Fiskars Oyj Abp			Pörssitiedote 11.08.2006 klo 14.15

FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2006
(Tilintarkastamaton)

Fiskarsin toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla
Power Sentryn myynti ja Wärtsilän tulososuus nostivat nettotulosta

- Fiskarsin vertailukelpoinen liikevaihto oli 151,3 milj. euroa (150,6)
- Liikevoitto 36,9 milj. euroa sisältää strukturointikuluja 5 milj. euroa
 (0) ja Wärtsilän tulososuutta 25,1 milj. euroa (5,9)
- Fiskars Brandsin uudelleenjärjestelyprojekti jatkuu ja kauden aikana
 kerrottiin neljän tehtaan sulkemisesta Yhdysvalloissa
- Neljänneksen lopussa myytiin ydinliiketoimintoihin kuulumaton
 Power Sentry
- Fiskars vahvisti vapaa-ajan liiketoimintaa ja sopi kesäkuun lopussa
 ruotsalaisen Silvan ostamisesta

FISKARS-KONSERNI LYHYESTI

Milj. euroa        Q2/06  Q2/05 1-6/06 1-6/05 2005
Liikevaihto        151,3  150,6 290,4 275,9 509,9
Osakkuusyhtiön tulososuus 25,1  5,9  33,9  12,1  28,6
Liiketulos         36,9  22,5 52,8  37,7  22,7
Tulos ennen veroja     33,2  70,4 47,5  83,6  65,4
Tulos/osake        0,48  0,87 0,64  1,00  0,75
jatkuvasta toim.
Tulos/osake yht.      0,65  0,87 0,81  1,01  0,80
Katsauskauden tulos    50,2  67,6 62,7  77,9  62,1
Liiketoiminnan rahavirta  28,3  13,0 41,5  21,3  58,6
KONSERNI

Toinen neljännes 4-6/2006
Fiskarsin liikevaihto toisella neljänneksellä oli edellisen vuoden tasolla 151,3
milj. euroa (150,6). Bruttokate parani hieman. Liiketulos oli 36,9 milj. euroa
(22,5). Kokonaan omistetun toiminnan liiketulos ennen
uudelleenjärjestelyprojektista aiheutuneita 5,0 milj. euron kustannuksia, oli
edellisvuoden tasolla 16,8 milj. euroa (16,6).
Nettorahoituskulut olivat 3,6 milj. euroa (1,9) ja tulos ennen veroja 33,2 milj.
euroa (70,4).
Katsauskauden lopussa myyty Power Sentry -liiketoiminta siirrettiin
lopetettuihin toimintoihin. Yksikön myynnin realisointitulos 18,3 milj. euroa ja
liiketoiminnan tulos veroilla vähennettynä esitetään erillään jatkuvasta
toiminnasta. Yhteensä ne olivat 12,7 milj. euroa (0,4).
Neljänneksen tulos oli 50,2 milj. euroa (67,6). Edellisen vuoden tuloksessa oli
mukana merkittävä realisointivoitto Wärtsilän osakkeiden myynnistä.

Kesäkuun lopussa allekirjoitettiin sopimus Silvan hankinnasta. Kaupan
toteutumisen ehtona oli kilpailuviranomaisten hyväksyminen. Hyväksynnät on
saatu ja kauppa toteutetaan sopimuksen mukaan elokuun lopussa. Hankinta
sisältää Silva Sweden AB:n, sen yhdysvaltalaisen tytäryhtiön The Brunton
Companyn, konsernin eurooppalaiset myyntiyhtiöt ja sen Kiinassa vuonna 2005
toimintansa aloittaneen tuotantolaitoksen enemmistöosuuden. Silva on tunnettu
kompasseistaan, mutta se on myös muiden ulkoiluun liittyvien tuotteiden kuten
esimerkiksi otsalamppujen ja kiikareiden merkittävä toimittaja. Silvan
merielektroniikkaliiketoiminta ei kuulu kauppaan.
Silva tulee toimimaan osana Fiskars Brandsin vapaa-ajanliiketoimintaa, jonka
johtava tuotemerkki on Gerber. Integrointi Fiskars Brandsin liiketoimintaan
toteutetaan syksyn kuluessa.

Katsauskausi 1-6/2006
Fiskarsin katsauskauden liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 290,4 milj. euroa (275,9).
Liiketulos oli 52,8 milj. euroa (37,7). Kokonaan omistetun toiminnan liiketulos
ilman 5,6 milj. euron uudelleenjärjestelykuluja oli 24,5 milj. euroa (25,6) ja
kannattavuus laski hieman ollen 8,4 % (9,3).
Nettorahoituskulut olivat 5,3 milj. euroa (4,0) ja tulos ennen veroja 47,5 milj.
euroa (83,6). Katsauskauden tulos jatkuvasta toiminnasta oli 49,7 milj. euroa
(77,4) ja katsauskauden tulos oli kaikkiaan 62,7 milj. euroa (77,9).

Jatkuvan toiminnan henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 3 227 (3 571).
Tilikauden vaihteessa henkilöstön määrä oli 3 220.


FISKARS BRANDS, INC.

Neljännes 4-6/2006
Fiskars Brandsin liikevaihto oli 138,4 milj. euroa (138,7). Liiketulos oli 5,0
milj. euron restrukturointikulujen jälkeen 10,0 milj. euroa (16,2). Edellisvuonna
Fiskars Brandsilla oli kertaluontoisia tuottoja 1,1 milj. euroa. Euroopassa
kehitys oli positiivista kylmästä alkukeväästä huolimatta, mutta Yhdysvaltain
markkinoilla myynti kehittyi heikommin. Uusia tuotteita kehitetään kaikilla
tuotealueilla samalla kun alihankintoja asteittain lisätään. Laadun ja
toimitusketjun toimivuuden varmistukseen sekä markkinointiin panostettiin
jälleen aiempaa enemmän.

Kesäkuun lopussa myytiin Power Sentry -liiketoiminta Yhdysvalloissa. Tällä
lähinnä kodin elektroniikkatuotteiden oheislaitteita toimittavalla yksiköllä ei
ollut omaa valmistusta. Sen liikevaihto vuonna 2005 oli 41 milj. euroa ja
henkilöstö 64.

Syksyllä 2005 aloitettu tuotantokapasiteetin uudelleenjärjestelyprojekti jatkui
suunnitelmien mukaisesti. Yhdysvalloissa tiedotettiin tuotannon lopettamisesta
neljällä tuotantolaitoksella ja työvoiman vähentämisestä noin 300 henkilöllä
kuluvan tilikauden loppuun mennessä. Wisconsinissa olevilla tehtailla oli
valmistettu pääasiassa leikkaavia tuotteita kuten saksia sekä muovisia
askartelutuotteita. Tämä tuotanto siirtyy pääasiassa alihankinnoiksi. Puutarha-
ja kodin vapaa-aika-liiketoimintaan kuuluneista kynnysmattojen ja upotettavien
kasteluletkujen valmistuksesta ja markkinoinnista luovuttiin. Näiden
toimintojen liikevaihto on vuositasolla ollut noin 21 milj. euroa.

Toiselle neljännekselle kirjattiin 5,0 milj. euroa
uudelleenjärjestelykustannuksia, jotka koostuivat pääasiassa henkilöstökuluista.
Kokonaiskustannusten ennustetaan edelleen pysyvän arvioidussa 50 milj.
eurossa, tästä noin 10 milj. euroa ajoittuu kuluvalle tilikaudelle.

Katsauskausi 1-6/2006
Fiskars Brandsin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 5 % ja oli 266,4 milj.
euroa (253,5). Liiketulos oli 17,7 milj. euroa (24,8). Liiketulos ennen
uudelleenjärjestelykustannuksia oli 23,3 milj. euroa.
Katsauskaudella liikevaihdosta 52 % (57) syntyi Yhdysvalloissa ja 45 % (40)
Euroopassa.
Katsauskauden investoinnit olivat 6,1 milj. euroa (14,7) ja ne kohdistuivat
pääasiallisesti tuotannon ja logistiikan kehittämiseen.

Fiskars Brandsin henkilöstö katsauskauden lopussa oli 2 864 ja lukumäärä oli
pienentynyt tilikauden vaihteesta 42 henkilöllä. Tehtaiden sulkeminen
Yhdysvalloissa vähentää henkilöstöä asteittain tilikauden loppuun mennessä
kaikkiaan noin 300 henkilöllä. Suomessa henkilöstön määrä oli 468 henkilöä,
joka on 61 henkilöä vähemmän kuin tilikauden alussa. Henkilöstön määrään
vaikuttavat sekä käynnissä olevat uudelleenjärjestelyt että normaali
sopeutuminen kysynnän kausivaihteluihin.

INHAN TEHTAAT

Inhan Tehtaiden liikevaihto kasvoi katsauskaudella 16 % edellisvuodesta ja oli
22,5 milj. euroa (19,4). Liikevoitto oli edellisvuoden tasolla ja oli 2,7 milj.
euroa (2,7).
Venemarkkinat ovat kasvaneet edelleen ja tuotantokapasiteetti on ollut täysin
käytössä. Pienimpien venemallien siirtäminen sopimusvalmistukseen on
auttanut kasvaneeseen kysyntään vastaamisessa. Alumiinin ja muoviraaka-
aineiden hintojen nousu on vaikuttanut valmistuskustannuksiin. Inhan Tehtailla
valmistettavien muiden tuotteiden kuin veneiden myynnin
tuotejakaumamuutokset ovat vaikuttaneet epäsuotuisasti tuloskehitykseen.

Katsauskaudella ei Inhan Tehtailla ole tehty merkittäviä investointeja.
Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 310 eli 39 enemmän kuin
tilikauden vaihteessa.

KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA

Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 2,8 milj. euroa (4,4).
Liikevoitto oli 1,9 milj. euroa (0,6). Puun kantohinnat nousivat katsauskauden
aikana kun ne edellisvuoden vastaavana aikana laskivat. Katsauskaudella ei
toteutunut merkittäviä kiinteistökauppoja.
Kiinteistöliiketoiminnan investoinnit olivat 1,3 milj. euroa (1,3).

WÄRTSILÄ

Osakkuusyhtiö Wärtsilän katsauskauden tulos parani merkittävästi
edellisvuodesta ja Fiskarsin osuus Wärtsilän tuloksesta oli katsauskaudella 33,9
milj. euroa (12,1).
Fiskarsin osuus Wärtsilän osakkeista oli 16,7 % (äänistä 30,6 %). Osuus
osakkeista pieneni 0,1 prosentilla tilikauden vaihteesta, kun Wärtsilän optioiden
haltijat olivat vaihtaneet optioitaan osakkeiksi.
Osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli käytännössä muuttumaton 232,9 milj. euroa
(231,9 tilikauden vaihteessa), josta liikearvoa oli 37,6 milj. euroa. Fiskarsin
omistusosuuden markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 518 milj. euroa.
Fiskarsin omaan pääomaan sisältyy osuus Wärtsilän omaan pääomaan
sisältyvästä IAS 39 -standardin mukaisesta arvonmuutosrahastosta.Tämä osuus
oli katsauskauden lopussa 15,7 milj. euroa, vastaava luku tilikauden vaihteessa
oli 24,7 milj. euroa.

TULOS JA VEROT

Katsauskauden nettorahoituskulut nousivat hieman edellisvuodesta ja olivat 5,3
milj. euroa (4,0). Kasvu johtuu edellisvuotta pienemmistä sijoitustuotoista ja
laskennallisista kurssieroista. Tulos ennen veroja oli 47,5 milj. euroa (83,6).
Edellisvuoden tulos sisälsi Wärtsilän osakkeiden realisointivoiton 49,8 milj.
euroa.

Katsauskauden verot on laskettu paikallisten kertyneiden tulosten ja
voimassaolevien verokantojen perusteella huomioiden laskennallisten
verosaatavien käyttömahdollisuudet. Power Sentryn realisointivoitosta
aiheutuvat laskennalliset 7,5 milj. euron verot sisältyvät lopetettujen
toimintojen tulokseen ja vastaava verosaatavien arvonalennuksen pienennys
sisältyy kauden veroihin, jotka näin ovat positiiviset.

Katsauskauden tulos jatkuvasta toiminnasta oli 49,7 milj. euroa (77,4).
Lopetettujen toimintojen tulos, joka sisältää sekä Power Sentryn
realisointivoiton että sen kertyneen toiminnallisen tuloksen oli 13,0 milj. euroa
(0,6). Katsauskauden tulos oli 62,7 milj. euroa (77,9)

Osakekohtainen tulos oli 0,81 euroa (1,01).

TASE JA RAHOITUSASEMA

Taseen loppusumma oli 711,6 milj. euroa (702,7 tilikauden alussa). Tase-erien
muutokset tilikauden vaihteesta olivat vähäisiä, vaihto-omaisuuden määrä laski
ja myyntisaamisten määrä kasvoi liiketoiminnan normaalin kausivaihtelun
mukaisesti. Korollinen nettovelka laski tilikauden alusta 38,1 milj. eurolla ja oli
101,9 milj. euroa. Taseen rahavarat sisältävät Power Sentryn myynnistä
katsauskauden viimeisenä päivänä saadut varat.

Liiketoiminnan rahavirta oli 41,5 milj. euroa (21,3) ja investointien rahavirta
22,3 milj. euroa (85,0).

Omavaraisuusaste parani edelleen ja oli 59 % (tilikauden vaihteessa 57).
Nettovelkaantumisaste laski 24 prosenttiin (tilikauden vaihteessa 35). Yhtiön
rahoitusasema on vahva ja maksuvalmius on hyvä. Likvidien varojen lisäksi
yhtiöllä on merkittävä määrä käyttämättömiä valmiusluottoja.

OMIEN OSAKKEIDEN OSTO JA LUOVUTUS

Yhtiön hallituksella oli varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.3. asti valtuutus
hankkia ja myydä yhtiön osakkeita siten, että osakkeiden yhteenlaskettu
nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään viisi prosenttia (5 %)
yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.
Yhtiökokouksessa hallitus sai valtuutuksen hankkia ja myydä yhtiön osakkeita
siten, että osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä
on enintään kymmenen prosenttia (10 %) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien
osakkeiden äänimäärästä. Hallitus ei ole katsauskauden aikana käyttänyt
valtuutustaan.

Yhtiön hallussa oli 30.6.2006 yhteensä 127 512 A-osaketta ja 420 K-osaketta.
Omistus ei ole muuttunut katsauskauden aikana ja osakemäärä vastaa 0,2 %
yhtiön koko osakemäärästä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2006

Fiskars Oyj Abp:n 20.3.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että
osinkoa maksetaan A-osakkeille 0,45 euroa/osake, yhteensä 24 667 641 euroa
ja K-osakkeille 0,43 euroa/osake, yhteensä 9 703 073,84 euroa eli kaiken
kaikkiaan 34 370 714,84 euroa.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi
valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ilona Ervasti-
Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt ja Olli Riikkala. Hallituksen
jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2007 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana 20.3.2006 lukien
hankkimaan yhtiön omia osakkeita muussa kuin osakkeenomistajien omistusten
suhteessa Helsingin Pörssissä kulloinkin voimassa olevaan pörssikurssiin ja
päättämään yhtiölle hankittujen osakkeiden luovuttamisesta, siten että
osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on
kulloinkin enintään kymmenen (10 %) prosenttia yhtiön osakepääomasta ja
kaikkien osakkeiden äänimäärästä eli enintään 5 494 449 kpl A-osakkeita ja
enintään 2 256 570 kpl K-osakkeita.

Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi
puheenjohtajaksi Olli Riikkalan ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin
ja Paul Ehrnroothin.Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Gustaf
Gripenberg ja jäseniksi Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth ja Ilona Ervasti-
Vaintola. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Olli Riikkala ja
jäseniksi Kaj-Gustaf Bergh ja Karl Grotenfelt.

OSAKEKURSSIT

Fiskarsin A-osakkeen kurssi oli Helsingin Pörssissä kesäkuun lopussa 10,12
euroa (9,60 vuoden lopussa) ja K-osakkeen 10,74 euroa (9,90). Yhtiön
osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 798 milj. euroa.

NÄKYMÄT

Fiskarsin jatkuvan toiminnan kuluvan tilikauden liikevaihdon ja liiketuloksen
ennen Wärtsilän tulososuutta ja suunniteltuja ja tiedotettuja strukturointikuluja
uskotaan aiempien ennusteiden mukaisesti olevan edellisen vuoden tasolla.

Toimintaan kuuluva kausiluonteisuus ja nopeat, jopa kuukausittaiset muutokset
jatkuvat myös loppuvuonna. Euroopassa markkinakehityksen arvioidaan
jatkuvan positiivisena kun taas Yhdysvalloissa vallitsee edelleen kireä
kilpailutilanne.

Vuonna 2005 Yhdysvalloissa aloitetun suuruusluokaltaan noin 50 milj. euron
uudelleenjärjestelyprojektin kustannuksista on realisoitunut 46 milj. euroa ja
loppuosuus toteutuu seuraavien kuukausien aikana.

Wärtsilän tulososuus muodostaa merkittävän osuuden Fiskarsin liiketuloksesta.


Heikki Allonen
toimitusjohtaja


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 - osavuosikatsaukset mukaisesti.

Arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja
oletusten käyttämistä. Arviot vaikuttavat taseen varojen ja velkojen määriin,
ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen
määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämän hetkiseen parhaaseen
näkemykseen, on mahdollista että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä
käytetyistä arvoista.

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta
Osuus osakkuusyhtiö Wärtsilästä muodostaa yhden Fiskarsin raportoitavista
liiketoimintasegmenteistä. Tulososuus sisältyy 1.1.2006 alkaen
liiketulokseen ja vertailukausien luvut on oikaistu vastaavasti.

Fiskars on ottanut käyttöön seuraavat muutetut ja uudet IFRS-standardit
1.1.2006 alkaen

IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen:
muutokset 31.3.2004 jälkeen:
- cash flow hedges of forecast intragroup transactions, annettu 14.4.2005,
astui voimaan 1.1.2006
- financial guarantee contracts, annettu 18.8.2005, astui voimaan 1.1.2006
Näiden muutosten soveltamisella ei ole olennaista vaikutusta ensimmäisen
neljänneksen osavuosikatsaukseen.

IAS 19 Työsuhde-etuudet: Muutos Actuarial gains and losses, group
plans and disclosures, annettu 16.12.2004, astui voimaan 1.1.2006.
- Muutos antaa vaihtoehtoisen tavan käsitellä vakuutusmatemaattisia
voittoja ja tappioita ja lisää myös liitetietovaatimuksia.
Koska konserni ei tule muuttamaan kirjattavien vakuutusmatemaattisten
voittojen ja tappioiden kirjaamiskäytäntöään, standardin muutoksen
käyttöönotto vaikuttaa ainoastaan tilinpäätöksessä esitettäviin liitetietoihin.

IFRIC 4 -tulkinta: Miten määritetään, sisältävätkö tietyt järjestelyt
vuokrasopimuksen, annettu 2.12.2004, astui voimaan 1.1.2006.
- Tulkinnan käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta ensimmäisen
neljänneksen osavuosikatsaukseen.KONSERNIN TULOSLASKELMA       4-6  4-6 muutos  1-6  1-6 muutos  1-12
                  2006  2005   %  2006  2005   %  2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR

LIIKEVAIHTO            151,3 150,6   0 290,4 275,9   5 509,9

Hankinta ja valmistus       -105,7 -105,8   0 -203,2 -192,2   6 -364,2
BRUTTOKATE             45,7  44,8   2  87,2  83,6   4 145,6

Liiketoiminnan muut tuotot      1,4  1,1   25  1,5  1,2   24  2,3
Myynnin ja markkinoinnin kulut   -17,9 -17,1   5 -37,2 -33,0   13 -65,9
Hallinnon kulut          -11,2 -12,7  -12 -24,1 -25,3   -5 -45,3
Tutkimus- ja kehittämismenot    -1,4  -1,3   4  -2,9  -2,6   11  -5,3
Liiketoiminnan muut kulut      -4,9  1,7     -5,6  1,7     -37,4
Osuus osakkuusyhtiötuloksesta    25,1  5,9     33,9  12,1     28,6
LIIKETULOS             36,9  22,5   64  52,8  37,7   40  22,7

Wärtsilä osakk. realisointitulos      49,8         49,8     49,8
Rahoitustuotot ja -kulut      -3,6  -1,9   94  -5,3  -4,0   35  -7,1
TULOS ENNEN VEROJA         33,2  70,4  -53  47,5  83,6  -43  65,4

Verot                4,3  -3,3      2,2  -6,2     -7,3
KAUDEN TULOS JATKUVASTA TOIMINNAS  37,5  67,2  -44  49,7  77,4  -36  58,2

Lopetettujen toimintojen tulos   12,7  0,4     13,0  0,6      3,9
KATSAUSKAUDEN TULOS         50,2  67,6  -26  62,7  77,9  -20  62,1

Tulos/osake, euro          0,65  0,87     0,81  1,01     0,80
 jatkuvat toiminnot        0,48  0,87     0,64  1,00     0,75
 lopetetut toiminnot        0,16  0,00     0,17  0,01     0,05

Tulos/osake on laimentamaton. Yhtiöllä ei ole avoimia optio-ohjelmia.


VALUUTTAKURSSEJA           1-6  1-6 muutos  1-12
                  2006  2005   %  2005
USD keskikurssi           1,23  1,29   -4  1,24
USD kurssi kauden lopussa      1,27  1,21   5  1,18


KONSERNIN TASE           6/06  6/05 muutos 12/05
                  MEUR  MEUR   %  MEUR
VASTAAVAA

Aineettomat hyödykkeet       11,8  11,0   7  13,5
Liikearvo              11,3  32,9  -66  12,8
Aineelliset hyödykkeet       102,8 129,6  -21 110,9
Biologiset hyödykkeet        30,2  29,8   2  29,9
Sijoituskiinteistöt         9,0  12,1  -25  9,4
Osuudet osakkuusyhtiöissä     232,9 181,2   28 231,9
Muut osakkeet            4,9  4,6   6  4,8
Muut sijoitukset           1,2  1,3   -4  1,3
Pitkäaikaiset verosaamiset      8,2  9,1   -9  9,0
Laskennalliset verosaamiset     32,9  38,7  -15  35,0
PITKÄAIKAISET YHTEENSÄ       445,2 450,3   -1 458,5

Vaihto-omaisuus          103,5 132,1  -22 129,3
Myyntisaamiset           108,9 118,1   -8  86,9
Muut saamiset            2,3  4,5  -49  6,4
Rahavarat              51,7  89,9  -42  21,7
LYHYTAIKAISET YHTEENSÄ       266,4 344,6  -23 244,2

VASTAAVAA YHTEENSÄ         711,6 794,9  -10 702,7

VASTATTAVAA

Oma pääoma             420,3 412,8   2 402,7

P-aik.koroll.vieras pääoma     135,9 149,4   -9 124,5
P-aik.korottomat velat        2,6  3,9  -34  2,7
Laskennalliset verovelat      17,4  21,0  -17  17,6
Eläkevelat             14,1  13,2   7  15,5
Varaukset              6,6  3,7   78  2,9
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ    176,5 191,3   -8 163,1

L-aik.koroll.vieras pääoma     17,7  76,6  -77  37,2
Ostovelat ja muut korott.velat   90,9 106,2  -14  94,6
Verovelka              6,1  8,0  -23  5,1
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ    114,7 190,8  -40 136,9

VASTATTAVAA YHTEENSÄ        711,6 794,9  -10 702,7


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA      1-6  1-6  1-12
                  2006  2005  2005
                  MEUR  MEUR  MEUR
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tulos ennen veroja         47,5  83,6  65,4
Suoriteperusteen oikaisut
 Poistot              12,6  11,8  58,5
 Osakkuusyhtiöiden tulososuudet  -33,9 -12,1 -28,6
 Sijoitustuotot (netto)      -0,4 -51,0 -52,3
 Rahoituskulut (netto)       5,7  5,1  9,5
 Biologisten varojen muutos    -0,3  0,7  0,5
Osinkotuotot,osakkuusyhtiöt     23,7  17,1  17,1
Osinkotuotot,muut          3,6  0,1  0,1
Maksetut rahoituskulut (netto)   -5,3  -5,0  -8,2
Maksetut verot           -3,0  -3,5  -6,7
Korottomien saamisten muutos    -32,3 -24,9  8,1
Vaihto-omaisuuden muutos      12,4 -14,7  -7,8
Korottomien velkojen muutos     11,2  14,2  3,0
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA(NETTO)A  41,5  21,3  58,6

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Liiketoimintojen hankinnat     -0,4     -11,9
Inv. osakkuusyhtiöosakk. netto      101,8  74,4
Inv. käyttöomaisuushyödykkeisiin  -8,6 -18,1 -18,8
Muun käyttöom. myyntitulot      1,9  0,3  2,9
Muiden sijoitusten luovutustulot   1,8  0,7  1,7
Investoinnit muihin sijoituksiin  -5,1  -0,3  -0,2
Lopetetut toiminnot         32,7  0,6  3,9
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA(NETTO)B   22,3  85,0  52,0

RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA
Pitkäaik. lainojen nostot      15,0  5,0
Pitkäaik. lainojen lyhennykset   -3,1 -12,4 -32,8
Lyhytaikaisten lainojen muutos   -14,4  -1,7 -39,8
Rahoitusleasing maksut       -1,5  -1,6  -3,7
Muiden rahoituserien rahavirta    0,1  0,2  -3,1
Maksetut osingot          -34,4 -22,8 -22,8
RAHOITUSTOIM.RAHAVIRTA(NETTO)C   -38,2 -33,2 -102,3

Kurssimuutosten vaikutus D      4,4  1,2  -2,3
LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS(A+B+C+D)  30,0  74,2  6,1

Likvidit varat kauden alussa    21,7  15,6  15,6
Likvidit varat kauden lopussa    51,7  89,8  21,7


EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVAN                    Kert.
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET          Osake-  Omat  Muut Muunto voitto  Yht-
                     pääoma osakk. rahast  erot varat eensä
                      MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
31.12.2004 IFRS              77,5  -0,9  0,0  -1,4 260,5 335,8
IAS 39 vaikutukset
  Fiskars-konserni                   -0,4      0,4  0,1
  Osakkuusyhtiö Wärtsilä                37,8         37,8
1.1.2005 IFRS               77,5  -0,9  37,5  -1,4 261,0 373,7
Muuntoeron muutos                        2,4      2,4
Käyvän arvon rahaston muutos               0,4         0,4
Osakk.yhtiön omistusosuusmuutos             -6,9         -6,9
Osakkuusyhtiön muut muutokset              -13,0  0,8  0,3 -11,9
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT         -19,5  3,2  0,3 -16,1
Katsauskauden tulos                          77,9  77,9
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT             -19,5  3,2  78,3  61,9
Maksetut osingot                           -22,8 -22,8
30.6.2005 IFRS               77,5  -0,9  17,9  1,8 316,5 412,8
Muuntoeron muutos                        -1,0     -1,0
Osakkuusyhtiön muut muutokset               6,8  0,4  -0,4  6,8
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT          6,8  -0,6  -0,4  5,8
Katsauskauden tulos                          -15,8 -15,8
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT              6,8  -0,6 -16,2 -10,0
31.12.2005 IFRS              77,5  -0,9  24,7  1,2 300,3 402,7
Muuntoeron muutos                        -1,6     -1,6
Käyvän arvon rahaston muutos, osakk.yhtiö        -9,0         -9,0
Osakkuusyhtiön muut muutokset                  -0,2  0,0  -0,2
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT          -9,0  -1,8  0,0 -10,8
Katsauskauden tulos                          62,7  62,7
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT             -9,0  -1,8  62,7  52,0
Maksetut osingot                           -34,4 -34,4
30.6.2006 IFRS               77,5  -0,9  15,7  -0,6 328,7 420,3

Muut rahastot sisältävät omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Wärtsilän
käyvän arvon rahastosta ja osuuden sen muutoksesta.


TUNNUSLUVUT             6/06  6/05 muutos 12/05
                           %
Oma pääoma/osake, euro       5,43  5,33   2  5,20
Omavaraisuusaste          59 %  52 %     57 %
Nettovelkaantumisaste        24 %  33 %     35 %
Oma pääoma, meur          420,3 412,8   2 402,7
Korolliset nettovelat, meur    101,9 136,2  -25 140,0
Henkilöstö keskimäärin       3 245 3 535   -8 3 426


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT      4-6  4-6 muutos  1-6  1-6 muutos  1-12
LIIKEVAIHTO             2006  2005   %  2006  2005   %  2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           138,4 138,7   0 266,4 253,5   5 472,0
Inhan Tehtaat            12,2  10,8   12  22,5  19,4   16  32,4
Kiinteistöliiketoiminta       1,6  1,8  -10  2,8  4,4  -37  8,9
Kohdistamattomat ja eliminoinnit  -0,9  -0,8   11  -1,3  -1,5  -10  -3,5
KONSERNI YHTEENSÄ         151,3 150,6   0 290,4 275,9   5 509,9

Vienti Suomesta           15,4  15,3   1  33,2  34,2   -3  55,5


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT      4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
TULOS                2006  2005     2006  2005     2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           10,0  16,2     17,7  24,8     -5,6
Inhan Tehtaat            1,6  1,7      2,7  2,7      3,5
Kiinteistöliiketoiminta       1,8  -0,1      1,9  0,6      2,0
Osakkuusyhtiö Wärtsilä       25,1  5,9     33,9  12,1     28,6
Kohdistamattomat ja eliminoinnit  -1,8  -1,3     -3,5  -2,5     -5,8
LIIKETULOS YHTEENSÄ         36,9  22,5     52,8  37,7     22,7


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT      4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
POISTOT               2006  2005     2006  2005     2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands            5,5  5,5     11,2  10,6     55,7
Inhan Tehtaat            0,3  0,2      0,6  0,5      1,0
Kiinteistöliiketoiminta       0,3  0,3      0,6  0,6      1,3
Kohdistamattomat ja eliminoinnit   0,0  0,1      0,1  0,1      0,5
KONSERNI YHTEENSÄ          6,1  6,1     12,6  11,8     58,5


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT      4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
INVESTOINNIT            2006  2005     2006  2005     2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands            3,8  4,3      6,1  14,7     24,1
Inhan Tehtaat            0,4  1,2      0,6  1,9      3,4
Kiinteistöliiketoiminta       0,6  0,5      1,3  1,3      2,9
Osakkuusyhtiö Wärtsilä        0,0  3,2      0,0  3,2     30,2
Kohdistamattomat ja eliminoinnit   0,0  0,0      0,0  0,4      0,4
KONSERNI YHTEENSÄ          4,8  9,2      7,9  21,4     60,9


MAANTIETEELLINEN SEGMENTTI      4-6  4-6 muutos  1-6  1-6 muutos  1-12
LIIKEVAIHTO KOHDEMAAN MUKAAN    2006  2005   %  2006  2005   %  2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Eurooppa              71,2  65,5   9 140,0 125,4   12 219,3
USA                 66,4  73,8  -10 127,2 132,1   -4 253,3
Muut maat              13,6  11,3   21  23,2  18,4   26  37,3
KONSERNI YHTEENSÄ         151,3 150,6   0 290,4 275,9   5 509,9

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET        6/06  6/05 12/05
                      MEUR  MEUR  MEUR
OMIEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Vekselivastuut                0   0   0
Leasing- ja vuokravastuut          20   20   23
Muut vastuut                 8   2   1
YHTEENSÄ                   29   22   24

TAKAUKSET MUIDEN SITOUMUSTEN VAKUUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset            2   2   2

VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ          30   23   26

JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit              94  170  145
Valuuttaoptiot                       4
Koronvaihtosopimukset                17
Korkotermiinit ja -futuurit             58   59

JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT
VERRATTUNA NIMELLISARVOIHIN

Valuuttatermiinit               0   -6   -2
Valuuttaoptiot                       0
Koronvaihtosopimukset                0
Korkotermiinit ja -futuurit             0   0

Valuuttatermiinit, valuutanvaihtosopimukset ja valuuttaoptiot
on arvostettu raportointipäivän markkina-arvoon.