FISKARS OYJ ABP        PÖRSSITIEDOTE 12.8.2005 klo 18.00


FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2005
(Tietoja ei ole tilintarkastettu.)


FISKARSIN TOISEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVOITTO 17 MILJ. EUROA JA
WÄRTSILÄ-OSAKKEIDEN MYYNTIVOITTO 50 MILJ. EUROA


 Avainluvut 4-6/2005
 - Liikevaihto oli 160,7 milj. euroa (163,9) eli edellisen
  vuoden tasolla
 - Teollisen toiminnan kannattavuus parani ensimmäiseen
  neljännekseen verrattuna ja liikevoitto oli edellisvuoden tasolla
  18,6 milj. euroa (19,8)
 - Koko konsernin liikevoitto oli 17,2 milj. euroa (18,8)
 - Wärtsilän osakkeita myytiin yhteensä 104,9 milj. eurolla ja
  myyntivoitto konsernissa oli 49,8 milj. euroa
 - Fiskarsin omistus Wärtsilässä oli jakson lopussa 15,8 % (20,5)
  osakkeista ja 27,0 % (28,1) äänivallasta


FISKARS-KONSERNI LYHYESTI

Milj. euroa      Q2/2005 Q2/2004 1-    1-    2004
                    6/2005  6/2004
Liikevaihto      160,7  163,9  292,3  304,3  565,6

Liiketulos      17,2   18,8   26,2   31,7   52,1
Liiketulos, %     10,7 %  11,5 %  9,0 %  10,4 %  9,2 %

Osuus osakkuusyhtiön
tuloksesta      5,9   5,5   12,1   9,3   26,7
Tulos ennen veroja  71,1   25,4   84,1   40,2   75,0
Tulos /osake, euroa  0,87   0,24   1,01   0,40   0,71
Liiketoiminnan    39,3   29,8   21,9   35,4   77,5
kassavirtaTämä osavuosikatsaus on kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) ja IAS 34:n mukainen osavuosikatsaus. Fiskars soveltaa IAS
39 Rahoitusinstrumentit -standardia 1.1.2005 alkaen. Tämän
standardin soveltamisen vaikutukset aloittavan taseen omaan
pääomaan on esitetty erillisessä oman pääoman täsmäytyslaskelmassa.
Soveltamisen vaikutukset Fiskarsin oman toiminnan osalta ovat
vähäisiä, aloittavaan taseeseen kirjattu siirtymähetken käyvän
arvon rahasto -0,3 milj. euroa on purkautunut katsauskauden loppuun
mennessä. Liitteessä on esitetty myös täsmäytyslaskelmat toiselta
neljännekseltä aiemmin raportoitujen lukujen ja nyt raportoitavien
IFRS -standardien mukaisten lukujen välillä.

Fiskars-konsernin kokonaan omistaman teollisen toiminnan
liikevaihdosta vuoden 2005 toisella neljänneksellä kertyi 54 %
USA:ssa (58). Toiminnan kannattavuus elpyi lähes viimevuotiselle
tasolle ja teollisen toiminnan liikevoitto oli 18,6 milj. euroa
(19,8).

Kesäkuussa myytiin 4,453 miljoonaa Wärtsilän B-osaketta.
Konsernitilinpäätöksessä myynnistä kertynyt realisointivoitto oli
49,8 milj. euroa. Kesäkuussa ostettiin Wärtsilän A-osakkeita 3,2
milj. eurolla. Kauppojen jälkeen Fiskarsin omistusosuus on 15,8 %
osakkeista ja 27,0 % äänivallasta.

Fiskarsin osakekohtainen tulos toisella vuosineljänneksellä oli
0,87 euroa (0,24) ja alkuvuodelta 1,01 (0,40).


LIIKETOIMINNAT

FISKARS BRANDS, INC.

Huhti-kesäkuu (3 kk)
Fiskars Brandsin liikevaihto oli 148,8 milj. euroa (152,7), laskua
oli noin 3 %. Liikevoitto oli 16,9 (18,4) milj. euroa eli 11,4 %
liikevaihdosta (12,0). Liikevaihto pieneni noin 5 % USA:ssa.
Euroopassa myynnin kehitys oli lievästi positiivinen Saksaa lukuun
ottamatta. USA:n kireä hintakilpailutilanne alensi myyntimääriä ja
katetasoa. Fiskars Brandsin markkinoiden kehityksessä ei tapahtunut
merkittäviä muutoksia.

Tammi-kesäkuu (6 kk)
Fiskars Brandsin alkuvuoden liikevaihto oli 270,0 milj. euroa
(283,6). Laskua oli noin 5 %. Liikevoitto oli 25,4 milj. euroa
(30,7) eli 9,4 % liikevaihdosta (10,8).
USA:n markkinoilla myynti laski 7 %, Euroopassa ero viime vuoteen
oli -4 %, joka aiheutui Saksan myynnin alenemisesta. Alkuvuonna
kannattavuutta on rasittanut kova kilpailu sekä muoviraaka-aineiden
ja teräksen hintojen nousu. Alihankintoja lisätään edelleen ja
niitä koordinoivan henkilöstön määrä Kiinassa on kaksinkertaistunut
vuodessa noin 40 henkilöön. Myös uusien tuotteiden kehittämisessä
ja markkinoinnissa on panostusta kasvatettu ja kohdistettu
uudelleen.

- Koulu-, toimisto ja askartelutuotteiden (FISKARS®) myyntiin USA:n
markkinoilla vaikutti kilpailevien tuontituotteiden määrän
lisääntyminen ja Euroopassa menestys on ollut markkinoittain
vaihtelevaa. Loppuvuoden aikana panostetaan aiempaa selvästi
enemmän sekä uusiin tuotteisiin että markkinointiin. Alkuvuonna
hankittu Gingher-saksiliiketoiminta on integroitu muuhun
toimintaan. Euroopassa tuotevalikoimaa laajennetaan ja
yhtenäistetään ja oikeita jakelukanavia etsitään maakohtaisesti.

- Puutarha ja kodin vapaa-aika -tuotteiden (FISKARS®) myyntisesonki
jäi kokonaisuudessa myöhäisen kevään ja epävakaisten säiden takia
normaalia lyhyemmäksi, toisella neljänneksellä myynti oli kuitenkin
viime vuoden tasolla. Raaka-aineiden hintojen nousu näkyi
erityisesti näiden tuotteiden kannattavuudessa. Euroopan
myyntiyhtiöiden tuotevalikoimia on yhtenäistetty ja markkinoinnin
kattavuutta parannettu.

- USA:ssa retkeily- ja vapaa-ajan tuotteiden (GERBER®) suurimman
asiakkaan markkinointistrategia muuttui tuotekategorian osalta.
Myynti piristyi toisella neljänneksellä hiljaisen alkuvuoden
jälkeen ja myös USA:n valtion organisaatiot lisäsivät ostojaan.

- Kuluttajaelektroniikan (POWER SENTRY® ja NEWPOINT®) myynti kasvoi
USA:ssa selvästi viime vuodesta. Uudet tuotteet ovat valloittaneet
uusia jakelukanavia markkinoilla, joilla vallitsee kova
hintakilpailu.

- Taloustavaroiden (FISKARS®) uudet mallistot ovat vasta tulossa
Euroopassa markkinoille ja toimitusvaikeudet ovat johtaneet hieman
suunniteltua alhaisempaan myyntiin.

INHAN TEHTAAT

Inhan Tehtaiden liikevaihto kasvoi 12 % edellisvuoden toisesta
neljänneksestä ja oli 10,8 milj. euroa (9,6). Koko alkuvuoden
liikevaihto oli 19,4 milj. euroa (17,3).

Inhan Tehtaiden kannattavuus koheni ja liikevoitto oli toisella
neljänneksellä 1,7 milj. euroa (1,4) ja vuoden alusta 2,7 milj.
euroa (2,4).

BUSTER®-veneiden tilauskanta oli poikkeuksellisen korkealla vielä
toisen neljänneksen lopussa ja tuotanto jatkui täydellä teholla
koko heinäkuun. Lisätty tuotantokapasiteetti on ollut kokonaan
käytössä. Kapasiteetin nosto on kasvattanut myös henkilöstön määrää
vuoden vaihteesta 39 henkilöllä 287:ään.

Saranoiden ja takomotuotteiden toiminta oli edellisen vuoden
tasolla.

KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA

Kiinteistöliiketoiminnan alkuvuoden liikevaihto 4,4 milj. euroa
(4,5) oli edellisvuoden tasolla, mutta liikevoitto 0,6 milj. euroa
(1,4) jäi viime vuodesta. Puun kantohintojen lasku vuodenvaihteen
tasosta vaikutti negatiivisesti sekä liikevaihtoon että
liiketoiminnan tulokseen. Kantohinnat olivat kesäkuun lopussa 6
prosenttia alle vuoden vaihteen tason. Puuston vuosittainen kasvu
kirjataan kiinteistötoiminnan tulokseen kolmannella neljänneksellä.
Kiinteistöjen vuokraustoiminta on jatkunut entisellään.

WÄRTSILÄ

Sijoitus Wärtsilään on Fiskarsille strateginen ja pitkäaikainen.
Yhtiö on yhdistelty osakkuusyhtiönä konsernitilinpäätökseen
1.1.2004 alkaen. Osakkuusyhtiö Wärtsilän tulos kehittyi
myönteisesti ja Fiskarsin osuus Wärtsilän tuloksesta toisella
neljänneksellä oli 5,9 milj. euroa (5,5). Koko alkuvuoden
tulososuus oli 12,1 milj. euroa (9,3).

Osakkeiden tasearvo konsernissa oli kesäkuun lopussa 181,2 milj.
euroa (214,6) ja markkina-arvo 347 milj. euroa.

Konsernitilinpäätöksessä Wärtsilän osakkeiden myynnistä syntyi
eliminointien jälkeen 49,8 milj. euron realisointivoitto.
Emoyhtiössä kirjattu 52,5 milj. euron myyntivoitto on verovapaa.

Wärtsilä on soveltanut IAS 39 Rahoitusinstrumentit -standardia
1.1.2005 alkaen. Fiskarsin omaan pääomaan lasketaan sen
omistusosuuden mukainen osuus IAS 39-standardin mukaisesta
Wärtsilän omaan pääomaan sisältyvästä käyvän arvon rahastosta.
Vaikutus Fiskarsin 1.1.2005 alkavan taseen omaan pääomaan oli 37,8
milj. euroa ja kesäkuun lopussa vastaava omistusosuuden mukainen
osuus oli 17,9 milj. euroa.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä kauden lopussa oli 3 623, vuoden vaihteesta
henkilöstön määrä on kasvanut 175 henkilöllä. Henkilöstön määrä
kasvoi eniten Suomessa, mutta myös muualla kapasiteettia nostettiin
kausiluontoista kysyntää vastaavaksi. Suomessa olevan henkilöstön
määrä kasvoi vuodenvaihteen 915 henkilöstä 1020 henkilöön.

INVESTOINNIT

Toisen neljänneksen investoinnit olivat 9,2 milj. euroa (27,8).
Merkittävin yksittäinen erä 3,2 milj. euroa, koostui Wärtsilän
osakkeiden ostoista. Edellisvuonna Wärtsilän osakkeita ostettiin
samalla jaksolla 22,2 milj. eurolla. Toisen neljänneksen teolliset
investoinnit 5,9 milj. euroa (5,6) liittyvät tuotantokapasiteetin
ylläpitoon ja rationalisointiin sekä tuotekehitysprojekteihin.

Katsauskauden investoinnit olivat 21,4 milj. euroa (32,5).
Alkuvuoden merkittävin teollisen liiketoiminnan investointi oli
Gingher-saksiliiketoiminnan osto USA:ssa, yhteensä 8,3 milj. euroa.
Teollisten investointien määrä alkuvuonna oli 18,0 milj. euroa
(9,9).

TULOS JA VEROT

Toisen neljänneksen tulos jatkuvasta toiminnasta oli 67,6 milj.
euroa (19,1). Katsauskauden tulos oli 77,9 milj.euroa (31,1).

Katsauskauden verot on laskettu paikallisten kertyneiden tulosten
ja voimassaolevien verokantojen perusteella laskennallisten
verosaatavien käyttömahdollisuuksien arvioitu vaikutus
huomioonottaen. Alkuvuoden tuloksista on laskettu 6,2 milj. euron
verot (9,1).

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma oli 794,9 milj. euroa (683,5, 31.12.2004).
Lyhytaikaiset sijoitukset kasvoivat 74 milj. euroa. Myynnin kausi
luontoisuuden vaikutuksesta vaihto-omaisuuden määrä kasvoi vuoden
vaihteesta 22 milj. eurolla ja myyntisaamiset 34 milj. eurolla.

Liiketoiminnan kassavirta oli 21,9 milj. euroa (35,4) ja
investointien kassavirta 84,3 milj. euroa positiivinen (-8,3).
Korollinen nettovelka laski tilikauden alusta 65,8 milj. eurolla ja
oli 136,2 milj. euroa (219,6).

Yhtiökokouksen 23.3.2005 päättämä osinko 22,8 milj. euroa
maksettiin toisen neljänneksen aikana.

Yhtiön rahoitusasema on vahva ja maksuvalmius hyvä. Wärtsilän
osakekaupoista johtuen likvidit varat olivat kesäkuun lopussa noin
90 milj. euroa, lisäksi yhtiöllä on huomattava määrä käyttämättömiä
valmiusluottoja. Omavaraisuusaste parani ja oli katsauskauden
lopussa 52 % ( 49). Taseen vahvistuminen näkyi varsinkin
nettovelkaantumisasteessa, joka laski vuodenvaihteen 60 %:sta 33
%:iin. Nettorahoituskulut, joihin edellisvuonna kirjautui myös
sijoitustuottoja olivat
-4,0 milj. euroa (-0,8).

OMIEN OSAKKEIDEN OSTO JA LUOVUTUS

Yhtiön hallituksella on valtuutus hankkia ja myydä yhtiön osakkeita
siten, että osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden
tuottama äänimäärä on enintään viisi prosenttia (5 %) yhtiön
osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Hallitus ei ole
katsauskauden aikana käyttänyt valtuutustaan. Yhtiön hallussa oli
30.6.2005 yhteensä 127 512 A-osaketta ja 420 K-osaketta. Omistus ei
ole muuttunut katsauskauden aikana ja osakemäärä on 0,2 % yhtiön
koko osakemäärästä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2005

Fiskars Oyj Abp:n 23.3.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti,
että osinkona maksetaan A-osakkeille 0,30 euroa/osake ja K-
osakkeille 0,28 euroa/osake, yhteensä 22,8 milj. euroa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen
jäseniksi valittiin Göran J. Ehrnrooth, Mikael von Frenckell,
Gustaf Gripenberg, Olli Riikkala, Paul Ehrnrooth, Ilona Ervasti-
Vaintola sekä Alexander Ehrnrooth. Hallituksen jäsenten toimikausi
päättyy vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen
jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi
Göran J. Ehrnroothin ja varapuheenjohtajaksi Mikael von
Frenckellin.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana 23.3.2005
lukien päättämään enintään 2 619 712 A-osakkeen ja enintään 1 127
865 K-osakkeen ostamisesta ja enintään 2 747 224 A-osakkeen ja
1 128 285 K-osakkeen luovuttamisesta.

OSAKEKURSSIT

Fiskarsin A-osakkeen hinta oli Helsingin Pörssissä kesäkuun lopussa
10,60 euroa (7,90 vuoden alussa) ja K-osakkeen 10,44 euroa (7,90).
Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 818 milj.
euroa.

Fiskarsin osake siirtyi 1.7.2005 Helsingin Arvopaperipörssin
uudessa toimialaluokituksessa ryhmään Kulutustavarat ja -palvelut.

NÄKYMÄT

Vaikka yhtiön kannattavuus toisella neljänneksellä parantui
lähemmäksi edellisvuoden tasoa, on loppuvuoden kehitys vielä
epävarma kireän kilpailutilanteen jatkuessa. Myös raaka-aineiden
hintakehityksellä sekä valuuttakurssien muutoksilla on vaikutus
loppuvuoden tulokseen. Yhtiö panostaa entistä enemmän uusiin
tuotteisiin ja markkinointiin, joka osaltaan vaikuttaa alentavasti
loppuvuoden tuloskertymään. Koko vuoden liiketulos kokonaan
omistetusta teollisesta toiminnasta jää edellisvuotisesta.

Konsernin tulokseen vaikuttaa merkittävästi osakkuusyhtiö Wärtsilän
tulos.Heikki Allonen
toimitusjohtaja


Liite:
 1.  Osavuosikatsauksen luvut

LIITE 1


KONSERNIN              4-6  4-6 muutos  1-6  1-6 muutos  1-12
TULOSLASKELMA            2005  2004   %  2005  2004   %  2004
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR

LIIKEVAIHTO            160,7 163,9   -2 292,3 304,3   -4 565,6

Hankinta ja valmistus       -114,0 -112,9   1 -205,7 -208,8   -1 -388,1
BRUTTOKATE             46,8  51,0   -8  86,6  95,5   -9 177,5

Muut tuotot             1,1  0,8   48  1,2  1,1   13  3,6
Myynnin ja markkinoinnin kulut   -18,0 -16,2   11 -34,6 -32,2   7 -63,5
Hallinnon kulut          -13,0 -15,5  -16 -25,9 -29,9  -14 -58,0
Muut kulut              0,4  -1,3  129  -1,1  -2,7  -60  -7,5
LIIKEVOITTO             17,2  18,8   -8  26,2  31,7  -17  52,1

Osuus osakkuusyht.tuloksista     5,9  5,5   8  12,1  9,3   30  26,7
Wärtsilä osakk. realisointitulos  49,8         49,8
Rahoitustuotot ja -kulut      -1,9  1,1     -4,0  -0,8     -3,8
TULOS ENNEN VEROJA         71,1  25,4  180  84,1  40,2  109  75,0

Verot                -3,6  -6,3  -43  -6,2  -9,1  -31 -15,2
KAUDEN TULOS JATKUVASTA TOIMINNAS  67,6  19,1  254  77,9  31,1  150  59,8

Lopetettujen toimintojen tulos       -0,5         0,0     -5,3
KATSAUSKAUDEN VOITTO        67,6  18,6  263  77,9  31,2  150  54,6

Tulos/osake, euro          0,87  0,24     1,01  0,40     0,71
 jatkuvat toiminnot        0,87  0,25     1,01  0,40     0,77
 lopetetut toiminnot           -0,01         0,00     -0,07

Tulos/osake on laimentamaton. Yhtiöllä ei ole avoimia optio-ohjelmia.


VALUUTTAKURSSEJA           4-6  4-6 muutos  1-6  1-6 muutos  1-12
                  2005  2004   %  2005  2004   %  2004
USD keskikurssi           1,29  1,23   5  1,29  1,23   5  1,24
USD kurssi kauden lopussa      1,21  1,22   -1  1,21  1,22   -1  1,36


KONSERNIN TASE           6/05  6/04 muutos 12/04
                  MEUR  MEUR   %  MEUR
VASTAAVAA

Aineelliset hyödykkeet       141,7 145,5   -3 133,1
Aineettomat hyödykkeet       44,0  38,8   13  34,7
Biologiset hyödykkeet        29,8  28,8   3  30,4
Osuudet osakkuusyhtiöissä     181,2 214,6  -16 219,1
Muut sijoitukset           5,9  6,5   -9  4,4
Laskennalliset verosaamiset     47,8  41,1   16  47,3
PITKÄAIKAISET YHTEENSÄ       450,3 475,4   -5 469,0

Vaihto-omaisuus          132,1 110,1   20 109,7
Rahoitusomaisuus          212,5 145,2   46 104,8
LYHYTAIKAISET YHTEENSÄ       344,6 255,3   35 214,5

Lopetettujen toimintojen varat       26,3
VASTAAVAA YHTEENSÄ         794,9 757,0   5 683,5

VASTATTAVAA

Oma pääoma             412,8 369,7   12 335,7

P-aik.koroll.vieras pääoma     149,4 114,2   31 146,5
Laskennalliset verovelat      21,0  11,8   78  20,2
Muut p-aik.korottomat velat     20,8  19,8   5  20,0
PITKÄAIKAISET YHTEENSÄ       191,3 145,8   31 186,7

L-aik.koroll.vieras pääoma     76,6 125,7  -39  71,1
L-aik.koroton velka        114,2 112,7   1  90,0
LYHYTAIKAISET YHTEENSÄ       190,8 238,4  -20 161,1

Lopetettujen toimintojen velat       3,1
VASTATTAVAA YHTEENSÄ        794,9 757,0   5 683,5


TUNNUSLUVUT             6/05  6/04 muutos 12/04
                           %
Oma pääoma/osake, euro       5,33  4,78   12  4,34
Omavaraisuusaste          52 %  49 %     49 %
Nettovelkaantumisaste        33 %  59 %     60 %
Oma pääoma, meur          412,8 369,7   12 335,7
Korolliset nettovelat, meur    136,2 219,6  -38 202,0
Henkilöstö keskimäärin       3580  3632   -1  3567


KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA     1-6  1-6  1-12
                  2005  2004  2004
                  MEUR  MEUR  MEUR
LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA
Tulos ennen veroja         84,1  40,2  75,0
Suoriteperusteen oikaisut
 Poistot              11,8  12,0  25,1
 Osakkuusyhtiöiden tulososuudet  -12,1  -9,3 -26,7
 Sijoitustuotot (netto)      -51,0  -5,1  -6,3
 Rahoituskulut (netto)       5,1  5,9  10,0
 Biologisten varojen muutos     0,7  0,5  -2,0
Osinkotuotot,osakkuusyhtiöt     17,1  8,6  21,3
Osinkotuotot, muut          0,1  0,9  0,9
Maksetut rahoituskulut (netto)   -5,0  -5,5  -9,7
Maksetut verot           -3,5  -3,4 -10,7
Korottomien saamisten muutos    -24,9 -30,1  -2,6
Vaihto-omaisuuden muutos      -14,7  1,5  -3,5
Korottomien velkojen muutos     14,2  19,2  6,6
LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA(NETTO)  21,9  35,4  77,5

INVESTOINTIEN KASSAVIRTA
Inv. osakkuusyhtiöosakk. netto   101,8 -22,2 -22,2
Inv. käyttöomaisuushyödykkeisiin  -18,1 -10,6 -19,7
Muun käyttöom. myyntitulot      0,3  0,9  2,6
Muiden sijoitusten luovutustulot   0,7  22,5  25,4
Investoinnit muihin sijoituksiin  -0,3  -0,4  -1,2
Lopetetut toiminnot         0,0  1,5  16,8
INVESTOINTIEN KASSAVIRTA(NETTO)   84,3  -8,3  1,7

RAHOITUSTOIMINTOJEN KASSAVIRTA
Omien osakkeiden hankkiminen     0,0  -0,3  -0,3
Pitkäaik. lainojen nostot      5,0  0,1  45,3
Pitkäaik. lainojen lyhennykset   -12,4 -16,5 -51,6
Lyhytaikaisten lainojen muutos   -1,7  15,8  3,2
Rahoitusleasing maksut       -1,6  -1,5  -2,8
Muiden rahoituserien kassavirta   0,2  -1,9  1,0
Maksetut osingot          -22,8 -16,8 -71,8
RAHOITUSTOIM.KASSAVIRTA(NETTO)   -33,2 -21,2 -77,0

Kurssimuutosten vaikutus       1,2  -2,4  -3,4
LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS      74,2  3,5  -1,2

Likvidit varat kauden alussa    15,6  16,8  16,8
LIKVIDIT VARAT KAUDEN LOPUSSA    89,8  20,3  15,6


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET           Yli-            Kert.
                 Osake-kurssi-  Omat  Muut Muunto voitto  Yht-
                 pääoma rahast osakk. rahast  erot varat eensä
                  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
01.01.2004             55,4  21,3  -0,6  0,0  0,0 278,6 354,6
Muuntoeron muutos                        1,1      1,1
Osingonjako                              -16,8 -16,8
Omat osakkeet, muutos               -0,3            -0,3
Muut muutokset                         -0,1     -0,1
Tilikauden voitto                           31,2  31,2
30.06.2004             55,4  21,3  -0,9  0,0  1,0 293,0 369,7

31.12.2004             77,5  0,0  -0,9  0,0 -10,4 269,5 335,7
IAS 39 vaikutukset
  Fiskars-konserni                   -0,3      0,4  0,1
  Osakkuusyhtiö Wärtsilä                37,8         37,8
01.01.2005             77,5  0,0  -0,9  37,5 -10,4 270,0 373,7
Muuntoeron muutos                        2,4      2,4
Maksetut osingot                           -22,8 -22,8
Käyvän arvon rahaston muutos               0,3         0,3
Osakk.yhtiön omistusosuusmuutos*             -6,9         -6,9
Osakkuusyhtiön muut muutokset              -13,0  0,8  0,3 -11,9
Tilikauden voitto                           77,9  77,9
30.06.2005             77,5  0,0  -0,9  17,9  -7,2 325,5 412,8

* Tulokseen kirjatun osakemyynnin vaikutus käyvän arvon rahastoon


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT      4-6  4-6 muutos  1-6  1-6 muutos  1-12
LIIKEVAIHTO             2005  2004   %  2005  2004   %  2004
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           148,8 152,7   -3 270,0 283,6   -5 528,0
Inhan Tehtaat            10,8  9,6   12  19,4  17,3   12  29,2
Kiinteistöliiketoiminta       1,8  2,1  -13  4,4  4,5   -3  11,0
Sisäinen liiketoiminta       -0,8  -0,6   40  -1,5  -1,0   40  -2,6
KONSERNI YHTEENSÄ         160,7 163,9   -2 292,3 304,3   -4 565,6

Vienti Suomesta           15,3  13,1   17  34,2  30,9   11  56,2


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT      4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN     2005  2004     2005  2004     2004
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           16,9  18,4     25,4  30,7     48,5
Inhan Tehtaat            1,7  1,4      2,7  2,4      3,6
Kiinteistöliiketoiminta       -0,1  0,7      0,6  1,4      5,2
Sisäinen liiketoiminta ja muut   -1,3  -1,7     -2,5  -2,8     -5,2
LIIKEVOITTO YHTEENSÄ        17,2  18,8     26,2  31,7     52,1
Osakkuusyhtiö Wärtsilä        5,9  5,5     12,1  9,3     26,7
Wärtsilä osakk. realisointitulos  49,8         49,8
Rahoituskulut netto         -1,9  1,1     -4,0  -0,8     -3,8
KONSERNIN TULOS RAHOITUSERIEN
JÄLKEEN               71,1  25,4     84,1  40,2     75,0


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT      4-6  4-6 muutos  1-6  1-6 muutos  1-12
POISTOT               2005  2004   %  2005  2004   %  2004
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands            5,5  5,5   0  10,6  10,9   -2  22,7
Inhan Tehtaat            0,2  0,2   15  0,5  0,4   12  0,8
Kiinteistöliiketoiminta       0,3  0,3   13  0,6  0,6   11  1,3
Sisäinen liiketoiminta ja muut    0,1  0,1  -15  0,1  0,1   -8  0,4
KONSERNI YHTEENSÄ          6,1  6,1   1  11,8  12,0   -1  25,1


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT      4-6  4-6 muutos  1-6  1-6 muutos  1-12
INVESTOINNIT            2005  2004   %  2005  2004   %  2004
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands            4,3  4,2   2  14,7  7,5   95  15,8
Inhan Tehtaat            1,2  0,6  107  1,9  1,0  100  1,3
Kiinteistöliiketoiminta       0,5  0,8  -39  1,3  1,4   -5  1,9
Osakkuusyhtiö Wärtsilä        3,2  22,2  -86  3,2  22,2  -86  22,2
Muut                 0,0  0,1  -43  0,4  0,4  -15  0,6
KONSERNI YHTEENSÄ          9,2  27,8  -67  21,4  32,5  -34  41,8

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET     6/05  6/04 12/04
                  MEUR  MEUR  MEUR
OMIEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset            0   0
Pantit                    0   1
Vekselivastuut             0   1   0
Leasing- ja vuokravastuut       20   40   33
Muut vastuut              2   6   4
VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ      22   46   38

JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit          170  107  114
Koronvaihtosopimukset         17   82   22
Korkotermiinit ja -futuurit      58   16   29

Myös suljetut sopimukset sisältyvät nimellisarvoihin.


TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA         1-6  1-12
                      2004  2004
                     MEUR  MEUR
TILIKAUDEN TULOS FAS:N MUKAAN       27,8  44,9
Biologisten varojen muutos         0,1  2,0
Myynnin jaksotuksen muutos         -0,8  -0,2
Vaihto-omaisuuden arvostus         0,2  -0,1
Työsuhde-etuudet              -0,3  3,1
Tuotekehitysmenot              0,0  0,1
Konserniliikearvon
poistot ja arvonalenn.           2,1  2,5
Rahoitusleasingsopimukset          0,3  -0,5
Laskennalliset verot
ja kauden verot              -0,1  -2,8
Osakkuusyhtiö Wärtsilä           1,9  5,8
Muut muutokset               0,1  -0,2
KAUDEN TULOS IFRS:N MUKAAN         31,2  54,6


OMAN PÄÄOMAN            1.1. 30.6. 31.12.
TÄSMÄYTYSLASKELMA          2004  2004  2004
                  MEUR  MEUR  MEUR
OMA PÄÄOMA FAS- TILINP.      348,3 360,2 318,8
Biologiset varat          28,7  28,8  30,4
Arvonkorotusten peruutus      -9,8  -9,8  -9,8
Maa-alueiden uudelleen
arvostus               1,1  1,0  0,9
Myynnin jaksotus          -0,8  -1,6  -0,8
Vaihto-omaisuuden arvostus     -2,6  -2,9  -2,4
Työsuhde-etuudet          -9,7 -10,0  -6,6
Tuotekehitysmenot          2,5  2,6  2,5
Konserniliikearvon
poistot ja arvonalenn.        0,0  3,1  3,5
Rahoitusleasingsopimukset      0,0  -0,3  -0,4
Laskennalliset verot        -2,9  -3,0  -6,0
Osakkuusyhtiö Wärtsilä        0,0  1,3  5,3
Muut muutokset            0,0  0,3  0,3
OIKAISUT YHTEENSÄ          6,3  9,5  16,9
OMA PÄÄOMA IFRS-TILINP.      354,6 369,7 335,7