Fiskars Oyj Abp       			Pörssitiedote 10.11.2006 klo 13.00

FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006
(Tilintarkastamaton)


Fiskarsin kolmannen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kokonaan
omistetun toiminnan liiketulos parani


- Fiskarsin liikevaihto oli 119,4 milj. euroa (118,8)
- Liikevoitto oli 13,0 milj. euroa (-24,1) ja se sisältää strukturointikuluja 1,4 milj.
 euroa (35,2), Wärtsilän tulososuus oli 6,9 milj. euroa (4,8)
- Ruotsalainen Silva-konserni konsolidoitiin syyskuun alusta lähtien


FISKARS-KONSERNI LYHYESTI


Milj. euroa          Q3/06  Q3/05  1-9/06 1-9/05 2005
Liikevaihto          119,4  118,8  409,8 394,7  509,9
Osakkuusyhtiön tulososuus   6,9   4,8   40,8  16,9  28,6
Liiketulos          13,0  -24,1  65,8  13,6  22,7
Tulos ennen veroja      10,6  -25,0  58,1  58,5  65,4
Katsauskauden tulos      9,8   -25,3  72,5  52,7  62,1
Tulos/osake jatkuvasta toim. 0,10  -0,34  0,74  0,66  0,75
Tulos/osake yht.       0,13  -0,33  0,94  0,68  0,80
Liiketoiminnan rahavirta   30,5  22,9  72,0  44,2  58,6KONSERNI

Kolmas neljännes 7-9/2006
Fiskarsin liikevaihto kolmannella neljänneksellä oli edellisen vuoden tasolla 119,4 milj.
euroa (118,8).
Konsernin liiketulos oli 13,0 milj. euroa (-24,1). Kokonaan omistetun toiminnan
liiketulos ennen Yhdysvalloissa jatkuneesta uudelleenjärjestelyprojektista aiheutuneita
1,4 milj. euron kustannuksia (35,2) oli 7,5 milj. euroa. Vertailukelpoinen tulos
edellisvuonna oli 6,3 milj. euroa.

Osakkuusyhtiötulos Wärtsilästä nousi 6,9 milj. euroon (4,8)

Nettorahoituskulut kolmannella neljänneksellä olivat 2,3 milj. euroa (0,9) ja tulos ennen
veroja 10,6 milj. euroa (-25,0).

Kolmannen neljänneksen tulos oli 9,8 milj. euroa (-25,3).

Katsauskausi 1-9/2006
Fiskarsin katsauskauden liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 409,8 milj. euroa (394,7). Euroopan
osuus liikevaihdosta oli 47 % (43) ja Yhdysvaltojen osuus 45 % (50). Liiketulos oli 65,8
milj. euroa (13,6). Kokonaan omistetun toiminnan liiketulos ennen 6,4 milj. euron (33,8)
uudelleenjärjestelykuluja oli 31,4 milj. euroa (30,5).
Nettorahoituskulut olivat 7,6 milj. euroa (4,9) ja tulos ennen veroja edellisvuoden tasolla
58,1 milj. euroa (58,5). Edellisvuoden tulokseen sisältyi 49,8 milj. euron realisointitulos
Wärtsilä-osakkeiden myynnistä.

Tuloslaskelman verot ovat jatkuvan liiketoiminnan veroja ja katsauskauden verot olivat
0,5 milj. euroa (7,7).

Katsauskauden tulos jatkuvasta toiminnasta oli 57,6 milj. euroa (50,8). Katsauskauden
tulos, joka sisältää lopetettujen toimintojen toiminnallisen tuloksen ja realisointituloksen
nettomääräisenä, oli 72,5 milj. euroa (52,7).

Jatkuvan toiminnan henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 3 195 (3 306).
Tilikauden vaihteessa henkilöstön määrä oli 3 220.

Rakennemuutokset katsauskaudella
Syksyllä 2005 julkistettu tuotantokapasiteetin laaja uudelleenjärjestely jatkui Fiskars
Brands Inc:ssa Yhdysvalloissa. Toimenpiteet saatetaan käytännössä loppuun kuluvan
tilikauden aikana.

Kesäkuun lopussa toteutettu ydinliiketoimintoihin kuulumattoman Power Sentry:n
myynti on lopullinen eikä kauppaan liity enää avoimia tarkistuseriä. Tällä ainoastaan
Yhdysvaltain markkinoilla toimivalla ja lähinnä kodin elektroniikkatuotteiden
oheislaitteita toimittavalla yksiköllä ei ollut omaa valmistusta. Sen liikevaihto vuonna
2005 oli 41 milj. euroa ja henkilöstö 64. Myynnistä syntynyt laskennallisilla veroilla
vähennetty realisointivoitto oli 12,7 milj. euroa ja se raportoidaan lopetetuissa
toiminnoissa.

Silva-konsernin hankinta, josta sovittiin kesäkuun lopussa, vahvistettiin elokuun
viimeisenä päivänä. Silva-konsernin liikevaihto on vuositasolla noin 30 milj. euroa ja se
yhdistellään Fiskars konserniin syyskuun alusta lähtien. Hankinta sisältää Silva Sweden
AB:n, sen yhdysvaltalaisen tytäryhtiön The Brunton Companyn, konsernin
eurooppalaiset myyntiyhtiöt ja 70 prosentin osuuden Kiinassa sijaitsevasta
tuotantolaitoksesta.

Silva on tunnettu kompasseistaan, mutta se on myös muiden ulkoiluun liittyvien
tuotteiden kuten esimerkiksi otsalamppujen ja kiikareiden merkittävä toimittaja.
Silva tulee kasvattamaan Fiskars Brandsin vapaa-ajanliiketoimintaa laajentamalla vapaa-
ajantuotteiden tuotevalikoimaa, asiakaskuntaa sekä monipuolistamaan jakelukanavia
varsinkin Euroopassa.

FISKARS BRANDS

Kolmas neljännes 7-9/2006
Fiskars Brandsin liikevaihto oli 110,5 milj. euroa (110,9). Liiketulos oli 1,4 milj. euron
(35,2) uudelleenjärjestelykulujen jälkeen 3,3 milj. euroa (-29,8).

Euroopassa myynti kehittyi edelleen hyvin, vaikka kolmas neljännes olikin hieman
alkuvuotta hiljaisempi. Yhdysvaltain markkinoilla myynti kehittyi vaatimattomasti.
Tähän vaikutti osaltaan kumimattojen ja kasteluletkujen tuotannon lopettaminen.

Liiketulosta rasitti kolmannella kvartaalilla lisäksi noin 1,6 milj. euron kertaluonteinen
markkinointikulu, jolla parannetaan Fiskars Brandsin asemaa kevään 2007
puutarhatuotemarkkinoilla USA:ssa.

Uusia tuotteita kehitetään kaikilla Fiskars Brandsin ydintuotealueilla samalla kun
alihankintoja lisätään. Laadun ja toimitusketjun toimivuuden varmistukseen sekä
markkinointiin panostettiin varsinkin Yhdysvaltain markkinoilla.

Katsauskausi 1-9/2006
Fiskars Brandsin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 3 % ja oli 376,9 milj. euroa (364,4).
Liiketulos oli 21,1 milj. euroa (-5,0). Liiketulos ennen uudelleenjärjestelykustannuksia ja
muita kertaluonteisia eriä oli edellisvuoden tasolla 27,5 milj. euroa (28,8).
Kurssimuutoksilla ei ollut oleellista vaikutusta.

Katsauskaudella liikevaihdosta 49 % (54) syntyi Yhdysvalloissa ja 43 % (39)
Euroopassa.

Katsauskauden investoinnit olivat 32,3 milj. euroa (19,2). Silvan hankinnan lisäksi ne
kohdistuivat lähinnä tuotannon ja logistiikan kehittämiseen.

Fiskars Brandsin henkilöstö katsauskauden lopussa oli 2 851 (vuoden alussa 2 906).
Syyskuussa 2005 ilmoitettu tuotannon uudelleenjärjestely ja alihankintojen
kasvattaminen jatkuvat ja vähentävät henkilöstön määrää. Yhdysvalloissa henkilöstön
määrä väheni 267:lla. Suomessa henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 445
henkilöä, joka on 84 henkilöä vähemmän kuin tilikauden alussa.  Silva-konsernin
konsolidointi Fiskarsiin lisäsi puolestaan henkilöstön määrää 274:lla pääosin Ruotsissa ja
Yhdysvalloissa sekä Kiinassa.

INHAN TEHTAAT

Inhan Tehtaiden liikevaihto kasvoi katsauskaudella 11 % edellisvuodesta ja oli 28,1 milj.
euroa (25,2). Liikevoitto oli 2,9 milj. euroa (3,2). Alumiinin ja muoviraaka-aineiden
hintojen nousu vaikutti valmistuskustannuksiin.

Veneiden kysyntä on kasvanut edelleen ja Inhan Tehtaiden tuotantokapasiteetti on ollut
jälleen täysin käytössä. Pienimpien venemallien siirtäminen sopimusvalmistukseen on
parantanut toimitusmahdollisuuksia.

Syyskuussa esiteltiin uusi venemalli, Buster X, joka täydentää keskikokoisten veneiden
valikoimaa ja asettuu nykyisten erityisen suosittujen L ja XL-mallien väliin.

Inhan Tehtailla valmistettavien muiden tuotteiden - saranoiden ja takeiden - markkinoilla
tapahtunut kilpailun kiristyminen ja raaka-aineiden hinnan nousu ovat heikentäneet
tuloskehitystä.

Katsauskaudella ei Inhan Tehtailla ole toteutettu merkittäviä investointeja.
Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 292 eli 21 enemmän kuin tilikauden
vaihteessa.

KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA

Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 6,7 milj. euroa (7,4). Liikevoitto
oli 5,2 milj. euroa (1,9). Puun kantohinnat nousivat katsauskauden aikana kun ne
edellisvuoden vastaavalla jaksolla laskivat. Myös puuvarannon kasvu paransi
kolmannella neljänneksellä tulosta. Katsauskaudella ei toteutunut merkittäviä
kiinteistökauppoja.

Kiinteistöliiketoiminnan investoinnit olivat 1,5 milj. euroa (1,6).

WÄRTSILÄ

Osakkuusyhtiö Wärtsilän katsauskauden tulos oli edellisvuotista parempi ja Fiskarsin
osuus Wärtsilän tuloksesta oli katsauskaudella 40,8 milj. euroa (16,9). Merkittävä osuus
tulosparannuksesta johtui Wärtsilän Assa Abloy osakkeiden myynnistä saamasta
realisointivoitosta.

Fiskarsin osuus Wärtsilän osakkeista oli jakson lopussa 16,7 %. Osuus pieneni 0,1
prosenttiyksiköllä tilikauden vaihteesta, kun Wärtsilän optioiden haltijat olivat
merkinneet osakkeita optioillaan.

Osakkuusyhtiöosuuden tasearvo kasvoi hieman ja oli 241,4 milj. euroa (231,9 tilikauden
vaihteessa), josta liikearvoa oli 37,9 milj. euroa. Fiskarsin omistusosuuden markkina-arvo
katsauskauden lopussa oli 503,1 milj. euroa.

Fiskarsin omaan pääomaan sisältyy osuus Wärtsilän omaan pääomaan sisältyvästä IAS
39 -standardin mukaisesta arvonmuutosrahastosta.Tämä osuus oli katsauskauden lopussa
17,3 milj. euroa, vastaava luku tilikauden vaihteessa oli 24,7 milj. euroa.

TULOS JA VEROT

Katsauskauden nettorahoituskulut nousivat hieman edellisvuodesta ja olivat 7,6 milj.
euroa (4,9). Nousu johtui pääasiassa edellisvuotta pienemmistä sijoitustuotoista ja
laskennallisista kurssieroista.

Tulos ennen veroja oli 58,1 milj. euroa (58,5). Edellisvuoden tulos sisälsi Wärtsilän
osakkeiden realisointivoiton 49,8 milj. euroa.

Katsauskauden verot on laskettu paikallisten kertyneiden tulosten ja voimassaolevien
verokantojen perusteella huomioiden laskennallisten verosaatavien käyttömahdollisuudet.
Power Sentryn realisointivoitosta aiheutuvat laskennalliset 7,5 milj. euron verot sisältyvät
lopetettujen toimintojen tulokseen ja vastaavasti kauden verot ovat vain 0,5 milj.euroa
(7,7).

Katsauskauden tulos jatkuvasta toiminnasta oli 57,6 milj. euroa (50,8). Lopetettujen
toimintojen tulos, joka sisältää sekä Power Sentryn realisointivoiton että sen toiminnasta
kertyneen tuloksen oli 14,9 milj. euroa (1,9).

Katsauskauden tulos oli 72,5 milj. euroa (52,7) ja osakekohtainen tulos oli 0,94 euroa
(0,68).

TASE JA RAHOITUSASEMA

Taseen loppusumma oli 723,8 milj. euroa (702,7 tilikauden alussa). Tase-erien muutokset
tilikauden vaihteesta olivat vähäisiä, vaihto-omaisuuden määrä laski ja myyntisaamisten
määrä on vuodenvaihteen tasolla liiketoiminnan normaalin kausivaihtelun mukaisesti.
Power Sentryn myynti vähensi lyhytaikaisia varoja ja Silvan hankinta puolestaan nosti
niitä. Silva-konsernin hankinta lisäsi pitkäaikaisten varojen määrää 25,7 milj. eurolla.
Konsernin korollinen nettovelka laski tilikauden alusta 34,6 milj. eurolla ja oli 105,4 milj.
euroa. Tähän lukuun sisältyy 45,1 milj euron pääomalaina, joka laskettiin liikkeelle
vuoden 2004 lopulla.

Liiketoiminnan rahavirta oli 72,0 milj. euroa (44,2). Investointeihin käytettiin
nettomääräisesti 5,8 milj. euroa, edellisvuoden investointien rahavirta oli 75,1
positiivinen johtuen Wärtsilä-osakkeiden myynnistä.

Omavaraisuusaste parani edelleen ja oli 60 % (tilikauden vaihteessa 57).
Nettovelkaantumisaste laski 24 prosenttiin (tilikauden vaihteessa 35).

Yhtiön rahoitusasema on vahva ja maksuvalmius on hyvä. Likvidien varojen lisäksi
yhtiöllä on merkittävä määrä käyttämättömiä valmiusluottoja.


OMIEN OSAKKEIDEN OSTO JA LUOVUTUS

Yhtiön hallituksella oli varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.3. asti valtuutus hankkia ja
myydä yhtiön osakkeita siten, että osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden
tuottama äänimäärä on enintään viisi prosenttia (5 %) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien
osakkeiden äänimäärästä.

Yhtiökokouksessa hallitus sai valtuutuksen hankkia ja myydä yhtiön osakkeita siten, että
osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään
kymmenen prosenttia (10 %) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden
äänimäärästä. Hallitus ei ole katsauskauden aikana käyttänyt valtuutustaan.

Yhtiön hallussa oli 30.9.2006 yhteensä 127 512 A-osaketta ja 420 K-osaketta. Omistus ei
ole muuttunut katsauskauden aikana ja osakemäärä vastaa 0,2 % yhtiön koko
osakemäärästä.

OSAKEKURSSIT

Fiskarsin A-osakkeen kurssi oli Helsingin Pörssin Pohjoismaisella listalla syyskuun
lopussa 10,45 euroa (9,60 vuoden lopussa) ja K-osakkeen 10,79 euroa (9,90). Yhtiön
osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 818 milj. euroa.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2006

Fiskars Oyj Abp:n 20.3.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa
maksetaan A-osakkeille 0,45 euroa/osake, yhteensä 24 667 641 euroa ja K-osakkeille
0,43 euroa/osake, yhteensä 9 703 073,84 euroa eli kaiken kaikkiaan 34 370 714,84 euroa.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin
Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf
Gripenberg, Karl Grotenfelt ja Olli Riikkala. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy
vuoden 2007 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana 20.3.2006 lukien hankkimaan
yhtiön omia osakkeita muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin
Pörssissä kulloinkin voimassa olevaan pörssikurssiin ja päättämään yhtiölle hankittujen
osakkeiden luovuttamisesta, siten että osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden
tuottama äänimäärä on kulloinkin enintään kymmenen (10 %) prosenttia yhtiön
osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä eli enintään 5 494 449 kpl A-
osakkeita ja enintään 2 256 570 kpl K-osakkeita.

Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi
Olli Riikkalan ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul
Ehrnroothin.Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Gustaf Gripenberg ja
jäseniksi Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth ja Ilona Ervasti-Vaintola.
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Olli Riikkala ja jäseniksi Kaj-Gustaf
Bergh ja Karl Grotenfelt.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Hallituksen puheenjohtaja Olli Riikkala ilmoitti yhtiölle 4.10.2006 olevansa sairaslomalla
vuoden loppuun asti. Hallitus valitsi näin ollen kokouksessaan 5.10.2006 jäljellä olevaksi
toimikaudeksi puheenjohtajakseen Kaj-Gustaf Berghin. Olli Riikkala jatkaa hallituksen
jäsenenä.

NÄKYMÄT

Merkittävä osa yhtiön kokonaan omistetun teollisen toiminnan liiketuloksesta syntyy
alkuvuodesta. Fiskars Brandsin toimintaan kuuluu kausiluonteisuus ja nopeat, jopa
kuukausittaiset muutokset.

Konsernin jatkuvien liiketoimintojen näkymät lopputilikaudelle ovat muuttumattomat
edellisvuodesta. Markkinakehitys Euroopassa jatkunee positiivisena, samoin kuin kireä
kilpailutilanne jatkuu Yhdysvalloissa. Tuotannon uudelleenjärjestelyt jatkuvat
suunnitelmien mukaisesti.

Wärtsilän tulososuus muodostaa merkittävän osuuden Fiskarsin liiketuloksesta.
Wärtsilän Ovako-osuuden myynti heinäkuussa ja sen lopullinen kirjautuminen
kilpailuviranomaisten hyväksyttyä kaupan ennen vuodenvaihdetta tulee osaltaan
parantamaan Fiskarsin loppuvuoden nettotulosta.

Helsinki 10.11.2006

Heikki Allonen
toimitusjohtajaOSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 - osavuosikatsaukset mukaisesti.

Arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten
käyttämistä. Arviot vaikuttavat taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen
ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat
johdon tämän hetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista että toteumat
poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta
Osuus osakkuusyhtiö Wärtsilästä muodostaa yhden Fiskarsin raportoitavista
liiketoimintasegmenteistä. Tulososuus sisältyy 1.1.2006 alkaen liiketulokseen ja
vertailukausien luvut on oikaistu vastaavasti.

Lopetetut toiminnot
Power Sentry -liiketoiminnan myynti on käsitelty lopetettuina toimintoina ja sen
myynnistä syntynyt tulos ja tilikauden alun toiminnallinen tulos esitetään
tuloslaskelmassa erillisenä eränä siihen kohdistuvilla veroilla vähennettynä.
Vertailukausien luvut on oikaistu vastaavasti.

Fiskars on ottanut käyttöön seuraavat muutetut ja uudet IFRS-standardit 1.1.2006
alkaen

IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen:
muutokset 31.3.2004 jälkeen:
- cash flow hedges of forecast intragroup transactions, annettu 14.4.2005, astui
voimaan 1.1.2006
- financial guarantee contracts, annettu 18.8.2005, astui voimaan 1.1.2006
Näiden muutosten soveltamisella ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

IAS 19 Työsuhde-etuudet: Muutos Actuarial gains and losses, group
plans and disclosures, annettu 16.12.2004, astui voimaan 1.1.2006.
- Muutos antaa vaihtoehtoisen tavan käsitellä vakuutusmatemaattisia
voittoja ja tappioita ja lisää myös liitetietovaatimuksia.
Koska konserni ei tule muuttamaan kirjattavien vakuutusmatemaattisten
voittojen ja tappioiden kirjaamiskäytäntöään, standardin muutoksen käyttöönotto
vaikuttaa ainoastaan tilinpäätöksessä esitettäviin liitetietoihin.

IFRIC 4 -tulkinta: Miten määritetään, sisältävätkö tietyt järjestelyt
vuokrasopimuksen, annettu 2.12.2004, astui voimaan 1.1.2006.
- Tulkinnan käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.
KONSERNIN TULOSLASKELMA       7-9  7-9 muutos  1-9  1-9 muutos  1-12
                  2006  2005   %  2006  2005   %  2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR

LIIKEVAIHTO            119,4 118,8   1 409,8 394,7   4 509,9

Hankinta ja valmistus       -84,8 -89,0   -5 -288,0 -281,3   2 -364,2
BRUTTOKATE             34,6  29,8   16 121,8 113,4   7 145,6

Liiketoiminnan muut tuotot      0,6  0,9  -31  2,1  2,1   1  2,3
Myynnin ja markkinoinnin kulut   -16,7 -16,8   0 -53,9 -49,8   8 -65,9
Hallinnon kulut           -9,9  -9,3   6 -34,1 -34,7   -2 -45,3
Tutkimus- ja kehittämismenot    -1,5  -1,2   19  -4,3  -3,8   14  -5,3
Liiketoiminnan muut kulut      -1,1 -32,2  -97  -6,6 -30,6  -78 -37,4
Osuus osakkuusyhtiötuloksesta    6,9  4,8   44  40,8  16,9  141  28,6
LIIKETULOS             13,0 -24,1     65,8  13,6     22,7

Wärtsilä osakk. realisointitulos                49,8     49,8
Rahoitustuotot ja -kulut      -2,3  -0,9  153  -7,6  -4,9   57  -7,1
TULOS ENNEN VEROJA         10,6 -25,0     58,1  58,5   -1  65,4

Verot                -2,7  -1,5   78  -0,5  -7,7  -94  -7,3
KAUDEN TULOS JATKUVASTA TOIMINNAS  7,9 -26,6     57,6  50,8   13  58,2

Lopetettujen toimintojen tulos    1,8  1,3   42  14,9  1,9      3,9
KATSAUSKAUDEN TULOS         9,8 -25,3     72,5  52,7   38  62,1

Vähemmistöosuus           0,0         0,0
EMOYHTIÖN OMISTAJIEN OSUUS      9,8 -25,3     72,5  52,7   38  62,1

Emoyhtiön omistajille kuuluva
tulos/osake, euro          0,13 -0,33     0,94  0,68     0,80
 jatkuvat toiminnot        0,10 -0,34     0,74  0,66     0,75
 lopetetut toiminnot        0,02  0,02     0,19  0,02     0,05

Tulos/osake on laimentamaton. Yhtiöllä ei ole avoimia optio-ohjelmia.


VALUUTTAKURSSEJA           1-9  1-9 muutos  1-12
                  2006  2005   %  2005
USD keskikurssi           1,24  1,26   -2  1,24
USD kurssi kauden lopussa      1,27  1,20   5  1,18


KONSERNIN TASE           9/06  9/05 muutos 12/05
                  MEUR  MEUR   %  MEUR
VASTAAVAA

Aineettomat hyödykkeet       20,0  11,7   71  13,5
Liikearvo              22,1  12,7   74  12,8
Aineelliset hyödykkeet       104,3 115,1   -9 110,9
Biologiset hyödykkeet        32,8  30,3   8  29,9
Sijoituskiinteistöt         9,0  12,2  -27  9,4
Osuudet osakkuusyhtiöissä     241,4 194,6   24 231,9
Muut osakkeet            4,8  4,9   -3  4,8
Muut sijoitukset           1,5  1,4   9  1,3
Pitkäaikaiset verosaamiset      7,6  8,1   -7  9,0
Laskennalliset verosaamiset     30,7  39,2  -22  35,0
PITKÄAIKAISET YHTEENSÄ       474,1 430,2   10 458,5

Vaihto-omaisuus          112,8 128,8  -12 129,3
Myyntisaamiset           90,8  99,1   -8  86,9
Muut saamiset            2,4  5,3  -54  6,4
Rahavarat              43,6  45,2   -4  21,7
LYHYTAIKAISET YHTEENSÄ       249,7 278,3  -10 244,2

VASTAAVAA YHTEENSÄ         723,8 708,5   2 702,7

VASTATTAVAA

Oma pääoma             431,8 388,6   11 402,7

P-aik.koroll.vieras pääoma     125,6 130,2   -4 124,5
P-aik.korottomat velat        2,6  4,5  -41  2,7
Laskennalliset verovelat      21,1  20,8   1  17,6
Eläkevelat             14,8  13,1   13  15,5
Varaukset              5,0  3,3   52  2,9
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ    169,1 171,9   -2 163,1

L-aik.koroll.vieras pääoma     23,4  40,6  -42  37,2
Ostovelat ja muut korott.velat   93,6  99,2   -6  94,6
Verovelka              5,8  8,3  -30  5,1
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ    122,9 148,1  -17 136,9

VASTATTAVAA YHTEENSÄ        723,8 708,5   2 702,7


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA      1-9  1-9  1-12
                  2006  2005  2005
                  MEUR  MEUR  MEUR
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tulos ennen veroja         58,1  58,5  65,4
Suoriteperusteen oikaisut
 Poistot              18,6  50,0  58,5
 Osakkuusyhtiöiden tulososuudet  -40,8 -16,9 -28,6
 Sijoitustuotot (netto)      -0,3 -52,1 -52,3
 Rahoituskulut (netto)       7,9  7,1  9,5
 Biologisten varojen muutos    -2,9  0,1  0,5
Osinkotuotot,osakkuusyhtiöt     23,7  17,1  17,1
Osinkotuotot,muut          3,6  0,1  0,1
Maksetut rahoituskulut (netto)   -6,5  -7,1  -8,2
Maksetut verot           -2,5  -4,4  -6,7
Korottomien saamisten muutos    -9,2  -5,9  8,1
Vaihto-omaisuuden muutos      12,3 -11,0  -7,8
Korottomien velkojen muutos     9,9  8,6  3,0
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA(NETTO)A  72,0  44,2  58,6

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Liiketoimintojen hankinnat     -25,5     -11,9
Inv. osakkuusyhtiöosakk. netto       45,6  74,4
Inv. käyttöomaisuushyödykkeisiin  -12,2 -23,9 -18,8
Muun käyttöom. myyntitulot      2,5  0,6  2,9
Muiden sijoitusten luovutustulot   1,8 103,7  1,7
Investoinnit muihin sijoituksiin  -5,2 -52,8  -0,2
Lopetetut toiminnot         32,9  1,9  3,9
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA(NETTO)B   -5,8  75,1  52,0

RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA
Pitkäaik. lainojen nostot      14,3  5,0
Pitkäaik. lainojen lyhennykset   -3,1 -27,5 -32,8
Lyhytaikaisten lainojen muutos   -22,7 -37,4 -39,8
Rahoitusleasing maksut       -2,2  -1,3  -3,7
Muiden rahoituserien rahavirta       -1,3  -3,1
Maksetut osingot          -34,4 -22,8 -22,8
RAHOITUSTOIM.RAHAVIRTA(NETTO)C   -48,0 -85,1 -102,3

Kurssimuutosten vaikutus D      3,6  -4,5  -2,3
LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS(A+B+C+D)  21,9  29,6  6,1

Likvidit varat kauden alussa    21,7  15,6  15,6
Likvidit varat kauden lopussa    43,5  45,2  21,7


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET      Emoyhtiön omistajille kuuluva    Vähem-  Yht-
                 oma pääoma:             mistö- eensä
                                Kert. osuus
                 Osake-  Omat  Muut Muunto voitto
                 pääoma osakk. rahast  erot varat
                  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
31.12.2004 IFRS           77,5  -0,9  0,0  -1,4 260,5  0,0 335,8
IAS 39 vaikutukset
  Fiskars-konserni                -0,4      0,4      0,1
  Osakkuusyhtiö Wärtsilä             37,8            37,8
1.1.2005 IFRS            77,5  -0,9  37,5  -1,4 261,0  0,0 373,7
Muuntoeron muutos                     1,2         1,2
Käyvän arvon rahaston muutos            0,4             0,4
Osakk.yhtiön omistusosuusmuutos          -6,9            -6,9
Osakkuusyhtiön muut muutokset          -10,3  0,6  0,0     -9,7
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT      -16,7  1,8  0,0  0,0 -15,0
Katsauskauden tulos                       52,7     52,7
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT         -16,7  1,8  52,7  0,0  37,7
Maksetut osingot                        -22,8     -22,8
30.9.2005 IFRS           77,5  -0,9  20,7  0,4 290,9  0,0 388,6
Muuntoeron muutos                     0,2         0,2
Osakkuusyhtiön muut muutokset           4,0  0,6  -0,1      4,5
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT       4,0  0,8  -0,1  0,0  4,7
Katsauskauden tulos                       9,5      9,5
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT          4,0  0,8  9,4  0,0  14,2
31.12.2005 IFRS           77,5  -0,9  24,7  1,2 300,3  0,0 402,7
Muuntoeron muutos                    -1,4         -1,4
Käyvän arvon rahaston muutos, osakk.yhtiö     -7,4            -7,4
Osakkuusyhtiön muut muutokset              -0,2  0,0     -0,2
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT      -7,4  -1,7  0,0  0,0  -9,1
Katsauskauden tulos                       72,5  0,0  72,5
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT          -7,4  -1,7  72,5  0,0  63,5
Maksetut osingot                        -34,4     -34,4
30.9.2006 IFRS           77,5  -0,9  17,3  -0,5 338,4  0,0 431,8

Muut rahastot sisältävät omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Wärtsilän
käyvän arvon rahastosta ja osuuden sen muutoksesta.


TUNNUSLUVUT             9/06  9/05 muutos 12/05
                           %
Oma pääoma/osake, euro       5,58  5,02   11  5,20
Omavaraisuusaste          60 %  55 %     57 %
Nettovelkaantumisaste        24 %  32 %     35 %
Oma pääoma, meur          431,8 388,6   11 402,7
Korolliset nettovelat, meur    105,4 125,6  -16 140,0
Henkilöstö keskimäärin       3 200 3 489   -8 3 426


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT      7-9  7-9 muutos  1-9  1-9 muutos  1-12
LIIKEVAIHTO             2006  2005   %  2006  2005   %  2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           110,5 110,9   0 376,9 364,4   3 472,0
Inhan Tehtaat            5,6  5,8   -4  28,1  25,2   11  32,4
Kiinteistöliiketoiminta       3,9  3,1   28  6,7  7,4  -10  8,9
Kohdistamattomat ja eliminoinnit  -0,5  -0,9  -39  -1,8  -2,3  -21  -3,5
KONSERNI YHTEENSÄ         119,4 118,8   1 409,8 394,7   4 509,9

Vienti Suomesta           10,0  9,0   11  43,2  43,1   0  55,5


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT      7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
TULOS                2006  2005     2006  2005     2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands            3,3 -29,8     21,1  -5,0     -5,6
Inhan Tehtaat            0,2  0,6      2,9  3,2      3,5
Kiinteistöliiketoiminta       3,2  1,3      5,2  1,9      2,0
Osakkuusyhtiö Wärtsilä        6,9  4,8     40,8  16,9     28,6
Kohdistamattomat ja eliminoinnit  -0,7  -1,1     -4,2  -3,5     -5,8
LIIKETULOS YHTEENSÄ         13,0 -24,1     65,8  13,6     22,7


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT      7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
POISTOT               2006  2005     2006  2005     2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands            5,4  37,6     16,6  48,2     55,7
Inhan Tehtaat            0,3  0,2      0,9  0,7      1,0
Kiinteistöliiketoiminta       0,3  0,3      1,0  0,9      1,3
Kohdistamattomat ja eliminoinnit   0,0  0,1      0,1  0,2      0,5
KONSERNI YHTEENSÄ          6,0  38,3     18,6  50,0     58,5


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT      7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
INVESTOINNIT            2006  2005     2006  2005     2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           26,3  4,6     32,3  19,2     24,1
Inhan Tehtaat            0,0  0,9      0,6  2,9      3,4
Kiinteistöliiketoiminta       0,2  0,3      1,5  1,6      2,9
Osakkuusyhtiö Wärtsilä           6,0         9,2     30,2
Kohdistamattomat ja eliminoinnit   0,0  0,1      0,0  0,4      0,4
KONSERNI YHTEENSÄ          26,6  11,9     34,5  33,3     60,9


MAANTIETEELLINEN SEGMENTTI      7-9  7-9 muutos  1-9  1-9 muutos  1-12
LIIKEVAIHTO KOHDEMAAN MUKAAN    2006  2005   %  2006  2005   %  2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Eurooppa              51,8  44,7   16 191,8 170,1   13 219,3
USA                 58,1  65,2  -11 185,4 197,3   -6 253,3
Muut maat              9,5  8,9   6  32,7  27,3   20  37,3
KONSERNI YHTEENSÄ         119,4 118,8   1 409,8 394,7   4 509,9

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.


YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSOLIDOITUUN TASEESEEN

Katsauskauden yritysostot ovat ruotsalainen Silva Sweden AB tytäryhtiöineen ja
yhdysvaltalainen Superknife, jonka liiketoiminta on ostettu.

                             9/06
                             MEUR
Silvan alustava hankintahintaerittely
Hankintahinta                      25,6
Hankitun omaisuuden arvo                -14,9
LIIKEARVO                        10,7

Hankitun omaisuuden erittely:
Aineelliset ja aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet   10,8
Vaihto-omaisuus                      8,8
Saamiset                         5,2
Rahavarat                         0,2
Vähemmistöosuus                      0,0
Pitkäaikaiset velat                   -4,2
Lyhytaikaiset velat                   -5,9
YHTEENSÄ                         14,9


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET        9/06  9/05 12/05
                      MEUR  MEUR  MEUR
OMIEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Vekselivastuut                0   0   0
Leasing- ja vuokravastuut          20   23   23
Muut vastuut                 9   1   1
YHTEENSÄ                   29   24   24

TAKAUKSET MUIDEN SITOUMUSTEN VAKUUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset            2   2   2

VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ          31   25   26

JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit              46  140  145
Valuuttaoptiot                    4   4
Koronvaihtosopimukset                17
Korkotermiinit ja -futuurit             66   59

JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT
VERRATTUNA NIMELLISARVOIHIN

Valuuttatermiinit               0   -3   -2
Valuuttaoptiot                       0
Korkotermiinit ja -futuurit             0   0

Valuuttatermiinit, valuutanvaihtosopimukset ja valuuttaoptiot
on arvostettu raportointipäivän markkina-arvoon.