Fiskars Oyj Abp Pörssitiedote 8.5.2007 klo 08.30

FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007
(Tilintarkastamaton)

Fiskarsin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto ja liiketulos kasvoivat

- Liikevaihto oli 152,0 milj. euroa (139,0)
- Liiketulos nousi 19,8 milj. euroon (16,0)
- Lämmin kevät aikaisti puutarhasesongin alkua erityisesti Euroopassa
- Retkeilytuotteiden markkinat kehittyivät suotuisasti
- Tulososuus Wärtsilästä oli 6,9 milj. euroa (8,8)

FISKARS-KONSERNI LYHYESTI

Milj. euroa           Q1/2007  Q1/2006  2006
Liikevaihto           152,0   139,0   534,9
Osakkuusyhtiön tulososuus    6,9    8,8    58,6
Liiketulos           19,8   16,0    85,8
Tulos ennen veroja       18,1   14,3    76,7
Katsauskauden tulos       14,7   12,5    82,0
Tulos/osake jatkuvasta     0,19   0,16    0,86
toim.,euro
Tulos/osake yht., euro     0,19   0,16    1,06
Liiketoiminnan rahavirta    7,8    12,8    99,0

KONSERNI
Fiskarsin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä kvartaalilla 9,4 %
edellisvuodesta ja oli 152,0 milj. euroa (139,0). Syyskuussa 2006
hankitun Silva-konsernin osuus kasvusta oli 9,3 milj. euroa eli 6,7 % ja
orgaanisen nettokasvun osuus oli 2,7 prosenttiyksikköä. Orgaanista
kasvua arvioitaessa on syytä huomioida matto- ja
kasteluletkutuotelinjojen lopettaminen Yhdysvalloissa loppuvuonna 2006
ja dollarin kurssin heikkeneminen. Silva-konsernin hankinta ja kasvun
painottuminen Eurooppaan siirsivät toiminnan maantieteellistä
painopistettä. Liikevaihdosta syntyi neljänneksen aikana 56 % (50)
Euroopassa ja 38 % (44) Yhdysvalloissa.

Konsernin liikevoitto sisältäen tulososuuden osakkuusyhtiö Wärtsilästä
oli 19,8 milj. euroa (16,0). Kokonaan omistetun toiminnan liiketulos oli
12,9 milj. euroa (7,2) eli 8,5 % liikevaihdosta (5,2). Osakkuusyhtiötulos
Wärtsilästä oli 6,9 milj. euroa (8,8).

Nettorahoituskulut olivat ensimmäisellä neljänneksellä 1,7 milj. euroa
(1,7) ja tulos ennen veroja 18,1 milj. euroa (14,3).

Tuloslaskelman jatkuvan toiminnan verot nousivat 3,4 milj. euroon (2,1).
Vuonna 2006 myydyn Power Sentryn vertailujaksolla syntynyt nettotulos
0,3 milj. euroa on esitetty lopetettujen toimintojen tuloksessa.

Katsauskauden tulos oli 14,7 milj. euroa (12,5) ja osakekohtainen tulos
vastaavasti 0,19 euroa/osake (0,16).

Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 3 041. Tilikauden lopussa
henkilöstön määrä oli 3 003. Henkilöstön määrä Suomessa ja
Skandinaviassa on vuoden vaihteen tasolla, muiden Länsi-Euroopan
maiden yhteenlaskettu henkilöstömäärä on lähinnä toiminnan
kausiluontoisuudesta johtuen hieman noussut. Yhdysvalloissa olevan
henkilöstön määrä on puolestaan toteutettujen uudelleenjärjestelyiden
johdosta edelleen hieman laskenut.

FISKARS BRANDS

Fiskars Brandsin liikevaihto kasvoi 7,0 % ja oli 136,9 milj. euroa (128,0).
Ilman dollarin kurssin heikentymistä kasvu olisi ollut 11,5 %. Liiketulos
parani ja oli 11,2 milj. euroa (7,7). Vertailujakson liiketulos sisälsi 0,6
milj. euroa kertaluonteisia uudelleenjärjestelykustannuksia. Liiketulos
suhteessa liikevaihtoon oli 8,1 % (6,0).

Aikainen kevät pääosin Euroopassa mutta myös osin Pohjois-Amerikassa
käynnisti puutarhatyökalujen myyntisesongin tavallista aiemmin ja
kasvatti liikevaihtoa edellisvuoteen verrattuna, jolloin sesonki käynnistyi
keskimääräistä myöhemmin. Vertailujaksolla USA:n myyntiin sisältyi
vielä sittemmin lopetettuja kastelutuotteita ja kumimattoja. Näiden
Garden-yksikköön kuuluneiden tuotelinjojen osuus Fiskars Brandsin
ensimmäisen neljänneksen myynnistä oli tuolloin 5,3 %.

Markkinoille tuotiin uusia askartelutuotteita, tuoteryhmän varsinainen
myyntisesonki ajoittuu kuitenkin toiselle ja osin kolmannelle kvartaalille.

Silvan ja Bruntonin tuotteet kasvattivat retkeilytuotteiden myyntiä
edellisvuodesta ja kaikkiaan Gerber-painotteisen tuoteryhmän kehitys oli
positiivista.

Fiskars Brands kasvatti jälleen lähinnä Pohjoismaissa myytävien
taloustavaroidensa valikoimaa.

Fiskars Brandsin katsauskauden liikevaihdosta syntyi Yhdysvalloissa 41
% (47) ja Euroopassa 51 % (46). Kokonaisuutena katsoen liikevaihto
kasvoi enemmän keskimääräistä paremmin kannattavilla markkinoilla.
Samanaikaisesti myös huonosti kannattaneiden tuotelinjojen karsinta
valikoimista paransi kannattavuutta ensimmäisellä neljänneksellä
edellisvuoteen verrattuna.

Yhdysvalloissa toteutettuun tuotannon uudelleenjärjestelyprojektiin
liittyvä alihankintoihin siirtyminen on edennyt suunnitelmien mukaan ja
syyssesonkiin mennessä käytännössä kaikki myytävät askartelutuotteet
tulevat olemaan alihankittuja.

Katsauskauden investoinnit olivat 2,5 milj. euroa (2,2). Kaudella ei ole
tehty liiketoimintahankintoja.

Fiskars Brandsin henkilöstö kauden lopussa oli 2 693 ja kasvoi vuoden
vaihteesta 34 henkilöllä.

INHAN TEHTAAT

Inhan tehtaiden liikevaihto kasvoi katsauskaudella 23 % edellisvuodesta
ja oli 12,7 milj. euroa (10,3). Liikevoitto oli 1,6 milj. euroa (1,1).

Veneiden toimitukset jälleenmyyjille ovat jälleen kasvaneet selvästi
edellisvuodesta. Tuotantoa on tehostettu ja tuottavuuden nousu on
parantanut kannattavuutta.
Uusi Buster X on löytänyt oman markkinansa pitkään palvelleen Buster
L:n ja vastaavasti lähivuosien menestystuotteen Buster XL:n välissä.

Tuotekehitykseen ja markkinatutkimukseen on panostettu lisää
venevalikoiman täydentämiseksi markkinoiden toiveiden mukaisesti.

Katsauskauden investoinnit olivat 0,6 milj. euroa (0,2). Henkilöstön
määrä oli katsauskauden lopussa 304 (301 tilikauden vaihteessa).

KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA

Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto oli 3,1 milj. euroa (1,1). Liiketulos oli
2,1 milj. euroa (0,1). Puun kantohintojen nousu sisältyy liikevaihtoon ja
liiketulokseen. Tarkastelukaudella nousu vastasi 2,1 milj. euroa (0,1) ja
Fiskarsin puuvarannon kokonaisarvo kauden päättyessä oli 36,8 milj.
euroa (29,9).

Katsauskaudella ei toteutettu merkittäviä kiinteistökauppoja.

Kiinteistöliiketoiminnan investoinnit olivat 0,3 milj. euroa (0,7).

WÄRTSILÄ

Fiskars-konsernin osuus Wärtsilän ensimmäisen kvartaalin tuloksesta oli
6,9 milj. euroa (8,8).

Fiskarsin omistusosuus Wärtsilän osakkeista oli jakson lopussa 16,5 %
(16,8) ja 30,4 % äänistä (30,6). Fiskars ei ole myynyt eikä ostanut
Wärtsilän osakkeita jakson aikana.

Osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 219,9 milj. euroa (239,1 tilikauden
vaihteessa), lasku johtui Wärtsilän osingon maksusta Fiskarsille.
Fiskarsin saama osinko oli 27,7 milj. euroa (23,7). Omistuksen tasearvoon
sisältyy liikearvoa 37,1 milj. euroa.

Fiskarsin Wärtsilä-omistuksen markkina-arvo oli katsauskauden lopussa
728 milj. euroa.

TULOS JA VEROT

Katsauskauden nettorahoituskulut pysyivät edellisen tilikauden tasolla ja
olivat 1,7 milj. euroa (1,7).

Tulos ennen veroja oli 18,1 milj. euroa (14,3). Katsauskauden verot on
laskettu paikallisten kertyneiden tulosten ja voimassaolevien verokantojen
perusteella huomioiden laskennallisten verosaatavien
käyttömahdollisuudet ja koko vuoden arvioitu verokanta. Verot olivat 3,4
milj. euroa (2,1).

Katsauskauden tulos jatkuvasta toiminnasta oli 14,7 milj. euroa (12,2).
Kesällä 2006 myydyn Power Sentry -liiketoiminnan edellisen tilikauden
ensimmäisen neljänneksen nettotulos on siirretty raportoitavaksi
lopetettujen toimintojen tuloksessa.
Katsauskauden tulos oli 14,7 milj. euroa (12,5). Vähemmistön osuus ei
ollut merkittävä. Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos oli
0,19 euroa (0,16).

TASE JA RAHOITUSASEMA

Taseen loppusumma 691,7 milj. euroa oli tilikauden vaihteen tasolla
(707,2). Tase-erien muutokset tilikauden vaihteesta olivat vähäisiä.
Rahavarojen määrä laski, kun osingot maksettiin katsauskauden lopussa
ja käyttöpääoman määrä nousi hieman. Vaihto-omaisuuden ja
ostovelkojen määrät nousivat, kun varauduttiin puutarhakauteen ja myös
myyntisaamisten määrä nousi kauden alun siirryttyä tavanomaiselta
toiselta neljännekseltä maaliskuulle. Osingonmaksu pienensi kassavaroja
ja siten kasvatti konsernin korollista nettovelkaa tilikauden vaihteeseen
verrattuna ja korollinen nettovelka oli 142,5 milj. euroa (101,9).

Liiketoiminnan rahavirta oli 7,8 milj. euroa (12,8). Investointeihin
käytettiin nettomääräisesti 3,2 milj. euroa (7,8).

Omavaraisuusaste oli 57 % (tilikauden vaihteessa 60 %).
Nettovelkaantumisaste oli 36 % (tilikauden vaihteessa 24 %).

Yhtiön rahoitusasema on vahva ja maksuvalmius on hyvä. Likvidien
varojen lisäksi yhtiöllä on merkittävä määrä käyttämättömiä
valmiusluottoja.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Fiskarsin merkittävimmät liiketoiminnalliset riskit liittyvät toimitusketjun
hallintaan, vähittäiskaupan mahdollisiin rakennemuutoksiin ja osin myös
raaka-aineiden hintakehitykseen. Varsinkin toimitusketjun hallintaa ja
alihankintasuhteiden hoitamista kehitetään, kun kansainvälisiä
alihankintoja strategian mukaisesti lisätään. Jakelukanavien mahdollisen
rakennemuutoksen arvioidaan olevanriski lähinnä Yhdysvaltain
markkinoilla ja liiketoiminnalta vaaditaan aiempaa suurempaa
joustavuutta ja ennakointikykyä.

Yhtiön hallitus käsittelee säännöllisesti rahoitusriskien hallinnan
periaatteet ja likvidejä varoja sijoitetaan yhtiön sijoituspolitiikan
mukaisesti vain alhaisen riskin kohteisiin. Myyntisaamiset ovat
jakautuneet maantieteellisesti ja asiakkaittain suhteellisen laajalle ja
suurimmilla asiakkailla on yleisesti korkea luottoluokitus. Kauden aikana
ei ole toteutunut merkittäviä luottotappioita.

Yhtiö on suojannut osan merkittävimmistä valuuttamääräisistä
tytäryhtiöiden nettovaroista ja 1.1.2007 alkaen soveltanut niihin IAS 39 -
standardin mukaista suojauslaskentaa.

OMIEN OSAKKEIDEN OSTO JA LUOVUTUS

Yhtiön hallituksella oli varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.3. asti valtuutus
hankkia ja myydä yhtiön osakkeita siten, että osakkeiden yhteenlaskettu
nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään kymmenen
prosenttia (10 %) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden
äänimäärästä. Yhtiökokouksessa 21.3.2007 valtuutus uudistettiin
muuttamattomana. Hallitus ei ole katsauskauden aikana käyttänyt
valtuutustaan.

Yhtiön hallussa oli 31.3.2007 yhteensä 127 512 A-osaketta ja 420 K-
osaketta. Omistus ei ole muuttunut katsauskauden aikana ja osakemäärä
vastaa 0,2 % yhtiön koko osakemäärästä. Omien osakkeiden
hankintameno 0,9 milj euroa pienentää konsernin omaa pääomaa.

OSAKEKURSSIT

Fiskarsin A-osakkeen kurssi oli Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla
maaliskuun lopussa 12,12 euroa (12,29 vuoden lopussa) ja K-osakkeen
12,41 euroa (12,11). Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli
katsauskauden lopussa 944 milj. euroa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2007

Fiskars Oyj Abp:n 21.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että
osinkoa maksetaan A-osakkeille 0,60 euroa/osake, yhteensä 32 890 188
euroa ja K-osakkeille 0,58 euroa/osake, yhteensä 13 087 867 euroa eli
kaiken kaikkiaan 45 978 055 euroa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Hallituksen
jäseniksi valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul
Ehrnrooth, Ralf Böer, David Drury, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf
Gripenberg, Karl Grotenfelt ja Clas Thelin. Hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan muussa kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön omia
osakkeita enintään 5 366 937 kpl A-osaketta ja enintään 2 256 150 kpl K-
osaketta, enintään hankintahetkellä Fiskars Oyj Abp:n osakkeesta
julkisessa kaupankäynnissä maksettavalla korkeimmalla hinnalla.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta muutoin kuin siinä, suhteessa, jossa osakkeenomistajilla
on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, enintään 5 494 449 A-
osaketta ja enintään 2 256 570 K-osaketta. Valtuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf
Berghin ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul
Ehrnroothin. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan,
palkitsemisvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan.

Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustaf
Gripenbergin ja jäseniksi David Druryn, Ilona Ervasti-Vaintolan,
Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf
Berghin ja jäseniksi Ralf Böerin, Karl Grotenfeltin ja Clas Thelinin.
Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Bergin ja
jäseniksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.

MUUTOKSET OMISTUSSUHTEISSA

Tammikuussa 2007 Turret Oy Ab ilmoitti omistusosuutensa muutoksesta.
Yhtiö omistaa ilmoituksensa mukaan 10,2 % Fiskars Oyj Abp:n
osakkeista ja 12,1 % äänistä.

NÄKYMÄT

Nykyisen markkinakehityksen jatkuessa Fiskarsin kokonaan omistaman
toiminnan koko tilikauden liikevaihto kasvaa ja liiketuloksen nousee
alkuvuoden myynti- ja tuloskertymästä sekä toteutetuista
uudelleenjärjestelyistä johtuen edellisvuotta paremmaksi. Tulososuus
Wärtsilästä muodostaa merkittävän osan Fiskarsin vuosituloksesta.


Heikki Allonen
toimitusjohtaja
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -osavuosikatsaukset standardin
mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä
kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä lukuunottamatta tytäryhtiöiden
valuuttamääräisten nettosijoitusten suojauslaskentaa.

Arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja
oletusten käyttämistä. Arviot vaikuttavat taseen varojen ja velkojen
määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja
kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämän hetkiseen
parhaaseen näkemykseen, on mahdollista että toteumat poikkeavat
tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

IAS 39 Rahoitusinstrumentit- suojauslaskennan soveltaminen
tytäryhtiöiden valuuttamääräisiin nettosijoituksiin
Euroalueen ulkopuolisiin tytäryhtiöihin tehdyt merkittävät oman pääoman
sijoitukset on pääosin suojattu valuuttakurssivaihteluilta
ulkomaanvaluutan määräisten lainojen ja valuuttajohdannaisten avulla
käyttäen tytäryhtiöiden nettosijoituksen suojausta , jolla vähennetään
valuuttakurssimuutosten vaikutusta konsernin omaan pääomaan. Kun
ulkomainen tytäryhtiö myydään, muuntoerot sisällytetään
tuloslaskelmassa esitettyyn luovutusvoittoon tai -tappioon.
Laskentaperiaatteen muutos vähensi ensimmäisen neljänneksen omaa
pääomaa 97 000 euroa.

Lopetetut toiminnot
Power Sentry -liiketoiminta myytiin vuoden 2006 kesällä ja se siirrettiin
raportoitavaksi lopetetuissa toiminnoissa. Liiketoiminnan edellisen
tilikauden ensimmäisen neljänneksen toiminnallinen nettotulos esitetään
tuloslaskelmassa erillisenä eränä lopetetuissa toiminnoissa.

Tunnuslukujen laskentasäännöt
Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla
periaatteilla, kuin viimeisimmässä tilinpäätöksessä esitetyt vastaavat
tunnusluvut. Tunnuslukujen laskentasäännöt löytyvät vuosikertomuksen
sivulta 36.

Fiskars on ottanut käyttöön seuraavat muutetut ja uudet IFRS-standardit
1.1.2007 alkaen

IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot. Standardi
edellyttää aiempaa laajempien liitetietojen esittämistä
rahoitusinstrumenttien merkityksestä yhteisön taloudelliseen asemaan ja
tulokseen. Käyttöönotto vaikuttaa tulevan tilinpäätöksen liitetietoihin eikä
sillä ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

IAS 1 -standardin muutos: Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot.
Käyttöönotto vaikuttaa tulevan tilinpäätöksen liitetietoihin eikä sillä ole
olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi. Arvion mukaan
tulkinnan tarkennuksella ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen eikä
osavuosikatsaukseen, sillä mikään konserniyritys ei ole muuttanut
tulkinnan tarkoittamien sopimusten ehtoja.

IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment. Standardi kieltää
määrätyt osavuosikatsauksissa tehtyjen arvonalentumistappioiden
palauttamisen myöhempänä tilinpäätöspäivänä. Arvion mukaan tulkinnan
muutoksella ei ole vaikutusta konsernin tulevaan tilinpäätökseen eikä
osavuosikatsaukseen.KONSERNIN TULOSLASKELMA       1-3  1-3 muutos  1-12
                  2007  2006   %  2006
                  MEUR  MEUR     MEUR

LIIKEVAIHTO            152,0 139,0   9 534,9

Hankinta ja valmistus       -103,6 -97,5   6 -375,4
BRUTTOKATE             48,4  41,5   17 159,6

Liiketoiminnan muut tuotot      0,9  0,1      1,3
Myynnin ja markkinoinnin kulut   -21,3 -19,3   10 -73,3
Hallinnon kulut          -13,2 -13,0   2 -45,3
Tutkimus- ja kehittämismenot    -1,5  -1,5   -2  -6,1
Liiketoiminnan muut kulut      -0,5  -0,6  -23  -9,0
Osuus osakkuusyhtiötuloksesta    6,9  8,8  -21  58,6
LIIKETULOS             19,8  16,0   24  85,8

Rahoitustuotot            0,7  0,7   -9  1,8
Rahoituskulut            -2,4  -2,4   -3 -10,9
TULOS ENNEN VEROJA         18,1  14,3   27  76,7

Tuloverot              -3,4  -2,1   67  -9,8
KAUDEN TULOS JATKUVASTA TOIMINNAS  14,7  12,2   20  66,9

Lopetettujen toimintojen tulos       0,3     15,2
KATSAUSKAUDEN TULOS         14,7  12,5   17  82,0

Vähemmistön osuus          0,0         0,0
EMOYHTIÖN OMISTAJIEN OSUUS     14,7  12,5   17  82,0

Emoyhtiön omistajille kuuluva
tulos/osake, euro          0,19  0,16     1,06
 jatkuvat toiminnot        0,19  0,16     0,86
 lopetetut toiminnot           0,00     0,20

Tulos/osake on laimentamaton. Yhtiöllä ei ole avoimia optio-ohjelmia eikä muita
rahoitusinstrumentteja, joilla olisi laimennusvaikutusta.

VALUUTTAKURSSEJA           1-3  1-3 muutos  1-12
                  2007  2006   %  2006
USD keskikurssi           1,31  1,20   9  1,26
USD kurssi kauden lopussa      1,33  1,21   10  1,32


KONSERNIN TASE               3/07  3/06 muutos 12/06
                      MEUR  MEUR   %  MEUR
VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet           18,4  12,9   42  19,2
Liikearvo                 21,9  12,5   75  22,4
Aineelliset hyödykkeet           96,9 106,6   -9  98,7
Biologiset hyödykkeet           36,8  29,9   23  35,0
Sijoituskiinteistöt             8,6  9,2   -7  8,7
Osuudet osakkuusyhtiöissä         219,9 223,7   -2 239,1
Muut osakkeet                5,3  5,5   -3  5,0
Muut sijoitukset              1,5  1,3   15  1,5
Pitkäaikaiset verosaamiset         5,3  9,1  -42  5,5
Laskennalliset verosaamiset        24,7  34,4  -28  24,9
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ       439,3 445,0   -1 460,0

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus              118,1 126,7   -7 114,6
Myyntisaamiset              118,7 115,6   3  82,7
Muut saamiset                5,7  8,9  -36  5,0
Rahavarat                 10,0  6,1   64  44,9
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ       252,4 257,4   -2 247,2

VARAT YHTEENSÄ              691,7 702,4   -2 707,2

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA                390,7 387,0   1 421,8

PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat             132,9 139,4   -5 120,7
Korottomat velat              3,1  2,7   17  2,6
Laskennalliset verovelat          21,1  17,8   19  20,8
Eläkevelat                 12,4  15,2  -18  12,8
Varaukset                  3,4  2,6   29  4,2
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ       173,0 177,7   -3 161,1

LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat              19,5  32,9  -41  26,1
Ostovelat ja muut korott.velat      101,6  99,7   2  92,6
Verovelat                  6,9  5,1   35  5,7
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ       128,1 137,7   -7 124,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ       691,7 702,4   -2 707,2


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA         1-3  1-3  1-12
                      2007  2006  2006
                      MEUR  MEUR  MEUR
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tulos ennen veroja             18,1  14,3  76,7
Oikaisut
 Poistot                  5,2  6,5  28,6
 Osuus osakkuusyhtiötuloksesta      -6,9  -8,8 -58,6
 Rahoitustuotot              -0,3  -0,6  -0,8
 Rahoituskulut               2,0  2,3  9,9
 Biologisten varojen muutos        -1,8  0,1  -5,0
Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutost  16,3  13,7  50,8

Käyttöpääoman muutos
 Korottomien saamisten muutos      -37,2 -27,8  -5,4
 Vaihto-omaisuuden muutos         -4,2  0,5  7,6
 Korottomien velkojen muutos        8,1  6,0  7,6
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituse -17,1  -7,6  60,6

Osinkotuotot, osakkuusyhtiö        27,7  23,7  47,5
Osinkotuotot, muut                    3,6
Maksetut rahoituskulut (netto)       -1,3  -1,5  -7,4
Maksetut verot               -1,5  -1,8  -5,1
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA A         7,8  12,8  99,0

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Liiketoimintojen hankinnat               -26,0
Inv. käyttöomaisuushyödykkeisiin      -3,3  -3,1 -19,3
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot   0,1  0,0  5,4
Muiden sijoitusten luovutustulot      0,1  0,1  2,2
Investoinnit muihin sijoituksiin      -0,1  -5,2  -5,3
Lopetetut toiminnot                0,3  33,0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA B         -3,2  -7,8 -10,1

RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA
Pitkäaik. lainojen nostot             15,0  15,0
Pitkäaik. lainojen lyhennykset       -0,1  -4,2  -4,6
Lyhytaikaisten lainojen muutos       6,8  0,8 -21,4
Rahoitusleasing maksut           -0,7  -0,7  -2,8
Muiden rahoituserien rahavirta       0,6  0,1  0,1
Maksetut osingot             -46,0 -34,4 -57,1
RAHOITUSTOIM.RAHAVIRTA C         -39,4 -23,4 -70,8

LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS(A+B+C)      -34,8 -18,4  18,2

Likvidit varat kauden alussa        44,9  21,7  21,7
Kurssimuutosten vaikutus          -0,1  2,8  5,0
Likvidit varat kauden lopussa       10,0  6,1  44,9

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET      Emoyhtiön omistajille kuuluva    Vähem-  Yht-
                 oma pääoma:             mistö- eensä
                                Kert. osuus
                 Osake-  Omat  Muut Muunto voitto
                 pääoma osakk. rahast  erot varat
                  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
31.12.2005             77,5  -0,9  24,7  1,2 300,3  0,0 402,7
Muuntoeron muutos                    -0,6         -0,6
Käyvän arvon rahaston muutos, osakk.yhtiö     6,6             6,6
Osakkuusyhtiön muut muutokset               0,1  0,0      0,1
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT       6,6  -0,5  0,0  0,0  6,1
Katsauskauden tulos                       12,5     12,5
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT          6,6  -0,5  12,5  0,0  18,6
Maksetut osingot                        -34,4     -34,4
31.3.2006              77,5  -0,9  31,3  0,7 278,4  0,0 387,0
Muuntoeron muutos                    -1,4         -1,4
Käyvän arvon rahaston muutos, osakk.yhtiö     -9,8            -9,8
Osakkuusyhtiön muut muutokset              -0,8  -0,1     -0,9
Muut muutokset                             0,0  0,0
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT      -9,8  -2,2  -0,1  0,0 -12,0
Katsauskauden tulos                       69,5  0,0  69,5
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT          -9,8  -2,2  69,4  0,0  57,5
Maksetut osingot                        -22,8     -22,8
31.12.2006             77,5  -0,9  21,6  -1,5 325,0  0,0 421,8
Muuntoeron muutos                    -1,1         -1,1
Käyvän arvon rahaston muutos, osakk.yhtiö     1,3             1,3
Osakkuusyhtiön muut muutokset               0,2         0,2
Rahavirran suojaukset verojen jälkeen       -0,1            -0,1
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT       1,2  -1,0  0,0  0,0  0,3
Katsauskauden tulos                       14,7  0,0  14,7
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT          1,2  -1,0  14,7  0,0  14,9
Maksetut osingot                        -46,0     -46,0
31.3.2007              77,5  -0,9  22,8  -2,4 293,7  0,0 390,7

Muut rahastot sisältävät omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Wärtsilän
käyvän arvon rahastosta ja osuuden sen muutoksesta.TUNNUSLUVUT             3/07  3/06 muutos 12/06
                           %
Oma pääoma/osake, euro       5,05  5,00   1  5,45
Omavaraisuusaste          57 %  55 %     60 %
Nettovelkaantumisaste        36 %  43 %     24 %
Oma pääoma, meur          390,7 387,0   1 421,8
Korolliset nettovelat, meur    142,5 166,2  -14 101,9
Henkilöstö keskimäärin       3 018 3 231   -7 3 167
Henkilöstö kauden lopussa     3 041 3 251   -6 3 003


SEGMENTTITIETOJA           1-3  1-3 muutos  1-12
LIIKEVAIHTO             2007  2006   %  2006
                  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           136,9 128,0   7 489,9
Inhan Tehtaat            12,7  10,3   23  37,2
Kiinteistöliiketoiminta       3,1  1,1  169  10,3
Kohdistamattomat ja eliminoinnit  -0,6  -0,5   25  -2,4
KONSERNI YHTEENSÄ         152,0 139,0   9 534,9

Vienti Suomesta           20,8  17,8   17  58,9


SEGMENTTITIETOJA           1-3  1-3     1-12
TULOS                2007  2006     2006
                  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           11,2  7,7     21,1
Inhan Tehtaat            1,6  1,1      3,7
Kiinteistöliiketoiminta       2,1  0,1      7,6
Osakkuusyhtiö Wärtsilä        6,9  8,8     58,6
Kohdistamattomat ja eliminoinnit  -2,0  -1,7     -5,2
LIIKETULOS YHTEENSÄ         19,8  16,0     85,8


SEGMENTTITIETOJA           1-3  1-3     1-12
POISTOT               2007  2006     2006
                  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands            4,5  5,8     25,8
Inhan Tehtaat            0,3  0,3      1,2
Kiinteistöliiketoiminta       0,4  0,3      1,4
Kohdistamattomat ja eliminoinnit   0,1  0,0      0,1
KONSERNI YHTEENSÄ          5,2  6,5     28,6


SEGMENTTITIETOJA           1-3  1-3     1-12
INVESTOINNIT            2007  2006     2006
                  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands            2,5  2,2     37,5
Inhan Tehtaat            0,6  0,2      1,2
Kiinteistöliiketoiminta       0,3  0,7      1,9
Kohdistamattomat ja eliminoinnit   0,1  0,0      0,3
KONSERNI YHTEENSÄ          3,6  3,1     40,8


MAANTIETEELLINEN SEGMENTTI      1-3  1-3 muutos  1-12
LIIKEVAIHTO KOHDEMAAN MUKAAN    2007  2006   %  2006
                  MEUR  MEUR     MEUR
Eurooppa              83,7  68,7   22 256,2
USA                 56,7  60,8   -7 235,2
Muut maat              11,6  9,5   22  43,5
KONSERNI YHTEENSÄ         152,0 139,0   9 534,9

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET        3/07  3/06 12/06
                      MEUR  MEUR  MEUR
OMIEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Vekselivastuut                    0   0
Leasing- ja vuokravastuut          18   21   19
Muut vastuut                 8   1   9
YHTEENSÄ                   25   22   28

TAKAUKSET MUIDEN SITOUMUSTEN VAKUUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset            2   2   2

VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ          27   24   30


JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosop.   98  111   94
Valuuttaoptiot                    4

JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT
VERRATTUNA NIMELLISARVOIHIN

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosop.    0   1   0
Valuuttaoptiot                    0

Valuuttatermiinit, valuutanvaihtosopimukset ja valuuttaoptiot
on arvostettu raportointipäivän markkina-arvoon.