Fiskars Oyj Abp Pörssitiedote 11.05.2006 klo 08.30

FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS
TAMMI-MAALISKUU 2006 (Tilintarkastamaton)

Fiskarsin liikevaihto kasvoi, kannattavuus edellisen vuoden
tasolla

-Liikevaihto kasvoi 14% ja oli 149,5 milj. euroa (131,5)
-Liiketulos 16,3 milj. euroa (15,1) sisältää tulososuuden
 osakkuusyhtiö Wärtsilästä
-Fiskars Brandsin tuotannon uudelleenjärjestelyprojekti jatkuu
 suunnitelmien mukaan


FISKARS-KONSERNI LYHYESTI

Milj. euroa     Q1 2006    Q1 2005    2005
Liikevaihto     149,5     131,5     551,1
Osakkuusyhtiön   8,8      6,2      28,6
tulososuus
Liiketulos     16,3      15,1      26,6
Liiketulos-%    10,9%     11,5%     4,8%
Tulos ennen veroja 14,6      13,0      69,4
Tulos/osake, euroa 0,16      0,13      0,80
Liiketoiminnan   13,2      8,2      62,7
rahavirta
KONSERNI

Fiskarsin liikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä kasvoi 14%
edellisvuotisesta ja oli 149,5 milj. euroa (131,5). Noin kolmannes kasvusta
aiheutui valuuttakurssi-muutoksista. Liiketulos oli 16,3 milj. euroa (15,1).Se
sisältää myös osuuden osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta, joka oli 8,8 milj.
euroa (6,2).
Fiskars Brands, Inc:ssä toteutettava tuotantokapasiteetin uudelleenjärjestely-
ja toiminnan rationalisointiprojekti jatkuu suunnitelmien mukaisesti.
Projektiin liittyviä kustannuksia ensimmäiselle neljännekselle kirjattiin 0,6
milj. euroa. Toukokuun alussa ilmoitettuihin Yhdysvalloissa toteutettaviin
irtisanomisiin liittyvät kustannukset kirjataan toiselle neljännekselle.

Nettorahoituskulut olivat 1,7 milj. euroa (2,1) ja tulos ennen veroja 14,6
milj. euroa (13,0). Katsauskauden tulos parani edellisvuodesta ja oli 12,5
milj. euroa (10,4).
Katsauskauden investoinnit olivat 3,1 milj. euroa (12,3) eikä kaudella tehty
liiketoimintahankintoja.

FISKARS BRANDS, INC.

Fiskars Brandsin liikevaihto kasvoi 138,5 milj. euroon (121,1). Myynti
kasvoi kaikilla markkinoilla, eniten Euroopassa. Liiketulos, joka sisältää 0,6
milj. euroa strukturointikuluja, oli 8,0 milj. euroa eli 5,8% (8,5 ja 7,0%).

Yhdysvaltain markkinoilla koulu-, toimisto- ja askartelutuotteiden,
retkeilytuotteiden ja kuluttajaelektroniikkatuotteiden myynti kääntyi
kasvuun mutta puutarha ja kodin vapaa-ajantuotteisiin kuuluvien mattojen
ja kastelutuotteiden myynti laski edellisestä vuodesta. Euroopassa
puutarhatuotteiden myynti kasvoi selvästi edellisvuodesta. Markkinointiin
on panostettu erityisesti Yhdysvalloissa edellisvuosia enemmän. Panostusten
kasvusta ja kilpailun kiristymisen johdosta liiketulos oli edellisen vuoden
tasolla vaikka myynti kasvoi.
Vuoden 2005 syksyllä aloitettu uudelleenjärjestelyprojekti, jonka tavoitteena
on yksinkertaistaa tuotantorakennetta ja lisätä työvaltaisten tuotteiden
alihankintoja, on jatkunut koko tarkastelujakson. Projektin
kokonaiskustannusten ennustetaan edelleen pysyvän arvioidussa 50 milj.
eurossa, josta noin 10 milj. euroa ajoittuu kuluvalle tilikaudelle.
Alihankintojen kasvattaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti.
Ensimmäisen neljänneksen investoinnit liittyivät lähinnä uusien tuotteiden
valmistuksessa tarvittavien työkalujen hankintoihin ja tuotekehitykseen.
Investointien määrä oli 2,2 milj. euroa (10,4).

INHAN TEHTAAT

Inhan Tehtaiden liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 21% ja oli 10,3 milj.
euroa (8,6). Liiketulos oli 1,1 milj. euroa (1,0). Venemarkkinat ovat
Busterin markkina-alueilla kasvaneet edelleen ja tehtaan kapasiteetti on
täysin käytössä. Lisääntyneeseen kysyntään pyritään vastaamaan
sopimusvalmistusta lisäämällä. Raaka-aineiden ja varsinkin alumiinin
hinnan nousu lisäsi valmistuskustannuksia. Katsauskaudella ei tehty
merkittäviä investointeja .

KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA

Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto oli 1,1 milj. euroa (2,6) ja liiketulos 0,1
milj. euroa (0,7). Kaudella ei toteutunut merkittäviä kiinteistökauppoja.
Puuvarannon arvo kasvoi katsauskauden aikana 0,1 milj. euroa (0,7).
Kiinteistöliiketoiminnan investoinnit olivat 0,7 milj. euroa (0,8).

WÄRTSILÄ

Osakkuusyhtiö Wärtsilän katsauskauden tulos parani edellisvuodesta ja
Fiskarsin osuus Wärtsilän tuloksesta oli katsauskaudella 8,8 milj. euroa
(6,2). Koska osuus Wärtsilästä on yksi Fiskarsin IFRS -tilinpäätöksessä
raportoitavista liiketoimintasegmenteistä, lasketaan osakkuusyhtiön
tulososuus liiketulokseen.
Fiskarsin osuus Wärtsilän osakkeista pysyi katsauskaudella
muuttumattomana ja oli 16,8% (20,5) ja osuus äänistä 30,6% (28,1).
Osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 223,7 milj. euroa (238,3), josta
liikearvoa oli 38,1 milj. euroa. Fiskarsin omistusosuuden markkina-arvo oli
katsauskauden lopussa 484 milj. euroa.

IAS 39-standardin mukaisen Wärtsilän omaan pääomaan sisältyvän käyvän
arvon rahaston Fiskarsin omaan pääomaan sisältyvä osuus oli katsauskauden
lopussa 31,3 milj. euroa (37,9).

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 3 312 henkilöä (3 559).
Tilikauden vaihteessa henkilöstön määrä oli 3 284. Fiskars Brandsin
henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 2 986, joka oli 223 henkilöä
vähemmän kuin maaliskuun lopussa 2005. Henkilöstön määrään vaikuttivat
tuotannon kausiluonteisuuden lisäksi jo toteutetut tuotannon
uudelleenjärjestelytoimenpiteet.

TULOS JA VEROT

Katsauskauden nettorahoituskulut laskivat hieman edellisvuodesta ja olivat
1,7 milj. euroa (2,1). Tulos ennen veroja oli 14,6 milj. euroa (13,0).
Katsauskauden verot on laskettu paikallisten kertyneiden tulosten ja
voimassaolevien verokantojen perusteella huomioiden laskennallisten
verosaatavien käyttömahdollisuudet. Alkuvuoden tuloksista kirjattiin 2,1
milj. euron verot (2,7).
Katsauskauden tulos oli 12,5 milj. euroa (10,4). Osakekohtainen tulos oli
0,16 euroa (0,13).

TASE JA RAHOITUSASEMA

Taseen loppusumma oli 702,4 milj. euroa (702,7 tilikauden alussa). Tase-
erien muutokset tilikauden vaihteesta olivat vähäisiä, osuudet
osakkuusyhtiössä laskivat saatujen osinkojen vuoksi ja toiminnan
kausiluonteisuus nosti myyntisaamisia myyntikauden alussa. Korollinen
nettovelka nousi tilikauden alusta 26,2 milj. eurolla ja oli 166,2 milj. euroa
(140,0 tilikauden alussa). Velan lisääntyminen johtui lähinnä
katsauskaudella maksetusta osingosta.

Liiketoiminnan rahavirta oli 13,2 milj. euroa (8,2) ja investointien rahavirta
-8,1 milj. euroa (-11,6).

Omavaraisuusaste oli 55% (tilikauden vaihteessa 57%).
Nettovelkaantumisaste oli 43% (tilikauden vaihteessa 35%). Yhtiön
rahoitusasema on edelleen vahva ja maksuvalmius hyvä. Likvidien varojen
lisäksi yhtiöllä on merkittävä määrä käyttämättömiä valmiusluottoja.

OMIEN OSAKKEIDEN OSTO JA LUOVUTUS

Tarkastelujaksolla yhtiön hallituksella on ollut varsinaiseen
yhtiökokoukseen asti valtuutus hankkia ja myydä yhtiön osakkeita siten, että
osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on
enintään viisi prosenttia (5 %) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien
osakkeiden äänimäärästä. Hallitus ei ole katsauskauden aikana käyttänyt
valtuutustaan.

Yhtiön hallussa oli 31.3.2006 yhteensä 127 512 A-osaketta ja 420 K-
osaketta. Omistus ei ole muuttunut katsauskauden aikana ja osakemäärä
vastaa 0,2% yhtiön koko osakemäärästä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2006

Fiskars Oyj Abp:n 20.3.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että
osinkoa maksetaan A-osakkeille 0,45 euroa/osake, yhteensä 24 667 641
euroa ja K-osakkeille 0,43 euroa/osake, yhteensä 9 703 073,84 euroa eli
kaiken kaikkiaan 34 370 714,84 euroa.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen
jäseniksi valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth,
Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt ja Olli Riikkala.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2007 varsinaiseen
yhtiökokoukseen.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana 20.3.2006 lukien
hankkimaan yhtiön omia osakkeita muussa kuin osakkeenomistajien
omistusten suhteessa Helsingin Pörssissä kulloinkin voimassa olevaan
pörssikurssiin ja päättämään yhtiölle hankittujen osakkeiden
luovuttamisesta, siten että osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden
tuottama äänimäärä on kulloinkin enintään kymmenen (10 %) prosenttia
yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä eli enintään 5
494 449 kpl A-osakkeita ja enintään 2 256 570 kpl K-osakkeita.

Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi
puheenjohtajaksi Olli Riikkalan ja varapuheenjohtajiksi Alexander
Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi
valittiin Gustaf Gripenberg ja jäseniksi Alexander Ehrnrooth, Paul
Ehrnrooth ja Ilona Ervasti-Vaintola. Palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajaksi valittiin Olli Riikkala ja jäseniksi Kaj-Gustaf Bergh ja Karl
Grotenfelt.

OSAKEKURSSIT

Fiskarsin A-osakkeen kurssi oli Helsingin Pörssissä maaliskuun lopussa
10,16 euroa (9,60 vuoden alussa) ja K-osakkeen 10,79 euroa (9,90). Yhtiön
osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 802 milj. euroa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Fiskars tiedotti tuotantokapasiteetin uudelleenjärjestelystä Yhdysvalloissa
lokakuussa 2005. Projektin etenemisestä tiedotettiin 3.5.2006. Fiskars
Brands, Inc. lisää suunnitelmien mukaan alihankintojaan ja lopettaa
tilikauden aikana tuotannon neljällä tuotantolaitoksellaan Yhdysvalloissa.
Tavoitteena on kustannuksia alentamalla parantaa kilpailukykyä ja
kannattavuutta. Fiskars Brands jatkaa myös strategiansa mukaista
keskittymistä ydintuotteisiinsa ja luopuu kahdesta pienehköstä
tuoteryhmästä. Nämä päätökset johtavat kaikkiaan noin 430 henkilön
vähennykseen Yhdysvalloissa tilikauden loppuun mennessä.

Wisconsinissa kahden tehtaan tuotanto siirretään alihankinnoiksi. Toinen
näistä jatkaa kuitenkin pakkaus- ja logistiikkakeskuksena. Vaikutukset
koskevat noin 300 henkilöä. Tehtailla on valmistettu pääasiassa leikkaavia
tuotteita kuten saksia sekä muovisia askartelutuotteita.

Georgian osavaltiossa lopetetaan kumista valmistettujen mattojen tuotanto ja
markkinointi ja Arizonassa luovutaan kasteluletkutoiminnasta.
Henkilöstövähennykset ovat näiden kahden laitoksen osalta yhteensä noin
130 henkilöä ja toimintojen vuositason liikevaihto on noin 20 milj. euroa.

Toteutettavat toimenpiteet eivät vaikuta merkittävästi konsernin kuluvan
tilikauden liikevaihtoon eivätkä tulokseen ennen
uudelleenjärjestelykustannuksia. Toisella neljänneksellä tullaan
toimenpiteiden johdosta kirjaamaan alustavien arvioiden mukaan
uudelleenjärjestelyprojektiin kuuluvia henkilöstö- ja muita kustannuksia
noin 4,5 milj. euroa.

NÄKYMÄT

Fiskarsin kuluvan tilikauden liikevaihdon ja liiketuloksen ennen Wärtsilän
tulososuutta ja suunniteltuja ja tiedotettuja strukturointikuluja uskotaan
aiempien ennusteiden mukaisesti olevan edellisen vuoden tasolla.
Ensimmäinen vuosineljännes ennen Wärtsilän tulososuutta alkoi
edellisvuoteen verrattuna vahvana, vaikkakin katsauskauden loppupuolella
Euroopassa alkanut kylmä sääjakso vaikutti myyntiin epäedullisesti.
Strukturointihankkeiden positiivisten vaikutusten uskotaan alkavan näkyä
loppuvuodesta mutta pääosin kuitenkin vasta ensi tilikaudella. Wärtsilän
tulososuus muodostaa merkittävän osuuden Fiskarsin liiketuloksesta.
Heikki Allonen
toimitusjohtaja


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 - osavuosikatsaukset mukaisesti.

Arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja
oletusten käyttämistä. Arviot vaikuttavat taseen varojen ja velkojen määriin,
ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen
määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämän hetkiseen parhaaseen
näkemykseen, on mahdollista että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä
käytetyistä arvoista.

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta
Osuus osakkuusyhtiö Wärtsilästä muodostaa yhden Fiskarsin raportoitavista
liiketoimintasegmenteistä. Tulososuus sisältyy 1.1.2006 alkaen
liiketulokseen ja vertailukausien luvut on oikaistu vastaavasti.

Fiskars on ottanut käyttöön seuraavat muutetut ja uudet IFRS-standardit
1.1.2006 alkaen

IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen:
muutokset 31.3.2004 jälkeen:
- cash flow hedges of forecast intragroup transactions, annettu
14.4.2005, astui voimaan 1.1.2006
- financial guarantee contracts, annettu 18.8.2005, astui voimaan
1.1.2006
Näiden muutosten soveltamisella ei ole olennaista vaikutusta
ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaukseen.

IAS 19 Työsuhde-etuudet: Muutos Actuarial gains and losses, group
plans and disclosures, annettu 16.12.2004, astui voimaan 1.1.2006.
- Muutos antaa vaihtoehtoisen tavan käsitellä vakuutusmatemaattisia
voittoja ja tappioita ja lisää myös liitetietovaatimuksia.
Koska konserni ei tule muuttamaan kirjattavien vakuutusmatemaattisten
voittojen ja tappioiden kirjaamiskäytäntöään, standardin muutoksen
käyttöönotto vaikuttaa ainoastaan tilinpäätöksessä esitettäviin
liitetietoihin.

IFRIC 4 -tulkinta: Miten määritetään, sisältävätkö tietyt järjestelyt
vuokrasopimuksen, annettu 2.12.2004, astui voimaan 1.1.2006.
- Tulkinnan käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta ensimmäisen
neljänneksen osavuosikatsaukseen.

KONSERNIN              1-3  1-3 muutos  1-12
TULOSLASKELMA            2006  2005   %  2005
                  MEUR  MEUR     MEUR

LIIKEVAIHTO            149,5 131,5   14 551,1

Hankinta ja valmistus       -105,9 -91,8   15 -397,0
BRUTTOKATE             43,5  39,8   9 154,1

Liiketoiminnan muut tuotot      0,1  0,1   9  2,3
Myynnin ja markkinoinnin kulut   -20,5 -16,7   23 -68,9
Hallinnon kulut          -13,4 -12,8   4 -46,5
Tutkimus- ja kehittämismenot    -1,6  -1,3   18  -5,6
Liiketoiminnan muut kulut      -0,6  -0,1     -37,4
Osuus osakkuusyhtiötuloksesta    8,8  6,2   42  28,6
LIIKETULOS             16,3  15,1   8  26,6

Wärtsilä osakk. realisointitulos             49,8
Rahoitustuotot ja -kulut      -1,7  -2,1  -18  -7,1
TULOS ENNEN VEROJA         14,6  13,0   12  69,4

Verot                -2,1  -2,7  -22  -7,3
KATSAUSKAUDEN TULOS         12,5  10,4   21  62,1

Tulos/osake, euro          0,16  0,13     0,80

Tulos/osake on laimentamaton. Yhtiöllä ei ole avoimia optio-ohjelmia.


VALUUTTAKURSSEJA           1-3  1-3 muutos  1-12
                  2006  2005   %  2005
USD keskikurssi           1,20  1,31   -8  1,24
USD kurssi kauden lopussa      1,21  1,30   -7  1,18


KONSERNIN TASE           3/06  3/05 muutos 12/05
                  MEUR  MEUR   %  MEUR
VASTAAVAA

Aineettomat hyödykkeet       12,9  11,5   12  13,5
Liikearvo              12,5  30,2  -59  12,8
Aineelliset hyödykkeet       106,6 122,2  -13 110,9
Biologiset hyödykkeet        29,9  31,0   -4  29,9
Sijoituskiinteistöt         9,2  15,0  -39  9,4
Osuudet osakkuusyhtiöissä     223,7 238,3   -6 231,9
Muut osakkeet            5,5  4,3   27  4,8
Muut sijoitukset           1,3  1,3   4  1,3
Pitkäaikaiset verosaamiset      9,1  10,1  -10  9,0
Laskennalliset verosaamiset     34,4  36,6   -6  35,0
PITKÄAIKAISET YHTEENSÄ       445,0 500,6  -11 458,5

Vaihto-omaisuus          126,7 124,3   2 129,3
Myyntisaamiset           115,6 107,9   7  86,9
Muut saamiset            8,9  23,9  -63  6,4
Rahavarat              6,1  6,4   -5  21,7
LYHYTAIKAISET YHTEENSÄ       257,4 262,4   -2 244,2

VASTAAVAA YHTEENSÄ         702,4 763,0   -8 702,7

VASTATTAVAA

Oma pääoma             387,0 354,8   9 402,7

P-aik.koroll.vieras pääoma     139,4 157,8  -12 124,5
P-aik.korottomat velat        2,7  3,3  -20  2,7
Laskennalliset verovelat      17,8  20,6  -14  17,6
Eläkevelat             15,2  13,3   15  15,5
Varaukset              2,6  2,7   -3  2,9
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ    177,7 197,8  -10 163,1

L-aik.koroll.vieras pääoma     32,9  88,6  -63  37,2
Ostovelat ja muut korott.velat   99,7 115,3  -14  94,6
Verovelka              5,1  6,5  -22  5,1
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ    137,7 210,4  -35 136,9

VASTATTAVAA YHTEENSÄ        702,4 763,0   -8 702,7


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA      1-3  1-3  1-12
                  2006  2005  2005
                  MEUR  MEUR  MEUR
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tulos ennen veroja         14,6  13,0  69,4
Suoriteperusteen oikaisut
 Poistot              6,5  5,7  58,7
 Osakkuusyhtiöiden tulososuudet  -8,8  -6,2 -28,6
 Sijoitustuotot (netto)      -0,6  -0,8 -52,3
 Rahoituskulut (netto)       2,3  2,9  9,5
 Biologisten varojen muutos     0,1  0,1  0,5
Osinkotuotot,osakkuusyhtiöt     23,7  17,1  17,1
Osinkotuotot,muut          0,0  0,0  0,1
Maksetut rahoituskulut (netto)   -1,5  -2,1  -8,3
Maksetut verot           -1,8  -2,0  -6,7
Korottomien saamisten muutos    -27,8 -36,4  8,1
Vaihto-omaisuuden muutos       0,5 -11,5  -7,8
Korottomien velkojen muutos     6,0  28,4  3,0
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA(NETTO)A  13,2  8,2  62,7

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Liiketoimintojen hankinnat         -5,9 -11,9
Inv. osakkuusyhtiöosakk. netto          74,4
Inv. käyttöomaisuushyödykkeisiin  -3,1  -6,2 -19,0
Muun käyttöom. myyntitulot      0,0  0,2  2,9
Muiden sijoitusten luovutustulot   0,1  0,6  1,7
Investoinnit muihin sijoituksiin  -5,2  -0,3  -0,2
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA(NETTO)B   -8,1 -11,6  47,9

RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA
Pitkäaik. lainojen nostot      15,0  5,0
Pitkäaik. lainojen lyhennykset   -4,2  0,0 -32,8
Lyhytaikaisten lainojen muutos    0,8  16,7 -39,8
Rahoitusleasing maksut       -0,7  -0,7  -3,7
Muiden rahoituserien rahavirta    0,1  -2,2  -3,1
Maksetut osingot          -34,4 -22,8 -22,8
RAHOITUSTOIM.RAHAVIRTA(NETTO)C   -23,4  -3,9 -102,3

Kurssimuutosten vaikutus D      2,8  -1,9  -2,3
LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS(A+B+C+D) -15,6  -9,2  6,1

Likvidit varat kauden alussa    21,7  15,6  15,6
Likvidit varat kauden lopussa    6,1  6,4  21,7


EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVAN                    Kert.
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET          Osake-  Omat  Muut Muunto voitto  Yht-
                     pääoma osakk. rahast  erot varat eensä
                      MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
31.12.2004 IFRS              77,5  -0,9  0,0  -1,4 260,5 335,8
IAS 39 vaikutukset
  Fiskars-konserni                   -0,4      0,4  0,1
  Osakkuusyhtiö Wärtsilä                37,8         37,8
1.1.2005 IFRS               77,5  -0,9  37,5  -1,4 261,0 373,7
Muuntoeron muutos                        1,1      1,1
Osakkuusyhtiön muut muutokset               0,1     -7,7  -7,5
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJ.TUOT.             0,1  1,1  -7,7  -6,5
Katsauskauden tulos                          10,4  10,4
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT              0,1  1,1  2,7  3,9
Maksetut osingot                           -22,8 -22,8
31.03.2005 IFRS              77,5  -0,9  37,6  -0,3 240,9 354,8
Muuntoeron muutos                        0,3      0,3
Käyvän arvon rahaston muutos               0,4         0,4
Osakk.yhtiön omistusosuusmuutos             -6,9         -6,9
Osakkuusyhtiön muut muutokset              -6,4  1,2  7,6  2,4
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT         -12,9  1,4  7,6  -3,8
Katsauskauden tulos                          51,8  51,8
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT             -12,9  1,4  59,4  47,9
31.12.2005 IFRS              77,5  -0,9  24,7  1,2 300,3 402,7
Muuntoeron muutos                        -0,6     -0,6
Käyvän arvon rahaston muutos, osakk.yhtiö         6,6         6,6
Osakkuusyhtiön muut muutokset                  0,1  0,0  0,1
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT          6,6  -0,5  0,0  6,1
Katsauskauden tulos                          12,5  12,5
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT              6,6  -0,5  12,5  18,6
Maksetut osingot                           -34,4 -34,4
31.03.2006 IFRS              77,5  -0,9  31,3  0,7 278,4 387,0

Muut rahastot sisältävät omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Wärtsilän
käyvän arvon rahastosta ja osuuden sen muutoksesta.


TUNNUSLUVUT             3/06  3/05 muutos 12/05
                           %
Oma pääoma/osake, euro       5,00  4,59   9  5,20
Omavaraisuusaste          55 %  46 %     57 %
Nettovelkaantumisaste        43 %  68 %     35 %
Oma pääoma, meur          387,0 354,8   9 402,7
Korolliset nettovelat, meur    166,2 240,0  -31 140,0
Henkilöstö keskimäärin       3293  3539   -7  3476


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT      1-3  1-3 muutos  1-12
LIIKEVAIHTO             2006  2005   %  2005
                  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           138,5 121,1   14 513,3
Inhan Tehtaat            10,3  8,6   21  32,4
Kiinteistöliiketoiminta       1,1  2,6  -55  8,9
Kohdistamattomat ja eliminoinnit  -0,5  -0,7  -33  -3,5
KONSERNI YHTEENSÄ         149,5 131,5   14 551,1

Vienti Suomesta           17,8  18,9   -6  55,5


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT      1-3  1-3     1-12
TULOS                2006  2005     2005
                  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands            8,0  8,5     -1,6
Inhan Tehtaat            1,1  1,0      3,5
Kiinteistöliiketoiminta       0,1  0,7      2,0
Osakkuusyhtiö Wärtsilä        8,8  6,2     28,6
Kohdistamattomat ja eliminoinnit  -1,7  -1,2     -5,8
LIIKETULOS YHTEENSÄ         16,3  15,1     26,6


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT      1-3  1-3     1-12
POISTOT               2006  2005     2005
                  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands            5,8  5,1     55,9
Inhan Tehtaat            0,3  0,2      1,0
Kiinteistöliiketoiminta       0,3  0,3      1,3
Kohdistamattomat ja eliminoinnit   0,0  0,1      0,5
KONSERNI YHTEENSÄ          6,5  5,7     58,7


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT      1-3  1-3     1-12
INVESTOINNIT            2006  2005     2005
                  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands            2,2  10,4     24,1
Inhan Tehtaat            0,2  0,7      3,4
Kiinteistöliiketoiminta       0,7  0,8      2,9
Osakkuusyhtiö Wärtsilä                  30,2
Kohdistamattomat ja eliminoinnit   0,0  0,3      0,4
KONSERNI YHTEENSÄ          3,1  12,3     60,9


MAANTIETEELLINEN SEGMENTTI      1-3  1-3 muutos  1-12
LIIKEVAIHTO KOHDEMAAN MUKAAN     39   38   %   38
                  MEUR  MEUR     MEUR
Eurooppa              68,9  60,0   15 220,1
USA                 70,9  64,3   10 292,9
Muut maat              9,7  7,2   34  38,1
KONSERNI YHTEENSÄ         149,5 131,5   14 551,1

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET        3/06  3/05 12/05
                      MEUR  MEUR  MEUR
OMIEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset                0
Pantit                        1
Vekselivastuut                0   0   0
Leasing- ja vuokravastuut          21   18   23
Muut vastuut                 1   0   1
YHTEENSÄ                   22   20   24

TAKAUKSET MUIDEN SITOUMUSTEN VAKUUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset            2

VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ          24   20   24

JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit              111  138  145
Valuuttaoptiot                4       4
Koronvaihtosopimukset                23
Korkotermiinit ja -futuurit             31   59

JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT
VERRATTUNA NIMELLISARVOIHIN

Valuuttatermiinit               1   -1   -2
Valuuttaoptiot                0       0
Koronvaihtosopimukset                0
Korkotermiinit ja -futuurit             0   0

Myös suljetut sopimukset sisältyvät nimellisarvoihin.