Fiskars Oyj Abp			Pörssitiedote 15.2.2007 klo 08.30

FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006

FISKARSIN MYYNTI KASVOI, KANNATTAVUUS PARANI


KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA 1-12/2006
  -  Liikevaihto kasvoi 4,9 % 534,9 milj. euroon (509,9)
  -  Kokonaan omistetun liiketoiminnan liiketulos ennen kertaluonteisia eriä nousi
    37,8 milj. euroon (33,8)
  -  Tulososuus osakkuusyhtiö Wärtsilästä 58,6 milj. euroa (28,6)
  -  Power Sentry-toiminnan myyntivoitto oli 13,0 milj. euroa
  -  Hallitus esittää osingoksi 0,60 euroa/A-osake ja 0,58 euroa/ K-osake

KESKEISTÄ NELJÄNNELTÄ NELJÄNNEKSELTÄ
  -  Liikevaihto kasvoi 8,7 % 125,1 milj. euroon (115,2)
  -  Kokonaan omistetun liiketoiminnan liiketulos oli 2,3 milj euroa (-2,6)
  -  Liiketulos oli 20,0 milj. euroa (9,1)
  -  Kaudella kirjattiin kertaluontoisia uudelleenjärjestelykustannuksia 4,2 milj. euroa
    (5,9)
  -  Kauden tulos oli 9,5 milj. euroa (9,4)
  -  Lisäosinko Wärtsilältä 23,7 milj. euroa
  -  Lisäosinko osakkeenomistajille 22,8 milj. euroa


KATSAUSKAUSI 1-12/2006 LYHYESTI
Fiskars-konsernin liiketoiminta käsittää Fiskars Brandsin puitteissa tapahtuvan
kulutustavaratoiminnan, Inhan tehtaiden vene- ja metallituotetoiminnan sekä
kiinteistöliiketoiminnan. Lisäksi Fiskarsilla on merkittävä omistus osakkuusyhtiö
Wärtsilässä.
Tilikauden 2006 aikana ostettiin ruotsalainen Silva-konserni ja myytiin Power Sentry-
liiketoiminta USA:ssa. Edelleen saatettiin päätökseen kahdelle tilikaudelle jaksottunut
merkittävä tuotannon uudelleenjärjestelyprojekti Yhdysvalloissa.


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2006

Fiskars-konsernin liikevaihto kasvoi tilikaudella 4,9 % ja oli 534,9 milj. euroa (509,9).
Euroopassa liikevaihdosta syntyi 47,7 % (43,1) ja Yhdysvalloissa 44,1% (49,6).
Painopisteen siirtymiseen vaikuttivat toteutetut yrityskaupat, markkinoiden yleinen
kehitys ja vähäisessä määrin myös valuuttakurssien muutokset.

Konsernin suurimpaan toimialaan, Fiskars Brandsiin Yhdysvalloissa kohdistuneet
syksyllä 2005 tiedotetusta uudelleenjärjestelystä aiheutuneet kustannukset toteutuivat
alkuperäisten suunnitelmien mukaisina ja olivat yhteensä 50,3 milj. euroa.

Henkilöstön määrä oli tilikauden päättyessä 3 003 (3 220). Määrä vähentyi varsinkin
Yhdysvalloissa, kun kolme tuotantolaitosta suljettiin ja kaksi muutettiin lähinnä pakkaus-
ja jakelukeskuksiksi. Alihankinnat ovat lisääntyneet Yhdysvalloissa ja uudet tuotteet,
joita on tuotu markkinoille on otettu vastaan hyvin. Alkukevään 2007 myynnissä olevista
tuotteista on vielä huomattava osa valmistettu jo lakkautetulla tuotantokapasiteetilla,
joten alihankintojen kustannusvaikutukset näkyvät vasta ensimmäisen kvartaalin jälkeen.

Konsernin liiketulos oli 85,8 milj. euroa (22,7). Kertaluonteisia uudelleenjärjestelyyn
liittyviä kustannuksia kirjattiin ennakkoarvioiden mukainen määrä, 10,6 milj. euroa
(39,7). Oman liiketoiminnan liiketulos ennen kertaluontoisia eriä oli 37,8 milj. euroa
(33,8). Vertailukelpoinen kannattavuus liiketulostasolla parani 7,1 prosenttiin (6,6).

Osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta oli 58,6 milj. euroa (28,6).
Tilikauden tulos ennen veroja oli 76,7 milj. euroa (65,4). Edellisvuoden tulokseen
sisältyy Wärtsilän osakkeiden myynnistä saatu realisointitulos 49,8 milj. euroa.

Tilikauden aikana myyty Power Sentry -liiketoiminta raportoidaan lopetetuissa
toiminnoissa, erillään jatkuvista toiminnoista ja vuoden 2005 tuloslaskelma on oikaistu
vertailukelpoiseksi.

Tilikauden tulos oli 82,0 milj. euroa (62,1). Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
tulos/osake oli 1,06 euroa (0,80).


LIIKETOIMINTA

FISKARS BRANDS

Rakennemuutokset
Kesäkuun lopussa myytiin Power Sentry, joka markkinoi kodin elektroniikan
oheislaitteita Yhdysvalloissa. Kauppa oli osa Fiskars Brandsin strategiaa keskittyä
ydintoimintoihinsa. Yksikkö toimi omilla tuotemerkeillään, eikä sillä ollut merkittävää
operatiivista yhteyttä muihin Fiskars Brandsin liiketoimintoihin. Power Sentryn
liikevaihto oli vuonna 2005 41,9 milj. euroa, henkilöstön määrä oli 42 ja liiketoimintaan
sitoutuneen pääoman määrä 5,5 milj. euroa. Yksikön myyntivoitto ja alkuvuoden
kertynyt tulos 15,2 milj. euroa (3,9) raportoidaan lopetettujen toimintojen tuloksessa.
Liiketoiminta myytiin käteiskaupalla, kauppa oli lopullinen eikä siihen liity tilikauden
vaihteessa avoimia kauppahintaan vaikuttavia eriä.

Ruotsalaisen Silva -konsernin kauppa tuli voimaan elokuun lopussa. Hankinta sisältää
Silva Sweden AB:n, sen yhdysvaltalaisen tytäryhtiön, The Brunton Companyn, konsernin
eurooppalaiset myyntiyhtiöt Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa sekä
enemmistöosuuden Kiinassa olevasta tuotantoyhtiöstä. Kauppahinta oli 25,6 milj. euroa.
Silva -konsernin liikevaihto vuositasolla on ollut yli 30 milj. euroa. Silva ja Brunton
vahvistavat Fiskarsin Outdoor -liiketoimintaa laajentamalla tuotevalikoimaa erityisesti
ulkoilijoille tarkoitetuilla tuotteilla. Yritysosto tuo Fiskars Brandsille myös uusia
asiakkaita ja jakelukanavia varsinkin Euroopan markkinoilla. Silvan ja Bruntonin laaja
tuotevalikoima, kompassit, otsalamput ja kiikarit ovat tunnustettuja ja tuotemerkeillä on
hyvä maine. Silva-konsernin luvut on yhdistelty Fiskars-konserniin syyskuun alusta
lähtien.

Syksyllä 2005 Yhdysvalloissa aloitettuun uudelleenjärjestelyyn kuuluva oman
tuotantokapasiteetin vähennys on pääosin toteutettu ja siitä aiheutui kertaluonteisia
kustannuksia vuoden 2006 aikana 10,6 milj. euroa (39,7). Näistä 3,8 milj. euroa oli
lähinnä henkilöstön vähentämiseen liittyviä kustannuksia ja loput 6,8 milj. euroa
käyttöomaisuuden tasearvoihin tehtyjä arvonalennuksia. Järjestelyiden vaikutukset
näkyvät tuotannossa ja alihankinnoissa asteittain ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
Osana järjestelyä Fiskars Brands luopui kasteluletkujen ja kumimattojen valmistuksesta
ja markkinoinnista. Näitä tuotteita valmistaneet kaksi tehdasta suljettiin kesällä.
Toimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2005 oli alle 21 milj. euroa ja ne
työllistivät 130 henkilöä.

Yhdysvalloissa on luovuttu suurimmasta osasta askartelutuotteiden ja merkittävästä
osasta puutarhatyökalujen tuotantoa. Craft- ja Garden-yksiköt keskittyvät jatkossa yhä
enemmän tuotekehitykseen ja markkinointiin. Yksi tuotantolaitoksista näillä tuotealueilla
on suljettu kokonaan ja kaksi tehdasta on muutettu pakkaus- ja jakelukeskuksiksi.

Osana Fiskarsin konsernirakenteen tehostamista purettiin tilikauden lopussa
tarpeettomaksi käynyt holdingyhtiö Ruotsissa ja Fiskars Brandsin Euroopan yhtiöt
omistava Fiskars Brands Europe Aps siirrettiin suoraan emoyhtiön omistukseen.
Tilikauden lopussa perustettiin myyntiyhtiö Espanjaan.

Fiskars Brandsin liiketoiminta
Fiskars Brandsin liikevaihto kasvoi 3,8 % ja oli 489,9 milj. euroa (472,0). Päämarkkina-
alueilla myynti oli Euroopassa 214,3 milj. euroa (185,6 ) ja Yhdysvalloissa 233,5 milj.
euroa (254,9). Euroopan osuus myynnistä kasvoi ja oli 43,7 % ( 39,3) ja Yhdysvaltojen
osuus oli 47,7 % (54,0). Silva-konsernin osuus liikevaihdon kasvusta oli 12,5 milj. euroa.

Fiskars Brandsin liiketulos oli 21,1 milj. euroa (-5,6). Uudelleenjärjestelyprojektista
aiheutuneet kertaluontoiset kustannukset olivat 10,6 milj. euroa (39,7) ja ilman niitä
liiketulos oli ennusteiden mukaisesti edellisvuoden tasolla 31,7 milj. euroa (34,1).
Liiketulos suhteessa myyntiin oli 4,3% (-1,2).

Kilpailu Fiskarsin tuotealueilla jatkui kireänä Yhdysvalloissa ja suurimpien
vähittäiskauppaketjujen tavaravalikoimien painotuksissa tapahtui muutoksia, joista kaikki
eivät olleet Fiskarsille edullisia. Päivittäistavaroiden osuus tässä jakelukanavassa on
kasvamassa samanaikaisesti, kun sesonkiluonteisten kulutustavaroiden myyntiin
tarkoitettua tilaa kavennetaan.

Uusien tuotteiden kehittämiseen ja markkinointiin panostettiin vuoden aikana aiempaa
enemmän ja markkinointia vietiin lähemmäs kuluttajia erityisesti askartelutuotesektorilla.
Toimitusketju on muuttunut alihankintojen lisäämisen myötä vaativammaksi ja sen
toimivuuden ja laadun valvontaan panostettiin. Näistä toimenpiteistä aiheutuneet
kustannukset rasittivat kannattavuutta kuluneen tilikauden aikana.

Euroopan markkinat kehittyivät hyvin, myynnin 16 %:n kasvusta yli 10 % oli orgaanista
kasvua. Myynti kasvoi sekä perinteisillä vahvoilla markkina-alueilla että itäisen Keski-
Euroopan maissa. Myynnin suotuisa kehitys näkyi kannattavuudessa, joka parani
edellisvuotisesta. Muilla merkittävillä markkinoilla, kuten Kanadassa ja Australiassa,
myynti kasvoi ja myös kannattavuus koheni.

Fiskars Brandsin investoinneista 37,5 milj. euroa (24,1) suurimman osan muodosti Silva-
konsernin hankinta 25,6 milj. euroa. Edellisvuonna yritysostoihin käytettiin 11,9 milj.
euroa. Muutoin investoitiin lähinnä uusien tuotteiden valmistustyökaluihin,
jakelukeskuksiin ja tuotannon ylläpitoon. Vaikka tuotannosta yhä suurempi osa on
alihankintoja, Fiskarsin tavoitteena on omistaa tuotteiden valmistuksessa käytettäviä
strategisia työkaluja ja muotteja.

Tuotekehitysmenot olivat 5,5 milj. euroa (4,9), joka oli 1,1 % liikevaihdosta (1,0 ).
Tuotekehitysinvestoinnit olivat 0,4 milj. euroa (0,5). Tärkeimmät uusista
puutarhatyökaluihin liittyvistä tuoteinnovaatioista kehitettiin Billnäsin tehtaalla
sijaitsevassa tuotekehitysyksikössä. Yhdysvalloissa tehtävästä tuotekehityksestä suurin
osa kohdistui uusiin askartelu- ja retkeilytuotteisiin.

Fiskars Brandsin liikearvo, jota Silva -konsernin hankinta lisäsi, oli tilikauden lopussa
22,4 milj. euroa (12,8). Liikearvot testataan vuosittain arvonalentumisen varalta
tekemällä ennustettuihin tulevaisuuden kassavirtoihin perustuvat käyttöarvolaskelmat.
Tehtyjen käyttöarvolaskelmien perusteella ei ole todettu tarvetta arvonalennukseen
(impairment) minkään yksikön liikearvon osalta. Edellisvuonna Yhdysvalloissa Garden -
yksikön liikearvosta kirjattiin arvonalennus 19,7 milj. euroa.

INHAN TEHTAAT
Inhan Tehtaiden liikevaihto kasvoi 14,5 % ja oli 37,2 milj. euroa (32,4). Liiketulos oli 3,7
milj. euroa (3,5). Voimakkaana jatkunut alumiinin hinnannousu rasitti kannattavuutta.
Liiketulosprosentti oli 9,9 (10,8). Veneiden kysyntä jatkoi hyvää kasvuaan päämarkkina-
alueella ja Buster-veneiden myynti lisääntyi Suomessa, Skandinaviassa ja Venäjällä.

Tuotantokapasiteetti oli täydessä käytössä koko vuoden ja pienet venemallit siirrettiin
alihankintoina valmistettaviksi. Uusi Buster X -venemalli esiteltiin syksyllä ja sen myynti
käynnistyi hyvin. Uudessa mallissa on useita eri pohjaratkaisuvaihtoehtoja ja se täyttää
tuotevalikoimassa olleen Buster L ja Buster XL -mallien välisen kokoluokan.

Buster-veneet viettävät vuonna 2007 30-vuotisjuhlavuotta.

Myös Inhan Tehtaiden muiden tuotteiden - saranoiden ja takeiden - myynti jatkui
tyydyttävänä samoin kuin toiminnan kannattavuus.

Vuoden aikana investoitiin 1,2 milj. euroa (3,4) lähinnä tuotannon kehittämiseen ja uuden
venemallin työkaluihin. Tuotekehitysmenot olivat 0,6 milj. euroa (0,5) eli 1,6 %
liikevaihdosta (1,6). Menot kohdistuvat lähinnä venemalliston kehittämiseen.

KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA
Kiinteistöliiketoimintaan kuuluu kiinteistöjen sisäisen ja ulkoisen vuokrauksen lisäksi
yhtiön metsäomaisuuden hallinnointi. Liiketoiminnan tuottoihin lasketaan puuvarannon
arvon muutos. Tilikauden 2006 aikana puun kantohinnat nousivat, kun ne edellisellä
tilikaudella olivat laskeneet. Kasvavan metsän arvo nousi tilikaudella 4,8 milj. euroa (-
0,8). Kiinteistötoiminnan liikevaihto, josta arvonnousu muodosti merkittävän osan, oli
10,3 milj. euroa (8,9) ja liikevoitto oli 7,6 milj. euroa (2,0). Tilikauden investoinnit
olivat 1,9 milj. euroa (2,9).

OSAKKUUSYHTIÖ WÄRTSILÄ
Osakkuusyhtiön tulososuus oli 58,6 milj. euroa (28,6). Sen merkittävä kasvu johtui
Wärtsilän toiminnan suotuisasta kehityksestä sekä osakkuusyhtiön rakennejärjestelyistään
saamista kertaluontoisista tuotoista. Näitä olivat pääasiassa Assa Abloy -osakkeiden ja
osakkuusyhtiö Ovakon osakkeiden myynneistä syntyneet realisointivoitot ja niiden
vaikutus Fiskarsin tulososuuteen oli 28,6 milj. euroa (1,9).

Fiskarsin omistusosuus Wärtsilässä oli tilikauden lopussa 16,55 % (16,81) ja osuus
äänistä 30,44 % (30,58). Wärtsilän osakepääoma ja osakkeiden määrä muuttuivat
tilikauden aikana, kun optioiden haltijat merkitsivät optioillaan osakkeita. Tilikauden
2006 aikana Fiskars ei käynyt kauppaa Wärtsilän osakkeilla, edellisellä tilikaudella
osakkeiden myynnistä syntyi 49,8 milj. euron realisointivoitto.

Wärtsilä maksoi osinkoja Fiskarsille yhteensä 47,5 milj. euroa (17,1). Omistusosuuden
tasearvo oli tilikauden lopussa 239,1 milj. euroa (231,9) ja se sisälsi liikearvoa 37,7 milj.
euroa (38,1). Fiskarsin taseen omaan pääomaan sisältyi osuus Wärtsilän oman pääoman
muista rahastoista ja sen määrä oli tilikauden päättyessä 21,6 milj. euroa (24,7).
Osakkeiden markkina-arvo tilikauden lopussa oli 645 milj. euroa (394).

KONSERNIN TULOS JA VEROT
Konsernin liiketulos, joka sisältää osuuden osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta, oli 85,8
milj. euroa (22,7). Nettorahoituskulut olivat 9,1 milj. euroa (7,1) ja niihin sisältyi 0,8
milj. euroa sijoitustuottoja (2,5). Rahoituksen kustannukset olivat edellisen tilikauden
tasolla.

Tulos rahoituserien jälkeen oli 76,7 milj. euroa (65,4).

Tilikauden jatkuvasta toiminnasta aiheutuvat verot olivat 9,8 milj. euroa (7,3).
Lopetettujen toimintojen tuloksessa esitetään Power Sentry -liiketoiminnan myynnistä
syntynyt realisointitulos siihen liittyvillä laskennallisilla veroilla vähennettynä sekä
Power Sentryn liiketoiminnasta tilikauden aikana, ennen myyntiä kertynyt tulos ja
vastaava tulos vertailukaudelta.

Tilikauden tulos oli 82,0 milj. euroa (62,1). Uusien vähemmistöomistajien osuus
tuloksesta oli hyvin vähäinen.

Osakekohtainen tulos oli 1,06 euroa (0,80) ja jatkuvien toimintojen osuus siitä oli 0,86
euroa (0,75).

TASE JA RAHOITUSASEMA
Liiketoiminnan rahavirta oli 99,0 milj. euroa (58,6). Käyttöpääoma pieneni edelliseen
tilikauteen verrattuna. Vaihto-omaisuus pieneni 7,6 milj. euroa, vaikka toimitusketjun ja
toimitusaikojen piteneminen alihankintoja lisättäessä kasvattavat varastomääriä. Vaihto-
omaisuuden ohjausprosessi saatiin tilikauden aikana paremmin hallintaan. Tilikauden
uudelleenjärjestelykustannuksista 3,8 milj. euroa (1,0) oli myös kassavaikutteisia.
Wärtsilän osingoilla 47,5 milj. euroa (17,1) oli jälleen merkittävä vaikutus liiketoiminnan
rahavirtaan.

Investoinnit olivat yhteensä 45,5 milj. euroa (30,7). Näistä 26,0 milj. euroa oli
yritysostoja (11,9) ja investoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin, 19,5 milj. euroa (18,8)
alittivat kirjatut poistot. Investointien rahavirta oli 10,1 milj. euroa negatiivinen (52,0).

Konsernin korolliset nettovelat laskivat 38,1 milj. eurolla ja olivat vuoden päättyessä
101,9 milj. euroa (140,0). Vuoden 2004 lopulla liikkeeseen laskettu 45,1 milj. euron
pääomalaina sisältyy korolliseen vieraaseen pääomaan.
Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Kassavaroja oli tilikauden lopussa 44,9 milj. euroa
(21,7), jonka lisäksi konsernilla oli merkittäviä käyttämättömiä luottolimiittejä.

Konsernin oma pääoma oli tilikauden lopussa 421,8 milj. euroa (402,7). Tilikaudella
maksettiin osinkoja yhteensä 57,1 milj. euroa (22,8). Oman pääoman tuotto oli 19,9 %
(16,8). Konsernin omavaraisuusaste nousi ja oli 60% (57). Nettovelkaantumisaste laski
edelleen ja oli 24 % (35).

Taseen loppusumma oli edellisen tilikauden tasolla 707,2 milj. euroa (702,7).
Pitkäaikaisten vastaavien määrä oli 460,0 milj. euroa (458,5). Pitkäaikaisten
verosaamisten määrä väheni 13,6 milj. eurolla ja oli 30,4 milj. euroa (44,0). Fiskarsin
konserniliikearvo, 22,4 milj. euroa liittyy Fiskars Brandsin liiketoimintaan. Biologiset
varat 35,0 milj. euroa (29,9) olivat kaikki Suomessa. Sijoituskiinteistöihin kuuluivat
Suomessa ulkopuolisille vuokrattavien kiinteistöjen lisäksi Yhdysvalloissa sijaitsevat
Fiskars Brandsin leasingkiinteistöt, jotka eivät enää olleet konsernin omassa käytössä.
Fiskars Brandsin uudelleenjärjestelyprojektin yhteydessä suljetuista tuotantolaitoksista
kahden käyttöomaisuus on kokonaisuudessaan myyty tilikauden aikana ja
jakelukeskuksiksi muutettuihin tuotantolaitoksiin liittyvän käyttöomaisuuden määrä on
taseessa 7,7 milj. euroa eikä siihen johdon arvion mukaan katsota liittyvän
arvonalennustarvetta.

HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstö kauden lopussa oli 3 003 henkilöä (3 220). Vertailuluku ei sisällä
tilikauden aikana myydyn Power Sentry -liiketoiminnan 42 henkilöä. Fiskars Brandsin
tuotannon uudelleenjärjestelyn henkilöstövaikutuksista suurin osa toteutui tilikauden
aikana ja henkilöstö väheni projektin vuoksi 400 henkilöllä. Silva -konsernin hankinta
kasvatti konsernin henkilöstön määrää 273 henkilöllä. Suomessa Billnäsin tehtaalla
henkilöstö väheni ja oli 435 henkilöä (529) ja Inhan Tehtailla määrä kasvoi 30:llä ja oli
301 (271). Keskimääräinen henkilöstö oli 3 167 henkilöä (3 426) eli väheni 259
henkilöllä.

Tilikauden aikana maksettiin palkkoja ja palkkioita 121,3 milj. euroa ( 125,9).

KONSERNIN JOHTO
Toimitusjohtajana ja konsernijohtajana toimi Heikki Allonen. Jutta Karlsson aloitti
konsernin päälakimiehenä ja hallituksen sihteerinä 14.6.2006. Vuonna 2006 hallitus
päätti yhtiön toimitusjohtajan kolmivuotisesta kannustinjärjestelmästä, joka on sidottu
yhtiön osakkeen arvon kehitykseen. Palkkion enimmäismäärä on rajattu.

CORPORATE GOVERNANCE
Fiskars soveltaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän
Keskusliiton vahvistamaa suositusta pörssiyhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä
(Corporate Governance), joka astui voimaan vuonna 2004.

Fiskars noudattaa myös Rahoitustarkastuksen ja Helsingin Pörssin 1.1.2006 voimaan
astunutta uutta sisäpiiriohjetta. Yhtiöllä on lisäksi omat sisäpiiriohjeensa, jotka astuivat
voimaan 1.7.2006.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Fiskarsin merkittävimmät liiketoiminnalliset riskit liittyvät toimitusketjun hallintaan,
vähittäiskaupan rakennemuutoksiin ja osin myös raaka-aineiden hintakehitykseen.
Toimitusketjun toimivuuden hallintaa on kehitetty panostamalla laadunvalvontaan,
läheiseen yhteistyöhön toimittajien kanssa ja aineettomien oikeuksien hallintaan.
Jakelukanavien rakennemuutos on riski lähinnä Yhdysvaltain markkinoilla, mutta
rakennemuutosten vaikutusta pienennetään markkinoinnin joustavuudella ja hyvällä
ennakointikyvyllä. Raaka-aineiden hintakehitys vaikuttaa suoraan oman tuotannon
kustannustasoon ja epäsuorasti alihankintakustannuksiin. Konserni ei ole käyttänyt raaka-
ainejohdannaisia, mutta pitkiä toimitussopimuksia pyritään tekemään kriittisten raaka-
aineiden toimittajien kanssa. Liiketoiminnan kasvulle tuotekehityksen kyky tuottaa
innovatiivisia ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavia uusia tuotteita on erityisen tärkeää.

Osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloskehityksellä on merkittävä vaikutus Fiskarsin
tuloskehitykseen, sen osingonjakokyky vaikuttaa Fiskarsin rahavirtaan ja pörssikurssin
merkittävä lasku voisi johtaa tasearvon alaskirjaukseen.

Fiskars suojaa rahoitusriskejään yhtiön hallituksen hyväksymän käytännön mukaisesti.
Likvidejä varoja sijoitetaan vain vakavaraisiin, alhaisen riskin rahoituslaitoksiin,
yrityksiin tai rahastoihin. Lähinnä myyntisaamisista koostuvat muut saamiset ovat
jakautuneet maantieteellisesti ja asiakkaittain suhteellisen laajalle ja suurimmilla
asiakkailla on yleisesti korkea luottoluokitus. Tilikauden aikana ei ole toteutunut
merkittäviä luottotappioita.

Vakuutuksilla on katettu sekä omaisuusriskejä että merkittäviä toiminnallisia riskejä.
Muutoin tasearvoihin liittyvien riskien arvioidaan olevan vähäisiä.


OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS
Yhtiön hallituksella oli varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.3.2006 asti valtuutus hankkia ja
myydä yhtiön osakkeita siten, että osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden
tuottama äänimäärä on enintään viisi prosenttia (5 %) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien
osakkeiden äänimäärästä.

Yhtiökokouksessa hallitus sai valtuutuksen hankkia ja myydä yhtiön osakkeita siten, että
osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään
kymmenen prosenttia (10 %) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden
äänimäärästä. Hallitus ei ole tilikauden aikana käyttänyt valtuutustaan.

Yhtiön hallussa oli 31.12.2006 yhteensä 127 512 A-osaketta ja 420 K-osaketta. Omistus
ei ole muuttunut tilikauden aikana ja osakemäärä vastaa 0,2 % yhtiön koko
osakemäärästä ja 0,03 % äänimäärästä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2006
Fiskars Oyj Abp:n 20.3.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa
maksetaan A-osakkeille 0,45 euroa/osake, yhteensä 24 667 641 euroa ja K-osakkeille
0,43 euroa/osake, yhteensä 9 703 073,84 euroa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin
Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf
Gripenberg, Karl Grotenfelt ja Olli Riikkala. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy
vuoden 2007 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana 20.3.2006 lukien hankkimaan
yhtiön omia osakkeita muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin
Pörssissä kulloinkin voimassa olevaan pörssikurssiin ja päättämään yhtiölle hankittujen
osakkeiden luovuttamisesta siten, että osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden
tuottama äänimäärä on kulloinkin enintään kymmenen (10 %) prosenttia yhtiön
osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä eli enintään 5 494 449 kpl A-
osakkeita ja enintään 2 256 570 kpl K-osakkeita.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi
Olli Riikkalan ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Gustaf Gripenberg ja jäseniksi
Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth ja Ilona Ervasti-Vaintola. Palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajaksi valittiin Olli Riikkala ja jäseniksi Kaj-Gustaf Bergh ja Karl Grotenfelt.

Hallituksen puheenjohtaja Olli Riikkala ilmoitti 4.10.2006 yhtiölle olevansa
sairauslomalla vuoden loppuun asti. Hallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2006 jäljellä
olevaksi toimikaudeksi puheenjohtajakseen Kaj-Gustaf Berghin.

Hallitus perusti nimitysvaliokunnan 13.12.2006. Sen puheenjohtajaksi valittiin Kaj-
Gustaf Bergh ja jäseniksi Alexander Ehrnrooth ja Paul Ehrnrooth.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
Fiskars Oyj Abp:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 12.12.2006 ylimääräisen osingon
jakamisesta 31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta. Ylimääräistä osinkoa jaettiin 0,30 euroa
A-osakkeelle, yhteensä 16 445 094,00 euroa ja 0,28 euroa K-osakkeelle, yhteensä 6 318
280,64 euroa.

OSAKKEET JA OSAKEKURSSIT
Fiskars Oyj Abp:n osakepääoma oli tilikauden lopussa 77 510 200 euroa ja
osakepääomassa ja osakkeiden määrässä ei tapahtunut muutoksia tilikauden aikana.
Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa A ja K, jotka molemmat noteerataan Helsingin Pörssin
Pohjoismaisella listalla. A-osakkeilla on yksi ääni/osake ja K-osakkeilla 20 ääntä/osake.
A-osakkeille maksettavan osakekohtaisen osingon määrän on yhtiöjärjestyksen mukaan
oltava vähintään 2 % suurempi kuin K-osakkeille maksettavan osingon.

Osakkeiden määrä 31.12.2006 oli 54 944 492 A-osaketta ja 22 565 708 K-osaketta,
yhteensä 77 510 200 osaketta. A-osakkeilla oli 54 944 492 ääntä ja K-osakkeilla 451 314
160 ääntä, yhteensä 506 258 652 ääntä.

Fiskarsin A-osakkeen kurssi oli Helsingin Pörssissä joulukuun lopussa 12,29 euroa (9,60)
ja K-osakkeen 12,11 euroa (9,90). Yhtiön osakekannan markkina-arvo kasvoi vuoden
aikana 26 % ja oli vuoden lopussa 947 milj. euroa (750).

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31. 12. 2006 on 287 874 854,39 euroa, josta
tilikauden voitto on 60 258 394,35 euroa.
Hallitus ehdottaa 21.3.2007 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että käytettävissä olevista
voittovaroista jaetaan osinkoa 0,60 euroa kullekin ulkona olevalle A-osakkeelle ja 0,58
euroa kullekin ulkona olevalle K-osakkeelle.
Osinkoa jaettaisiin siten yhteensä:
A-osakkeille, 54 816 980 kpl, 0,60 euroa / osake, yhteensä   32 890 188,00
K-osakkeille, 22 565 288 kpl, 0,58 euroa / osake, yhteensä   13 087 867,04
Osingonjako yhteensä                      45 978 055,04
Jäljelle jäävät voittovarat 241 896 799,35 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna
hallituksen käsityksen mukaan yhtiön maksukykyä.


NÄKYMÄT

Fiskarsin liikevaihdon ja liiketuloksen kokonaan omistetuista toiminnoista uskotaan
ensimmäisten kuukausien aikana olevan edellisvuoden tasolla. Koko vuoden liikevaihto
kasvaa hieman ja tuloksen odotetaan ylittävän edellisvuotisen keväästä lähtien.
Osakkuusyhtiö Wärtsilä muodostaa jälleen merkittävän osan konsernin tuloksesta.

Heikki Allonen
toimitusjohtaja


KONSERNIN TULOSLASKELMA      10-12 10-12 muutos  1-12  1-12 muutos
                  2006  2005   %  2006  2005   %
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR

LIIKEVAIHTO            125,1 115,2   9 534,9 509,9   5

Hankinta ja valmistus       -87,3 -82,9   5 -375,4 -364,2   3
BRUTTOKATE             37,8  32,3   17 159,6 145,6   10

Liiketoiminnan muut tuotot     -0,8  0,3  -421  1,3  2,3  -46
Myynnin ja markkinoinnin kulut   -19,4 -16,2   20 -73,3 -65,9   11
Hallinnon kulut          -11,3 -10,6   6 -45,3 -45,3   0
Tutkimus- ja kehittämismenot    -1,8  -1,5   18  -6,1  -5,3   15
Liiketoiminnan muut kulut      -2,3  -6,8  -66  -9,0 -37,4  -76
Osuus osakkuusyhtiötuloksesta    17,7  11,7   51  58,6  28,6  105
LIIKETULOS             20,0  9,1     85,8  22,7

Wärtsilä osakk. realisointitulos                49,8
Rahoitustuotot            1,1  0,5  106  1,8  4,1  -57
Rahoituskulut            -2,6  -2,8   -8 -10,9 -11,2   -3
TULOS ENNEN VEROJA         18,5  6,9     76,7  65,4   17

Verot                -9,3  0,5     -9,8  -7,3   35
KAUDEN TULOS JATKUVASTA TOIMINNAS  9,2  7,4     66,9  58,2   15

Lopetettujen toimintojen tulos    0,3  2,1  -85  15,2  3,9
KATSAUSKAUDEN TULOS         9,5  9,4     82,0  62,1   32

Vähemmistöosuus           0,0         0,0
EMOYHTIÖN OMISTAJIEN OSUUS      9,5  9,4     82,0  62,1   32

Emoyhtiön omistajille kuuluva
tulos/osake, euro          0,12  0,12     1,06  0,80
 jatkuvat toiminnot        0,12  0,10     0,86  0,75
 lopetetut toiminnot        0,00  0,03     0,20  0,05

Tulos/osake on laimentamaton. Yhtiöllä ei ole avoimia optio-ohjelmia eikä muita
rahoitusinstrumentteja, joilla olisi laimennusvaikutusta.

VALUUTTAKURSSEJA          1-12  1-12 muutos
                  2006  2005   %
USD keskikurssi           1,26  1,24   1
USD kurssi kauden lopussa      1,32  1,18   12


KONSERNIN TASE           12/06 12/05 muutos
                  MEUR  MEUR   %
VARAT

Aineettomat hyödykkeet       19,2  13,5   42
Liikearvo              22,4  12,8   75
Aineelliset hyödykkeet       98,7 110,9  -11
Biologiset hyödykkeet        35,0  29,9   17
Sijoituskiinteistöt         8,7  9,4   -8
Osuudet osakkuusyhtiöissä     239,1 231,9   3
Muut osakkeet            5,0  4,8   5
Muut sijoitukset           1,5  1,3   20
Pitkäaikaiset verosaamiset      5,5  9,0  -39
Laskennalliset verosaamiset     24,9  35,0  -29
PITKÄAIKAISET YHTEENSÄ       460,0 458,5   0

Vaihto-omaisuus          114,6 129,3  -11
Myyntisaamiset           82,7  86,9   -5
Muut saamiset            5,0  6,4  -22
Rahavarat              44,9  21,7  107
LYHYTAIKAISET YHTEENSÄ       247,2 244,2   1

VARAT YHTEENSÄ         707,2 702,7   1

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma             421,8 402,7   5

P-aik.koroll.vieras pääoma     120,7 124,5   -3
P-aik.korottomat velat        2,6  2,7   -2
Laskennalliset verovelat      20,8  17,6   18
Eläkevelat             12,8  15,5  -17
Varaukset              4,2  2,9   46
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ    161,1 163,1   -1

L-aik.koroll.vieras pääoma     26,1  37,2  -30
Ostovelat ja muut korott.velat   92,6  94,6   -2
Verovelka              5,7  5,1   12
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ    124,4 136,9   -9

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ        707,2 702,7   1


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA     1-12  1-12
                  2006  2005
                  MEUR  MEUR
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tulos ennen veroja         76,7  65,4
Suoriteperusteen oikaisut
 Poistot              28,6  58,5
 Osakkuusyhtiöiden tulososuudet  -58,6 -28,6
 Rahoitustuotot          -0,8 -52,3
 Rahoituskulut           9,9  9,5
 Biologisten varojen muutos    -5,0  0,5
Osinkotuotot, osakkuusyhtiöt    47,5  17,1
Osinkotuotot, muut          3,6  0,1
Maksetut rahoituskulut (netto)   -7,4  -8,2
Maksetut verot           -5,1  -6,7
Korottomien saamisten muutos    -5,4  8,1
Vaihto-omaisuuden muutos       7,6  -7,8
Korottomien velkojen muutos     7,6  3,0
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA A     99,0  58,6

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Liiketoimintojen hankinnat     -26,0 -11,9
Inv. osakkuusyhtiöosakk. netto       74,4
Inv. käyttöomaisuushyödykkeisiin  -19,3 -18,8
Muun käyttöom. myyntitulot      5,4  2,9
Muiden sijoitusten luovutustulot   2,2  1,7
Investoinnit muihin sijoituksiin  -5,3  -0,2
Lopetetut toiminnot         33,0  3,9
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA B     -10,1  52,0

RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA
Pitkäaik. lainojen nostot      15,0
Pitkäaik. lainojen lyhennykset   -4,6 -32,8
Lyhytaikaisten lainojen muutos   -21,4 -39,8
Rahoitusleasing maksut       -2,8  -3,7
Muiden rahoituserien rahavirta    0,1  -3,1
Maksetut osingot          -57,1 -22,8
RAHOITUSTOIM.RAHAVIRTA C      -70,8 -102,3

Kurssimuutosten vaikutus D      5,0  -2,3
LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS(A+B+C+D)  23,2  6,1

Likvidit varat kauden alussa    21,7  15,6
Likvidit varat kauden lopussa    44,9  21,7


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET      Emoyhtiön omistajille kuuluva    Vähem-  Yht-
                 oma pääoma:             mistö- eensä
                                Kert. osuus
                 Osake-  Omat  Muut Muunto voitto
                 pääoma osakk. rahast  erot varat
                  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
31.12.2004 IFRS           77,5  -0,9  0,0  -1,4 260,5  0,0 335,8
IAS 39/ 32 vaikutukset
  Fiskars-konserni                -0,4      0,4      0,1
  Osakkuusyhtiö Wärtsilä             37,8            37,8
1.1.2005 IFRS            77,5  -0,9  37,5  -1,4 261,0  0,0 373,7
Muuntoeron muutos                     1,4         1,4
Käyvän arvon rahaston muutos            0,4             0,4
Osakk.yhtiön omistusosuusmuutos          -6,9            -6,9
Osakkuusyhtiön muut muutokset           -6,3  1,2  -0,1     -5,2
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT      -12,8  2,6  -0,1  0,0 -10,3
Katsauskauden tulos                       62,1     62,1
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT         -12,8  2,6  62,0  0,0  51,8
Maksetut osingot                        -22,8     -22,8
31.12.2005 IFRS           77,5  -0,9  24,7  1,2 300,3  0,0 402,7
Muuntoeron muutos                    -2,0         -2,0
Käyvän arvon rahaston muutos, osakk.yhtiö     -3,1            -3,1
Osakkuusyhtiön muut muutokset              -0,7  -0,1     -0,8
Muut muutokset                             0,0  0,0
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT      -3,1  -2,7  -0,1  0,0  -5,9
Katsauskauden tulos                       82,0  0,0  82,0
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT          -3,1  -2,7  81,9  0,0  76,2
Maksetut osingot                        -57,1     -57,1
31.12.2006 IFRS           77,5  -0,9  21,6  -1,5 325,0  0,0 421,8

Muut rahastot sisältävät omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Wärtsilän
käyvän arvon rahastosta ja osuuden sen muutoksesta.


TUNNUSLUVUT            12/06 12/05 muutos
                           %
Oma pääoma/osake, euro       5,45  5,20   5
Omavaraisuusaste          60 %  57 %
Nettovelkaantumisaste        24 %  35 %
Oma pääoma, meur          421,8 402,7   5
Korolliset nettovelat, meur    101,9 140,0  -27
Henkilöstö keskimäärin       3 167 3 426   -8
Henkilöstö kauden lopussa     3 003 3 220   -7

SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT     10-12 10-12 muutos  1-12  1-12 muutos
LIIKEVAIHTO             2006  2005   %  2006  2005   %
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Fiskars Brands           113,0 107,6   5 489,9 472,0   4
Inhan Tehtaat            9,1  7,3   26  37,2  32,4   15
Kiinteistöliiketoiminta       3,6  1,5  143  10,3  8,9   15
Kohdistamattomat ja eliminoinnit  -0,6  -1,2  -49  -2,4  -3,5  -30
KONSERNI YHTEENSÄ         125,1 115,2   9 534,9 509,9   5

Vienti Suomesta           15,7  12,4   27  58,9  55,5   6


SEGMENTTITIETOJA          10-12 10-12     1-12  1-12
TULOS                2006  2005     2006  2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Fiskars Brands            0,0  -0,6     21,1  -5,6
Inhan Tehtaat            0,8  0,3      3,7  3,5
Kiinteistöliiketoiminta       2,4  0,0      7,6  2,0
Osakkuusyhtiö Wärtsilä       17,7  11,7     58,6  28,6
Kohdistamattomat ja eliminoinnit  -1,0  -2,3     -5,2  -5,8
LIIKETULOS YHTEENSÄ         20,0  9,1     85,8  22,7


SEGMENTTITIETOJA          10-12 10-12     1-12  1-12
POISTOT               2006  2005     2006  2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Fiskars Brands            9,2  7,5     25,8  55,7
Inhan Tehtaat            0,3  0,3      1,2  1,0
Kiinteistöliiketoiminta       0,5  0,4      1,4  1,3
Kohdistamattomat ja eliminoinnit   0,0  0,3      0,1  0,5
KONSERNI YHTEENSÄ          10,0  8,5     28,6  58,5


SEGMENTTITIETOJA          10-12 10-12     1-12  1-12
INVESTOINNIT            2006  2005     2006  2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Fiskars Brands            5,1  4,9     37,5  24,1
Inhan Tehtaat            0,6  0,5      1,2  3,4
Kiinteistöliiketoiminta       0,4  1,2      1,9  2,9
Osakkuusyhtiö Wärtsilä           21,0         30,2
Kohdistamattomat ja eliminoinnit   0,3  0,0      0,3  0,4
KONSERNI YHTEENSÄ          6,3  27,6     40,8  60,9


MAANTIETEELLINEN SEGMENTTI     10-12 10-12 muutos  1-12  1-12 muutos
LIIKEVAIHTO KOHDEMAAN MUKAAN    2006  2005   %  2006  2005   %
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Eurooppa              64,4  49,2   31 256,2 219,3   17
USA                 49,8  56,0  -11 235,2 253,3   -7
Muut maat              10,9  10,0   9  43,5  37,3   17
KONSERNI YHTEENSÄ         125,1 115,2   9 534,9 509,9   5

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.


YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN

Katsauskauden yritysostot ovat ruotsalainen Silva Sweden AB tytäryhtiöineen ja
yhdysvaltalainen Superknife, josta maksettiin lisäkauppahinta 0,4 meur

                            12/06
                             MEUR
Silvan hankintahintaerittely
Käteisvastike                      25,6
Hankitun omaisuuden arvo                -14,6
LIIKEARVO                        11,1

Hankitun omaisuuden erittely:
Aineelliset ja aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet   10,8
Vaihto-omaisuus                      8,4
Saamiset                         5,3
Rahavarat                         0,2
Vähemmistöosuus                      0,0
Laskennallinen verovelka                 -3,1
Pitkäaikaiset velat                   -1,0
Lyhytaikaiset velat                   -6,0
YHTEENSÄ                         14,6


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET        12/06 12/05
                      MEUR  MEUR
OMIEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Vekselivastuut                0   0
Leasing- ja vuokravastuut          19   23
Muut vastuut                 9   1
YHTEENSÄ                   28   24

TAKAUKSET MUIDEN SITOUMUSTEN VAKUUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset            2   2

VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ          30   26

JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit              94  145
Valuuttaoptiot                    4
Korkotermiinit ja -futuurit             59

JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT
VERRATTUNA NIMELLISARVOIHIN

Valuuttatermiinit               0   -2
Valuuttaoptiot                    0
Korkotermiinit ja -futuurit             0

Valuuttatermiinit, valuutanvaihtosopimukset ja valuuttaoptiot
on arvostettu raportointipäivän markkina-arvoon.