Fiskars Oyj Abp 		Pörssitiedote 8.8.2007 klo 08.30

FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007
(Tilintarkastamaton)


Fiskarsin toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani

- Liikevaihto oli 165,5 milj. euroa (151,3)
- Kokonaan omistetun toiminnan liiketulos oli 22,7 milj. euroa
 (16,7 kun 5,0 milj. euron kertaluonteisia kuluja ei huomioida)
- Tulososuus Wärtsilästä oli 8,6 milj. euroa (25,1)
- Ranskalainen Leborgne S.A. ostettiin toukokuussa
- Iittala Group Oyj:n hankinnasta sovittiin kesäkuun lopussa
FISKARS-KONSERNI LYHYESTI

Milj. euroa        Q2/2007  Q2/2006  1-6/2007  1-6/2006  2006
Liikevaihto        165,5   151,3   317,5    290,4    534,9
Liiketulos kokonaan    22,7    11,7    35,6    18,9    27,2
omistetusta toiminnasta
Osakkuusyhtiön      8,6    25,1    15,5    33,9    58,6
tulososuus
Liiketulos        31,3    36,9    51,1    52,8    85,8
Tulos ennen veroja    28,9    33,2    47,0    47,5    76,7
Katsauskauden tulos    25,3    50,2    40,0    62,7    82,0
Tulos/osake jatkuvasta  0,33    0,48    0,52    0,64    0,86
toim. euroa
Tulos/osake yht. euroa  0,33    0,65    0,52    0,81    1,06
Liiketoiminnan rahavirta 22,5    28,7    30,3    41,5    99,0

KONSERNI

Toinen neljännes 4-6/2007

Fiskarsin liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 9,4 % edellisvuodesta
ja oli 165,5 milj. euroa (151,3). Toteutettujen yrityskauppojen
yhteenlaskettu osuus neljänneksen kasvusta oli 11,4 milj. euroa eli 7,5 %.

Konsernin liiketulos oli 31,3 milj. euroa (36,9). Liiketulokseen sisältyi
Wärtsilän tulososuutta 8,6 milj. euroa (25,1). Kokonaan omistetun
toiminnan liiketulos oli siten 22,7 milj. euroa (16,7 kun 5,0 milj. euron
kertaluonteisia uudelleenjärjestely- kustannuksia ei huomioida) eli 13,7
% liikevaihdosta (11,1%).

Nettorahoituskulut olivat 2,3 milj. euroa (3,6) ja tulos ennen veroja 28,9
milj. euroa (33,2).

Tuloslaskelman jatkuvan toiminnan verot olivat 3,6 milj. euroa,
vertailukauden verot olivat positiiviset 4,3 milj. euroa johtuen lopetettujen
toimintojen verokäsittelystä Yhdysvalloissa. Vuoden 2006 toisella
neljänneksellä myytiin Power Sentry Yhdysvalloissa ja myynnin
tulosvaikutus 12,7 milj. euroa raportoitiin lopetetuissa toiminnoissa.

Neljänneksen tulos oli 25,3 milj. euroa (50,2) ja osakekohtainen tulos
0,33 euroa (0,65).

Katsauskausi 1-6/2007

Fiskarsin katsauskauden liikevaihto kasvoi 9,4 % ja oli 317,5 (290,4).
Syyskuussa 2006 hankitun Silva-konsernin osuus kasvusta oli 17,9 milj.
euroa eli 6,2 %. Toukokuussa 2007 hankittu ranskalainen,
puutarhatyökaluja valmistava ja markkinoiva Leborgne S.A. on yhdistelty
Fiskars-konserniin toukokuun alusta lähtien ja sen liikevaihto tuolta
jaksolta oli 2,7 milj. euroa. Katsauskauden liikevaihtoa pienensi noin 13
milj. eurolla matto- ja kasteluletkutuotelinjojen lopettaminen
Yhdysvalloissa vuoden 2006 lopulla ja dollarin kurssin heikkeneminen.
Muuttumattomilla kursseilla laskettuna myynnin kasvu olisi ollut 13,6 %.
Liikevaihdosta syntyi katsauskauden aikana Euroopassa 55,7 % (48,4) ja
Yhdysvalloissa 38,0 % (43,8).

Liiketulos oli 51,1 milj. euroa (52,8). Kokonaan omistetun toiminnan
liiketulos oli 35,6 milj. euroa eli 11,2 % liikevaihdosta. Teollisen
liiketoiminnan kannattavuus koheni ja myös kiinteistöliiketoiminnan
puuvarannon arvon kasvu paransi liiketulosta 5,1 milj. euroa.
Vertailukauden vastaava liiketulos ennen 5,6 milj. euron kertaluontoisia
uudelleenjärjestelykuluja oli 24,5 milj. euroa eli 8,4 %.

Nettorahoituskulut laskivat edellisvuodesta ja olivat 4,1 milj. euroa (5,3).
Tulos ennen veroja oli 47,0 milj. euroa (47,5) ja katsauskauden tulos oli
40,0 milj. euroa (62,7). Vertailukauden tulos sisältää lopetettujen
toimintojen tulosta 13,0 milj. euroa.

Henkilöstön määrä oli 3 333, tilikauden lopussa henkilöstön määrä oli 3
003. Leborgne S.A:n 120 henkilöä sekä toiminnan kausiluonteisuuteen
sopeutuminen kasvattivat henkilöstömääriä sekä Euroopassa että
retkeilytuoteliiketoiminnassa Yhdysvalloissa.

FISKARS BRANDS

Toinen neljännes 4-6/2007

Fiskars Brandsin liikevaihto kasvoi 5,4 % ja oli 145,8 milj. euroa (138,4).
Liiketulos parani ja oli 18,7 milj. euroa (10,0). Vertailujakson liiketulos
sisälsi 5,0 milj. euroa kertaluonteisia uudelleenjärjestelykustannuksia.
Vertailukelpoinen liiketulos suhteessa liikevaihtoon oli 12,8 % (10,8%).

Fiskars Brands vahvisti puutarhatyökaluliiketoimintaansa Europpassa
hankkimalla toukokuussa ranskalaisen Leborgne S.A:n. Yhtiö markkinoi
tuotteitaan lähinnä Ranskassa ja muualla Etelä-Euroopassa. Yhtiön
vuotuinen liikevaihto on noin 16 milj. euroa. Neljännekselle yhdistelty
liikevaihto oli 2,7 milj. euroa.

Katsauskausi 1-6/2007

Fiskars Brandsin liikevaihto kasvoi 6,1 % ja oli 282,7 milj. euroa (266,4).
Liiketulos oli 29,9 milj. euroa (17,7). Vertailukauden liiketulos sisälsi
uudelleenjärjestelykustannuksia 5,6 milj. euroa ja vertailukelpoinen
kannattavuus oli 10,6 % (8,7).

Silva-konsernin hankinta edellisvuonna ja Leborgnen hankinta
katsauskaudella kasvattivat liikevaihtoa yhteensä 20,4 milj. euroa eli 7,8
%. Dollarin kurssin heikentyminen pienensi myynnin kasvua kuten myös
matto- ja kasteluletkutuotelinjojen lakkauttaminen Yhdysvalloissa viime
vuoden syksyllä.

Fiskars Brandsin toiminnan kannattavuus parani edellisvuodesta.
Liiketulosta paransi erityisesti Yhdysvalloissa toteutettuun tuotannon
uudelleenjärjestelyprojektiin liittynyt huonosti kannattaneiden
tuotelinjojen karsiminen. Alihankintoihin siirtyminen on edennyt
suunnitelmien mukaan.

Euroopan puutarhatuotepainotteisilla markkinoilla myynti kehittyi
suotuisasti koko ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Sekä
puutarhatyökalujen että taloustavaroiden myynti kasvoi niin uusien
tuotteiden markkinoille esittelyn kuin uusien markkina-alueiden ansiosta.
Joidenkin tuotteiden osalta kysynnän nopea kasvu on aiheuttanut
ajoittaisia toimitusviiveitä ja niiden poistamiseksi on ryhdytty
toimenpiteisiin.

Yhdysvalloissa puutarhatyökalujen myynti on kehittynyt edellisvuoteen
verrattuna positiivisesti ja viime vuoden lopulla tehty kertaluonteinen
markkinointipanostus on osoittautunut onnistuneeksi. Kilpailu jatkuu
kuitenkin edelleen kireänä.

Myös retkeilytuotteiden myynti kasvoi selvästi edellisvuodesta.
Pääasiassa Yhdysvaltain markkinoilla toimiva Gerber on voittanut lisää
hyllytilaa eräiden suurten asiakkaiden liikkeissä ja solminut myös varsin
merkittävän toimitussopimuksen, jonka perusteella toimitetut tuotteet
menevät viranomaiskäyttöön. Myös edellisvuonna hankittu Silva kasvatti
retkeilytuotteiden myyntiä Euroopan markkinoilla ja laajensi
tuotevalikoimaansa.

Yhdysvaltain markkinoille tuotiin katsauskaudella runsaasti uusia
askartelutuotteita ja tarvikkeita ja niiden osuus myynnistä kasvoi. Vuonna
2005 käynnistetty tuotannon uudelleenjärjestelyprojekti saatiin
päätökseen ja alihankintojen osuus tuotetarjonnasta on kasvanut selvästi.

Euroopan ja Yhdysvaltojen ulkopuolisista markkinoista myynti kehittyi
positiivisesti Australiassa ja Kanadassa, kun taas Meksikossa jäätiin
edellisvuoden tasosta. Näillä markkinoilla myydään pääasiassa
puutarhatyökaluja.

Katsauskauden investoinnit olivat 19,5 milj. euroa (6,1). Investointeihin
sisältyvän Leborgne S.A:n hankintahinta oli 13,2 milj. euroa.

Fiskars Brandsin henkilöstö kauden lopussa oli 2 943 ja kasvoi vuoden
vaihteesta 284 henkilöllä. Lisäys johtui Leborgnen yrityskaupasta (120),
normaaliin kausivaihteluun sopeutumisesta Euroopassa (134) ja Gerber-
retkeilytuotelinjan (41) ison toimitussopimuksen aiheuttamasta
kapasiteetin kasvattamisesta.

INHAN TEHTAAT

Inhan Tehtaiden liikevaihto kasvoi katsauskaudella 23 % edellisvuodesta
ja oli 27,8 milj. euroa (22,5). Liikevoitto oli 3,6 milj. euroa (2,7).
Kannattavuus parani ja liiketulos suhteessa liikevaihtoon oli 12,8 %
(12,1).

Veneiden myynti kasvoi myös tänä vuonna kaikilla Buster-veneiden
tärkeimmillä markkinoilla. Tuotantoon tehdyt investoinnit ovat
parantaneet kannattavuutta ja tuottavuus on noussut. Tehtaan kapasiteetti
oli täydessä käytössä ja tuotannon kehittämistä jatketaan.

Uusi Buster-X on löytänyt omat käyttäjänsä ja noussut suosituimpien
venemallien joukkoon. Veneen polttoainetankin tiivisteessä havaittu
ongelma on hoidettu asianmukaisesti eikä toimenpiteistä aiheudu Inhan
Tehtaille merkittäviä kustannuksia.

Sarana- ja takomotoiminta kehittyivät suunnitelmien mukaisesti.

Tuotekehitykseen panostettiin venevalikoiman täydentämiseksi
markkinoiden toiveiden mukaisesti ja yhtiön pitkäjänteistä malliston
kehitysohjelmaa noudattaen.

Katsauskauden investoinnit olivat 1,7 milj. euroa (0,6).

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 335 (301 tilikauden
lopussa).

KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA

Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto oli 8,0 milj. euroa (2,8). Liiketulos oli
6,0 milj. euroa (1,9). Puun kantohinnat ovat nousseet voimakkaasti
alkuvuonna ja nousun vaikutus liikevaihtoon ja liiketulokseen oli 6,0 milj.
euroa (0,8). Fiskarsin puuvarannon kokonaisarvo kauden päättyessä oli
40,3 milj. euroa (30,2).

Katsauskaudella ei toteutettu merkittäviä kiinteistökauppoja ja
liiketoiminta kehittyi suunnitelmien mukaisesti

Kiinteistöliiketoiminnan investoinnit olivat 0,6 milj. euroa (1,3).

Henkilöstön määrä oli 37 (27 tilikauden vaihteessa).

OSAKKUUSYHTIÖ WÄRTSILÄ

Fiskars-konsernin osuus Wärtsilän katsauskauden tuloksesta oli 15,5 milj.
euroa (33,9). Vertailujaksolla Wärtsilän tulos sisälsi merkittävän Assa
Abloy -osakkeiden myynnistä syntyneen realisointivoiton ja osuuden
osakkuusyhtiö Ovakon tuloksesta.

Fiskarsin omistusosuus Wärtsilän osakkeista oli jakson lopussa 16,5 %
(16,8) ja 30,4 % äänistä (30,6). Fiskars ei myynyt eikä ostanut Wärtsilän
osakkeita jakson aikana.

Osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 227,8 milj. euroa (239,1 tilikauden
vaihteessa). Fiskars on saanut osinkotuottoja Wärtsilältä katsauskauden
aikana 27,7 milj. euroa (23,7). Omistuksen tasearvoon sisältyy liikearvoa
37,6 milj. euroa.

Fiskarsin Wärtsilä-omistuksen markkina-arvo oli katsauskauden lopussa
764 milj. euroa.

TULOS JA VEROT

Katsauskauden nettorahoituskulut olivat 4,1 milj. euroa (5,3).
Katsauskauden rahoitustuotot olivat hieman vertailukautta suuremmat.

Tulos ennen veroja oli 47,0 milj. euroa (47,5). Katsauskauden verot on
laskettu paikallisten kertyneiden tulosten ja voimassaolevien verokantojen
perusteella huomioiden laskennallisten verosaatavien
käyttömahdollisuudet ja koko vuoden arvioitu verokanta. Verot olivat 7,1
milj. euroa, vertailukauden verot olivat positiiviset 2,2 milj. euroa
lopetettujen toimintojen verokäsittelyn vuoksi.

Katsauskauden tulos jatkuvasta toiminnasta oli 40,0 milj. euroa (49,7).
Kesällä 2006 myydyn Power Sentry -liiketoiminnan nettotulos ja
realisointitulos raportoitiin lopetetuissa toiminnoissa.

Katsauskauden tulos oli 40,0 milj. euroa (62,7). Vähemmistön osuus ei
ollut merkittävä. Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos oli
0,52 euroa (0,81).

TASE JA RAHOITUSASEMA

Taseen loppusumma oli 728,9 milj. euroa (707,2 tilikauden vaihteessa).
Fiskarsin liiketoiminta on kausiluonteista ja toinen neljännes on
liiketoiminnan kannalta merkittävin jakso. Toiminnan kasvu nosti
myyntisaamisia, vaihto-omaisuutta ja myös ostovelkojen määrää.
Nettokäyttöpääoma oli 138,1 milj. euroa eli 33,4 milj. euroa suurempi
kuin tilikauden vaihteessa. Konsernin korollinen nettovelka oli
katsauskauden päättyessä 137,4 milj. euroa, joka on 35,5 milj. euroa
enemmän kuin tilikauden vaihteessa.

Liiketoiminnan rahavirta oli 30,3 milj. euroa (41,5). Investointeihin
käytettiin nettomääräisesti 18,2 milj. euroa. Vertailukaudella investointien
rahavirta oli positiivinen 22,3 milj. euroa liiketoimintojen myynnin
vuoksi.

Omavaraisuusaste oli 57 % (tilikauden vaihteessa 60 %).
Nettovelkaantumisaste oli 33 % (tilikauden vaihteessa 24 %).

Yhtiön rahoitusasema on edelleen vahva ja maksuvalmius on hyvä.
Likvidien varojen lisäksi yhtiöllä on merkittävä määrä käyttämättömiä
valmiusluottoja.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Fiskarsin merkittävimmät liiketoiminnalliset riskit liittyvät toimitusketjun
hallintaan, vähittäiskaupan mahdollisiin rakennemuutoksiin eri
markkinoilla ja osin myös raaka-aineiden hintakehitykseen. Varsinkin
toimitusketjun hallintaa ja alihankintasuhteiden hoitamista kehitetään, kun
kansainvälisiä alihankintoja strategian mukaisesti lisätään.
Alihankkijoiden ja toimituslogistiikan ongelmiin on varauduttu
toistaiseksi myös varastointia lisäämällä.

Jakelukanavien mahdollisen rakennemuutoksen arvioidaan olevan riski
lähinnä Yhdysvaltain markkinoilla ja liiketoiminnalta vaaditaan aiempaa
suurempaa joustavuutta ja ennakointikykyä.

Yhtiön tuotantotoiminta on laadultaan ja luonteeltaan enimmäkseen
sellaista, johon ei liity merkittäviä ympäristöriskejä. Yhtiö noudattaa
ympäristönsuojelua koskevia määräyksiä ja säädöksiä sekä pyrkii
kehittämään tuotantoaan ja toimintatapojaan siten, että ympäristön
kuormitus pienenee.

Yhtiön hallitus käsittelee säännöllisesti rahoitusriskien hallinnan
periaatteet ja likvidejä varoja sijoitetaan yhtiön sijoituspolitiikan
mukaisesti vain alhaisen riskin kohteisiin. Myyntisaamiset ovat
jakautuneet maantieteellisesti ja asiakkaittain suhteellisen laajalle ja
suurimmilla asiakkailla on yleisesti korkea luottoluokitus. Kauden aikana
ei ole toteutunut merkittäviä luottotappioita.

Yhtiö on suojannut osan merkittävimmistä valuuttamääräisistä
tytäryhtiöiden nettovaroista ja 1.1.2007 alkaen soveltanut niihin IAS 39 -
standardin mukaista suojauslaskentaa.

OMIEN OSAKKEIDEN OSTO JA LUOVUTUS

Yhtiön hallituksella oli varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.3.2007 asti
valtuutus hankkia ja myydä yhtiön osakkeita siten, että osakkeiden
yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään
kymmenen prosenttia (10 %) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien
osakkeiden äänimäärästä. Yhtiökokouksessa 21.3. valtuutus uudistettiin
muuttamattomana. Hallitus ei ole katsauskauden aikana käyttänyt
valtuutustaan.

Yhtiön hallussa oli 30.6.2007 yhteensä 127 512 A-osaketta ja 420 K-
osaketta. Omistus ei ole muuttunut katsauskauden aikana ja osakemäärä
vastaa 0,2 % yhtiön koko osakemäärästä. Omien osakkeiden
hankintameno 0,9 milj euroa pienentää konsernin omaa pääomaa.

OSAKEKURSSIT

Fiskarsin osake noteerataan OMX Pohjoismaisessa Pörssissä ja se
siirrettiin large cap Helsinki -listalle 1.7.2007. Fiskarsin A-osakkeen
kurssi oli kesäkuun lopussa 12,79 euroa (12,29 vuoden lopussa) ja K-
osakkeen 14,00 euroa (12,11). Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli
katsauskauden lopussa 1 017 milj. euroa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2007

Fiskars Oyj Abp:n 21.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että
osinkoa maksetaan A-osakkeille 0,60 euroa/osake, yhteensä 32 890 188
euroa ja K-osakkeille 0,58 euroa/osake, yhteensä 13 087 867 euroa eli
kaiken kaikkiaan 45 978 055 euroa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Hallituksen
jäseniksi valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul
Ehrnrooth, Ralf Böer, David Drury, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf
Gripenberg, Karl Grotenfelt ja Clas Thelin. Hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan muussa kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön omia
osakkeita enintään 5 366 937 kpl A-osaketta ja enintään 2 256 150 kpl K-
osaketta, enintään hankintahetkellä Fiskars Oyj Abp:n osakkeesta
julkisessa kaupankäynnissä maksettavalla korkeimmalla hinnalla.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla
on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, enintään 5 494 449 A-
osaketta ja enintään 2 256 570 K-osaketta. Valtuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf
Berghin ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul
Ehrnroothin. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan,
palkitsemisvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan.

Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustaf
Gripenbergin ja jäseniksi David Druryn, Alexander Ehrnroothin, Paul
Ehrnroothin ja Ilona Ervasti-Vaintolan.
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf
Berghin ja jäseniksi Ralf Böerin, Karl Grotenfeltin ja Clas Thelinin.
Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Bergin ja
jäseniksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Fiskars sopi Iittala Group Oyj:n hankinnasta kesäkuun lopussa. Iittalan
liikevaihto on noin 200 milj. euroa. Velaton kauppahinta, joka määräytyy
lopullisesti kaupan toteutuessa, on suuruusluokaltaan 230 milj. euroa.
Kauppa rahoitetaan Fiskarsin olemassa olevilla rahoituslimiiteillä.

Kaupan toteutumisen ehtona oli kilpailuviranomaisten hyväksyminen.
Tarvittavat hyväksynnät saatiin 1.8.2007 mennessä ja kaupan odotetaan
toteutuvan sopimuksen mukaan elokuun lopussa.

NÄKYMÄT

Fiskarsin kokonaan omistaman toiminnan koko tilikauden liikevaihto
kasvaa edellisvuotisesta ja liiketulos nousee alkuvuoden myynti- ja
tuloskertymästä sekä toteutetuista uudelleenjärjestelyistä johtuen
edellisvuotta paremmaksi.

Iittala Group konsolidoidaan 1.9. alkaen, jolloin sen liikevaihto ja
pääasiassa vuoden viimeisinä kuukausina kertyvä tulos kasvattavat
osaltaan Fiskarsin loppuvuoden lukuja.

Tulososuus Wärtsilästä muodostaa myös merkittävän osan Fiskarsin
vuosituloksesta.


Heikki Allonen
toimitusjohtajaOSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -osavuosikatsaukset standardin
mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä
kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä lukuunottamatta tytäryhtiöiden
valuuttamääräisten nettosijoitusten suojauslaskentaa.

Arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja
oletusten käyttämistä. Arviot vaikuttavat taseen varojen ja velkojen
määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja
kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämän hetkiseen
parhaaseen näkemykseen, on mahdollista että toteumat poikkeavat
tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

IAS 39 Rahoitusinstrumentit -suojauslaskennan soveltaminen
tytäryhtiöiden valuuttamääräisiin nettosijoituksiin
Euroalueen ulkopuolisiin tytäryhtiöihin tehdyt merkittävät oman pääoman
sijoitukset on pääosin suojattu valuuttakurssivaihteluilta
ulkomaanvaluutan määräisten lainojen ja valuuttajohdannaisten avulla
käyttäen tytäryhtiöiden nettosijoituksen suojausta, jolla vähennetään
valuuttakurssimuutosten vaikutusta konsernin omaan pääomaan. Kun
ulkomainen tytäryhtiö myydään, muuntoerot sisällytetään
tuloslaskelmassa esitettyyn luovutusvoittoon tai -tappioon.
Laskentaperiaatteen muutos kasvatti katsauskauden omaa pääomaa 0,6
milj. euroa.

Lopetetut toiminnot
Power Sentry -liiketoiminta myytiin vuoden 2006 kesällä ja se siirrettiin
raportoitavaksi lopetetuissa toiminnoissa. Liiketoiminnan edellisen
tilikauden vertailukauden toiminnallinen nettotulos ja myynnistä syntynyt
realisointitulos esitetään tuloslaskelmassa erillisenä eränä lopetetuissa
toiminnoissa.

Tunnuslukujen laskentasäännöt
Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla
periaatteilla, kuin viimeisimmässä tilinpäätöksessä esitetyt vastaavat
tunnusluvut. Tunnuslukujen laskentasäännöt löytyvät vuosikertomuksen
sivulta 36.

Fiskars on ottanut käyttöön seuraavat muutetut ja uudet IFRS-standardit
1.1.2007 alkaen

IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot. Standardi
edellyttää aiempaa laajempien liitetietojen esittämistä
rahoitusinstrumenttien merkityksestä yhteisön taloudelliseen asemaan ja
tulokseen. Käyttöönotto vaikuttaa tulevan tilinpäätöksen liitetietoihin eikä
sillä ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

IAS 1 -standardin muutos: Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot.
Käyttöönotto vaikuttaa tulevan tilinpäätöksen liitetietoihin eikä sillä ole
olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi. Arvion mukaan
tulkinnan tarkennuksella ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen eikä
osavuosikatsaukseen, sillä mikään konserniyritys ei ole muuttanut
tulkinnan tarkoittamien sopimusten ehtoja.

IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment. Standardi kieltää
määrätyt osavuosikatsauksissa tehtyjen arvonalentumistappioiden
palauttamisen myöhempänä tilinpäätöspäivänä. Arvion mukaan tulkinnan
muutoksella ei ole vaikutusta konsernin tulevaan tilinpäätökseen eikä
osavuosikatsaukseen.
KONSERNIN TULOSLASKELMA      4-6  4-6 muutos  1-6  1-6 muutos  1-12
                 2007  2006   %  2007  2006   %  2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR

LIIKEVAIHTO           165,5 151,3   9 317,5 290,4   9 534,9

Hankinta ja valmistus      -109,3 -105,7   3 -212,9 -203,2   5 -375,4
BRUTTOKATE            56,2  45,7   23 104,6  87,2   20 159,6

Liiketoiminnan muut tuotot    -0,1  1,4  -108  0,8  1,5  -47  1,3
Myynnin ja markkinoinnin kulut  -19,5 -17,9   9 -40,8 -37,2   10 -73,3
Hallinnon kulut         -12,3 -11,2   10 -25,4 -24,1   5 -45,3
Tutkimus- ja kehittämismenot   -1,5  -1,4   13  -3,0  -2,9   5  -6,1
Liiketoiminnan muut kulut     -0,1  -4,9  -98  -0,6  -5,6  -89  -9,0
Osuus osakkuusyhtiötuloksesta   8,6  25,1  -66  15,5  33,9  -54  58,6
LIIKETULOS            31,3  36,9  -15  51,1  52,8   -3  85,8

Rahoitustuotot           1,1  -0,2  690  1,7  0,5  234  1,8
Rahoituskulut           -3,5  -3,5   0  -5,8  -5,8   -1 -10,9
TULOS ENNEN VEROJA        28,9  33,2  -13  47,0  47,5   -1  76,7

Tuloverot             -3,6  4,3  -185  -7,1  2,2  -419  -9,8
KAUDEN TULOS JATKUVASTA TOIMINN  25,3  37,5  -33  40,0  49,7  -20  66,9

Lopetettujen toimintojen tulos      12,7         13,0     15,2
KATSAUSKAUDEN TULOS        25,3  50,2  -50  40,0  62,7  -36  82,0

Vähemmistön osuus         0,0         0,0         0,0
EMOYHTIÖN OMISTAJIEN OSUUS    25,3  50,2  -50  40,0  62,7  -36  82,0

Emoyhtiön omistajille kuuluva
tulos/osake, euro         0,33  0,65     0,52  0,81     1,06
 jatkuvat toiminnot       0,33  0,48     0,52  0,64     0,86
 lopetetut toiminnot          0,16         0,17     0,20

Tulos/osake on laimentamaton. Yhtiöllä ei ole avoimia optio-ohjelmia eikä muita
rahoitusinstrumentteja, joilla olisi laimennusvaikutusta.

VALUUTTAKURSSEJA             1-6  1-6 muutos  1-12
                     2007  2006   %  2006
USD keskikurssi             1,33  1,23   8  1,26
USD kurssi kauden lopussa        1,35  1,27   6  1,32


KONSERNIN TASE              6/07  6/06 muutos 12/06
                     MEUR  MEUR   %  MEUR
VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet          20,6  11,8   75  19,2
Liikearvo                28,3  11,3  151  22,4
Aineelliset hyödykkeet          98,1 102,8   -5  98,7
Biologiset hyödykkeet          40,3  30,2   33  35,0
Sijoituskiinteistöt            8,5  9,0   -6  8,7
Osuudet osakkuusyhtiöissä        227,8 232,9   -2 239,1
Muut osakkeet               3,2  4,9  -35  5,0
Muut sijoitukset             1,7  1,2   33  1,5
Pitkäaikaiset verosaamiset        3,8  8,2  -54  5,5
Laskennalliset verosaamiset       23,2  32,9  -29  24,9
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ      455,3 445,2   2 460,0

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus             126,9 103,5   23 114,6
Myyntisaamiset             125,2 108,9   15  82,7
Muut saamiset               4,5  2,3   96  5,0
Rahavarat                17,0  51,7  -67  44,9
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ      273,6 266,4   3 247,2

VARAT YHTEENSÄ             728,9 711,6   2 707,2

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA               415,2 420,3   -1 421,8

PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat            132,3 135,9   -3 120,7
Korottomat velat             2,0  2,6  -22  2,6
Laskennalliset verovelat         22,5  17,4   29  20,8
Eläkevelat                12,1  14,1  -14  12,8
Varaukset                 4,3  6,6  -35  4,2
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ      173,2 176,5   -2 161,1

LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat             22,1  17,7   25  26,1
Ostovelat ja muut korott.velat     114,0  90,9   25  92,6
Verovelat                 4,5  6,1  -26  5,7
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ      140,6 114,7   23 124,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      728,9 711,6   2 707,2


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA        1-6  1-6  1-12
                     2007  2006  2006
                     MEUR  MEUR  MEUR
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tulos ennen veroja            47,0  47,5  76,7
Oikaisut
 Poistot                10,4  12,6  28,6
 Osuus osakkuusyhtiötuloksesta     -15,5 -33,9 -58,6
 Rahoitustuotot             -1,3  -0,4  -0,8
 Rahoituskulut              5,3  5,7  9,9
 Biologisten varojen muutos       -5,3  -0,3  -5,0
Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muuto  40,7  31,2  50,8

Käyttöpääoman muutos
 Korottomien saamisten muutos     -36,6 -32,3  -5,4
 Vaihto-omaisuuden muutos       -10,0  12,4  7,6
 Korottomien velkojen muutos      17,9  11,2  7,6
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoitu  12,0  22,5  60,6

Osinkotuotot, osakkuusyhtiö       27,7  23,7  47,5
Osinkotuotot, muut            0,1  3,6  3,6
Maksetut rahoituskulut (netto)      -5,2  -5,3  -7,4
Maksetut verot              -4,3  -3,0  -5,1
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA A        30,3  41,5  99,0

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Liiketoimintojen hankinnat       -13,1  -0,4 -26,0
Inv. käyttöomaisuushyödykkeisiin     -8,1  -8,6 -19,3
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot  0,1  1,9  5,4
Muiden sijoitusten luovutustulot     3,2  1,8  2,2
Investoinnit muihin sijoituksiin     -0,3  -5,1  -5,3
Lopetetut toiminnot               32,7  33,0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA B        -18,2  22,3 -10,1

RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA
Pitkäaik. lainojen nostot         0,0  15,0  15,0
Pitkäaik. lainojen lyhennykset      -0,2  -3,1  -4,6
Lyhytaikaisten lainojen muutos      9,1 -14,4 -21,4
Rahoitusleasing maksut          -1,5  -1,5  -2,8
Muiden rahoituserien rahavirta      -0,7  0,1  0,1
Maksetut osingot            -46,0 -34,4 -57,1
RAHOITUSTOIM.RAHAVIRTA C        -39,2 -38,2 -70,8

LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS(A+B+C)     -27,1  25,6  18,2

Likvidit varat kauden alussa       44,9  21,7  21,7
Kurssimuutosten vaikutus         -0,8  4,4  5,0
Likvidit varat kauden lopussa      17,0  51,7  44,9


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET     Emoyhtiön omistajille kuuluva    Vähem-  Yht-
                oma pääoma:             mistö- eensä
                               Kert. osuus
                Osake-  Omat  Muut Muunto voitto
                pääoma osakk. rahast  erot varat
                 MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
31.12.2005            77,5  -0,9  24,7  1,2 300,3  0,0 402,7
Muuntoeron muutos                   -1,6         -1,6
Käyvän arvon rahaston muutos, osakk.yhtiö    -9,0            -9,0
Osakkuusyhtiön muut muutokset             -0,2  0,0     -0,2
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT     -9,0  -1,8  0,0  0,0 -10,8
Katsauskauden tulos                      62,7     62,7
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT         -9,0  -1,8  62,7  0,0  52,0
Maksetut osingot                       -34,4     -34,4
30.6.2006             77,5  -0,9  15,7  -0,6 328,6  0,0 420,3
Muuntoeron muutos                   -0,4         -0,4
Käyvän arvon rahaston muutos, osakk.yhtiö    5,8             5,8
Osakkuusyhtiön muut muutokset             -0,4  -0,1     -0,5
Muut muutokset                            0,0  0,0
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT      5,8  -0,9  -0,1  0,0  4,9
Katsauskauden tulos                      19,3  0,0  19,3
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT         5,8  -0,9  19,2  0,0  24,2
Maksetut osingot                       -22,8     -22,8
31.12.2006            77,5  -0,9  21,6  -1,5 325,0  0,0 421,8
Muuntoeron muutos                   -2,0         -2,0
Käyvän arvon rahaston muutos, osakk.yhtiö    0,3             0,3
Osakkuusyhtiön muut muutokset              0,5         0,5
Rahavirran suojaukset verojen jälkeen      0,6             0,6
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT      0,9  -1,5  0,0  0,0  -0,6
Katsauskauden tulos                      40,0  0,0  40,0
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT         0,9  -1,5  40,0  0,0  39,4
Maksetut osingot                       -46,0     -46,0
30.6.2007             77,5  -0,9  22,5  -3,0 319,1  0,0 415,2

Muut rahastot sisältävät omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Wärtsilän
käyvän arvon rahastosta ja osuuden sen muutoksesta.


TUNNUSLUVUT            6/07  6/06 muutos 12/06
                          %
Oma pääoma/osake, euro      5,36  5,43   -1  5,45
Omavaraisuusaste         57 %  59 %     60 %
Nettovelkaantumisaste       33 %  24 %     24 %
Oma pääoma, meur         415,2 420,3   -1 421,8
Korolliset nettovelat, meur   137,4 101,9   35 101,9
Henkilöstö keskimäärin      3 112 3 245   -4 3 167
Henkilöstö kauden lopussa    3 333 3 227   3 3 003


SEGMENTTITIETOJA          4-6  4-6 muutos  1-6  1-6 muutos  1-12
LIIKEVAIHTO            2007  2006   %  2007  2006   %  2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands          145,8 138,4   5 282,7 266,4   6 489,9
Inhan Tehtaat           15,1  12,2   24  27,8  22,5   23  37,2
Kiinteistöliiketoiminta      5,0  1,6  203  8,0  2,8  189  10,3
Kohdistamattomat ja eliminoinni  -0,4  -0,9  -56  -1,0  -1,3  -28  -2,4
KONSERNI YHTEENSÄ        165,5 151,3   9 317,5 290,4   9 534,9

Vienti Suomesta          17,8  15,4   16  38,6  33,2   16  58,9


SEGMENTTITIETOJA          4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
TULOS               2007  2006     2007  2006     2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands          18,7  10,0     29,9  17,7     21,1
Inhan Tehtaat           2,0  1,6      3,6  2,7      3,7
Kiinteistöliiketoiminta      3,9  1,8      6,0  1,9      7,6
Osakkuusyhtiö Wärtsilä       8,6  25,1     15,5  33,9     58,6
Kohdistamattomat ja eliminoinni  -1,9  -1,8     -3,9  -3,5     -5,2
LIIKETULOS YHTEENSÄ        31,3  36,9     51,1  52,8     85,8


SEGMENTTITIETOJA          4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
POISTOT              2007  2006     2007  2006     2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           4,5  5,5      9,0  11,2     25,8
Inhan Tehtaat           0,3  0,3      0,7  0,6      1,2
Kiinteistöliiketoiminta      0,4  0,3      0,7  0,6      1,4
Kohdistamattomat ja eliminoinni  0,1  0,0      0,1  0,1      0,1
KONSERNI YHTEENSÄ         5,2  6,1     10,4  12,6     28,6


SEGMENTTITIETOJA          4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
INVESTOINNIT           2007  2006     2007  2006     2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands          16,9  3,8     19,5  6,1     37,5
Inhan Tehtaat           1,1  0,4      1,7  0,6      1,2
Kiinteistöliiketoiminta      0,3  0,6      0,6  1,3      1,9
Kohdistamattomat ja eliminoinni  0,2         0,3  0,0      0,3
KONSERNI YHTEENSÄ         18,5  4,8     22,1  7,9     40,8


MAANTIETEELLINEN SEGMENTTI     4-6  4-6 muutos  1-6  1-6 muutos  1-12
LIIKEVAIHTO KOHDEMAAN MUKAAN   2007  2006   %  2007  2006   %  2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Eurooppa             91,8  71,5   28 177,1 140,5   26 257,1
USA                64,2  66,4   -3 120,9 127,2   -5 235,2
Muut maat             9,5  13,3  -29  19,5  22,6  -14  42,6
KONSERNI YHTEENSÄ        165,5 151,3   9 317,5 290,4   9 534,9

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.


YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN
MEUR

Fiskars hankki toukokuussa ranskalaisen Leborgne S.A:n.
Yhtiö valmistaa puutarhatyökaluja Ranskassa ja markkinoi niitä Ranskan lisäksi
Espanjassa, Belgiassa ja Italiassa.
Yhtiön vuotuinen liikevaihto vuonna 2006 oli 16 milj. euroa


LEBORGNEN ALUSTAVA HANKINTAHINTAERITTELY
Käteisvastike                     12,8
Hankintaan liittyvät kulut               0,4
Hankitun omaisuuden arvo                6,9
LIIKEARVO                        6,3
                       myyjän
                        tase- käyvät
HANKITUN OMAISUUDEN ERITTELY:         arvot arvot
Aineelliset ja aineettomat käyttöomaisuushyöd  0,9  3,7
Vaihto-omaisuus                 3,2  3,3
Saamiset                     6,1  6,1
Rahavarat                    0,1  0,1
Laskennallinen verovelka             0,0  -1,0
Pitkäaikaiset velat               -0,9  -0,9
Lyhytaikaiset velat               -4,5  -4,5
YHTEENSÄ                     4,9  6,9KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET       6/07  6/06 12/06
                     MEUR  MEUR  MEUR
OMIEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Vekselivastuut                   0   0
Leasing- ja vuokravastuut         17   20   19
Muut vastuut                8   8   9
YHTEENSÄ                  25   29   28

TAKAUKSET MUIDEN SITOUMUSTEN VAKUUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset           2   2   2

VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ         26   30   30


JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosop   74   94   94

JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT
VERRATTUNA NIMELLISARVOIHIN

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosop   -1   0   0

Valuuttatermiinit, valuutanvaihtosopimukset ja valuuttaoptiot
on arvostettu raportointipäivän markkina-arvoon.