Fiskars Oyj Abp 			Pörssitiedote 6.8.2008 klo 8.30

FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2008
(Tilintarkastamaton)

FISKARSIN LIIKEVAIHTO JA KASSAVIRTA KASVOIVAT ENSIMMÄISELLÄ
VUOSIPUOLISKOLLA, LIIKETULOS LASKI

Q2 lyhyesti:
- Liikevaihto nousi 187,3 milj. euroon (161,6)
- Liiketulos (EBIT) nousi 35,0 milj. euroon (31,3)
- Liiketulos ilman Wärtsilää ja puuvarannon arvonmuutosta oli 16,7 milj.
 euroa (18,8)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 86,1 milj. euroa (22,5), Wärtsilän osinko
 67,2 milj. euroa maksettiin toisen neljänneksen aikana
- Konsernin taloudellinen asema on edelleen vahva
- Koko vuoden liiketuloksen ilman Wärtsilää ja puuvarannon arvonmuutosta
 odotetaan jäävän alle vuoden 2007 tason

FISKARS-KONSERNI LYHYESTI


Milj. euroa        Q2/2008 Q2/2007 1-6/2008 1-6/2007   2007
Liikevaihto         187,3  161,6  362,0  311,5  647,0
Osuus osakkuusyhtiön     16,2   8,6   29,8   15,5   43,3
tuloksesta
Liiketulos (EBIT)      35,0   31,3   48,7   51,1  109,5
Tulos ennen veroja      30,5   28,9   38,9   47,0  122,5
Katsauskauden tulos     26,6   25,3   36,1   40,0  110,4
Tulos/osake, euroa      0,34   0,33   0,47   0,52   1,42
Liiketoiminnan rahavirta   86,1   22,5   52,2   30,3   82,0KONSERNI

Q2 / 2008
Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 16 %
187 milj. euroon (162). Iittalan liikevaihto vuoden 2007 toisen
neljänneksen aikana oli n. 42 milj. euroa. (Iittala on konsolidoitu
konserniin 1.9.2007 alkaen.) Muuttumattomilla valuuttakursseilla
laskettuna pro forma -myynti laski 6 milj. eurolla (-3 %).
Valuuttakurssien, erityisesti euroa vastaan heikentyneen US-dollarin,
vaikutus liikevaihtoon oli -11 milj. euroa.

Konsernin liiketulos (EBIT) oli 35,0 milj. euroa (31,3), 3,7 milj. euroa
enemmän kuin viime vuonna. Liiketulokseen sisältyvät Fiskarsin osuus
Wärtsilän tuloksesta, 16,2 milj. euroa (8,6) ja puuvarannon arvon muutos,
2,1 milj. euroa (3,9). Liiketulos ilman Wärtsilää ja puuvarannon
arvonmuutosta oli 16,7 milj. euroa (18,8).

Tutkimus- ja kehittämismenot olivat 1,9 milj. euroa (1,5) eli 1,0 %
liikevaihdosta.

Rahoituskulut olivat 4,7 milj. euroa (3,5). Kustannusten kasvun
aiheutti pääasiassa Iittalan hankinta, joka rahoitettiin vieraalla
pääomalla.
Vuoden 2008 toisen neljänneksen tulos oli 26,6 milj. euroa (25,3) ja
osakekohtainen tulos 0,34 euroa (0,33).

TAMMI-KESÄKUU 2008
Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 16 %
362 milj. euroon (312). Iittalan ja Leborgnen liikevaihto ensimmäisellä
vuosipuoliskolla 2007 oli n. 88 milj. euroa. Muuttumattomilla
valuuttakursseilla laskettuna pro forma -myynti, sisältäen Leborgnen ja
Iittalan, laski 18 milj. euroa (-5 %). Valuuttakurssien, erityisesti
euroa vastaan heikentyneen US-dollarin, vaikutus liikevaihtoon oli
-20 milj. euroa.

Konsernin liiketulos (EBIT) oli 48,7 milj. euroa (51,1), 2,4 milj. euroa
vähemmän kuin viime vuonna. Fiskarsin osuus Wärtsilän tuloksesta oli 29,8
milj. euroa (15,5) ja puuvarannon käyvän arvon muutos oli -2,8 milj.
euroa (+6,0). Liiketulos ilman Wärtsilää ja puuvarannon arvonmuutosta oli
21,7 milj. euroa (29,6).

Tutkimus- ja kehittämismenot olivat 3,9 milj. euroa (3,0) eli 1,1 %
liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat 9,8 milj. euroa (4,1). Ensimmäisen
vuosipuoliskon tulos oli 36,1 milj. euroa (40,0) ja osakekohtainen tulos
0,47 euroa (0,52).

EMEA

Q2 / 2008
EMEA-segmentin liikevaihto kasvoi 39,2 milj. eurolla 117,4 milj. euroon
(78,2). Liiketulos (EBIT) oli 10,6 milj. euroa (9,3).

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liiketoiminta käynnistyi hitaasti ja
sama jatkui toisella neljänneksellä, ja toimintaympäristö oli vielä
haasteellisempi kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Markkinoiden
yleisnäkymät heikkenivät edelleen toisen neljänneksen aikana ja
kuluttajien luottamus markkinoihin laski. Vaikeaa taloudellista
tilannetta heikensivät myös öljyn ja ruoan hintojen jatkunut nousu.
Kulutuksen laskun myötä kauppojen ostokäyttäytyminen muuttui
varovaisemmaksi.

Säästä hyvin riippuvaista Garden-liiketoimintaa rasitti edelleen toisen
neljänneksen aikana oikukas sää, koska päämarkkina-alueilla kevät oli
epätavallisen kylmä ja myöhäinen.

TAMMI-KESÄKUU 2008
EMEA-segmentin liikevaihto oli 232,7 milj. euroa (155,6), kasvua oli
77,1 milj. euroa. Liiketulos (EBIT) oli 13,9 milj. euroa (20,3).


AMERIKKA

Q2 / 2008
Amerikka-segmentin liikevaihto oli 59,5 milj. euroa (72,9); -18 % eli
93,0 milj. US-dollaria (98,2), -5 %. Liiketulos (EBIT) heikkeni 6,7 milj.
euroon (9,2) eli 10,5 milj. US-dollariin (12,5).

Yhdysvaltain talouden yleinen heikkeneminen edelleen on yhdessä
kuluttajien luottamuksen laskun ja kulutuskysynnän vähenemisen kanssa
vaikuttanut liiketoimintaympäristöön Yhdysvalloissa. Liiketoimintaan
vaikuttavat myös raaka-aineiden hintojen nousu, kasvavat polttoaine- ja
kuljetuskustannukset sekä US-dollarin lasku erityisesti suhteessa Kiinan
renminbiin.

TAMMI-KESÄKUU 2008
Amerikka-segmentin liikevaihto oli 112,0 milj. euroa (136,8); -18 % eli
172,0 milj. US-dollaria (182,0), -6 %. Liiketulos (EBIT) oli 8,7 milj.
euroa (9,5), pysytellen paikallisvaluutassa viime vuoden tasolla, 13,6
milj. US-dollarissa (13,4).


MUUT

INHAN TEHTAAT

Q2 / 2008
Inhan Tehtaiden liikevaihto oli 12,9 milj. euroa (15,1), eli laskua n.
14 %. Liiketulos (EBIT) 0,2 milj. euroa (2,0) ei ollut tyydyttävä.

Talouden epävarmuus, kasvavat polttoaineiden hinnat ja yleisen
kustannustason nousu johtivat venemarkkinoilla vuoden toisella
neljänneksellä dramaattiseen muutokseen. Suomessa uusia veneitä
rekisteröitiin huomattavasti aiempaa vähemmän ja myös muissa
Pohjoismaissa markkinat heikkenivät edellisvuoteen verrattuna. Myynti
laski, vaikka Buster-veneiden markkinaosuus kasvoikin. Liikevaihdon ja
liiketuloksen (EBIT) kehitykseen vaikuttivat merkittävästi myös uusien
venemallien toimitusten alun myöhästyminen.

Saranaliiketoiminta on kärsinyt alhaisen kustannustason maiden kovasta
kilpailusta, ja katsauskauden aikana Fiskars päätti, että liiketoiminta
lakkautetaan vuoden 2008 aikana. Arvioitu henkilöstövaikutus on 60-80
työntekijää ja toimihenkilöä.

TAMMI-KESÄKUU 2008
Inhan Tehtaiden liikevaihto oli 24,8 milj. euroa (27,8), eli laskua
n. 11 %. Liiketulos (EBIT) 1,0 milj. euroa (3,6) ei ollut tyydyttävä.


KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA

Q2 / 2008
Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto oli 1,3 milj. euroa (1,5).
Liiketulos (EBIT) oli 2,2 milj. euroa (3,9). Vuoden toisen neljänneksen
aikana Fiskarsin puuvarannon arvo nousi 2,1 milj. euroa (3,9).

TAMMI-KESÄKUU 2008
Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto oli 2,9 milj. euroa (2,7).
Liiketulos (EBIT) oli -2,1 milj. euroa (6,0). Kiinteistöliiketoimintaan
kuuluu kiinteistöjen sisäisen ja ulkoisen vuokrauksen lisäksi myös yhtiön
metsien ja muiden kiinteistöjen hallinnointi. Vuoden ensimmäisen
puoliskon aikana Fiskarsin biologisten varojen markkinahinta laski -2,8
milj. euroa(6,0).


OSAKKUUSYHTIÖ WÄRTSILÄ OYJ ABP

Q2 / 2008
Osakkuusyhtiö Wärtsilän kehitys jatkui vahvana toisella neljänneksellä.
Fiskars-konsernin osuus Wärtsilän toisen neljänneksen tuloksesta kasvoi
16,2 milj. euroon (8,6).

TAMMI-KESÄKUU 2008
Fiskars-konsernin osuus Wärtsilän tuloksesta oli 29,8 milj. euroa (15,5).
Vuoden 2008 maaliskuun rahastoannin yhteydessä Fiskarsin osuus Wärtsilän
omasta pääomasta kasvoi 5,8 milj. eurolla, mikä sisältyy kohtaan Osuus
osakkuusyhtiötuloksesta.

Osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 237,9 milj. euroa (278,3 tilikauden
vaihteessa). Omistuksen tasearvoon sisältyy liikearvoa 61,2 milj. euroa
(61,2 tilikauden vaihteessa).

Fiskars-konsernin omistusosuus Wärtsilän osakkeista oli jakson lopussa
17,1 % (16,5 %) ja äänistä 17,1 % (32,2 %). Wärtsilän yhtiökokous päätti
19.3.2008 yhdistää A- ja B-osakesarjat. Vaikka Fiskars-konsernin
äänivalta laski alle 20 prosentin, Fiskars on edelleen Wärtsilän selvästi
suurin yksittäinen osakkeenomistaja yli 17 prosentin äänivallalla.
Fiskarsin hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh ja Fiskarsin
toimitusjohtaja Kari Kauniskangas valittiin Wärtsilän hallitukseen.
Fiskars arvioi, että sillä on IAS 28:n tarkoittama merkittävä
vaikutusvalta Wärtsilässä ja käsittelee siten Wärtsilää edelleen
osakkuusyhtiönä.

Fiskarsin Wärtsilä-osakkeiden markkina-arvo oli katsauskauden lopussa
673 milj. euroa (osakkeen hinta 39,95).


TASE JA RAHOITUSASEMA
Konsernin nettokäyttöpääoma oli 190 milj. euroa (162 milj. euroa vuoden
2007 lopussa), 7 milj. euroa vähemmän kuin maaliskuussa 2008. Ero johtuu
pääasiassa liiketoiminnan kausivaihteluista. Myytävänä olevat
omaisuuserät, 1,1 milj. euroa, sisältävät käytöstä poistettuja
kiinteistöjä Yhdysvalloissa, jotka myytäneen seuraavan 12 kuukauden
aikana.

Pitkäaikaiset varat olivat yhteensä 665 milj. euroa (713), josta
aineettomia hyödykkeitä 133 milj. euroa ja liikearvoa 99 milj. euroa.
Kesäkuun lopussa viimeiset 2,3 % Iittala Group Oy Ab:n osakkeista
hankittiin 3,1 milj. eurolla.
Korolliset nettovelat olivat 342 milj. euroa, nousua vuodenvaihteesta 23
milj. euroa (319). Maaliskuusta korolliset nettovelat olivat kuitenkin
laskeneet 14 milj. euroa.

Konsernin taloudellinen asema on edelleen vahva. Jakson lopussa oman
pääoman määrä oli 446 milj. euroa (478). Konsernin omavaraisuusaste oli
45 % (46 %) ja nettovelkaantumisaste oli 77 % (67 %).Konsernin
maksuvalmius on hyvä. Jakson lopussa likvidejä varoja oli 13 milj. euroa
(35), ja niiden lisäksi konsernilla oli 425 milj. euroa käyttämättömiä
pitkäaikaisia valmiusluottoja, pääasiassa merkittävimmissä
pohjoismaisissa pankeissa.

Liiketoiminnan rahavirta vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli +52 milj.
euroa (+30). Rahavirtaan sisältyy 67,2 milj. euroa Wärtsilän osinkoja
(27,7). Investoinnit ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat 15,4 milj.
euroa (22,1). Investointeihin sisältyy Iittala Group Oy Ab:n
vähemmistöosakkeista maksetut 3,1 milj. euroa.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Fiskarsin liikevaihtoon ja taloudelliseen tulokseen vaikuttavat
pääasialliset epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät
- yleisen taloudellisen tilanteen olennaiseen heikkenemiseen
 entisestään
- kustannusten nousuun
- yleisen kulutustason pienentymiseen, mikä vaikuttaa erityisesti
 Homeware-liiketoimintaan, jonka painopiste on vuoden viimeisellä
 neljänneksellä
- vähittäiskauppiaille tapahtuvan myynnin heikkenemiseen, jonka
 saattavat aiheuttaa epävakaa taloudellinen tilanne, taloudelliset
 paineet ja kaupan varastojen suuruus

Riskejä ja niiden hallintaa kuvataan tarkemmin Fiskarsin vuoden 2007
vuosikertomuksessa sivulla 38.

OMIEN OSAKKEIDEN OSTO JA LUOVUTUS
Yhtiön hallituksella oli varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2008 asti
valtuutus hankkia ja luovuttaa yhtiön osakkeita siten, että osakkeiden
yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään
kymmenen prosenttia (10 %) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden
äänimäärästä. Yhtiökokous 25.3.2008 päätti valtuuttaa hallituksen
hankkimaan ja luovuttamaan yhtiön omia osakkeita siten, että hankittavien
tai luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä on alle viisi prosenttia (5
%) yhtiön kaikista osakkeista.

Yhtiö myi tammikuussa 2008 markkinahintaan (11,20 euroa/osake) pörssin
kautta toimitusjohtajalle yhteensä 15 397 A-osaketta, josta yhtiölle
kertyi 0,1 miljoonan myyntivoitto, joka kirjattiin suoraan omaan
pääomaan.

Yhtiön osakekanta oli 30.6.2008 yhteensä 54 944 492 A-osaketta (71 %
osakkeista ja 11 % äänistä) sekä 22 565 708 K-osaketta (29 % ja 89 %),
yhteensä 77 510 200 osaketta, mikä vastaa yhtiön yhteenlaskettua
kirjanpidollista vasta-arvoa euroissa.

Yhtiön hallussa oli 30.6.2008 omia osakkeita 112 115 kpl A-osakkeita ja
420 kpl K-osakkeita, mikä vastaa 0,15 % yhtiön osakkeista ja 0,02 %
äänistä.

OSAKEKURSSIT
Fiskarsin A- ja K-osakkeet noteerataan OMX Pohjoismaisessa Pörssissä
Helsingissä large cap -listalla. Fiskarsin A-osakkeen kurssi oli kesäkuun
lopussa 10,90 euroa (13,30 vuoden lopussa) ja K-osakkeen 13,00 euroa
(14,45). Yhtiön osakekannan markkina-arvo omia osakkeita lukuun ottamatta
oli katsauskauden lopussa 891 milj. euroa.

FISKARSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008
Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2008 vahvistettiin
vuoden 2007 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa A-osakkeille 0,80
euroa/osake, yhteensä 43 865 901,60 euroa, ja K-osakkeille 0,78
euroa/osake, yhteensä 17 600 924,64 euroa, eli yhteensä 61 466 826,24
euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 28.3.2008. Osinko maksettiin
4.4.2008. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin
vastuuvapaus tilikaudelta 2007.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Hallituksen
jäseniksi valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth,
Paul Ehrnrooth, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl
Grotenfelt, Karsten Slotte ja Jukka Suominen. Hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Mauri Palvin
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhtiön
vapaalla omalla pääomalla enintään 2 747 224 kpl A-osaketta ja enintään
1 128 285 kpl K-osaketta, enintään hankintahetkellä Fiskars Oyj Abp:n
osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettavalla korkeimmalla
hinnalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla
on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, enintään 2 747 224 kpl A-
osaketta ja enintään 1 128 285 kpl K-osaketta. Valtuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf
Berghin ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul
Ehrnroothin. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi
Gustaf Gripenbergin ja jäseniksi Ilona Ervasti-Vaintolan, Alexander
Ehrnroothin, Paul Ehrnroothin ja Karsten Slotten. Palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Ralf
Böerin, Karl Grotenfeltin ja Jukka Suomisen. Nimitysvaliokunnan
puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi
Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.

Yhtiökokous päätti myös muuttaa yhtiöjärjestystä. Yhtiöjärjestyksen
muutokset merkittiin kaupparekisteriin 21.4.2008.

VUODEN 2008 UUSI ORGANISAATIORAKENNE
Fiskars ilmoitti uudesta organisaatiostaan ja siihen liittyvästä uudesta
segmenttiraportointirakenteesta 7.3.2008. Vuoden 2008 alusta Fiskarsin
raportoinnissa on käytössä seuraavat liiketoimintasegmentit: Amerikka,
EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Aasia), Wärtsilä ja Muut. Segmentti Muut
koostuu Inhan Tehtaista ja Kiinteistötoiminnasta.

Vuoden 2007 tilinpäätös on laadittu aiemman segmenttijaon mukaisesti.

Pörssitiedotteessa 20.3.2008 julkaistiin uuden raportointirakenteen
mukaiset tiedot vertailuvuodelta 2007.

Konsernin liiketoiminta-alueet ovat: Garden, Homeware, Outdoor
Recreation, Craft, Kiinteistöliiketoiminta ja Inhan Tehtaat.

HENKILÖSTÖ
Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstö oli 4 395 (3 333). Vuoden 2007
lopussa henkilöstön määrä oli 4 515.

MUUTOKSET KONSERNINJOHDOSSA
KTM Kari Kauniskangas aloitti vuoden 2008 alusta Fiskars Oyj Abp:n
toimitusjohtajana.

Tekn. lis. Hille Korhonen nimitettiin 7.3.2008 alkaen konsernin tuotanto-,
hankinta- ja logistiikkajohtajaksi sekä konsernin johtoryhmän
jäseneksi.

Jim Purdin, Fiskars Brands Inc:n toimitusjohtaja, lopetti konsernin
palveluksessa 31.3.2008. Konsernin talousjohtaja Maija Elenius lopetti
yhtiön palveluksessa 7.3.2008.

KTM Teemu Kangas-Kärki nimitettiin Fiskars-konsernin talousjohtajaksi
25.4.2008. Hän ottaa vastuun taloushallinnosta elokuun aikana.

Fiskars ja rahoitusjohtaja Juha Rauhala ovat sopineet, että Juha Rauhala
lopettaa Fiskarsilla tämän vuoden lopussa, kuten 9.5.2008 tiedotettiin.

NÄKYMÄT VUODELLE 2008
Markkinoiden yleisnäkymät vuodelle 2008 ovat edelleen epävarmat. Sekä
Yhdysvalloissa että Euroopassa kysyntä ja tunnelma kuluttajamarkkinoilla
ovat heikommat kuin edellisvuonna. Toimenpiteet liiketoiminnan
sopeuttamiseksi vallitsevaan tilanteeseen on jo aloitettu kilpailukyvyn
parantamiseksi tulevaisuudessa.

Toimenpiteissä keskitytään organisaation ja toimintojen tehostamiseen
sekä kulurakenteeseen. Samalla toteutetaan hinnankorotuksia, joiden
vaikutus näkyy enimmäkseen vuonna 2009. Haasteellisesta
toimintaympäristöstä huolimatta uusien tuotteiden kehitys on edelleen
tärkeä tekijä tulevassa menestyksessä.

Fiskarsin liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2008 elokuussa 2007
hankitun Iittalan myötä. Koko vuoden liiketuloksen ilman Wärtsilää ja
puuvarannon arvonmuutosta odotetaan jäävän alle vuoden 2007 tason. Näin
ollen koko vuoden tuloksen ei uskota yltävän vuoden 2007 tasolle,
etenkään kun vuoden 2007 tulokseen sisältyi 23,7 milj. euron myyntivoitto
Wärtsilän osakekaupasta sekä 9,8 milj. euron puuvarannon arvonnousu.

Iittalan ja Leborgnen hankinnat kasvattavat konsernin rahoituskuluja.

Yhtiön rahoitusasema on edelleen vahva, mikä mahdollistaa investointien
jatkamisen ja liiketoiminnan kasvattamisen haastavassakin
markkinatilanteessa.

Osakkuusyhtiö Wärtsilällä on edelleen suuri vaikutus konsernin tulokseen
vuonna 2008.

Fiskars julkaisee osavuosikatsauksen tammikuu-syyskuu 31.10.2008.
Kari Kauniskangas
toimitusjohtaja
Fiskars Oyj Abp
KONSERNIN TULOSLASKELMA      4-6  4-6 muutos  1-6  1-6 muutos  1-12
                 2008  2007   %  2008  2007   %  2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR

LIIKEVAIHTO           187,3 161,6   16 362,0 311,5   16 647,0

Hankinnan ja valmistuksen kulut -123,4 -109,3   13 -242,5 -212,9   14 -437,8
BRUTTOKATE            63,9  52,3   22 119,5  98,6   21 209,2

Liiketoiminnan muut tuotot     0,8  -0,1   0  1,3  0,8   58  5,8
Biologisten hyödykkeiden käyvän
arvon muutos            2,1  3,9  -46  -2,8  6,0   0  11,1
Myynnin ja markkinoinnin kulut  -32,7 -19,5   68 -65,9 -40,8   62 -99,4
Hallinnon kulut         -14,3 -12,3   16 -29,7 -25,4   17 -48,8
Tutkimus- ja kehittämismenot   -1,9  -1,5   23  -3,9  -3,0   30  -7,4
Liiketoiminnan muut kulut     0,8  -0,1   0  0,5  -0,6   0  -4,2
Osuus osakkuusyhtiötuloksesta   16,2  8,6   89  29,8  15,5   92  43,3
LIIKETULOS (EBIT)         35,0  31,3   12  48,7  51,1   -5 109,5

Wärtsilän osakkeiden realisointitulos                    23,7
Rahoitustuotot           0,2  1,1  -83  0,2  1,7  -87  3,0
Rahoituskulut           -4,7  -3,5   35 -10,0  -5,8   72 -13,7
TULOS ENNEN VEROJA        30,5  28,9   5  38,9  47,0  -17 122,5

Tuloverot             -3,9  -3,6   6  -2,8  -7,1  -60 -12,1
KATSAUSKAUDEN TULOS        26,6  25,3   5  36,1  40,0  -10 110,4

Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat    26,6  25,3   5  36,1  40,0  -10 110,0
Vähemmistö             0,0  0,0      0,0  0,0      0,3
                 26,6  25,3     36,1  40,0     110,4

Emoyhtiön omistajille kuuluva
tulos/osake, euroa        0,34  0,33     0,47  0,52     1,42

Tulos/osake on laimentamaton. Yhtiöllä ei ole avoimia optio-ohjelmia eikä muita
rahoitusinstrumentteja, joilla voisi olla laimennusvaikutusta.

VALUUTTAKURSSEJA             1-6  1-6 muutos  1-12
                     2008  2007   %  2007
USD keskikurssi             1,53  1,33   15  1,37
USD kurssi kauden lopussa        1,58  1,35   17  1,47


KONSERNIN TASE              6/08  6/07 muutos 12/07
                     MEUR  MEUR   %  MEUR
VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet         133,3  20,6  548 134,0
Liikearvo                99,2  28,3  251  99,8
Aineelliset hyödykkeet         117,5  98,1   20 121,7
Biologiset varat             42,1  40,3   4  44,9
Sijoituskiinteistöt            8,1  8,5   -5  8,4
Osuudet osakkuusyhtiöissä        237,9 227,8   4 278,3
Muut osakkeet               3,0  3,2   -7  3,0
Muut sijoitukset             2,6  1,7   56  2,3
Verosaamiset                   3,8      0,3
Laskennalliset verosaamiset       21,9  23,2   -6  20,6
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ      665,3 455,3   46 713,4

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus             175,1 126,9   38 173,7
Myyntisaamiset             132,9 125,2   6 115,2
Muut saamiset              12,4  4,5  176  10,4
Rahavarat                13,1  17,0  -23  34,5
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ      333,4 273,6   22 333,8

Myytävänä olevat omaisuuserät       1,1

VARAT YHTEENSÄ             999,9 728,9   37 1047,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääo 446,3 415,2   8 477,8
Vähemmistöosuus              0,0  0,0      0,5
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ           446,4 415,2   8 478,3

PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat            160,5 132,3   21 124,6
Korottomat velat             1,8  2,0  -11  4,7
Laskennalliset verovelat         50,6  22,5  125  51,7
Eläkevelvoite               8,7  12,1  -28  9,4
Varaukset                 5,7  4,3   35  6,2
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ      227,3 173,2   31 196,7

LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat            194,2  22,1  779 228,9
Ostovelat ja muut korottomat velat   126,6 114,0   11 139,4
Verovelat                 5,5  4,5   22  3,8
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ      326,2 140,6  132 372,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      999,9 728,9   37 1047,1


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA           4-6  4-6  1-6  1-6  1-12
                        2008  2007  2008  2007  2007
                        MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tulos ennen veroja               30,4  28,9  38,9  47,0 122,5
Oikaisut
 Poistot                    6,5  5,2  13,1  10,4  23,2
 Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot                   -26,1
 Osuus osakkuusyhtiötuloksesta        -16,2  -8,6 -29,8 -15,5 -43,3
 Rahoitustuotot                -0,3  -1,0  -0,2  -1,3  -3,0
 Rahoituskulut                 4,8  3,3  10,0  5,3  13,7
 Biologisten varojen muutos          -2,1  -3,5  2,8  -5,3 -10,0
Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta    23,2  24,4  34,8  40,7  77,0

Käyttöpääoman muutos
 Korottomien saamisten muutos          6,5  0,6 -21,1 -36,6  -9,7
 Vaihto-omaisuuden muutos            2,4  -5,7  -5,2 -10,0  -1,5
 Korottomien velkojen muutos          -4,7  9,8  -7,8  17,9  11,4
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä j  27,4  29,1  0,7  12,0  77,2

Osinkotuotot, osakkuusyhtiö           67,2     67,2  27,7  27,7
Osinkotuotot, muut                0,0  0,1  0,0  0,1  0,1
Maksetut rahoituskulut (netto)         -6,1  -3,9 -11,1  -5,2 -11,8
Maksetut verot                 -2,4  -2,8  -4,7  -4,3 -11,2
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA A           86,1  22,5  52,2  30,3  82,0

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Liiketoim. ja tytäryht. hankinnat        -3,1 -13,1  -3,1 -13,1 -169,2
Inv. osakkuusyhtiöosakkeisiin (netto)                    -0,1
Inv. käyttöomaisuushyödykkeisiin        -6,4  -4,8 -12,4  -8,1 -20,5
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot      0,4  0,0  0,8  0,1  2,4
Muiden sijoitusten luovutustulot         0,1  3,1      3,2  4,1
Investoinnit muihin sijoituksiin         0,6  -0,2  -0,1  -0,3  0,0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA B            -8,4 -15,0 -14,7 -18,2 -183,4

RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA
Omien osakkeiden myynti                    0,2
Pitkäaik. lainojen nostot                0,0  37,5      0,6
Pitkäaik. lainojen lyhennykset         -0,1  -0,2  -0,1  -0,2  -0,1
Lyhytaikaisten lainojen muutos         -45,1  2,3 -33,3  9,1 137,6
Rahoitusleasingmaksut              -3,5  -0,7  -1,7  -1,5  -1,8
Muiden rahoituserien rahavirta          0,4  -1,2  -1,0  -0,7  0,9
Maksetut osingot                -61,5  0,0 -61,5 -46,0 -46,0
RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA C        -109,7  0,2 -60,0 -39,2  91,3

LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS (A+B+C)        -32,1  7,7 -22,5 -27,1 -10,2

Likvidit varat kauden alussa          43,1  10,0  34,5  44,9  44,9
Kurssimuutosten vaikutus             2,0  -0,7  1,1  -0,8  -0,3
Likvidit varat kauden lopussa          13,1  17,0  13,1  17,0  34,5


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Emoyhtiön omistajille kuuluva   Vähem-  Yh-
                 oma pääoma:            mistö- teensä
                       Käyvän     Kert. osuus
                Osake-  Omat arvonMuunto-voitto-
                pääoma osakk.rahasto  erot varat
                 MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
31.12.2006            77,5  -0,9  21,6  -1,5 325,0  0,0 421,8
Muuntoeron muutos                   -2,0      0,0  -2,0
Käyvän arvon rahaston muutos, osakk.yhtiö    0,3             0,3
Muutokset osakkuusyhtiössä               0,5         0,5
Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten suojaus vero  0,6         0,6
Muut muutokset                            0,0  0,0
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT      0,3  -0,9  0,0  0,0  -0,6
Katsauskauden tulos                      40,0  0,0  40,0
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT         0,3  -0,9  40,0  0,0  39,4
Maksetut osingot                       -46,0     -46,0
30.6.2007             77,5  -0,9  21,9  -2,4 319,1  0,0 415,2
Muuntoeron muutos                   -8,4      0,0  -8,4
Muutokset osakkuusyhtiössä           -0,5  -0,5         -1,0
Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten suojaus vero  1,9         1,9
Muut muutokset                            0,1  0,1
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT     -0,5  -6,9  0,0  0,1  -7,3
Katsauskauden tulos                      70,0  0,3  70,4
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT         -0,5  -6,9  70,0  0,5  63,1
31.12.2007            77,5  -0,9  21,4  -9,3 389,1  0,5 478,3
Muuntoeron muutos                   -7,4      0,0  -7,4
Muutokset osakkuusyhtiössä           -2,2            -2,2
Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten suojaus vero  2,7         2,7
Muut muutokset              0,1         0,5  -0,5  0,2
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT  0,1  -2,2  -4,7  0,5  -0,5  -6,7
Katsauskauden tulos                   0,1  36,1  0,0  36,2
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT      0,1  -2,2  -4,6  36,6  -0,5  29,5
Maksetut osingot                       -61,5     -61,5
30.6.2008             77,5  -0,8  19,2 -13,9 364,3  0,0 446,4

Käyvän arvon rahasto sisältää Fiskarsin omistusosuuden mukaisen osuuden
osakkuusyhtiö Wärtsilän käyvän arvon rahastosta ja sen muutoksesta.

Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten suojaus on uudelleenluokiteltu
muuntoeroihin 1.1.2008 alkaen.


TUNNUSLUVUT            6/08  6/07 muutos 12/07
                          %
Oma pääoma/osake, euro      5,77  5,36   7  6,18
Omavaraisuusaste         45 %  57 %     46 %
Nettovelkaantumisaste       77 %  33 %     67 %
Oma pääoma, meur         446,4 415,2   8 478,3
Korolliset nettovelat, meur   341,6 137,4  149 319,0
Henkilöstö keskimäärin      4375  3112   41  3324
Henkilöstö kauden lopussa     4395  3333   32  4515


Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti
noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2007
tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa
voi poiketa esitetystä summasta. Fiskars Oyj Abp on ottanut käyttöön
IFRS 8 (Operating Segments) alkaen 1.1.2008. Standardin käyttöönotto vaikuttaa
liitetietoihin.

Tunnuslukujen laskentasäännöt löytyvät Fiskarsin vuoden 2007 vuosikertomuksesta
sivulta 40.

Arvioiden käyttö:
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten
käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka
arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista,
että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Muutettujen ja uusien standardien soveltaminen (IFRS) alkaen 1.1.2008:
 - IFRIC 11 IFRS 2 - Group Treasury Share Transaction
 - IFRIC 12 Service Concession Agreements
 - IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
 - IFRIC 14 IAS 19 - The Limit on Defined Benefit Asset, Minimum Funding
  Requirements and their Interaction

Muutetuilla ja uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista
vaikutusta osavuosikatsaukseen.


SEGMENTTITIETOJA          4-6  4-6 muutos  1-6  1-6 muutos  1-12
LIIKEVAIHTO            2008  2007   %  2008  2007   %  2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA *)             117,4  78,2   50 232,7 155,6   49 365,9
Amerikka *)            59,5  72,9  -18 112,0 136,8  -18 255,3
Muut               14,1  16,0  -12  27,5  29,5   -7  45,9
Segmenttien välinen myynti **)  -3,8  -5,5  -32 -10,2 -10,5   -2 -20,1
KONSERNI YHTEENSÄ        187,3 161,6   16 362,0 311,5   16 647,0

Vienti Suomesta          24,4  17,8   37  54,7  38,6   42  78,6


SEGMENTTITIETOJA          4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
LIIKETULOS (EBIT)         2008  2007     2008  2007     2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA *)              10,6  9,3     13,9  20,3     38,9
Amerikka *)            6,7  9,2      8,7  9,5     22,2
Muut                2,4  5,9     -1,1  9,6     14,6
Osakkuusyhtiö Wärtsilä      16,2  8,6     29,8  15,5     43,3
Kohdistamattomat ja eliminoinni  -0,9  -1,8     -2,7  -3,8     -9,4
KONSERNI YHTEENSÄ         35,0  31,3     48,7  51,1     109,5


SEGMENTTITIETOJA          4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
POISTOT              2008  2007     2008  2007     2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA *)              4,0  2,2      8,0  4,3     10,8
Amerikka *)            1,7  2,3      3,5  4,6      9,3
Muut                0,8  0,7      1,5  1,4      2,7
Kohdistamattomat ja eliminoinni  0,1  0,1      0,1  0,1      0,4
KONSERNI YHTEENSÄ         6,5  5,2     13,1  10,4     23,2


SEGMENTTITIETOJA          4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
INVESTOINNIT           2008  2007     2008  2007     2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA *)              7,8  15,8     11,8  17,8     181,5
Amerikka *)            0,9  1,0      1,4  1,5      3,2
Muut                1,0  1,3      2,1  2,3      5,3
Osakkuusyhtiö Wärtsilä                           28,9
Kohdistamattomat ja eliminoinni  0,0  0,3      0,1  0,4      1,6
KONSERNI YHTEENSÄ         9,7  18,5     15,4  22,1     220,6

*) Pörssitiedotteessa 20.3.2008 julkaistiin uuden raportointirakenteen mukaiset
tiedot vertailuvuodelta 2007. Tiedotteen jälkeen Australia on operatiivisesti
siirtynyt Amerikasta EMEA-segmenttiin, ja vastaava muutos on tehty
vertailutietoihin.

**) Segmenttien välinen myynti
EMEA                2,7  2,7      6,8  6,1     10,8
Amerikka              1,2  2,7      2,9  3,9      8,5
Muut                0,0  0,0      0,5  0,4      0,7

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.


SEGMENTTITIETOJA          4-6  4-6 muutos  1-6  1-6 muutos  1-12
LIIKEVAIHTO            2008  2007   %  2008  2007   %  2007
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN     MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Garden              75,7  76,3   -1 146,8 148,7   -1 251,2
Homeware             54,0  12,1  348 104,3  24,8  321 142,2
Craft               20,9  28,5  -27  37,8  52,8  -28  92,1
Outdoor Recreation        23,3  28,6  -18  46,5  55,7  -17 116,2
Inhan Tehtaat           12,9  15,1  -14  24,8  27,8  -11  42,0
Kiinteistöliiketoiminta      0,7  0,9  -21  1,8  1,6   13  3,4
Muut               -0,2  0,2      0,2  0,2      0,0
KONSERNI YHTEENSÄ        187,3 161,6   16 362,0 311,5   16 647,0


AINEETTOMAT HYÖDYKKEET          6/08  6/07 12/07
                     MEUR  MEUR  MEUR
Kirjanpitoarvo 1.1.           233,8  41,6  41,6
Tilikauden muuntoerot          -1,1  -2,4  -4,4
Liiketoimintahankinnat              9,2 197,3
Lisäykset                 1,0  0,5  1,9
Poistot ja arvonalennukset        -2,5  0,0  -4,2
Vähennykset ja siirrot          1,3  0,0  1,7
KIRJANPITOARVO KAUDEN LOPUSSA      232,4  48,8 233,8


AINEELLISET HYÖDYKKEET          6/08  6/07 12/07
                     MEUR  MEUR  MEUR
Kirjanpitoarvo 1.1.           130,2 107,4 107,4
Tilikauden muuntoerot          -3,3  -0,8  -4,2
Liiketoimintahankinnat              0,0  27,5
Lisäykset                11,3  8,1  18,6
Poistot ja arvonalennukset       -10,5  -8,7 -19,0
Vähennykset ja siirrot          -2,1  0,6  0,0
KIRJANPITOARVO KAUDEN LOPUSSA      125,5 106,6 130,2


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET       6/08  6/07 12/07
                     MEUR  MEUR  MEUR
OMIEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Takaukset                  1       1
Vuokravastuut               64   17   53
Muut vastuut                10   8   7
YHTEENSÄ                  76   25   62

TAKAUKSET MUIDEN SITOUMUSTEN VAKUUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset           2   2   2

KONSERNIYRITYSTEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Takaukset                 12   12   13

VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ         90   38   76


JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosop  104   74  186
Koronvaihtosopimukset           16      16
Korkotermiinit ja -futuurit        30      60
Sähköfutuurit                1       1

JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT
VERRATTUNA NIMELLISARVOIHIN

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosop   0   -1   0
Koronvaihtosopimukset            0       0
Korkotermiinit ja -futuurit         0       0
Sähköfutuurit                0       0

Valuuttatermiinit, valuutanvaihtosopimukset ja valuuttaoptiot
on arvostettu raportointipäivän markkina-arvoon.


LÄHIPIIRIASIAT

Wärtsilän osinko 67,2 milj.euroa on raportoitu tuloslaskelman
rivillä Osuus osakkuusyhtiötuloksesta.