Fiskars Oyj Abp Pörssitiedote 14.2.2006 klo 19.00

FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005

LOKA-JOULUKUUN 2005 TULOS

Konsernin liikevaihto loka-joulukuussa oli 127,0 milj. euroa (126,6) eli
sama kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Yhdysvalloissa volyymi
pieneni, mutta dollarin kurssin vahvistuminen tasoitti vaikutusta
euromääräiseen myyntiin. Muilla markkinoilla myynti ylitti hieman
edellisvuoden viimeisen neljänneksen vastaavan.
Kertaluontoisia kustannuksia kirjattiin neljänneksellä 5,4 milj. euroa, näistä
noin 1 milj. euroa oli luottotappiokirjausta liiketoimintakauppasaatavasta
Yhdysvalloissa ja 4,4 milj. euroa lokakuussa 2005 tiedotettuun 50 milj.
euron uudelleenjärjestelyyn liittyviä käyttöomaisuuden arvonalennuksia.
Liiketulos oli -0,5 milj. euroa (7,9), ilman kertaluontoisia eriä liiketulos
olisi ollut 4,9 milj. euroa (7,3). Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta oli 11,7
milj. euroa (12,9) ja nettorahoituskulut 2,3 milj. euroa (0,9). Tulos ennen
veroja oli 8,9 milj. euroa (19,9) ja katsauskauden tulos 9,4 milj. euroa
(18,0).

Hallituksen toimintakertomus 2005

Fiskars konsernin liikevaihto oli 551,1 milj. euroa (565,6) eli 2,5 %
pienempi kuin edellisellä tilikaudella. Suurimman toimialan, Fiskars Brands,
Inc:n Yhdysvaltain toimintojen uudelleenjärjestelystä päätettiin syksyllä
2005. Suunnitelmien toteuttaminen ajoittuu kahdelle tilikaudelle ja aiheuttaa
kertaluonteisia kustannuksia yhteensä noin 50 milj. euroa. Näitä
uudelleenjärjestelykustannuksia kirjattiin vuoden 2005 tilinpäätökseen 39,7
milj. euroa ja konsernin liiketulos jäi näiden kustannusten jälkeen 2,0 milj.
euroa tappiolliseksi (52,1). Kirjauksilla, joista noin puolet syntyi liikearvon
arvonalennuksesta oli vähäinen, noin 1,0 milj. euron rahavirtavaikutus.
Ennen kertaluonteisia eriä liiketulos oli 37,7 milj. euroa (51,5).

Osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta oli 28,6 milj. euroa (26,7).
Tilikauden aikana toteutetuista Wärtsilän B-osakkeen myynneistä kertyi
realisointivoittoa 49,8 milj. euroa. Wärtsilän A-osakkeita ostettiin yhteensä
30,2 milj. eurolla ja kauppojen seurauksena Fiskarsin osuus Wärtsilän
äänivallasta nousi yli 30 prosentin.

Tilikauden tulos oli 62,1 milj. euroa (54,6) ja osakekohtainen tulos oli 0,80
euroa (0,71). Oman pääoman tuotto oli 16,8 % (15,8) ja sijoitetun pääoman
tuotto oli
14,5 % (14,9).

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2005 maksetaan osinkoa A-osakkeelle
0,45 euroa osaketta kohden ja K-osakkeelle 0,43 euroa. Osinkojen
yhteismäärä vuodelta 2005 olisi tällöin 34,4 milj. euroa.

Konsernirakennetta on yksinkertaistettu tilivuoden aikana fuusioimalla ja
purkamalla lepääviä hallinnointi- ja väliyhtiöitä.

LIIKETOIMINTA

Fiskars Brands, Inc.

Tuotannon uudelleenjärjestely
Yhdysvaltain markkina- ja kilpailutilanteen muutos on jatkunut ja Fiskars
Brandsin toimintaa on päätetty sopeuttaa ja sen rakennetta muuttaa
vastaamaan tilanteen asettamiin haasteisiin. Fiskars Brands Inc. päätti
syksyllä toteuttaa laajan tuotannon uudelleenjärjestelyn Yhdysvalloissa,
jonka markkinoilla myytävistä tuotteista yhä suurempi osa valmistutetaan
tulevaisuudessa alihankkijoilla. Menestyksekkään toiminnan kriittisiä
tekijöitä ovat oikein mitoitettu oma tuotanto, aiempaa nopeampi uusien
tuotteiden tuominen markkinoille, toimitusketjun toimitusvarmuus ja
vastaaminen asiakkaiden nopeasti muuttuviin toiveisiin.
Uudelleenjärjestelysuunnitelmien mukaan kuluvan tilikauden 2006 loppuun
mennessä osa tuotantokapasiteetista suljetaan, jotkin tuotantolaitoksista
muutetaan osin logistiikkakeskuksiksi ja eräiden laitosten tuotantomäärät
sopeutetaan vastaamaan paremmin niiden valmistamien tuotteiden kysyntää.
Toimenpiteet vaikuttavat loppuvuodesta 2006 yhtiön henkilöstömäärään.
Suunnitelmiin liittyen vuoden 2005 tilinpäätökseen on kirjattu vaihto-
omaisuuden ja käyttöomaisuuden ja erityisesti liikearvon arvonalennuksia
sekä käyttöomaisuuden lyhennetyistä taloudellisista pitoajoista johtuvia
ylimääräisiä poistoja. Kirjausten yhteismäärä on 49,3 milj. USD eli 39,7
milj. euroa.
 Uudelleenjärjestelyn kokonaiskustannusten arvioidaan edelleen olevan
suuruusluokaltaan noin 50 milj. euroa. Loppuosa kustannuksista kertyy
2006 tilikauden aikana. Säästöjä rakennemuutoksista alkaa kertyä
loppuvuodesta 2006, kun uusia tuotteita aletaan toimittaa asiakkaille ja
henkilöstön määrä vähenee.

Liikearvon arvonalennus
Fiskars Brands on liikearvojen testausta varten jaettu rahavirtaa tuottaviin
yksiköihin (cash generating units), joille muun omaisuuden lisäksi on
kohdistettu konsernin taseessa oleva liikearvo. Liikearvot testataan
vuosittain arvonalentumisen varalta tekemällä ennustettuihin tulevaisuuden
kassavirtoihin perustuvat käyttöarvolaskelmat. Tehtyjen laskelmien
perusteella Puutarha- ja kodin vapaa-aikatuotteet -yksikön liikearvoa
alennettiin 19,7 milj. eurolla (1,5). Arvonalennuksen jälkeen yksikön
liikearvo tilikauden lopun taseessa oli 4,8 milj. euroa. Yhtiön johto arvioi,
että liiketoiminnan markkina-arvo on nyt yhtä suuri tai suurempi kuin
liiketoiminnan tasearvo arvonalennusten jälkeen eli 43,0 milj. euroa.
Muihin kassavirtaa tuottaviin yksiköihin liittyviin liikearvoihin ei
kohdistunut arvonalennustarvetta

Fiskars Brandsin liiketoiminta
Fiskars Brandsin liikevaihto oli 513,3 milj. euroa (528,0). Yhdysvalloissa
myynti oli 372,0 milj. USD (396,9) eli 312,7 milj. euroa (332,6), joka oli 6,3
% vähemmän kuin edellisenä tilikautena. Euroopassa myynti oli edellisen
vuoden tasolla eli 185,6 milj. euroa (186,0). Euroopan osuus myynnistä oli
36 % (34) ja Yhdysvaltojen osuus 59 % (61).
Fiskars Brandsin liiketulos oli -1,6 milj. euroa (48,5). Kertaluontoiset
kustannukset olivat -39,7 milj. euroa (+0,6) ja ilman niitä liiketulos olisi
ollut 38,1 milj. euroa (47,9).
Muoviraaka-aineiden ja teräksen hinnat nousivat tilikauden aikana ja kireä
kilpailu esti raaka-aineiden hintojen nousun vaikutusten viemisen
myyntihintoihin. Tämä heikensi kannattavuutta koko toimialalla ja
erityisesti Yhdysvalloissa.
Yhdysvaltain markkinoilla suuret vähittäismyyntiketjut myyvät merkittävän
osan tuotteista ja hintataso vaikuttaa usein enemmän myyntiin kuin laatu.
Varsinkin työvaltaisten tuotteiden tuonti lisääntyi ja paikallisen tuotannon
hintakilpailukyky heikkeni. Teknisesti vaativien ja innovatiivisten tuotteiden
kilpailuasema oli parempi. Yhdysvalloissa ainoastaan Kodin elektroniikka -
tuotteiden myynti kasvoi. Koulu-, toimisto- ja askartelutuotteiden,
Retkeilytuotteiden ja Puutarha- ja kodin vapaa-aika -tuotteiden myynti
laski ja kapasiteetin vajaakäyttö heikensi varsinkin mattojen ja
kukkaruukkujen kannattavuutta. Panostuksia markkinointiin, uusiin
tuotteisiin sekä alihankintatoiminnan kehittämiseen lisättiin ja niiden
odotetaan vaikuttavan positiivisesti toiminnan kannattavuuteen tulevina
vuosina.
Euroopan markkinoilla laatu on merkittävä tekijä hintatason ohella.
Tilikauden aikana panostettiin Taloustavaroiden uuden tuotesukupolven
kehittämiseen ja Askartelutuotteiden tuontiin markkinoille.
Puutarhatyökalujen myynti muodostaa kuitenkin edelleen suurimman osan
Euroopan myynnistä ja se kasvoi edellisvuodesta. Taloustavaroiden
myynnin osuus on merkittävä, mutta myynti laski hieman uuden malliston
alkuvaiheen toimitusvaikeuksien vuoksi. Euroopassa kannattavuus oli
edelleen hyvällä tasolla, vaikka laskikin hieman.
Muilla markkinoilla, joista merkittävimmät ovat Kanada ja Australia,
myynti kasvoi yli 20 % ja kannattavuus parani selvästi.
Fiskars Brands investoi liiketoimintansa laajentamiseen ja
tuoteinnovaatioihin. Se osti keväällä Gingher-merkkisten laatusaksien
valmistuksen ja markkinoinnin ja syksyllä Heidi Grace ja Cloud9 -
tavaramerkeillä toimivat askartelutarviketoiminnat vahvistamaan kasvavaa
askartelutuotemyyntiä. Syksyllä hankittiin myös Superknife-tuotteet
vahvistamaan Gerber-vapaa-ajantuoteliiketoimintaa. Investoinnit näihin
hankintoihin olivat yhteensä 11,9 milj. euroa. Muut investoinnit olivat
yhteensä 12,2 milj. euroa ja ne kohdistuivat lähinnä tuotekehitykseen,
tuotantokapasiteetin ylläpitoon ja toiminnan tehostamiseen. Vuoden 2005
kokonaisinvestoinnit olivat siten 24,1 milj. euroa (15,8).

Inhan Tehtaat
Inhan Tehtaiden liikevaihto oli 32,4 milj. euroa (29,2) eli kasvua oli 11 %.
Liiketulos laski hieman ja oli toteutettujen investointien
käyttöönottokustannuksista ja alumiinin hintatason noususta johtuen 3,5
milj. euroa (3,6). Veneiden kysyntä jatkoi ripeää kasvuaan päämarkkina-
alueella ja Buster-veneiden myynti kasvoi varsinkin Suomessa ja Norjassa.
Tuotantokapasiteetti oli täydessä käytössä ja ajoittain kapasiteetti rajoitti
myyntiä. Uudet maalatut venemallit otettiin markkinoilla hyvin vastaan.
Myös Inhan Tehtaiden muiden tuotteiden - saranoiden ja takeiden - myynti
jatkui tyydyttävänä.
Vuoden aikana investoitiin edelleen venetuotannon kapasiteetin
kasvattamiseen ja tuotannon rationalisointiin. Investoinnit olivat yhteensä
3,4 milj. euroa (1,3).

Kiinteistöliiketoiminta
Kiinteistöliiketoimintaan kuuluu kiinteistöjen sisäisen ja ulkoisen
vuokrauksen lisäksi yhtiön metsäomaisuuden hallinnointi. Kansainvälisten
tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti liiketoiminnan tuottoihin lasketaan nyt
metsän myynnin sijasta puuvarannon arvon muutos. Tilikauden aikana puun
kantohinnat laskivat ja se alensi osaltaan toiminnan näin laskettuja tuottoja
0,8 milj. eurolla ja heikensi vastaavasti kannattavuutta edelliseen vuoteen
verrattuna. Edellisvuonna kantohintojen nousu kasvatti puuvarannon arvoa
1,6 milj. euroa. Kiinteistötoiminnan liikevaihto oli 8,9 milj. euroa (11,0) ja
liikevoitto oli 2,0 milj. euroa (5,2). Tilikaudella investoitiin muun muassa
Fiskars Brandsin Billnäsin tehtaalle vuokrattavaan uuteen logistiikkahalliin.
Vuoden investoinnit olivat 2,9 milj. euroa (2,2).
Kiinteistöliiketoimintaan kuulunut Hangon Sähkö Oy- Hangö Elektriska Ab,
joka toimii sähköasennusalalla, myytiin toimivalle johdolle marraskuussa.
Myynnillä ei ollut merkittävää tulosvaikutusta.

Osakkuusyhtiö Wärtsilä
Osakkuusyhtiön tulososuus vuonna 2005 oli 28,6 milj. euroa (26,7).
Fiskars myi tilivuoden aikana Wärtsilän B-osakkeita 105,0 milj. eurolla ja
osti A-osakkeita 30,2 milj. eurolla. Osuus osakkuusyhtiön pääomasta
31.12.2005 oli 16,81 % (20,54) ja äänivallasta 30,58 % (28,07).
Osakekaupoista syntyi konsernissa 49,8 milj. euron realisointivoitto.
Wärtsilä maksoi tilikauden aikana osinkoja Fiskarsille 17,1 milj. euroa
(21,3). Omistusosuuden tasearvo oli tilikauden lopussa 231,9 milj. euroa
(219,1) joka sisälsi liikearvoa 38,1 milj. euroa (35,7). Osakkeiden markkina-
arvo vuoden lopussa oli 394 milj. euroa (295).

KONSERNIN TULOS JA VEROT
Liiketulos oli -2,0 milj. euroa (52,1). Nettorahoituskulut olivat 7,1 milj.
euroa (3,8) ja niihin sisältyi 2,5 milj. euroa sijoitustuottoja (6,3).
Rahoituksen kustannukset olivat edellisen tilikauden tasolla.
Tulos rahoituserien jälkeen, osakkuusyhtiötulos Wärtsilästä sekä osakkeiden
realisointitulos huomioiden, oli 69,4 milj. euroa (75,0).
Tilikauden verot olivat 7,3 milj. euroa (15,2).
Wärtsilän osakkeiden realisointivoitto oli verovapaa.
Tilikauden tulos oli 62,1 milj. euroa (54,6) ja osakekohtainen tulos oli 0,80
euroa (0,71).

TASE JA RAHOITUSASEMA
Liiketoiminnan rahavirta oli 62,7 milj. euroa (88,1). Käyttöpääoma oli
edellisen tilikauden tasolla, vaihto-omaisuuden määrä kasvoi hieman.
Investoinnit, kun ei huomioida Wärtsilän osakkeiden ostoa, alittivat
normaalit tilikauden käyttöomaisuuspoistot. Vain erittäin vähäinen osa
uudelleenjärjestelykustannuksista (1,0 milj. euroa) vaikutti rahavirtaan.
Wärtsilän osakkeiden ostot ja myynnit tuottivat nettomääräisesti noin 74
milj. euron rahavirran.
Konsernin korolliset nettovelat laskivat 66 milj. eurolla 140,0 milj. euroon
(206,1). Vuoden 2004 lopussa liikkeeseen laskettu osakkaille suunnattu
45,1 milj. euron pääomalaina sisältyy korolliseen vieraaseen pääomaan.
Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Kassavaroja oli tilikauden lopussa 21,7
milj. euroa (15,6), jonka lisäksi konsernilla oli merkittäviä käyttämättömiä
luottolimiittejä.
Konsernin oma pääoma tilikauden lopussa oli 402,7 milj. euroa (335,8).
Tilikaudella maksettiin osinkoja 22,8 milj. euroa . Konsernin
omavaraisuusaste oli hyvä 57 % (49).
Taseen loppusumma oli edellisen tilikauden tasolla 702,7 milj. euroa
(691,7). Pysyvien vastaavien määrä oli 458,5 milj. euroa (469,7). Taseen
konserniliikearvo 12,8 milj. euroa (28,9) liittyi Fiskars Brandsin
liiketoimintaan. Biologiset varat 29,9 milj. euroa (30,4) olivat kaikki
Suomessa. Sijoituskiinteistöihin kuuluivat kiinteistöliiketoiminnan
ulkopuolisille vuokrattavien kiinteistöjen lisäksi Yhdysvalloissa sijaitsevat
Fiskars Brandsin leasingkiinteistöt, jotka eivät enää olleet konsernin omassa
käytössä. Osakkuusyhtiö Wärtsilän osuus taseen loppusummasta oli 231,9
milj. euroa (219,1).

HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstö kauden lopussa oli 3284 henkilöä (3448). Henkilöstö
väheni Yhdysvalloissa 111 hengellä ja Suomessa 72 hengellä. Henkilöstöä
vähennettiin Yhdysvalloissa lähinnä alihankintojen lisäämisen seurauksena
ja Suomessa Hangon Sähkö Oy:n myynti vähensi henkilöstöä 52 hengellä.
Billnäsin tehtaalla syksyllä käytyjen YT-neuvottelujen tuloksena vakituinen
henkilöstö vähenee 75 hengellä kesään 2006 mennessä. Inhan Tehtailla
henkilöstömäärä kasvoi tilikauden aikana 23 hengellä.

KONSERNIN JOHTO
Konsernin johdossa ei tilikauden aikana ole tapahtunut muutoksia.
Toimitusjohtajana ja konsernijohtajana jatkoi Heikki Allonen.

CORPORATE GOVERNANCE
Fiskars noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja
Elinkeinoelämän Keskusliiton julkaisemaa suositusta pörssiyhtiöiden
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance), joka tuli
voimaan vuonna 2004.
Fiskars noudattaa myös Rahoitustarkastuksen ja Helsingin Pörssin 1.7.2005
voimaan astuneita uusia sisäpiirisääntöjä ja yhtiöllä on lisäksi omat
sisäpiiriohjeensa.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA
Fiskars suojaa rahoitusriskejään yhtiön hallituksen hyväksymän käytännön
mukaisesti. Likvidejä varoja sijoitetaan vain vakavaraisiin rahoituslaitoksiin
ja muihin alhaisen riskin yrityksiin tai rahastoihin. Lähinnä
myyntisaamisista koostuvat muut saamiset ovat jakautuneet
maantieteellisesti ja asiakkaittain suhteellisen laajalle ja suurimmilla
asiakkailla on yleisesti korkea luottoluokitus. Vakuutuksilla on katettu sekä
omaisuusriskejä että merkittäviä toiminnallisia riskejä. Muutoin tasearvoihin
liittyvien riskien arvioidaan olevan vähäisiä. Konserni ei ole käyttänyt
raaka-ainejohdannaisia.
Tietotekniikkaan ja järjestelmiin liittyviä riskejä kartoitettiin päättyneen
tilikauden aikana ja riskienhallinnan tasoa nostettiin. Merkittävimmät
toiminnalliset riskit liittyvät raaka-aineiden hintoihin ja markkinoiden ja
kysynnän muutoksiin.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS
Yhtiön hallituksella on valtuutus hankkia ja luovuttaa yhtiön osakkeita siten,
että osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on
enintään viisi prosenttia (5) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden
äänimäärästä. Hallitus ei ole tilikauden aikana käyttänyt valtuutustaan.
Yhtiön hallussa oli 31.12.2005 yhteensä 127 512 A-osaketta ja 420 K-
osaketta. Omistus ei ole muuttunut katsauskauden aikana ja osakemäärä
vastaa 0,2 % yhtiön koko osakemäärästä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2005
Fiskars Oyj Abp:n 23.3.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että
osinkona maksetaan A-osakkeille 0,30 euroa/osake ja K-osakkeille 0,28
euroa /osake, yhteensä noin 22,8 milj. euroa.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen
jäseniksi valittiin Göran J. Ehrnrooth, Mikael von Frenckell, Gustaf
Gripenberg, Olli Riikkala, Paul Ehrnrooth, Ilona Ervasti-Vaintola sekä
Alexander Ehrnrooth. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2006
varsinaiseen yhtiökokoukseen.
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajaksi Göran J. Ehrnroothin ja varapuheenjohtajaksi Mikael von
Frenckellin. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana 23.3.2005 lukien
päättämään enintään 2 619 712 A-osakkeen ja enintään 1 127 865 K-
osakkeen ostamisesta ja enintään 2 747 224 A-osakkeen ja enintään 1 128
285 K-osakkeen luovuttamisesta.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2005
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.9.2005 päätettiin hallituksen jäsenten
lukumääräksi yhdeksän. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Kaj-Gustaf
Bergh ja Karl Grotenfelt. Myös näiden hallituksen jäsenten toimikausi
päättyy vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

OSAKEKURSSIT
Fiskarsin A-osakkeen kurssi oli Helsingin Pörssissä joulukuun lopussa 9,60
euroa (7,90) ja K-osakkeen 9,90 euroa (7,90). Yhtiön osakekannan
markkina-arvo kasvoi vuoden aikana 23 % ja oli vuoden lopussa 751 milj.
euroa (612).
Fiskarsin osake siirtyi 1.7.2005 Helsingin Arvopaperipörssin uudessa
toimialaluokituksessa ryhmään Kulutustavarat ja -palvelut.

IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMINEN
Fiskarsin konsernitilinpäätös on tehty EU:ssa hyväksyttyjen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti 1.1.2005 alkaen. Myös vuoden
2004 vertailutiedot on muunnettu uusien laskentaperiaatteiden mukaisiksi.
Konsernin emoyhtiön Fiskars Oyj Abp:n virallinen tilinpäätös tehdään
edelleen Suomessa voimassa olevien määräysten mukaisesti.

NÄKYMÄT
Fiskars toteuttaa tilikauden 2006 aikana laajan USA:n toimintojensa
uudelleenjärjestelyn, jonka yhteydessä osa tuotteista siirretään
alihankinnoiksi ja valmistuskapasiteettia sopeutetaan vastaamaan kysyntää.
Kilpailutilanne jatkuu kireänä ja myyntiin ja markkinointiin panostetaan
selvästi edellisvuotta enemmän kaikilla ydinalueilla. Alihankintojen osuus
myynnistä kasvaa varsinkin Pohjois-Amerikan markkinoilla.
Konsernin kokonaan omistaman teollisen toiminnan kannattavuuden
uskotaan olevan alkuvuodesta edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla.
Rakennejärjestelyiden vaikutusten arvioidaan alkavan näkyä kuluvan
vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, mutta pääosin kuitenkin vasta
tilikaudella 2007.
Konsolidoitu osakkuusyhtiötulos Wärtsilästä muodostaa edelleen tärkeän
osan Fiskars-konsernin tuloksesta.


Heikki Allonen
toimitusjohtaja

KONSERNIN             10-12 10-12 muutos  1-12  1-12 muutos
TULOSLASKELMA            2005  2004   %  2005  2004   %
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR

LIIKEVAIHTO            127,0 126,6   0 551,1 565,6   -3

Hankinta ja valmistus       -91,6 -88,6   3 -397,0 -388,1   2
BRUTTOKATE             35,3  38,0   -7 154,1 177,5  -13

Muut tuotot             0,3  1,9  -86  2,3  3,6  -35
Myynnin ja markkinoinnin kulut   -16,7 -15,7   7 -68,9 -63,5   9
Hallinnon kulut          -11,0 -13,4  -18 -46,5 -58,0  -20
Tutkimus- ja kehittämismenot    -1,5  -1,1   41  -5,6  -4,8   16
Muut kulut             -6,8  -1,8     -37,4  -2,7
LIIKETULOS             -0,5  7,9     -2,0  52,1

Osuus osakkuusyht.tuloksista    11,7  12,9   -9  28,6  26,7   7
Wärtsilä osakk. realisointitulos             49,8
Rahoitustuotot ja -kulut      -2,3  -0,9     -7,1  -3,8
TULOS ENNEN VEROJA          8,9  19,9  -55  69,4  75,0   -8

Verot                0,5  -1,5     -7,3 -15,2
KAUDEN TULOS JATKUVASTA TOIMINNAS  9,4  18,4  -49  62,1  59,8   4

Lopetettujen toimintojen tulos       -0,5         -5,3
KATSAUSKAUDEN TULOS         9,4  18,0  -48  62,1  54,6   14

Tulos/osake, euro          0,12  0,23     0,80  0,71
 jatkuvat toiminnot        0,12  0,24     0,80  0,77
 lopetetut toiminnot           -0,01        -0,07

Tulos/osake on laimentamaton. Yhtiöllä ei ole avoimia optio-ohjelmia.


VALUUTTAKURSSEJA                     1-12  1-12 muutos
                             2005  2004   %
USD keskikurssi                     1,24  1,24   0
USD kurssi kauden lopussa                1,18  1,36  -13


KONSERNIN TASE           12/05 12/04 muutos
                  MEUR  MEUR   %
VASTAAVAA

Aineelliset hyödykkeet       120,3 133,1  -10
Aineettomat hyödykkeet       26,3  34,7  -24
Biologiset hyödykkeet        29,9  30,4   -2
Osuudet osakkuusyhtiöissä     231,9 219,1   6
Muut sijoitukset           6,0  5,0   21
Yhtiöveronhyvityssaaminen      9,0  10,8  -16
Laskennalliset verosaamiset     35,0  36,6   -4
PITKÄAIKAISET YHTEENSÄ       458,5 469,7   -2

Vaihto-omaisuus          129,3 109,7   18
Rahoitusomaisuus          115,0 112,3   2
LYHYTAIKAISET YHTEENSÄ       244,2 222,0   10

VASTAAVAA YHTEENSÄ         702,7 691,7   2

VASTATTAVAA

Oma pääoma             402,7 335,8   20

P-aik.koroll.vieras pääoma     124,5 144,3  -14
P-aik.korottomat velat       21,0  19,7   7
Laskennalliset verovelat      17,6  20,4  -14
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ    163,1 184,4  -12

L-aik.koroll.vieras pääoma     37,2  77,4  -52
L-aik.korottomat velat       99,7  94,1   6
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ    136,9 171,5  -20

VASTATTAVAA YHTEENSÄ        702,7 691,7   2


TUNNUSLUVUT            12/05 12/04 muutos
                           %
Oma pääoma/osake, euro       5,20  4,34   20
Omavaraisuusaste          57 %  49 %
Nettovelkaantumisaste        35 %  61 %
Oma pääoma, meur          402,7 335,8   20
Korolliset nettovelat, meur    140,0 206,1  -32
Henkilöstö keskimäärin       3476  3567   -3


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA     1-12  1-12
                  2005  2004
                  MEUR  MEUR
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tulos ennen veroja         69,4  75,0
Suoriteperusteen oikaisut
 Poistot              58,7  25,1
 Osakkuusyhtiöiden tulososuudet  -28,6 -26,7
 Sijoitustuotot (netto)      -52,3  -6,3
 Rahoituskulut (netto)       9,5  10,0
 Biologisten varojen muutos     0,5  -2,0
Osinkotuotot,osakkuusyhtiöt     17,1  21,3
Osinkotuotot, muut          0,1  0,9
Maksetut rahoituskulut (netto)   -8,3  -9,7
Maksetut verot           -6,7  -2,3
Korottomien saamisten muutos     8,1  -2,6
Vaihto-omaisuuden muutos      -7,8  -3,5
Korottomien velkojen muutos     3,0  8,8
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA(NETTO)A  62,7  88,1

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Liiketoimintojen hankinnat     -11,9
Inv. osakkuusyhtiöosakk. netto   74,4 -22,2
Inv. käyttöomaisuushyödykkeisiin  -19,0 -19,8
Muun käyttöom. myyntitulot      2,9  2,7
Muiden sijoitusten luovutustulot   1,7  25,4
Investoinnit muihin sijoituksiin  -0,2  -1,2
Lopetetut toiminnot             8,4
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA(NETTO)B   47,9  -6,7

RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA
Omien osakkeiden hankinta         -0,3
Pitkäaik. lainojen nostot         45,3
Pitkäaik. lainojen lyhennykset   -32,8 -51,6
Lyhytaikaisten lainojen muutos   -39,8  3,2
Rahoitusleasing maksut       -3,7  -2,8
Muiden rahoituserien rahavirta   -3,1  -1,2
Maksetut osingot          -22,8 -71,8
RAHOITUSTOIM.RAHAVIRTA(NETTO)C  -102,3 -79,2

Kurssimuutosten vaikutus D     -2,3  -3,4
LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS(A+B+C+D)  6,1  -1,2

Likvidit varat kauden alussa    15,6  16,8
Likvidit varat kauden lopussa    21,7  15,6


EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVAN       Yli-            Kert.
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET      Osake-kurssi-  Omat  Muut Muunto voitto  Yht-
                 pääoma rahast osakk. rahast  erot varat eensä
                  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
01.01.2004 IFRS           55,4  21,3  -0,6  0,0  0,0 278,6 354,6
Muuntoeron muutos                        -1,4     -1,4
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJ.TUOT.                -1,4     -1,4
Tilikauden tulos                            54,6  54,6
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT                 -1,4  54,6  53,2
Rahastoanti             22,1 -21,3            -0,9  0,0
Omien osakkeiden hank. ja luov.          -0,3            -0,3
Maksetut osingot                           -71,8 -71,8
31.12.2004 IFRS           77,5  0,0  -0,9  0,0  -1,4 260,5 335,8
IAS 39 vaikutukset
  Fiskars-konserni                   -0,4      0,4  0,1
  Osakkuusyhtiö Wärtsilä                37,8         37,8
01.01.2005             77,5  0,0  -0,9  37,5  -1,4 261,0 373,7
Muuntoeron muutos                        1,4      1,4
Käyvän arvon rahaston muutos               0,4         0,4
Osakk.yhtiön omistusosuusmuutos*             -6,9         -6,9
Osakkuusyhtiön muut muutokset              -6,3  1,2  -0,1  -5,2
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJ.TUOT.            -12,8  2,5  -0,1 -10,3
Tilikauden tulos                            62,1  62,1
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT             -12,8  2,5  62,1  51,8
Maksetut osingot                           -22,8 -22,8
31.12.2005 IFRS           77,5  0,0  -0,9  24,7  1,2 300,3 402,7

Muut rahastot sisältävät omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Wärtsilän
käyvän arvon muutosrahastosta ja osuuden sen muutoksesta.
* Tulokseen kirjatun osakkuusyhtiön osakemyynnin vaikutus käyvän arvon rahastoon
 Fiskars konserniyhtiöissä aloittavaan taseeseen kirjattu käyvän arvon rahasto on
purkautunut vuoden 2005 aikana pois, koska Fiskars ei sovella suojauslaskentaa.SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT     10-12 10-12 muutos  1-12  1-12 muutos
LIIKEVAIHTO             2005  2004   %  2005  2004   %
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Fiskars Brands           119,4 118,1   1 513,3 528,0   -3
Inhan Tehtaat            7,3  6,4   14  32,4  29,2   11
Kiinteistöliiketoiminta       1,5  2,8  -48  8,9  11,0  -19
Sisäinen liiketoiminta       -1,2  -0,7   60  -3,5  -2,6   33
KONSERNI YHTEENSÄ         127,0 126,6   0 551,1 565,6   -3

Vienti Suomesta           12,4  14,6  -15  55,5  56,2   -1


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT     10-12 10-12     1-12  1-12
TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN     2005  2004     2005  2004
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Fiskars Brands            1,4  6,6     -1,6  48,5
Inhan Tehtaat            0,3  0,9      3,5  3,6
Kiinteistöliiketoiminta       0,0  1,8      2,0  5,2
Sisäinen liiketoiminta ja muut   -2,3  -1,4     -5,8  -5,2
LIIKETULOS YHTEENSÄ         -0,5  7,9     -2,0  52,1
Osakkuusyhtiö Wärtsilä       11,7  12,9     28,6  26,7
Wärtsilä osakk. realisointitulos             49,8
Rahoituskulut netto         -2,3  -0,9     -7,1  -3,8
KONSERNIN TULOS RAHOITUSERIEN
JÄLKEEN               8,9  19,9     69,4  75,0


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT     10-12 10-12     1-12  1-12
POISTOT               2005  2004     2005  2004
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Fiskars Brands            7,5  6,4     55,9  22,7
Inhan Tehtaat            0,3  0,2      1,0  0,8
Kiinteistöliiketoiminta       0,4  0,4      1,3  1,3
Sisäinen liiketoiminta ja muut    0,3  0,2      0,5  0,4
KONSERNI YHTEENSÄ          8,5  7,2     58,7  25,1


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT     10-12 10-12     1-12  1-12
INVESTOINNIT            2005  2004     2005  2004
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Fiskars Brands            4,9  4,3     24,1  15,8
Inhan Tehtaat            0,5  0,3      3,4  1,3
Kiinteistöliiketoiminta       1,2  0,6      2,9  2,2
Osakkuusyhtiö Wärtsilä       21,0         30,2  22,2
Muut                 0,0  0,1      0,4  0,6
KONSERNI YHTEENSÄ          27,6  5,3     60,9  42,2

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET    12/05 12/04
                  MEUR  MEUR
OMIEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset            0
Pantit                    1
Vekselivastuut             0   0
Leasing- ja vuokravastuut       23   31
Muut vastuut              1   4
VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ      24   36

JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit          145  114
Koronvaihtosopimukset            22
Korkotermiinit ja -futuurit      59   29
Valuuttaoptiot             4

Myös suljetut sopimukset sisältyvät nimellisarvoihin.


TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA            1-12
                         2004
                         MEUR
TILIKAUDEN TULOS FAS:N MUKAAN           44,9
Biologisten varojen muutos             2,0
Myynnin jaksotuksen muutos            -0,2
Vaihto-omaisuuden arvostus            -0,1
Työsuhde-etuudet                  3,1
Tuotekehitysmenot                 0,1
Konserniliikearvon poistot ja arvonalenn.     2,5
Rahoitusleasingsopimukset             -0,5
Laskennalliset verot ja kauden verot       -2,8
Osakkuusyhtiö Wärtsilä               5,8
Muut muutokset                  -0,2
KAUDEN TULOS IFRS:N MUKAAN            54,6


OMAN PÄÄOMAN               1.1. 31.12.
TÄSMÄYTYSLASKELMA             2004  2004
                     MEUR  MEUR
OMA PÄÄOMA FAS- TILINP.          348,3 318,8
Biologiset varat              28,7  30,4
Arvonkorotusten peruutus          -9,8  -9,8
Maa-alueiden uudelleen arvostus       1,1  0,9
Myynnin jaksotus              -0,8  -0,8
Vaihto-omaisuuden arvostus         -2,6  -2,4
Työsuhde-etuudet              -9,7  -6,6
Tuotekehitysmenot              2,5  2,5
Konserniliikearvon poistot ja arvonalenn  0,0  3,5
Rahoitusleasingsopimukset          0,0  -0,4
Laskennalliset verot            -2,9  -6,0
Osakkuusyhtiö Wärtsilä           0,0  5,3
Muut muutokset               0,0  0,3
OIKAISUT YHTEENSÄ              6,3  16,9
OMA PÄÄOMA IFRS-TILINPÄÄTÖKSESSÄ     354,6 335,8