja tulos yhteensä         19,1  7,4  29,9

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille              19,1  7,4  30,0
Vähemmistölle                  0,0  0,0  -0,1
                        19,1  7,4  29,9


KONSERNIN TASE                    3/2009 3/2008 muutos12/2008
                            MEUR  MEUR   %  MEUR
VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet                130,4 134,2   -3 131,0
Liikearvo                       99,5  99,1   0  99,2
Aineelliset hyödykkeet                111,6 118,7   -6 113,2
Biologiset varat                    39,0  40,0   -2  39,3
Sijoituskiinteistöt                   7,8  8,1   -3  7,7
Osuudet osakkuusyhtiöissä               253,7 226,0   12 263,5
Rahoitusvarat
 Osakkeet, käypään arvoon tulosvaikutteisesti     3,1  3,0   3  2,9
 Muut sijoitukset                   2,2  2,6  -16  2,2
Laskennalliset verosaamiset              22,5  22,9   -2  21,7
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ             669,8 654,7   2 680,6

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus                    161,8 177,0   -9 159,8
Myynti- ja muut saamiset               131,0 211,6  -38 109,6
Verosaamiset                      5,2  6,1  -14  8,4
Rahavarat                       17,3  43,1  -60  11,3
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ             315,4 437,8  -28 289,0

VARAT YHTEENSÄ                    985,2 1092,5  -10 969,7

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma       427,6 423,7   1 446,7
Vähemmistöosuus                    -0,1  0,5      0,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ                  427,6 424,2   1 446,7

PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat                   140,4 160,9  -13 137,5
Muut velat                       1,4  5,0  -72  1,4
Laskennalliset verovelat                48,5  50,4   -4  49,3
Eläkevelvoite                      9,7  8,8   10  9,2
Varaukset                       13,2  7,0   89  13,4
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ             213,3 232,1   -8 210,8

LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat                   215,6 237,8   -9 183,7
Ostovelat ja muut velat                122,1 193,1  -37 121,9
Verovelat                        6,6  5,2   27  6,6
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ             344,3 436,0  -21 312,2

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ             985,2 1092,5  -10 969,7


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA           1-3  1-3  1-12
                        2009  2008  2008
                        MEUR  MEUR  MEUR
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tulos ennen veroja               18,3  8,4  51,5
Oikaisut
 Poistot                    6,8  6,6  32,9
 Osuus osakkuusyhtiötuloksesta        -15,2 -13,6 -70,5
 Tuotot sijoituksista              0,0  0,1  -1,0
 Korkokulut                   5,3  5,2  20,4
 Biologisten varojen muutos           0,3  4,9  5,6
 Muut liiketoimet, joihin ei liity
 maksutapahtumaa                -0,3  0,1  0,0
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta     15,1  11,7  39,0

Käyttöpääoman muutos
 Korottomien saamisten muutos         -25,0 -27,6  10,9
 Vaihto-omaisuuden muutos            0,4  -7,5  10,6
 Korottomien velkojen muutos          1,8  -3,1  -7,5
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä
ja veroja                    -7,6 -26,6  53,0

Osinkotuotot, osakkuusyhtiö           25,3  0,0  67,2
Maksetut rahoituskulut (netto)         -4,6  -5,0 -18,0
Maksetut verot                  2,2  -2,2  -5,2
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)          15,2 -33,9  97,0

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Liiketoimintojen ja tytäryhtiöiden hankinnat   0,0  0,0  -3,1
Investoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin    -4,0  -5,9 -25,4
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot      0,1  0,4  4,1
Muu investointien rahavirta           0,0  -0,8  -1,4
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)           -3,9  -6,3 -25,8

RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA
Omien osakkeiden myynti             0,0  0,1  0,2
Pitkäaikaisten lainojen nostot         40,0  37,5  62,2
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset      -15,7  0,0  -0,1
Lyhytaikaisten lainojen muutos         10,1  11,8 -85,6
Rahoitusleasingmaksut              -0,6  1,8  -3,4
Muiden rahoituserien rahavirta         -0,9  -1,4  -3,5
Maksetut osingot                -38,2  0,0 -61,5
RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA (C)        -5,4  49,7 -91,7

LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS (A+B+C)         5,9  9,5 -20,5

Likvidit varat kauden alussa          11,3  34,5  34,5
Kurssimuutosten vaikutus             0,1  -0,9  -2,8
Likvidit varat kauden lopussa          17,3  43,1  11,3


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN            Emoyhtiön omistajille Vähem-  Yh-
MUUTOSLASKELMA                kuuluva oma pääoma:  mistö- teensä
                                  osuus
                               Kert.
                    Osake-  OmatMuunto-voitto-
                    pääoma osakk.  erot varat
                     MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

31.12.2007                77,5  -0,9  -9,3 410,5  0,5 478,3

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ         0,1  -4,1  11,4  0,0  7,4
Maksetut osingot                       -61,5     -61,5

31.3.2008                77,5  -0,8 -13,4 360,4  0,5 424,2

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ         0,0  -3,0  26,1  -0,5  22,5
Maksetut osingot

31.12.2008                77,5  -0,8 -16,5 386,5  0,0 446,7

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ             4,8  14,3  0,0  19,1
Maksetut osingot                       -38,2     -38,2

31.3.2009                77,5  -0,8 -11,7 362,5  -0,1 427,6

Kertyneet voittovarat sisältää Fiskarsin omistusosuuden mukaisen osuuden
osakkuusyhtiö Wärtsilän oman pääoman muutoksista.


TUNNUSLUVUT                     3/2009 3/2008 muutos12/2008
                                    %
Oma pääoma/osake, euroa                5,52  5,48   1  5,77
Omavaraisuusaste                    43 %  39 %     46 %
Nettovelkaantumisaste                 79 %  84 %     69 %
Oma pääoma, milj. euroa                427,6 424,2   1 446,7
Korolliset nettovelat, milj. euroa          337,4 355,7   -5 309,9
Henkilöstö keskimäärin                4 085 4 378   -7 4 325
Henkilöstö kauden lopussa               4 016 4 341   -7 4 119
Ulkona olevien osakkeiden määrä kauden lopussa,
tuhatta kpl
A-osakkeet                      54 832 54 832    54 832
K-osakkeet                      22 565 22 565    22 565


VALUUTTAKURSSEJA                    1-3  1-3 muutos  1-12
                            2009  2008   %  2008
USD keskikurssi                    1,30  1,50  -13  1,47
USD kurssi kauden lopussa               1,33  1,58  -16  1,39


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti
noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin
tilinpäätöksessä.

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa
voi poiketa esitetystä summasta.

Fiskarsin liiketuloksen (EBIT) määritelmää on muutettu 1.1.2009 alkaen.
Liiketulos sisältää toiminnallisten segmenttien EMEA, Amerikka ja Muut
liiketulokset. Osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta ja biologisten
varojen käyvän arvon muutos esitetään tuloslaskelmassa omina riveinään
liiketuloksen jälkeen.

Fiskarsin toiminnallisten segmenttien ja liiketoiminta-alueiden jakoa
on muutettu 1.1.2009 alkaen. Vertailuluvut vuodelle 2008 on oikaistu uuden
raportointirakenteen mukaisesti. Fiskars otti käyttöön IFRS 8:n
(Toiminnalliset segmentit) 1.1.2008 alkaen.

Fiskars muutti vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä biologisten varojensa
(puuvarannon) arvonmäärityksessä käytettävää kirjanpidollista arviota.
Käyvän arvon määrityksessä käytettävä hinta on kolmen vuoden keskimääräinen
keskikantohinta.

Vuoden 2008 viimeisellä neljännekselllä Fiskars siirtyi
soveltamaan etuuspohjaisten eläkevastuiden laskennassa IAS 19 -standardin
muutosta, joka sallii vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden
kirjaamisen suoraan omaan pääomaan. Vertailukausien luvut on oikaistu
vastaavasti. Muutoksen vaikutus vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen
liiketulokseen oli -0,1 miljoonaa euroa.

Konserni on 1.1.2009 ottanut käyttöön seuraavat uudet tai muutetut
IFRS-standardit ja -tulkinnat:
 - IAS 1 (revised) Presentation of Financial Statements
 - IAS 23 (revised) Borrowing costs
 - IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes

Uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ollut vaikutusta
raportoituun tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Tosin
uudistetun IAS 1 standardin käyttöön ottaminen on aiheuttanut monia
muutoksia terminologiassa.

Arvioiden käyttö:
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten
käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka
arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista,
että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.


TOIMINNALLISET SEGMENTIT *)    1-3  1-3 muutos  1-12
LIIKEVAIHTO            2009  2008   %  2008
                 MEUR  MEUR     MEUR
EMEA               111,3 127,3  -13 491,3
Amerikka             58,6  51,8   13 216,5
Muut                1,7  1,8   -9  5,9
Segmenttien välinen myynti **)  -4,4  -6,2     -16,7
KONSERNI YHTEENSÄ        167,1 174,7   -4 697,0


TOIMINNALLISET SEGMENTIT *)    1-3  1-3     1-12
LIIKETULOS (EBIT)         2009  2008     2008
                 MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                4,8  4,3     21,7
Amerikka              6,5  2,1     -4,0
Muut ja eliminoinnit       -2,6  -1,4     -11,7
KONSERNI YHTEENSÄ         8,6  5,0      6,0


TOIMINNALLISET SEGMENTIT *)    1-3  1-3     1-12
POISTOT              2009  2008     2008
                 MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                4,3  4,3     18,3
Amerikka              2,0  1,8     12,8
Muut ja eliminoinnit        0,4  0,4      1,8
KONSERNI YHTEENSÄ         6,8  6,6     32,9


TOIMINNALLISET SEGMENTIT *)    1-3  1-3     1-12
INVESTOINNIT           2009  2008     2008
                 MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                3,1  4,9     23,7
Amerikka              0,5  0,4      3,0
Muut ja eliminoinnit        0,4  0,3      3,1
KONSERNI YHTEENSÄ         4,0  5,6     29,8

*) Pörssitiedotteessa 23.4.2009 julkaistiin uuden raportointirakenteen mukaiset
tiedot vertailuvuodelta 2008. Osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta
esitetään tuloslaskelmassa omana rivinään liiketuloksen alla.

**) Segmenttien välinen myynti
  EMEA             -3,1  -3,7     -10,3
  Amerikka           -1,0  -1,8     -5,1
  Muut             -0,4  -0,7     -1,4

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.


LIIKETOIMINTA-ALUEET        1-3  1-3 muutos  1-12
LIIKEVAIHTO            2009  2008   %  2008
                 MEUR  MEUR     MEUR
Home               64,0  67,2   -5 316,8
Garden              68,6  71,1   -4 231,2
Outdoor              33,5  35,1   -4 145,2
Muut                1,1  1,4      3,9
KONSERNI YHTEENSÄ        167,1 174,7   -4 697,0


AINEETTOMAT HYÖDYKKEET JA LIIKEARVO             3/2009 3/200812/2008
                               MEUR  MEUR  MEUR
Kirjanpitoarvo 1.1.                     230,2 233,8 233,8
Tilikauden muuntoerot                     0,6  -0,1  2,8
Lisäykset                           0,1  0,7  1,4
Poistot                            -1,3  -1,2  -6,0
Vähennykset ja siirrot                     0,2  0,2  -1,9
KIRJANPITOARVO KAUDEN LOPUSSA                229,9 233,3 230,2


AINEELLISET HYÖDYKKEET JA                  3/2009 3/200812/2008
SIJOITUSKIINTEISTÖT                      MEUR  MEUR  MEUR
Kirjanpitoarvo 1.1.                     120,9 130,2 130,2
Tilikauden muuntoerot                     0,4  -2,4  -1,2
Lisäykset                           3,9  5,0  24,0
Poistot ja arvonalentumiset                  -5,5  -5,3 -26,5
Vähennykset ja siirrot                    -0,4  -0,6  -5,5
KIRJANPITOARVO KAUDEN LOPUSSA                119,4 126,9 120,9


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET                 3/2009 3/200812/2008
                               MEUR  MEUR  MEUR
OMIEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Takaukset                            0   1   1
Vuokravastuut                          64   63   64
Muut vastuut                           5   7   5
YHTEENSÄ                            69   71   71

TAKAUKSET MUIDEN SITOUMUSTEN VAKUUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset                      2   2   2

KONSERNIYRITYSTEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Takaukset                            16   12   16

VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ                   87   85   89


JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset         128  136  171
Koronvaihtosopimukset                      1   16   16
Korkotermiinit ja -futuurit                      30
Sähköfutuurit                          2   1   2

JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT VERRATTUNA NIMELLISARVOIHIN

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset          -1   -2   2
Koronvaihtosopimukset                      0   0   0
Korkotermiinit ja -futuurit                       0
Sähköfutuurit                          0   0   0

Valuuttatermiinit, valuutanvaihtosopimukset ja valuuttaoptiot
on arvostettu raportointipäivän markkina-arvoon tilinpäätöksessä.


LÄHIPIIRIASIAT

Wärtsilän osinko 25,3 milj. euroa on raportoitu konsernin rahavirtalaskelman
rivillä Osinkotuotot, osakkuusyhtiö. Osinko on saatu vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä 2009.Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster.
Osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa konsernia, ja se
muodostaa yhden Fiskarsin operatiivisista segmenteistä yhdessä Amerikka-,
EMEA- ja Muut-segmenttien kanssa. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen
vanhin yritys ja listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli
697 miljoonaa euroa vuonna 2008 ja henkilöstöä on noin 4 100.

www.fiskars.fi


FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
toimitusjohtaja