Fiskars Oyj Abp			Osavuosikatsaus 8.5.2008 klo 08.30

FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008
(Tilintarkastamaton)

FISKARSIN Q1:N KANNATTAVUUS HEIKKENI, MUTTA KOKO VUODEN OPERATIIVISEN
KANNATTAVUUDEN ODOTETAAN OLEVAN VIIME VUODEN TASOLLA

- Liikevaihto nousi 174,7 milj. euroon (149,9).
- Liiketulos laski 13,7 milj. euroon (19,8).
- Ensimmäisen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli -33,9 milj. euroa
(+7,8). Wärtsilän osinko 67,2 milj. euroa maksettiin huhtikuun 2. päivä,
kun se vertailukaudella maksettiin ensimmäisen neljänneksen aikana, mikä
vaikuttaa vertailukauden kassavirtaan.
- Koko vuoden liiketuloksen, ilman osakkuusyhtiötulosta sekä puuvarannon
arvon muutosta, arvioidaan olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna.


FISKARS-KONSERNI LYHYESTI
 Milj. euroa        Q1/2008 Q1/2007   2007

 Liikevaihto         174,7  149,9  647,0
 Osakkuusyhtiön        13,6   6,9   43,3
 tulososuus
 Liiketulos (EBIT)      13,7  19,8  109,5
 Tulos ennen veroja      8,5  18,1  122,5
 Katsauskauden tulos      9,5  14,7  110,4

 Tulos/osake, yht., euroa   0,12  0,19   1,42
 Liiketoiminnan rahavirta  -33,9   7,8   82,0KONSERNI

UUSI ORGANISAATIORAKENNE
Fiskars ilmoitti uudesta organisaatiostaan ja siihen liittyvästä uudesta
segmenttiraportointirakenteesta 7.3.2008. Vuoden 2008 alusta Fiskarsin
raportoinnissa on käytössä seuraavat liiketoimintasegmentit: Amerikka,
EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Aasia), Wärtsilä ja Muut. Segmentti Muut
koostuu Inhan Tehtaista ja Kiinteistötoiminnasta.

Vuoden 2007 tilinpäätös on laadittu aiemman segmenttijaon mukaisesti.
Fiskars tulee myös tuloslaskelmassa kirjaamaan biologisten hyödykkeiden
käyvän arvon muutokset erillisellä rivillä, joten arvonmuutokset eivät
jatkossa tule vaikuttamaan liikevaihtoon.

Pörssitiedotteessa 20.3.2008 julkaistiin uuden raportointirakenteen
mukaiset tiedot vertailuvuodelta 2007.

Konsernin liiketoiminta-alueet ovat: Garden, Homeware, Outdoor
Recreation, Craft, Kiinteistöliiketoiminta ja Inhan Tehtaat.

Q1/2008
Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 17 % ja
oli 175 milj. euroa (150), kiinteillä kursseilla laskettuna
vertailukelpoinen liikevaihto laski 6,5 milj. euroa (-5 %). Vuonna 2007
ostettujen Iittalan ja Leborgnen yhteenlaskettu vaikutus liikevaihtoon
oli n. 40 milj. euroa. Valuuttakurssien, erityisesti euroa vastaan
heikentyneen US-dollarin, vaikutus liikevaihtoon oli -8.9 milj. euroa.

Konsernin liiketulos (EBIT) oli 13,7 milj. euroa (19,8), 6,1 milj. euroa
alle viime vuoden. Liiketulokseen sisältyvä Wärtsilän tulososuus oli 13,6
milj. euroa (6,9). Kokonaan omistetun toiminnan liiketulos oli 0,1 milj.
euroa (12,9). Liiketuloksen laskuun vaikutti merkittävästi omalla
rivillään raportoitava metsän arvon muutos, -4,9 milj. euroa verrattuna
edellisvuoden 2,1 milj. euron nousuun. Laskuun vaikutti myös se, että
ensimmäisen neljänneksen raportointiin sisältyy nyt ensimmäistä kertaa
Iittala, jonka myynti ja tulos painottuvat loppuvuodelle. Iittalan
integrointi jatkuu suunnitelmien mukaan ja synergioiden vaikutusten
odotetaan näkyvän loppuvuoden aikana.

Tutkimus- ja kehittämismenot olivat 2,0 milj. euroa (1,5) eli 1,1 %
liikevaihdosta.
Nettorahoituskulut olivat 5,2 milj. euroa (1,7). Korkokustannusten
kasvun aiheutti pääasiassa Iittalan hankinta, joka rahoitettiin
vieraalla pääomalla.
Tuloslaskelman verot perustuvat laskennalliseen keskimääräiseen
verokantaan.

Vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen tulos oli 9,5 milj. euroa (14,7) ja
osakekohtainen tulos 0,12 euroa (0,19).

EMEA
EMEA-segmentin liikevaihto kasvoi 37,8 milj. eurolla 115,3 milj. euroon.
Liiketulos (EBIT) oli 3,4 milj. euroa (10,5).

Alkuvuoden toimintaympäristö oli haastava. Garden-liiketoiminta on
erittäin riippuvainen säästä. Tammikuussa ja helmikuussa oli hyvin leuto
sää, mikä heikensi lumityökalujen myyntiä. Maaliskuussa takatalvi
viivästytti puutarhasesongin alkua kaikilla päämarkkina-alueilla. Myös
harvinaisen aikainen pääsiäinen vaikutti negatiivisesti Homeware-
liiketoiminta-alueeseen. Kuluttajien luottamuksen heikkeneminen näkyi
myös kauppojen ostojen varovaisuutena.

Alkuvuoden tulosta rasittivat kertaluonteiset, Ruotsin Höganäsissa ja
Norjan Mossissa sijaitsevien tehtaiden sulkemiskustannukset, yhteensä 1,7
milj. euroa.

AMERIKKA
Amerikka-segmentin liikevaihto oli 52,5 milj. euroa (64,0); -18 % eli
79,0 milj. US-dollaria (83,8), -5,7 %. Liiketulos (EBIT) parani 2,0 milj.
euroon (0,7) eli 3,1 milj. US-dollariin (0,9).

Yhdysvaltain talouden heikkeneminen edelleen on yhdessä kuluttajien
luottamuksen laskun ja käytettävissä olevien varojen vähenemisen kanssa
vaikuttanut liiketoimintaympäristöön Yhdysvalloissa. Fiskarsin myynti on
pienentynyt kaikilla pääliiketoiminta-alueilla, mutta tehostuneen
hankintatoimen ja jakeluhallinnan ansiosta kannattavuus kuitenkin parani.

MUUT
INHAN TEHTAAT
Inhan Tehtaiden liikevaihto oli 11,8 milj. euroa (12,7), eli laskua n. 7
%. Liiketulos (EBIT) heikkeni 0,8 milj. euroon (1,6).

Veneiden kysyntä on jatkunut hyvänä kaikilla päämarkkina-alueilla,
liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vaikuttivat ennen kaikkea uusien
Buster-venemallien myöhästyneet toimitukset.

Saranaliiketoiminta pieneni edelliseen vuoteen verrattuna. Inhan Tehtaat
aloitti yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön sopeuttamiseksi 6.3.2008.
Neuvottelut koskevat saranaliiketoiminnan ja sitä välillisesti tukevien
toimintojen henkilöstöä. Neuvottelut saatiin päätökseen huhtikuussa ja
saranaliiketoiminta lakkautetaan. Arvioitu henkilöstövaikutus on 60-80
työntekijää ja toimihenkilöä.

KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA
Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto oli 1,0 milj. euroa (0,6).
Liiketulos (EBIT) oli -4,3 milj. euroa (2,1). Kiinteistöliiketoimintaan
kuuluu kiinteistöjen sisäisen ja ulkoisen vuokrauksen lisäksi myös yhtiön
metsäomaisuuden hallinnointi. Biologisten varojen markkinahintojen
muutos, joka sisällytetään EBITiin, raportoidaan omalla rivillään. Vuoden
ensimmäisen neljänneksen aikana Fiskarsin puuvarannon arvo laski 4,9
milj. euroa, kun vertailukaudella edellisenä vuonna puuvarannon
arvonnousu oli 2,1 milj. euroa.

OSAKKUUSYHTIÖ WÄRTSILÄ OYJ ABP
Fiskars-konsernin osuus Wärtsilän osakkeista oli jakson lopussa 17,1 %
(16,5 %) ja äänistä
17,1 % (32,2 %), Muutos johtui Wärtsilän yhtiökokouksen 19.3.2008
tekemästä päätöksestä yhdistää A- ja B -osakesarjat. Vaikka Fiskars-
konsernin omistus laski alle 20 prosentin on Fiskars edelleen Wärtsilän
selvästi suurin yksittäinen osakkeenomistaja yli 17 prosentin
äänivallalla. Fiskarsin hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh ja
Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas valittiin Wärtsilän
hallitukseen. Fiskars arvioi että sillä on IAS 28:n tarkoittama
merkittävä vaikutusvalta Wärtsilässä ja käsittelee siten Wärtsilää
edelleen osakkuusyhtiönä.

Fiskars-konsernin osuus Wärtsilän katsauskauden tuloksesta oli 7,7 milj.
euroa (6,9). Rahastoannin yhteydessä Fiskarsin osuus Wärtsilän omasta
pääomasta kasvoi 5,8 milj. eurolla, erä sisältyy tuloslaskelmaan kohtaan
"Osuus osakkuusyhtiötuloksesta", yhteensä 13,6 milj. euroa.
Osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 226 milj. euroa (278 tilikauden
vaihteessa). Wärtsilän yhtiökokous päätti osingosta maaliskuussa,
maksupäivä oli huhtikuussa. Fiskarsille maksettaviksi tulevat 67,2 milj.
euroa laskevat osakkuusyhtiötasearvoa. Omistuksen tasearvoon sisältyy
lisäksi liikearvoa 61,2 milj. euroa (61,2 tilikauden vaihteessa).

Fiskarsin Wärtsilä-osakkeiden markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 720
milj. euroa (osakkeen hinta 42,75).

TASE JA RAHOITUSASEMA
Konsernin nettokäyttöpääoma oli 197 milj. euroa (162 milj. euroa vuoden
lopussa). Kasvu johtuu pääasiassa liiketoiminnan kausiluontoisuudesta.
Korottomat lyhytaikaiset varat olivat 79 milj. euroa (6), johon sisältyi
67 milj. euroa Wärtsilän osinkosaatavia.
Pitkäaikaiset varat olivat yhteensä 655 milj. euroa (713), josta
aineettomia hyödykkeitä 134 milj. euroa ja liikearvoa 99 milj. euroa.
Korolliset nettovelat olivat 356 milj. euroa, josta liiketoiminnan
kausivaihtelujen aiheuttamaa nousua vuodenvaihteesta 37 milj. euroa
(319).
Jakson lopussa oman pääoman määrä oli 424 milj. euroa (478).
Omavaraisuusaste oli 39 % (46) ja nettovelkaantumisaste oli 84 % (67).
Konsernin rahoitusasema on edelleen vahva.
Konsernin maksuvalmius on hyvä. Jakson lopussa likvidejä varoja oli 43
milj. euroa (35), ja niiden lisäksi konsernilla oli 425 milj.
käyttämättömiä pitkäaikaisia valmiusluottoja, pääasiassa merkittävimmissä
pohjoismaisissa pankeissa.
Liiketoiminnan rahavirta oli -34 milj. euroa (vertailujakson lopussa
7,8). Vuoden 2007 vastaavaan lukuun sisältyi 27,7 milj. euroa Wärtsilän
osinkoja, jotka vuonna 2008 maksettiin huhtikuussa. Investoinnit olivat
5,6 milj. euroa (3,6).

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Fiskarsin merkittävimmät liiketoiminnalliset riskit liittyvät
toimitusketjun hallintaan, vähittäiskaupan mahdollisiin rakennemuutoksiin
eri markkinoilla, raaka-aineiden ja energian hinnannousuun sekä kysynnän
kehityksen ennakointiin. Konsernin strategian mukaisesti lisätään
alihankintoja ja varsinkin toimitusketjun hallintaa ja
alihankintasuhteiden hoitamista kehitetään. Alihankkijoiden ja
toimituslogistiikan ongelmiin on varauduttu myös varastointia lisäämällä.
Jakelukanavien mahdollisen rakennemuutoksen arvioidaan olevan riski ja
liiketoiminnalta vaaditaankin aiempaa suurempaa joustavuutta ja
ennakointikykyä. Raaka-aineiden hintakehitys vaikuttaa suoraan oman
tuotannon kustannustasoon ja epäsuorasti alihankintakustannuksiin.
Energian hintakehitys vaikuttaa sekä konsernin oman tuotannon
kustannuksiin että logistiikkakustannuksiin ja epäsuorasti myös
hankintakustannuksiin.
Konserni ei ole käyttänyt raaka-ainejohdannaisia, mutta kriittisten
raaka-aineiden toimituksista pyritään tekemään pitkiä toimitussopimuksia.
Konsernin tuotantotoiminta on laadultaan ja luonteeltaan enimmäkseen
sellaista, johon ei liity merkittäviä ympäristöriskejä.
Ympäristömääräysten muuttuminen sekä tuotantokapasiteetin määrän tai
rakenteen muuttaminen joillakin vanhemmilla tuotantolaitoksilla voi
aiheuttaa lisäkustannuksia. Yhtiö on sitoutunut noudattamaan
ympäristönsuojelua koskevia määräyksiä ja säädöksiä sekä pyrkii
kehittämään tuotantoaan ja toimintatapojaan siten, että ympäristön
kuormitus pienenee.
Osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloskehityksellä on merkittävä vaikutus
Fiskarsin tuloskehitykseen ja sen osingonjakokyky vaikuttaa Fiskarsin
rahavirtaan.
Fiskarsin hallitus käsittelee säännöllisesti rahoitusriskien hallinnan
periaatteet ja likvidejä varoja sijoitetaan yhtiön sijoituspolitiikan
mukaisesti vain alhaisen riskin kohteisiin. Myyntisaamiset ovat
jakautuneet maantieteellisesti ja asiakkaittain suhteellisen laajalle ja
suurimmilla asiakkailla on yleisesti korkea luottoluokitus. Kauden aikana
ei ole toteutunut merkittäviä luottotappioita.
Lisääntyvään tuontiin alhaisten tuotantokustannusten maista liittyy
välillisesti myös riski tavaran toimittajien paikallisten valuuttojen
muutoksista. Merkittävin näistä valuutoista on Kiinan renminbi. Fiskars
on suojannut osan merkittävimmistä valuuttamääräisistä tytäryhtiöiden
nettovaroista ja 1.1.2007 alkaen soveltanut niihin IAS 39 -standardin
mukaista suojauslaskentaa.

OMIEN OSAKKEIDEN OSTO JA LUOVUTUS
Yhtiön hallituksella oli varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2008 asti
valtuutus hankkia ja luovuttaa yhtiön osakkeita siten, että osakkeiden
yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään
kymmenen prosenttia (10 %) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden
äänimäärästä. Yhtiökokous 25.3.2008 päätti valtuuttaa hallituksen
hankkimaan ja luovuttamaan yhtiön omia osakkeita siten, että hankittavien
osakkeiden enimmäismäärä on alle viisi prosenttia (5 %) yhtiön kaikista
osakkeista. Yhtiö myi katsastuskauden aikana markkinahintaan (11,20
euroa/osake) pörssin kautta toimitusjohtajalle yhteensä 15 397 A-
osaketta, joista yhtiölle kertyi 0,1 miljoonan myyntivoitto.

Yhtiön hallussa oli 31.3.2008 yhteensä 54 944 492 A-osaketta (71 %
osakkeista ja 11 % äänistä) sekä 22 565 708 K-osaketta (29 % ja 89 %),
yhteensä 77 510 200 osaketta, mikä vastaa yhtiön yhteenlaskettua
kirjanpidollista vasta-arvoa euroissa.

31.3.2008 yhtiön hallussa oli omia osakkeita 112 115 kpl A-osakkeita ja
420 kpl K-osakkeita, mikä vastaa 0,15 % yhtiön osakkeista ja 0,02 %
äänistä.

OSAKEKURSSIT
Fiskarsin A- ja K-osakkeet noteerataan OMX Pohjoismaisessa Pörssissä
Helsingissä large cap -listalla. Fiskarsin A-osakkeen kurssi oli
maaliskuun lopussa 12,50 euroa (13,30 vuoden lopussa) ja K-osakkeen 14,00
euroa (14,45). Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden lopussa
1 003 milj. euroa.

FISKARSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008
Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2008 vahvistettiin
vuoden 2007 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa A-osakkeille 0,80
euroa/osake, yhteensä 43 865 901,60 euroa, ja K-osakkeille 0,78
euroa/osake, yhteensä 17 600 924,64 euroa, eli yhteensä 61 466 826,24
euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 28.3.2008. Osinko maksettiin
4.4.2008. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin
vastuuvapaus tilikaudelta 2007.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Hallituksen
jäseniksi valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth,
Paul Ehrnrooth, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl
Grotenfelt, Karsten Slotte ja Jukka Suominen. Hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Mauri Palvin
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhtiön
vapaalla omalla pääomalla enintään 2 747 224 kpl A-osaketta ja enintään 1
128 285 kpl K-osaketta, enintään hankintahetkellä Fiskars Oyj Abp:n
osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettavalla korkeimmalla
hinnalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla
on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, enintään 2 747 224 kpl A-
osaketta ja enintään 1 128 285 kpl K-osaketta. Valtuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf
Berghin ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul
Ehrnroothin. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi
Gustaf Gripenbergin ja jäseniksi Ilona Ervasti-Vaintolan, Alexander
Ehrnroothin, Paul Ehrnroothin ja Karsten Slotten. Palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Ralf
Böerin, Karl Grotenfeltin ja Jukka Suomisen. Nimitysvaliokunnan
puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi
Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.

Yhtiökokous päätti myös muuttaa yhtiöjärjestystä. Yhtiöjärjestyksen
muutokset merkittiin kaupparekisteriin 21.4.2008.


HENKILÖSTÖ
Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstö oli 4 341 (3 041). Vuoden 2007
lopussa henkilöstön määrä oli 4 515, josta EMEA-alueella 3 089 (1 975) ja
Amerikka-alueella 908 (1 037).

MUUTOKSET KONSERNINJOHDOSSA
KTM Kari Kauniskangas aloitti vuoden 2008 alusta Fiskars Oyj Abp:n
toimitusjohtajana.
Tekn. lis. Hille Korhonen nimitettiin 7.3.2008 alkaen konsernin tuotanto-,
hankinta- ja logistiikkajohtajaksi sekä konsernin johtoryhmän
jäseneksi.

Jim Purdin, Fiskars Brands Inc:n toimitusjohtaja, lopetti konsernin
palveluksessa 31.3.2008. Konsernin talousjohtaja Maija Elenius lopetti
yhtiön palveluksessa 7.3.2008.

KTM Teemu Kangas-Kärki nimitettiin Fiskars-konsernin talousjohtajaksi
25.4.2008. Hän ottaa vastuun taloushallinnosta viimeistään lokakuun
aikana.

NÄKYMÄT VUODELLE 2008
Markkinoiden yleisnäkymät vuodelle 2008 ovat edelleen epävarmat.
Yhdysvaltain kuluttajamarkkinat ovat heikommat kuin edellisvuonna ja myös
Euroopan taloudelliset näkymät ovat selvästi heikkenemässä.

Fiskars-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2008 syksyllä
2007 päätökseen saadun Iittala-oston johdosta.
Koko vuoden liiketuloksen, ilman osakkuusyhtiötulosta sekä puuvarannon
arvon muutosta, arvioidaan olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna.

Katsauskauden tulos ei yllä edellisvuoden tasolle, koska vuoden 2007
tulokseen sisältyi myyntivoittoja Wärtsilän osakkeiden myynnistä 23,7
milj. euroa ja puuvarannon arvonnnoususta 9,8 milj. euroa.
Iittalan ja Leborgnen hankinta kasvattaa konsernin rahoituskuluja.
Osakkuusyhtiö Wärtsilällä on suuri vaikutus konsernin tulokseen ja
rahavirtaan.
Talouden yleistilanteen olennainen heikkeneminen, kohonneet kustannukset
ja kulutuksen väheneminen saattaa vaikuttaa negatiivisesti vuoden 2008
näkymiin.

Kari Kauniskangas
toimitusjohtaja
Fiskars Oyj Abp
KONSERNIN TULOSLASKELMA          1-3  1-3 muutos  1-12
                     2008  2007   %  2007
                     MEUR  MEUR     MEUR

LIIKEVAIHTO               174,7 149,9   17 647,0

Hankinta ja valmistus         -119,2 -103,6   15 -437,8
BRUTTOKATE                55,6  46,3   20 209,2

Liiketoiminnan muut tuotot        0,5  0,9  -48  5,8
Biologisten hyödykk.käyvän arvon muuto  -4,9  2,1     11,1
Myynnin ja markkinoinnin kulut     -33,3 -21,3   56 -99,4
Hallinnon kulut             -15,4 -13,2   17 -48,8
Tutkimus- ja kehittämismenot       -2,0  -1,5   36  -7,4
Liiketoiminnan muut kulut        -0,3  -0,5  -43  -4,2
Osuus osakkuusyhtiötuloksesta      13,6  6,9   97  43,3
LIIKETULOS (EBIT)            13,7  19,8  -31 109,5

Wärtsilän osakk.realisointitulos               23,7
Rahoitustuotot              0,0  0,7  -95  3,0
Rahoituskulut              -5,3  -2,4  120 -13,7
TULOS ENNEN VEROJA            8,5  18,1  -53 122,5

Tuloverot                 1,1  -3,4     -12,1
KATSAUSKAUDEN TULOS            9,5  14,7  -35 110,4

Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat        9,5  14,7  -35 110,0
Vähemmistö                0,0  0,0      0,3
                     9,5  14,7     110,4

Emoyhtiön omistajille kuuluva
tulos/osake, euro            0,12  0,19     1,42

Tulos/osake on laimentamaton. Yhtiöllä ei ole avoimia optio-ohjelmia eikä muita
rahoitusinstrumentteja, joilla olisi laimennusvaikutusta.

VALUUTTAKURSSEJA             1-3  1-3 muutos  1-12
                     2008  2007   %  2007
USD keskikurssi             1,50  1,31   14  1,37
USD kurssi kauden lopussa        1,58  1,33   19  1,47


KONSERNIN TASE              3/08  3/07 muutos 12/07
                     MEUR  MEUR   %  MEUR
VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet         134,2  18,4  630 134,0
Liikearvo                99,1  21,9  353  99,8
Aineelliset hyödykkeet         118,7  96,9   22 121,7
Biologiset varat             40,0  36,8   9  44,9
Sijoituskiinteistöt            8,1  8,6   -6  8,4
Osuudet osakkuusyhtiöissä        226,0 219,9   3 278,3
Muut osakkeet               3,0  5,3  -43  3,0
Muut sijoitukset             2,6  1,5   74  2,3
Verosaamiset                   5,3      0,3
Laskennalliset verosaamiset       22,9  24,7   -7  20,6
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ      654,7 439,3   49 713,4

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus             177,0 118,1   50 173,7
Myyntisaamiset             138,3 118,7   17 115,2
Muut saamiset              79,4  5,7  1300  10,4
Rahavarat                43,1  10,0  332  34,5
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ      437,8 252,4   73 333,8

VARAT YHTEENSÄ             1092,5 691,7   58 1047,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääo 423,9 390,7   8 477,8
Vähemmistöosuus              0,5  0,0      0,5
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ           424,4 390,7   9 478,3

PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat            160,9 132,9   21 124,6
Korottomat velat             5,0  3,1   58  4,7
Laskennalliset verovelat         50,4  21,1  138  51,7
Eläkevelvoite               8,8  12,4  -29  9,4
Varaukset                 7,0  3,4  107  6,2
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ      232,1 173,0   34 196,7

LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat            237,8  19,5  1117 228,9
Ostovelat ja muut korott.velat     193,1 101,6   90 139,4
Verovelat                 5,2  6,9  -25  3,8
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ      436,0 128,1  240 372,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      1092,5 691,7   58 1047,1


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA           1-3  1-3  1-12
                        2008  2007  2007
                        MEUR  MEUR  MEUR
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tulos ennen veroja                8,5  18,1 122,5
Oikaisut
 Poistot                    6,6  5,2  23,2
 Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot            -26,1
 Osuus osakkuusyhtiötuloksesta        -13,6  -6,9 -43,3
 Rahoitustuotot                 0,1  -0,3  -3,0
 Rahoituskulut                 5,2  2,0  13,7
 Biologisten varojen muutos           4,9  -1,8 -10,0
Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta    11,6  16,3  77,0

Käyttöpääoman muutos
 Korottomien saamisten muutos         -27,6 -37,2  -9,7
 Vaihto-omaisuuden muutos           -7,5  -4,2  -1,5
 Korottomien velkojen muutos          -3,1  8,1  11,4
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä j -26,7 -17,1  77,2

Osinkotuotot, osakkuusyhtiö              27,7  27,7
Osinkotuotot, muut                0,0      0,1
Maksetut rahoituskulut (netto)         -5,0  -1,3 -11,8
Maksetut verot                 -2,2  -1,5 -11,2
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA A           -33,9  7,8  82,0

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Liiketoim. ja tytäryht. hankinnat              -169,2
Inv. osakkuusyhtiöosakk. netto                -0,1
Inv. käyttöomaisuushyödykkeisiin        -5,9  -3,3 -20,5
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot      0,4  0,1  2,4
Muiden sijoitusten luovutustulot        -0,1  0,1  4,1
Investoinnit muihin sijoituksiin        -0,7  -0,1  0,0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA B            -6,3  -3,2 -183,4

RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA
Omien osakkeiden myynti             0,1
Pitkäaik. lainojen nostot            37,5      0,6
Pitkäaik. lainojen lyhennykset          0,0  -0,1  -0,1
Lyhytaikaisten lainojen muutos         11,8  6,8 137,6
Rahoitusleasing maksut              1,8  -0,7  -1,8
Muiden rahoituserien rahavirta         -1,4  0,6  0,9
Maksetut osingot                   -46,0 -46,0
RAHOITUSTOIM.RAHAVIRTA C            49,7 -39,4  91,3

LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS(A+B+C)         9,5 -34,8 -10,2

Likvidit varat kauden alussa          34,5  44,9  44,9
Kurssimuutosten vaikutus            -1,0  -0,1  -0,3
Likvidit varat kauden lopussa          43,1  10,0  34,5


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSEEmoyhtiön omistajille kuuluva    Vähem-  Yht-
                oma pääoma:             mistö- eensä
                       Käyvän     Kert. osuus
                Osake-  Omat arvonMuunto-voitto-
                pääoma osakk.rahasto  erot varat
                 MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
31.12.2006            77,5  -0,9  21,6  -1,5 325,0  0,0 421,8
Muuntoeron muutos                   -1,1      0,0  -1,1
Käyvän arvon rahaston muutos, osakk.yhtiö    1,3             1,3
Muutokset osakkuusyhtiössä               0,2         0,2
Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten suojaus vero  -0,1         -0,1
Muut muutokset                            0,0  0,0
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT      1,3  -1,1  0,0  0,0  0,3
Katsauskauden tulos                      14,7  0,0  14,7
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT         1,3  -1,1  14,7  0,0  14,9
Maksetut osingot                       -46,0     -46,0
31.3.2007             77,5  -0,9  22,9  -2,5 293,8  0,0 390,7
Muuntoeron muutos                   -9,2      0,0  -9,3
Muutokset osakkuusyhtiössä           -1,5  -0,2         -1,7
Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten suojaus vero  2,6         2,6
Muut muutokset                            0,1  0,1
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT     -1,5  -6,8  0,0  0,1  -8,1
Katsauskauden tulos                      95,4  0,3  95,7
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT         -1,5  -6,8  95,4  0,5  87,6
31.12.2007            77,5  -0,9  21,4  -9,3 389,1  0,5 478,3
Muuntoeron muutos                   -6,9      0,0  -6,9
Muutokset osakkuusyhtiössä            2,0             2,0
Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten suojaus vero  2,7         2,7
Muut muutokset              0,1                0,1
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT  0,1  2,0  -4,1  0,0  0,0  -2,0
Katsauskauden tulos                      9,5  0,0  9,5
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT      0,1  2,0  -4,1  9,5  0,0  7,5
Maksetut osingot                       -61,5     -61,5
31.3.2008             77,5  -0,8  23,4 -13,4 337,2  0,5 424,4

Käyvän arvon rahasto sisältää Fiskarsin omistusosuuden mukaisen osuuden
Wärtsilän käyvän arvon rahastosta osakkuusyhtiö ja sen muutoksesta.

Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten suojaus on uudelleenluokiteltu
muuntoeroihin alkaen 1.1.2008


TUNNUSLUVUT            3/08  3/07 muutos 12/07
                          %
Oma pääoma/osake, euro      5,48  5,05   9  6,18
Omavaraisuusaste         39 %  57 %     46 %
Nettovelkaantumisaste       84 %  36 %     67 %
Oma pääoma, meur         424,4 390,7   9 478,3
Korolliset nettovelat, meur   355,7 142,5  150 319,0
Henkilöstö keskimäärin      4378  3018   45  3324
Henkilöstö kauden lopussa     4341  3041   43  4515


Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti
noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2007
tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa
voi poiketa esitetystä summasta. Fiskars Oyj Abp on ottanut käyttöön
IFRS 8 (Operating Segments) alkaen 1.1.2008. Standardin käyttöönotto vaikuttaa
liitetietoihin.

Arvioiden käyttö

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten
käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka
arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista,
että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.
Muutettujen ja uusien standardien soveltaminen (IFRS) alkaen 1.1.2008:

 - IFRIC 11 IFRS 2 - Group Treasury Share Transaction
 - IFRIC 12 Service Concession Agreements
 - IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
 - IFRIC 14 IAS 19 - The Limit on Defined Benefit Asset, Minimum Funding
  Requirements and their Interaction

Muutetuilla ja uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista
vaikutusta osavuosikatsaukseen.


SEGMENTTITIETOJA          1-3  1-3 muutos  1-12
LIIKEVAIHTO            2008  2007   %  2007
                 MEUR  MEUR     MEUR
EMEA *)             115,3  77,5   49 365,9
Amerikka *)            52,5  64,0  -18 255,3
Muut               13,3  13,5   -2  45,9
Segmenttien välinen myynti **)  -6,3  -5,0   26 -20,1
KONSERNI YHTEENSÄ        174,7 149,9   17 647,0

Vienti Suomesta          30,3  20,8   46  78,6


SEGMENTTITIETOJA          1-3  1-3     1-12
LIIKETULOS (EBIT)         2008  2007     2007
                 MEUR  MEUR     MEUR
EMEA *)              3,4  10,5     38,9
Amerikka *)            2,0  0,7     22,2
Muut               -3,5  3,7     14,6
Osakkuusyhtiö Wärtsilä      13,6  6,9     43,3
Kohdistamattomat ja eliminoinni  -1,7  -2,0     -9,4
KONSERNI YHTEENSÄ         13,7  19,8     109,5


SEGMENTTITIETOJA          1-3  1-3     1-12
POISTOT              2008  2007     2007
                 MEUR  MEUR     MEUR
EMEA *)              4,0  2,1     10,8
Amerikka *)            1,9  2,4      9,3
Muut                0,7  0,7      2,7
Kohdistamattomat ja eliminoinni  0,1  0,1      0,4
KONSERNI YHTEENSÄ         6,6  5,2     23,2


SEGMENTTITIETOJA          1-3  1-3     1-12
INVESTOINNIT           2008  2007     2007
                 MEUR  MEUR     MEUR
EMEA *)              4,1  2,0     181,5
Amerikka *)            0,4  0,6      3,2
Muut                1,1  0,9      5,3
Osakkuusyhtiö Wärtsilä                 28,9
Kohdistamattomat ja eliminoinni  0,1  0,1      1,6
KONSERNI YHTEENSÄ         5,6  3,6     220,6


SEGMENTTITIETOJA          1-3  1-3 muutos  1-12
LIIKEVAIHTO            2008  2007   %  2007
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN     MEUR  MEUR     MEUR
Puutarha             71,1  74,3   -4 251,2
Kodin tuotteet          50,2  12,7  295 142,2
Askartelu             16,9  24,3  -30  92,1
Retkeily ja vapaa-aika      23,2  27,2  -14 116,2
Inhan Tehtaat           11,8  12,7   -7  42,0
Kiinteistöliiketoiminta      1,0  0,6   61  3,4
Muut                0,4  -1,9      0,0
KONSERNI YHTEENSÄ        174,7 149,9   17 647,0

*) Pörssitiedotteessa 20.3.2008 julkaistiin uuden raportointirakenteen mukaiset
tiedot vertailuvuodelta 2007. Tiedotteen jälkeen Australia on operatiivisesti
siirtynyt Amerikasta EMEAan, vastaava muutos on tehty vertailutietoihin.
**) Segmenttien välinen myynti, EMEA 4,1 (3,4), Amerikka 1,8 (1,2),
Muut 0,4 (0,4).

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET       3/08  3/07 12/07
                     MEUR  MEUR  MEUR
OMIEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Takaukset                  1       1
Vuokravastuut               63   18   53
Muut vastuut                7   8   7
YHTEENSÄ                  71   25   62

TAKAUKSET MUIDEN SITOUMUSTEN VAKUUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset           2   2   2

KONSERNIYRITYSTEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Takaukset                 12   12   13

VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ         85   39   76
Iittala Groupilla on pitkäaikaisia vuokravastuita sekä Suomessa että ulkomailla.


JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosop  136   98  186
Koronvaihtosopimukset           16      16
Korkotermiinit ja -futuurit        30      60
Sähköfutuurit                1       1

JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT
VERRATTUNA NIMELLISARVOIHIN

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosop   -2   0   0
Koronvaihtosopimukset            0       0
Korkotermiinit ja -futuurit         0       0
Sähköfutuurit                0       0

Valuuttatermiinit, valuutanvaihtosopimukset ja valuuttaoptiot
on arvostettu raportointipäivän markkina-arvoon.


LÄHIPIIRIASIAT

Muihin saataviin sisältyy osinkosaatavia osakkuusyhtö Wärtsilältä 67,2
milj. euroa.