FISKARS OYJ ABP        PÖRSSITIEDOTE 9.11.2005 klo 8.30


FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2005
(Tietoja ei ole tilintarkastettu, IFRS:n IAS 34 standardin mukainen
osavuosikatsaus)

Fiskarsin kolmannen neljänneksen toiminnallinen tulos 8 milj.
euroa. Yhtiö aloittanut tuotannon uudelleenjärjestelyt.

Avainluvut 7-9/2005
   -  liikevaihto oli 131,9 milj. euroa (134,7)
   -  konsernin liiketulos oli -27,6 milj. euroa (12,5)
   -  liiketulos ennen kertaluontoisia eriä oli 7,6 milj. euroa
     (12,5) eli 5,8 % (9,3)
   -  kertaluontoiset uudelleenjärjestelykustannukset 15,8 milj.
     euroa
   -  liikearvon alaskirjaus 19,4 milj. euroa

FISKARS-KONSERNI LYHYESTI

Milj. euroa     Q3 2005  Q3 2004 1-9/2005 1-9/2004   2004
Liikevaihto      131,9   134,7   424,1   439,0  565,6
Liiketulos       -27,6   12,5   -1,5   44,2   52,1
Liiketulos-%      -20,9%   9,3%   -0,4%   10,1%   9,2%
Liiketulos ennen     7,6   12,5   33,7   44,2   52,1
kertaluontoisia eriä
Osuus          4,8    4,5   16,9   13,8   26,7
osakkuusyhtiön
tuloksesta
Wärtsilä-                  49,8
osakkeiden
realisointitulos
Tulos ennen veroja   -23,7   14,9   60,4   55,1   75,0
Tulos/osake, euroa   -0,33   0,07   0,68   0,47   0,71
Liiketoiminnan               44,3   43,7   77,5
kassavirtaKONSERNI

Heinä-syyskuu (3kk)
Fiskarsin liikevaihto kolmannella neljänneksellä oli 131,9 milj.
euroa (134,7) eli edellisvuoden tasolla. Yhtiö ilmoitti
pörssitiedotteella 17.10. seuraavien 18 kuukauden aikana Fiskars
Brands Inc:ssä toteutettavasta tuotantokapasiteetin
uudelleenjärjestely- ja toiminnan rationalisointiprojektista, jonka
kustannusvaikutusten arvioidaan olevan suuruusluokaltaan 50 milj.
euroa. Neljänneksen liiketulosta -27,6 milj. euroa rasittivat
projektista aiheutuvat yhteensä 35,2 milj. euron kulukirjaukset.
Kirjaukset koostuvat liikearvon ja vaihto-omaisuuden
arvonalennuksista ja kiinteän käyttöomaisuuden poistosuunnitelmien
muutoksista. Liiketoiminnan tulos ennen kertaluonteisia eriä oli
kolmannella neljänneksellä 7,6 milj. euroa (12,5) eli 5,8% (9,3).


Tammi-syyskuu (9kk)
Katsauskauden liikevaihto 424,1 milj. euroa (439,0) oli 3% alle
edellisvuoden. Liiketulos oli -1,5 milj. euroa (44,2) eli -0,4%
(10,1). Liiketulos ennen kertaluontoisia eriä oli 33,7 milj. euroa
eli 7,9% liikevaihdosta.

Katsauskauden tulos sisältää Wärtsilän B-osakkeiden myynnistä
kesäkuussa syntyneen 49,8 milj. euron realisointivoiton.

Nettorahoituskulut olivat 4,9 milj. euroa (2,9).
Nettorahoituskuluihin sisältyy sijoitustoiminnan tuottoja 2,3 milj.
euroa (5,3) sekä valuuttakurssivoittoja 0,7 milj. euroa (-0,1).

FISKARS BRANDS, INC.

Heinä-syyskuu (3kk)
Fiskars Brandsin liikevaihto oli 123,9 milj. euroa (126,3), noin 2%
alle edellisvuoden vastaavan. Liiketulos oli -28,5 milj. euroa
(11,1). Kannattavuus heikkeni tällä neljänneksellä varsinkin
tyypillisesti loppukesästä hiljaisemmilla Euroopan markkinoilla.
Öljypohjaisten muoviraaka-aineiden hinnannousu mutta myös
tuontituotteiden yleistyminen Yhdysvaltain markkinoilla kiristivät
kilpailua ja varsinkin muoviruukkujen ja mattojen myynti laski ja
kannattavuus heikentyi.

Fiskars Brands aloitti tarkastelujakson lopulla projektin, jonka
tavoitteena on kehittää ja yksinkertaistaa tuotantorakennetta ja
lisätä työvaltaisten tuotteiden alihankintoja. Sen seurauksena
kolmannella neljänneksellä tulosta rasittavat yhteensä 35,2 milj.
euron uudelleenjärjestelykustannukset. Valmistuskustannuksia
lisäävät 3,2 milj. euron vaihto-omaisuuden arvonalennukset ja
muihin kuluihin sisältyy nopeutettuja tuotannollisen
käyttöomaisuuden poistoja 12,7 milj. euroa. Lisäksi
puutarhatoimintaan liittyvää liikearvoa alennettiin 19,4 milj.
eurolla.

Tammi-syyskuu (9 kk)
Fiskars Brandsin katsauskauden liikevaihto oli 393,9 milj. euroa
(409,9) eli noin 4% alle viime vuoden vastaavan. Liiketulos ennen
kertaluontoisia eriä oli 32,1 milj. euroa ja -3,1 milj. euroa
niiden jälkeen (41,8). Liikevaihdosta Yhdysvaltain markkinoilla
syntyi noin 230,1 milj. euroa (246,3), joka oli koko myynnistä 59%
(61). Euroopassa myynti oli 144,5 milj. euroa (146,4) eli 37%
kokonaismyynnistä (35). Euroopassa kehitys on ollut enimmäkseen
tasaista ja tuotteiden kysyntä on seuraillut yleistä
kulutuskysynnän kehitystä.
Kilpailu Fiskars Brandsin markkinoilla on kiristynyt ja varsinkin
Yhdysvalloissa hinta on monasti laatua merkittävämpi
kilpailutekijä. Yhä suurempi osa tarjottavista tuotteista
valmistetaan nyt työvoimakustannuksiltaan edullisemmissa maissa.
Myös raaka-aineiden hintojen nousu katsauskauden aikana ja
tuotevalikoiman muutokset ovat vaikuttaneet kannattavuuteen.
Fiskars Brands lisäsi alihankintojaan ja niitä koordinoivan
henkilöstön määrä Kiinassa on kasvanut vuoden vaihteesta
merkittävästi. Samanaikaisesti tuotevalikoimaa uudistettiin ja
markkinoinnin ja tuotekehityksen voimavaroja kasvatettiin ja
kohdistettiin uudelleen.INHAN TEHTAAT

Inhan Tehtaiden liikevaihto kolmannen neljänneksen aikana oli 5,8
milj. euroa (5,6). Kannattavuus parani edellisvuotisesta ja
liiketulos oli 0,6 milj. euroa (0,4).
Katsauskauden liikevaihto oli 25,2 milj. euroa (22,9) ja liiketulos
3,2 milj. euroa (2,8). Venemarkkinoiden kasvuun vastattiin
lisäämällä kapasiteettia ja investoimalla tuotannon
rationalisointiin. Lähinnä levynkäsittelyyn liittyvät investoinnit
on otettu käyttöön kauden lopulla.

KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA

Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto kolmannella neljänneksellä oli
3,1 milj. euroa (3,7) ja liiketulos 1,3 milj. euroa (2,0).
Katsauskauden liikevaihto oli 7,4 milj. euroa (8,2) ja liiketulos
1,9 milj. euroa (3,4). Toiminnan tuloksen alenemiseen vaikutti muun
muassa metsäomaisuuden arvon pieneneminen puun kantohintojen
heikentyessä viime vuodesta.

WÄRTSILÄ

Osakkuusyhtiö Wärtsilän tulos kehittyi myönteisesti ja Fiskarsin
osuus Wärtsilän tuloksesta kolmannella neljänneksellä oli 4,8 milj.
euroa (4,5). Koko kauden tulososuus oli 16,9 milj. euroa (13,8).
Kesäkuussa Fiskars myi Wärtsilän B-osakkeita kaupoilla, joista
syntyi noin 100 milj. euron kassavirta.
Kolmannella neljänneksellä yhtiö osti Wärtsilän A-osakkeita 6,0
milj. eurolla ja omistusosuus oli kauden lopussa 16,0% (tilikauden
alussa 20,5) ja osuus äänistä 27,8% (28,1). Omistuksen tasearvo
konsernissa oli kauden lopussa 194,6 milj. euroa, josta liikearvon
osuus oli 26,5 milj. euroa.
Osakkeiden kirjanpitoarvo emoyhtiössä oli 170,7 milj. euroa ja
markkina-arvo kauden lopussa 394 milj. euroa.
Wärtsilä on soveltanut IAS 39 Rahoitusinstrumentit -standardia
1.1.2005 alkaen. Fiskarsin omaan pääomaan lasketaan sen
omistusosuuden mukainen osuus IAS 39 -standardin mukaisesta
Wärtsilän omaan pääomaan sisältyvästä käyvän arvon rahastosta.
Vaikutus Fiskarsin 1.1.2005 omaan pääomaan oli 37,8 milj. euroa ja
syyskuun lopussa vastaava omistusosuuden mukainen osuus oli
laskenut 20,7 milj. euroon.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 3 357 eli 91 vähemmän
kuin vuoden vaihteessa. Yhdysvalloissa vähennys oli 191 henkilöä,
Suomessa ja muualla Euroopassa työntekijöiden määrä puolestaan
hieman kasvoi. Katsauskauden jälkeen lokakuussa aloitettiin
Suomessa Billnäsin tehtailla YT-neuvottelut henkilöstön
vähentämiseksi 75-95 henkilöllä. Inhan Tehtaiden henkilöstö on
kasvanut 20 henkilöllä katsauskauden aikana.

INVESTOINNIT

Kolmannen neljänneksen investoinnit olivat 11,9 milj. euroa (3,8).
Suurin yksittäinen erä oli Wärtsilän A-osakkeiden osto 6,0 milj.
euroa. Merkittäviä tuotannollisia investointeja tehtiin Inhan
Tehtailla tuotannon automatisointiin ja konekannan uusimiseen
liittyen. Billnäsin tehtailla aloitettiin logistiikkakeskuksen
rakentaminen.

Koko katsauskauden investoinnit olivat 33,3 milj. euroa (36,6).
Teollisten investointien määrä katsauskaudella oli 23,8 milj. euroa
(13,8). Merkittävin teollinen investointi oli Gingher-
saksiliiketoiminnan osto Yhdysvalloissa.

TULOS JA VEROT

Kolmannen neljänneksen tulos jatkuvasta toiminnasta oli -25,3 milj.
euroa (10,2). Koko katsauskauden tulos jatkuvasta toiminnasta oli
52,7 milj. euroa (41,4).
Katsauskauden verot on laskettu paikallisten kertyneiden tulosten
ja voimassaolevien verokantojen perusteella laskennallisten
verosaatavien käyttömahdollisuuksien arvioitu vaikutus huomioon
ottaen. Alkuvuoden tuloksista on laskettu 7,7 milj. euron verot
(13,7). Kolmannella neljänneksellä Yhdysvalloissa tehdyistä
arvonalennuskirjauksista ei ole kirjattu laskennallisia
verosaatavia ja liikearvosta kaudella tehty alaskirjaus ei ole
verovähennyskelpoinen.
Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,68 euroa (0,47).

TASE JA RAHOITUSASEMA

Taseen loppusumma oli 708,5 milj. euroa (683,5 tilikauden alussa).
Merkittävä osa taseen loppusumman kasvusta aiheutui dollarin arvon
noususta tilikauden alun vaihtokurssista. Pitkäaikaisen omaisuuden
määrä taseessa laski tilikauden vaihteesta 39 milj. eurolla. Tähän
vaikuttivat tehdyt alaskirjaukset sekä Wärtsilän omistusosuuden
pieneneminen. Vaihto-omaisuuden ja myyntisaamisten määriin
vaikuttaa liiketoiminnan kausiluonteisuus.

Liiketoiminnan kassavirta oli 44,3 milj. euroa (43,7) ja
investointien kassavirta 73,1 milj. euroa (5,2) positiivinen.
Korollinen nettovelka laski tilikauden alusta 76,4 milj. eurolla ja
oli 125,6 milj. euroa (202,0 tilikauden alussa).

Yhtiön rahoitusasema on vahva ja maksuvalmius hyvä. Likvidien
varojen lisäksi yhtiöllä on merkittävä määrä käyttämättömiä
valmiusluottoja. Omavaraisuusaste parani tilikauden vaihteesta ja
oli 55% (49). Nettovelkaantumisaste parani myös merkittävästi ja
oli kauden lopussa 32% (60).

OMIEN OSAKKEIDEN OSTO JA LUOVUTUS

Yhtiön hallituksella on valtuutus hankkia ja myydä yhtiön osakkeita
siten, että osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden
tuottama äänimäärä on enintään viisi prosenttia (5) yhtiön
osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Hallitus ei ole
katsauskauden aikana käyttänyt valtuutustaan. Yhtiön hallussa oli
30.9.2005 yhteensä 127 512 A-osaketta ja 420 K-osaketta. Omistus ei
ole muuttunut katsauskauden aikana ja osakemäärä vastaa 0,2% yhtiön
koko osakemäärästä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2005

Fiskars Oyj Abp:n 23.3.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti,
että osinkona maksetaan A-osakkeille 0,30 euroa/ osake ja K-
osakkeille 0,28 euroa / osake, yhteensä 22,8 milj. euroa.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen
jäseniksi valittiin Göran J. Ehrnrooth, Mikael von Frenckell,
Gustaf Gripenberg, Olli Riikkala, Paul Ehrnrooth, Ilona Ervasti-
Vaintola sekä Alexander Ehrnrooth. Hallituksen jäsenten toimikausi
päättyy vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen
jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi
Göran J. Ehrnroothin ja varapuheenjohtajaksi Mikael von
Frenckellin.
Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana 23.3.2005
lukien päättämään enintään 2 619 712 A-osakkeen ja enintään 1 127
865 K-osakkeen ostamisesta ja enintään 2 747 224 A-osakkeen ja 1
128 285 K-osakkeen luovuttamisesta.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.9.2005 päätettiin hallituksen
jäsenten lukumääräksi yhdeksän. Uusiksi hallituksen jäseniksi
valittiin Kaj-Gustaf Bergh ja Karl Grotenfelt. Myös näiden
hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2006 varsinaiseen
yhtiökokoukseen.

OSAKEKURSSIT

Fiskarsin A-osakkeen kurssi oli Helsingin Pörssissä syyskuun
lopussa 11,45 euroa (7,90 vuoden alussa) ja K-osakkeen 11,35 euroa
(7,90). Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli syyskuun lopussa 885
milj. euroa.
Fiskarsin osake siirtyi 1.7.2005 Helsingin Arvopaperipörssin
uudessa toimialaluokituksessa ryhmään Kulutustavarat ja -palvelut.

NÄKYMÄT

Fiskars Brandsin kilpailutilanne jatkuu kireänä ja yhtiö toteuttaa
laajaa tuotannon uudelleenjärjestelyohjelmaa. Suurin osa ohjelman
aiheuttamista kuluista kirjataan kuluvalla tilikaudella.
Seuraavalle tilikaudelle jää kirjattavaksi pääsääntöisesti
henkilöstökustannuksia. Toimenpiteiden vaikutukset näkyvät
asteittain eivätkä ne tule olemaan merkittäviä vielä ensi
tilikauden alkupuoliskolla.

Fiskarsin kokonaan omistaman teollisen toiminnan liiketulos ennen
kertaluontoisia eriä tulee aiempien ennusteiden mukaisesti jäämään
edellisvuodesta.

Osuudella Wärtsilän tuloksesta on merkittävä vaikutus konsernin
tulokseen.


Heikki Allonen
toimitusjohtajaIFRS
Tämä osavuosikatsaus on kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) ja IAS 34:n mukainen osavuosikatsaus. Fiskars soveltaa IAS
39 Rahoitusinstrumentit -standardia 1.1.2005 alkaen ja kirjaa
standardin mukaisen rahoitusomaisuuden käyvät arvot tuloslaskelman
kautta. Fiskarsilla ei ole rahoituseriä, joihin sovellettaisiin
suojauslaskentaa. Tämän standardin soveltamisen vaikutukset
aloittavan taseen omaan pääomaan on esitetty erillisessä oman
pääoman täsmäytyslaskelmassa. Soveltamisen vaikutukset Fiskarsin
oman toiminnan osalta ovat vähäisiä, aloittavaan taseeseen kirjattu
siirtymähetken käyvän arvon rahasto -0,3 milj. euroa on purkautunut
katsauskauden aikana. Liitteessä on esitetty myös
täsmäytyslaskelmat edellisen vuoden kolmannelta neljännekseltä
aiemmin raportoitujen lukujen ja nyt raportoitavien IFRS
standardien mukaisten lukujen välillä.KONSERNIN              7-9  7-9 muutos  1-9  1-9 muutos  1-12
TULOSLASKELMA            2005  2004   %  2005  2004   %  2004
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR

LIIKEVAIHTO            131,9 134,7   -2 424,1 439,0   -3 565,6

Hankinta ja valmistus       -99,6 -90,7   10 -305,4 -299,5   2 -388,1
BRUTTOKATE             32,2  44,0  -27 118,8 139,5  -15 177,5

Muut tuotot             0,9  0,7   33  2,1  1,7   20  3,6
Myynnin ja markkinoinnin kulut   -17,6 -15,6   13 -52,2 -47,8   9 -63,5
Hallinnon kulut           -9,6 -14,6  -34 -35,5 -44,6  -20 -58,0
Muut kulut             -33,5  -1,9     -34,6  -4,6     -7,5
LIIKETULOS             -27,6  12,5     -1,5  44,2     52,1

Osuus osakkuusyht.tuloksista     4,8  4,5   8  16,9  13,8   23  26,7
Wärtsilä osakk. realisointitulos             49,8
Rahoitustuotot ja -kulut      -0,9  -2,1     -4,9  -2,9     -3,8
TULOS ENNEN VEROJA         -23,7  14,9     60,4  55,1   10  75,0

Verot                -1,5  -4,7     -7,7 -13,7     -15,2
KAUDEN TULOS JATKUVASTA TOIMINNAS -25,3  10,2     52,7  41,4   27  59,8

Lopetettujen toimintojen tulos       -4,8         -4,8     -5,3
KATSAUSKAUDEN TULOS        -25,3  5,4     52,7  36,6   44  54,6

Tulos/osake, euro         -0,33  0,07     0,68  0,47     0,71
 jatkuvat toiminnot        -0,33  0,13     0,68  0,53     0,77
 lopetetut toiminnot           -0,06        -0,06     -0,07

Tulos/osake on laimentamaton. Yhtiöllä ei ole avoimia optio-ohjelmia.


VALUUTTAKURSSEJA           7-9  7-9 muutos  1-9  1-9 muutos  1-12
                  2005  2004   %  2005  2004   %  2004
USD keskikurssi           1,26  1,23   3  1,26  1,23   3  1,24
USD kurssi kauden lopussa      1,20  1,24   -3  1,20  1,24   -3  1,36


KONSERNIN TASE           9/05  9/04 muutos 12/04
                  MEUR  MEUR   %  MEUR
VASTAAVAA

Aineelliset hyödykkeet       127,3 141,7  -10 133,1
Aineettomat hyödykkeet       24,4  38,9  -37  34,7
Biologiset hyödykkeet        30,3  30,4   0  30,4
Osuudet osakkuusyhtiöissä     194,6 219,1  -11 219,1
Muut sijoitukset           6,3  6,6   -5  4,4
Laskennalliset verosaamiset     47,3  43,5   9  47,3
PITKÄAIKAISET YHTEENSÄ       430,2 480,2  -10 469,0

Vaihto-omaisuus          128,8 115,2   12 109,7
Rahoitusomaisuus          149,6 112,0   34 104,8
LYHYTAIKAISET YHTEENSÄ       278,3 227,2   22 214,5

Lopetettujen toimintojen varat       0,0
VASTAAVAA YHTEENSÄ         708,5 707,4   0 683,5

VASTATTAVAA

Oma pääoma             388,6 374,5   4 335,8

P-aik.koroll.vieras pääoma     130,2 112,2   16 146,5
P-aik.korottomat velat       20,8  20,1   3  20,0
Laskennalliset verovelat      20,8  7,2     20,2
PITKÄAIKAISET YHTEENSÄ       171,9 139,6   23 186,7

L-aik.koroll.vieras pääoma     40,6  89,3  -55  71,1
L-aik.korottomat velat       107,6 104,0   3  90,0
LYHYTAIKAISET YHTEENSÄ       148,1 193,3  -23 161,1

Lopetettujen toimintojen velat       0,0
VASTATTAVAA YHTEENSÄ        708,5 707,4   0 683,5


TUNNUSLUVUT             9/05  9/04 muutos 12/04
                           %
Oma pääoma/osake, euro       5,02  4,84   4  4,34
Omavaraisuusaste          55 %  53 %     49 %
Nettovelkaantumisaste        32 %  52 %     60 %
Oma pääoma, meur          388,6 374,5   4 335,8
Korolliset nettovelat, meur    125,6 195,0  -36 202,0
Henkilöstö keskimäärin       3536  3607   -2  3567


KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA     1-9  1-9  1-12
                  2005  2004  2004
                  MEUR  MEUR  MEUR
LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA
Tulos ennen veroja         60,4  55,1  75,0
Suoriteperusteen oikaisut
 Poistot              50,1  17,9  25,1
 Osakkuusyhtiöiden tulososuudet  -16,9 -13,8 -26,7
 Sijoitustuotot (netto)      -52,1  -5,3  -6,3
 Rahoituskulut (netto)       7,1  8,2  10,0
 Biologisten varojen muutos     0,1  -1,0  -2,0
Osinkotuotot,osakkuusyhtiöt     17,1  8,6  21,3
Osinkotuotot, muut          0,1  0,9  0,9
Maksetut rahoituskulut (netto)   -7,1  -8,1  -9,7
Maksetut verot           -4,4 -15,8 -10,7
Korottomien saamisten muutos    -5,9 -11,8  -2,6
Vaihto-omaisuuden muutos      -11,0  -4,6  -3,5
Korottomien velkojen muutos     6,7  13,3  6,6
LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA(NETTO)  44,3  43,7  77,5

INVESTOINTIEN KASSAVIRTA
Inv. osakkuusyhtiöosakk. netto   95,4 -22,2 -22,2
Inv. käyttöomaisuushyödykkeisiin  -24,0 -14,6 -19,7
Muun käyttöom. myyntitulot      0,6  0,5  2,6
Muiden sijoitusten luovutustulot   1,4  22,7  25,4
Investoinnit muihin sijoituksiin  -0,4  -0,5  -1,2
Lopetetut toiminnot            19,4  16,8
INVESTOINTIEN KASSAVIRTA(NETTO)   73,1  5,2  1,7

RAHOITUSTOIMINTOJEN KASSAVIRTA
Omien osakkeiden hankkiminen        -0,3  -0,3
Pitkäaik. lainojen nostot      0,0  16,5  45,3
Pitkäaik. lainojen lyhennykset   -22,5 -56,7 -51,6
Lyhytaikaisten lainojen muutos   -41,5  4,6  3,2
Rahoitusleasing maksut       -1,3  -2,2  -2,8
Muiden rahoituserien kassavirta   0,6  -1,9  1,0
Maksetut osingot          -22,8 -16,8 -71,8
RAHOITUSTOIM.KASSAVIRTA(NETTO)   -87,4 -56,8 -77,0

Kurssimuutosten vaikutus      -0,3  -2,2  -3,4
LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS      29,6 -10,2  -1,2

Likvidit varat kauden alussa    15,6  16,8  16,8
LIKVIDIT VARAT KAUDEN LOPUSSA    45,2  6,6  15,6


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET           Yli-            Kert.
                 Osake-kurssi-  Omat  Muut Muunto voitto  Yht-
                 pääoma rahast osakk. rahast  erot varat eensä
                  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
01.01.2004             55,4  21,3  -0,6  0,0  0,0 278,6 354,6
Omat osakkeet, muutos               -0,3            -0,3
Maksetut osingot                           -16,8 -16,8
Muuntoeron muutos                        0,3      0,3
Muut muutokset                          0,0      0,0
Tilikauden tulos                            36,6  36,6
30.09.2004             55,4  21,3  -0,9  0,0  0,3 298,4 374,4

31.12.2003 FAS           55,4  21,3  -0,6  7,2 -11,0 276,0 348,3
IFRS-muutokset                      -7,2  11,0  2,6  6,3
01.01.2004             55,4  21,3  -0,6  0,0  0,0 278,6 354,6
Rahastoanti             22,1 -21,3            -0,9  0,0
Omat osakkeet, muutos               -0,3            -0,3
Maksetut osingot                           -71,8 -71,8
Muuntoeron muutos                        -1,4     -1,4
Muut muutokset                          0,0      0,0
Tilikauden tulos                            54,6  54,6
31.12.2004             77,5  0,0  -0,9  0,0  -1,4 260,5 335,8

31.12.2004             77,5  0,0  -0,9  0,0  -1,4 260,5 335,8
IAS 39 vaikutukset
  Fiskars-konserni                   -0,4      0,4  0,1
  Osakkuusyhtiö Wärtsilä                37,8         37,8
01.01.2005             77,5  0,0  -0,9  37,5  -1,4 261,0 373,7
Maksetut osingot                           -22,8 -22,8
Muuntoeron muutos                        1,2      1,2
Käyvän arvon rahaston muutos               0,4         0,4
Osakk.yhtiön omistusosuusmuutos*             -6,9         -6,9
Osakkuusyhtiön muut muutokset              -10,3  0,6     -9,7
Tilikauden tulos                            52,7  52,7
30.09.2005             77,5  0,0  -0,9  20,7  0,4 290,9 388,6

* Tulokseen kirjatun osakemyynnin vaikutus käyvän arvon rahastoon


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT      7-9  7-9 muutos  1-9  1-9 muutos  1-12
LIIKEVAIHTO             2005  2004   %  2005  2004   %  2004
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           123,9 126,3   -2 393,9 409,9   -4 528,0
Inhan Tehtaat            5,8  5,6   3  25,2  22,9   10  29,2
Kiinteistöliiketoiminta       3,1  3,7  -17  7,4  8,2   -9  11,0
Sisäinen liiketoiminta       -0,9  -0,9   2  -2,3  -1,9   23  -2,6
KONSERNI YHTEENSÄ         131,9 134,7   -2 424,1 439,0   -3 565,6

Vienti Suomesta           9,0  10,8  -17  43,1  41,7   3  56,2


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT      7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN     2005  2004     2005  2004     2004
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           -28,5  11,1     -3,1  41,8     48,5
Inhan Tehtaat            0,6  0,4      3,2  2,8      3,6
Kiinteistöliiketoiminta       1,3  2,0      1,9  3,4      5,2
Sisäinen liiketoiminta ja muut   -1,1  -1,0     -3,5  -3,8     -5,2
LIIKETULOS YHTEENSÄ        -27,6  12,5     -1,5  44,2     52,1
Osakkuusyhtiö Wärtsilä        4,8  4,5     16,9  13,8     26,7
Wärtsilä osakk. realisointitulos             49,8
Rahoituskulut netto         -0,9  -2,1     -4,9  -2,9     -3,8
KONSERNIN TULOS RAHOITUSERIEN
JÄLKEEN              -23,7  14,9     60,4  55,1     75,0


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT      7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
POISTOT               2005  2004     2005  2004     2004
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           37,7  5,4     48,3  16,3     22,7
Inhan Tehtaat            0,2  0,2      0,7  0,6      0,8
Kiinteistöliiketoiminta       0,3  0,3      0,9  0,8      1,3
Sisäinen liiketoiminta ja muut    0,1  0,1      0,2  0,2      0,4
KONSERNI YHTEENSÄ          38,3  5,9     50,1  17,9     25,1


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT      7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
INVESTOINNIT            2005  2004     2005  2004     2004
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands            4,6  3,3     19,2  11,1     15,8
Inhan Tehtaat            0,9  0,1      2,9  1,1      1,3
Kiinteistöliiketoiminta       0,3  0,3      1,6  1,6      1,9
Osakkuusyhtiö Wärtsilä        6,0         9,2  22,2     22,2
Muut                 0,1  0,1      0,4  0,6      0,6
KONSERNI YHTEENSÄ          11,9  3,8     33,3  36,6     41,8

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET     9/05  9/04 12/04
                  MEUR  MEUR  MEUR
OMIEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset            0   0
Pantit                    1   1
Vekselivastuut             0   0   0
Leasing- ja vuokravastuut       23   36   33
Muut vastuut              1   6   4
VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ      24   43   38

JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit          140  105  114
Koronvaihtosopimukset         17   40   22
Korkotermiinit ja -futuurit      66   32   29
Valuuttaoptiot             4

Myös suljetut sopimukset sisältyvät nimellisarvoihin.


TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA             1-9  1-12
                         2004  2004
                         MEUR  MEUR
TILIKAUDEN TULOS FAS:N MUKAAN           30,5  44,9
Biologisten varojen muutos             1,7  2,0
Myynnin jaksotuksen muutos            -0,3  -0,2
Vaihto-omaisuuden arvostus            -0,2  -0,1
Työsuhde-etuudet                 -0,4  3,1
Tuotekehitysmenot                 0,1  0,1
Konserniliikearvon poistot ja arvonalenn.     3,1  2,5
Rahoitusleasingsopimukset             0,5  -0,5
Laskennalliset verot ja kauden verot       -0,9  -2,8
Osakkuusyhtiö Wärtsilä               2,5  5,8
Muut muutokset                   0,0  -0,2
KAUDEN TULOS IFRS:N MUKAAN            36,6  54,6


OMAN PÄÄOMAN               1.1. 30.9. 31.12.
TÄSMÄYTYSLASKELMA             2004  2004  2004
                     MEUR  MEUR  MEUR
OMA PÄÄOMA FAS- TILINP.          348,3 360,8 318,8
Biologiset varat              28,7  30,4  30,4
Arvonkorotusten peruutus          -9,8  -9,8  -9,8
Maa-alueiden uudelleen arvostus       1,1  0,9  0,9
Myynnin jaksotus              -0,8  -1,0  -0,8
Vaihto-omaisuuden arvostus         -2,6  -3,2  -2,4
Työsuhde-etuudet              -9,7  -9,7  -6,6
Tuotekehitysmenot              2,5  2,6  2,5
Konserniliikearvon poistot ja arvonalenn  0,0  3,8  3,5
Rahoitusleasingsopimukset          0,0  -0,4  -0,4
Laskennalliset verot            -2,9  -3,8  -6,0
Osakkuusyhtiö Wärtsilä           0,0  3,6  5,3
Muut muutokset               0,0  0,4  0,3
OIKAISUT YHTEENSÄ              6,3  13,7  16,9
OMA PÄÄOMA IFRS-TILINPÄÄTÖKSESSÄ     354,6 374,5 335,8